B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Thomas Aquinas
1224 - 1274
     
   


D e   e n t e   e t   e s s e n t i a

C a p i t u l u m   V I

____________________________________________________


     Nunc restat videre quomodo sit essentia in accidentibus. qualiter enim sit in omnibus substantiis, dictum est. et quia, ut dictum est, essentia est id quod per definitionem significatur, oportet ut eo modo habeant essentiam quo habent [5] definitionem. definitionem autem habent incompletam, quia non possunt definiri, nisi ponatur subiectum in eorum definitione. et hoc ideo est, quia non habent esse per se absolutum a subiecto, sed sicut ex forma et materia relinquitur [10] esse substantiale, quando componuntur, ita ex accidente et subiecto relinquitur esse accidentale, quando accidens subiecto advenit. et ideo etiam nec forma substantialis completam essentiam habet nec materia, quia etiam in definitione [15] formae substantialis oportet quod ponatur illud, cuius est forma; et ita definitio eius est per additionem alicuius, quod est extra genus eius, sicut et definitio formae accidentalis. unde et in definitione animae ponitur corpus a naturali, qui [20] considerat animam solum in quantum est forma physici corporis.
     Sed tamen inter formas substantiales et accidentales tantum interest, quia, sicut forma substantialis non habet per se esse absolutum [25] sine eo cui advenit, ita nec illud cui advenit, scilicet materia. et ideo ex coniunctione utriusque relinquitur illud esse, in quo res per se subsistit, et ex eis efficitur unum per se: propter quod ex coniunctione eorum relinquitur essentia quaedam. [30] unde forma, quamvis in se considerata non habeat completam rationem essentiae, tamen est pars essentiae completae. sed illud, cui advenit accidens, est ens in se completum, subsistens in suo esse. quod quidem esse naturaliter praecedit [35] accidens quod supervenit. et ideo accidens superveniens ex coniunctione sui cum eo cui advenit non causat illud esse, in quo res subsistit, per quod res est ens per se, sed causat quoddam esse secundum, sine quo res subsistens intelligi [40] potest esse, sicut primum potest intelligi sine secundo. unde ex accidente et subiecto non efficitur unum per se, sed unum per accidens. et ideo ex eorum coniunctione non resultat essentia quaedam, sicut ex coniunctione formae ad [45] materiam. propter quod accidens neque rationem completae essentiae habet neque pars completae essentiae est, sed sicut est ens secundum quid, ita et essentiam secundum quid habet.
     Sed quia illud, quod dicitur maxime et verissime [50] in quolibet genere, est causa eorum quae sunt post in illo genere, sicut ignis qui est in fine caliditatis est causa caloris in rebus calidis, ut in II Metaphysicae (Arist. met. 2, 993b 25 sq.) dicitur: ideo substantia quae est primum in genere entis, verissime et [55] maxime essentiam habens, oportet quod sit causa accidentium, quae secundario et quasi secundum quid rationem entis participant. quod tamen diversimode contingit. quia enim partes substantiae sunt materia et forma, ideo quaedam accidentia [60] principaliter consequuntur formam et quaedam materiam. forma autem invenitur aliqua, cuius esse non dependet ad materiam, ut anima intellectualis; materia vero non habet esse nisi per formam. unde in accidentibus, quae consequuntur formam, [65] est aliquid, quod non habet communicationem cum materia, sicut est intelligere, quod non est per organum corporale, sicut probat Philosophus in III De anima (Arist. de an. 3, 429a 24 - b 5). aliqua vero ex consequentibus formam sunt, quae habent communicationem cum [70] materia, sicut sentire. sed nullum accidens consequitur materiam sine communicatione formae.
     In iis tamen accidentibus, quae materiam consequuntur, invenitur quaedam diversitas. quaedam enim accidentia consequuntur materiam secundum [75] ordinem, quem habet ad formam specialem, sicut masculinum et femininum in animalibus, quorum diversitas ad materiam reducitur, ut dicitur in X Metaphysicae (Arist. met. 10, 1058b 21 - 24). unde remota forma animalis dicta accidentia non remanent nisi aequivoce. [80] quaedam vero consequuntur materiam secundum ordinem, quem habet ad formam generalem, et ideo remota forma speciali adhuc in ea remanent, sicut nigredo cutis est in aethiope ex mixtione elementorum et non ex ratione animae, et ideo [85] post mortem in eo remanet.
     Et quia unaquaeque res individuatur ex materia et collocatur in genere vel specie per suam formam, ideo accidentia, quae consequuntur materiam, sunt accidentia individui, secundum quae [90] individua etiam eiusdem speciei ad invicem differunt; accidentia vero, quae consequuntur formam, sunt propriae passiones vel generis vel speciei; unde inveniuntur in omnibus participantibus naturam generis vel speciei, sicut risibile [95] consequitur in homine formam, quia risus contingit ex aliqua apprehensione animae hominis.
     Sciendum etiam est quod accidentia aliquando ex principiis essentialibus causantur secundum actum perfectum, sicut calor in igne, qui semper [100] est actu calidus; aliquando vero secundum aptitudinem tantum, sed complementum accidit ex agente exteriori, sicut diaphaneitas in aere, quae completur per corpus lucidum exterius. et in talibus aptitudo est accidens inseparabile, sed complementum, [105] quod advenit ex aliquo principio, quod est extra essentiam rei vel quod non intrat constitutionem rei, est separabile, sicut moveri et huiusmodi.
     Sciendum est etiam quod in accidentibus modo alio sumitur genus, differentia et species quam [110] in substantiis. quia enim in substantiis ex forma substantiali et materia efficitur per se unum, una quadam natura ex earum coniunctione resultante, quae proprie in praedicamento substantiae collocatur, ideo in substantiis nomina concreta, quae [115] compositum significant, proprie in genere esse dicuntur, sicut species vel genera, ut homo vel animal. non autem forma vel materia est hoc modo in praedicamento nisi per reductionem, sicut principia in genere esse dicuntur. sed ex accidente [120] et subiecto non fit unum per se. unde non resultat ex eorum coniunctione aliqua natura, cui intentio generis vel speciei possit attribui. unde nomina accidentalia concretive dicta non ponuntur in praedicamento sicut species vel genera, ut [125] album vel musicum, nisi per reductionem, sed solum secundum quod in abstracto significantur, ut albedo et musica. et quia accidentia non componuntur ex materia et forma, ideo non potest in eis sumi genus a materia et differentia [130] a forma sicut in substantiis compositis, sed oportet ut genus primum sumatur ex ipso modo essendi, secundum quod ens diversimode secundum prius et posterius de decem generibus praedicamentorum, sicut dicitur [135] quantitas ex eo quod est mensura substantiae, et qualitas secundum quod est dispositio substantiae, et sic de aliis secundum Philosophum IX Metaphysicae (Arist. met. 9, 1045b 27-32).
     Differentiae vero in eis sumuntur ex diversitate principiorum, ex quibus causantur. et quia propriae [140] passiones ex propriis principiis subiecti causantur, ideo subiectum ponitur in definitione eorum loco differentiae, si in abstracto definiuntur secundum quod sunt proprie in genere, sicut dicitur quod simitas est curvitas nasi. sed e converso esset, [145] si eorum definitio sumeretur secundum quod concretive dicuntur. sic enim subiectum in eorum definitione poneretur sicut genus, quia tunc definirentur per modum substantiarum compositarum, in quibus ratio generis sumitur a [150] materia, sicut dicimus quod simum est nasus curvus. similiter etiam est, si unum accidens alterius accidentis principium sit, sicut principium relationis est actio et passio et quantitas; et ideo secundum haec dividit Philosophus relationem in [155] V Metaphysicae (Arist. met. 5, 1020b 25 sqq.). sed quia propria principia accidentium non semper sunt manifesta, ideo quandoque sumimus differentias accidentium ex eorum effectibus, sicut congregativum et disgregativum dicuntur differentiae coloris, quae causantur [160] ex abundantia vel paucitate lucis, ex quo diversae species coloris causantur.