BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Jöns Månsson Teitt

um 1600 -1659

 

Kriegstagebuch

 

Schwedische Übersetzung (1774)

 

____________________________________________________________

 

 

 

„Meine kriegszüege, so ich mit Ihr Kön. Maijth. Gustavo Adolpho vonn anno 1621 biss in deroselben letztes ende gethaen.“

 

Edition av Samuel Loenbom i Historiskt Archivum i sex band. Band 1, Stockholm 1774, s. 27-48. Denna edition återges här ordagrant.

 

_______

 

Handlingar til Konung GUSTAF ADOLPHS Historia.

 

1. Förtekning på efterföljande Occasioner, händelser, Krigs-tog och resor, som Hans Kongl. Maj:t til Swerige GUSTAVUS ADOLPHUS, min Nådigste Konung och Herre Högstsalig i åminnelse, genom Guds Nådiga skickelse lyckeligen giordt och med tilsättande af Blod och Gods Ridderligen förrättat; jag ock Deß underdånigste tjänare, förordnad Hof- och Fält-Trompetare Jöns Måns [28] son Thet benämd, med och wid warit ifrån början och til Deß saliga ändalykt. 1)

 

Såsom Först:

 

Anno 1621 2) då Riga i Lifland blef intaget. Item samma år då Mietau i Curland intogs.

Anno 1622 den 25 Januarii afsomnade Hans Furstel. Durchl. Hertig CARL PHILIP saligen i Herranom uti Narwa. Item samma år den 30 Julii har Hans Kongl [29] Maj:t wid Mietau gjordt et stillestånd med de Pohler på 2 år.

Anno 1623 warit med Skepps-Flottan för Dantzig. Den 19 Novemb Blef hans Furstl. Durchl. Hertig CARL PHILIP begrafwen i Strengnäs i Swerige.

Anno 1625 den 14 Julii har Hans Kongl. Maj:t eröfrat Kockenhaußen och den 18 Selburg. Samma år den 20 Novemb. Hafwa fienderne öfwer Duna strömmen under Hans Maj:t til döds skutit hans gångare med en falconet. Den 26 Augusti eröfrat Birßen i Litthauen. Den 16 Septembris blef jag af Polska Coßaker fången. Imedlertid har Hans Kongl. Maj:t låtit storma Bautsch i Curland. Den 22 dito intagit Mietau andra gången. Imedlertid har jag blifwit lös ifrån Fienden och derpå kommit til Riga den 15 October.

Anno 1626 den 7 Januarii hållit et Fältslag wid Wallhoff i Curland, med de Poler, och af dem bekommit 6 Fanor, 12 Stycken, Item mycken munition, och nedergjordt 2000 man. Den 25 Junii ankommit til Pillau i Preußen: den 29 dito eröfrat Braunßberg: den 5 Julii intagit Elbingen med accord. Den 8 dito intagit Marienburg. Den 20 war Hans Kongl. Maj:t omringad af Pohlerna med 40000 man; men undankom genom GUDs under- [30] bara skickelse. Den 21 Septemb. wid Mewe wid Weixelen bekommit 4 Fanor af de Polska i fria fältet på berget.  3)

Anno 1627 den 23 Maji hölls en Scharmutsel wid Danziger Hövet, hwarest Hans Kongl. Maj:t blef med en kula utur Skansen skutet på högra sidan i weka lifwet. Den 17 Julii har Hans Kongl. Maj:t tagit af Churfursten i Brandenburg 4 Compagnier Ryttare och 9 Compagnier Soldater, som skulle toga til Polackarna, och har Hans Kongl. Maj:t af Deß höga och stora Discretion, allenast återsändt till Königsberg Cornetter och Fanor med 4 Stycken samt Officerarne. Den 30 Julii hållit en Scharmutsel wid Darßow (Dirschau): då har en Polsk Cossack huggit klingan (das Stichblatt) af (ur) Hans Kongl. Maj:ts wärja. Den 7 Augusti hållit med Pohlerna en offentelig träffning wid Darßow (Dirschau) endast med Rytteri, och aldeles drifwit Pohlska Rytteriet på flyckten, samt tagit af dem 3 Cornetter (Estandarter): jämwäl til byte tagit Pohlska Fält Herrens Konizpolsskijs häst. Den 8 Augusti gick Hans Kongl. Maj:t med hela Lägret mot Fienden, då blef Hans Kongl. Maj:t skuten med en Musquet kula i halsen på högra sidan. För [31] den orsaken måste Armadan åter wika til Darßow. Derpå hafwa de Polske begynt handla om Fred i några dagar; men ingen ting blef deraf.

Den 23 Septemb. blef Hans Kongl. Maj:t wid Darßow i Preußen, genom Kongl. Maj:t i Ängelland Gesandt uti fria fältet gjord til en Riddare af Strumpebands-Orden, hwarefter hela Armadan med Stycken och Musqueter gaf Swensk lösen. Den 6 Octob. intagit och bekommit Wormdyck i Preußen.

Anno 1628 den 26 Junii, har Hans Kongl. Maj:t imellan Danzig och Weixelmunde låtit sätta eld på et Dantziger Skepp, och med glödande kulor utur läder-Canoner  4) låtit förskingra de öfriga. Den 5. Septemb. har Hans Kongl. Maj:t låtit storma och plundra Neuburg wid Weixelen. D. 17 dito har Hans Maj:t belägrat Straßburg i Preußen och den 24 ejusdem eröfrat med accord.

Anno 1629 den 17 Junii hållet en Scharmutzel med Pohlerne och Arnheim, imellan Marienwerder och Stum. Der har Hans Kongl. Maj:t förlorat sin hatt, 10 Läder- [32] Canoner och 5 Estandarter. Den 23 Augusti träffades genom en Ambassadeur ifrån Frankrike, en frid imellan de Swenske och Pohlske på 6 års tid. Den 10 September har Hans Kongl. Maj:t och Churfursten af Brandeburg hållit et Samtal uti Fischhausen i Preußen.

Anno 1630 har Hans Kongl. Maj:t anländt på Tyska Botten, den 5 Julii på Landet Ysedom med en Armada, at förswara den Ewangeliska Religionen, och altså i GUDs Namn fortfarit til sin lefnads slut. Den 18 Julii kommo wi til Alt-Stetin i Pommern. Den 20 September eröfrat Ribnitz i Mechelburg med Storm. Den 25 December, på den Helige Juledagen har Hans Kongl. Maj:t med stormande hand intagit Greiffenhagen wid Oder, och deruti til fånga tagit en Italiensk Furste wid namn Duc Ferdinando Capo, hwilken war sårad af ett dödeligit Skott. Den 26 December intagit Gartziger Skants.

Anno 1631. den 3 Aug. eröfrade Hans Maj:t Frankfurt wid Oder med storm, och nedergjorde derutinnan 1200 man, tog några Öfwerstar samt många andra Officerare til fånga, tillika med 900 man, och erhöll 24 Fanor.

Den 17 Aprilis intog Landsberg wid Wartha med accord. Den 16 Maji blef [33] Magdeburg af General Tilly och Fältmarskalken Pappenheim förstördt och förbrändt. Qwinnor och Barn blefwo der jämmerligen mördade. Summan af Män, Qwinnor och Barn är in alles någre och 70,000. Deribland blefwo ock Hans Furstel. Durchl. Biskopen af Hall, eller Administratoren af Ärki-Stiftet Magdeburg, item Kongl. Hof-Marskalken Falkenberg, jämte andre Officerare tagne til fånga, men Falkenberg nedhuggen. Den 17 Junii eröfrade Hans Maj:t Tangermunde wid Elbströmen. Den 20 Ejusdem intog Havelberg med storm. Den 2 Julii skingrade Hans Kgl. Maj:t, en half mil från Tangermunde, tre Käyserliga Regementer och bekom deraf 2 Estandarter. Den 7 Julii kommo de Käyserliga med hela magten emot oß wid Werben, och der spelade på hwarandra med grofwa Artilleriet; men Fienden wek tilbaka och tog sin Marche åt Sachsen.

Den 7 September en mil ifrån Leipsig i Meißen skedde et Slag med Hans Kgl. Maj:ts Folk, som woro 24,000 Man, och Chur-Fursten af Sachsen med 18,000 Man. Generalerne Tillys och Pappenheims Folk woro 48,000 Man. Gud den allerhögste gaf Hans Kongl. Maj:t segren, så at Han slog Fienderna och bekom af dem 103 Fanor, 26 stora och små Stycken, item all deras [34] Munition och bagage. På wal-platsen äro blifne 7000 Man. De Sachsiske låto skräma sig och någre Regementer flydde tilbaka til Eulenburg wid Moldau. Efter erhållen Seger fortfor Hans Kongl. Maj:t och intog Merseburg den 8 Ejudem, hwarest H. Maj:t bekom 3000 Man til fånga, som antogo tjänst  5) . Derefter ryckte han den 9 September till Hall i Sachsen och intog Slottet med accord. Den 18 Marcherade Hans Maj:t til Querffortt: den 19. Ejusd. til Mansfeld. Den 21 dito intog Erfurt i Thuringen med synnerlig behendighet; emedan de som woro i Staden, wißte icke annat än at de woro Käyserlige Ryttare, som kommo för Porten. Den 22 intogade Hans Kongl. Maj:t personligen, med Hof-Staten och Gardet. Den 23, til Arnstadt i Thuringen. Den 24 til Thuringer waldt: den 25 September öfwer Skogen til Schleußingen i Henneberger Land, som tilhör Hertigen af Weymar.

Den 27 dito intog Hans Kongl. Maj:t Königs-hofen, första Fästning i Frankenland med accord: Den 30 dito intog Hufwud-Staden Wirtzburg i Frankenland. Den 3 October eröfrade Hans Kgl. Maj:t med magt Fästningen Wirtzburg, och lät deruti [35] nedergöra 700 Man af Soldaterna, samt til fånga taga de befälhafwande. Och hafwa de Kongl. Soldaterne derifrån medbragt mycket byte. Den 9 November tog Hans Kongl. Maj:t sin Marche til Werthe wid Mayn-strömen: Den 11 dito til Mildtenburg: den 12 til Klingenberg: den 13 til Aschaffenburg, et härligt Slott, tilhörigt Chur-Fursten af Maynts. Den 15 November intagit Steinheim med accord. Den 17 dito hafwa Herrarne af Frankfurt am Mayn lemnat Hans Kongl. Maj:t Sachsenhausen til Deß Garnison och låtit Deß Armada passera genom Frankfurt. Den 18 dito intog Högst med accord, som tilhörde Chur-Fursten af Maynts.

Den 1 December togat med Armadan genom Käyserliga Riks-Staden Frankfurt am Mayn, til Darmstadt, Land-Grefwen af Heßen tilhörigt. Den 3 dito togade Hans Maj:t til Germersheim, hwilket ligger wid Rhein-strömen. Den 6 dito satte Herr Grefwe Nils Brahe med fyra Compagnier af gula Regementet öfwer Rhein-strömen på en Kahna. Men Spaniorerne, som woro 14 Compagnier til Häst, wille åter drifwa deße 4 Compagnier i watnet, och anföllo med den häftighet, at kommo med Hästarna ända inpå Pikarna. De redelige Soldaterne, så wäl som Gref Nils drefwo dem likwäl tap- [36] pert ifrån sig, så at de icke åstundade at komma tilbaka. Den 7 dito ansatte Hans Maj:t Oppenheim med Soldatesquen, eröfrade det, lät derinne nedgöra 300 Spaniorer och bekom derstädes 2 Fanor. Staden Oppenheim tilhör Pfals-Grefwen Friedrich, Konung i Böhmen. Den 11 dito drog Hans Kongl Maj:t med sin Armada til Maynts, och eröfrade Staden med accord den 13 Decemb. Staden Maynts tillhör Chur-Fursten och Biskopen af Maynts.

Anno 1632, den 10 Januarii togat från Maynts til Hanau, tilhörigt Grefwen af Hanau. Den 11 Januarii kom Hennes Kongl. Maj:t Drottningen til Konungen uti Hanau, och den 12 med Hans Maj:t rest til Gellhausen, en Riks-Stad. Den 2 Februarii med Hans Kongl. Maj:t åter rest til Maynts. Den 10 Februarii kom Konung Friedrich i Bömen ifrån Holland, til H. Kongl. Maj:t uti Högst. Den 18 dito togade Hans Kongl. Maj:t til Creutzenach uti Pfaltß på Hunds-rucke  6) , och blef samma dag deß gångare, som fördes bredewid, skuten i foten med en Musquet-kula. Den 22 Ejusdem intog Creutzenach med storm; men af Hög Kongl. Discretion och Nåde skänkte Hans Maj:t ändteligen Spaniorerna lifwet och låt dem med sitt pack (bagage) af-marchera. [37]

Den 5 Martii upbröt Hans Kgl. Maj:t och tog marchen til Frankenland, samt derefter til Beyern, som följer: den 6 Martii til Aschaffenburg: den 7 til Lohr en Stad wid Mayn-strömen: den 11 til Kitzingen wid Mayn-strömen: den 16 och 17 til Winsheim uti en Riks-stad: den 21 Martii til Nurenberg, en Käyserlig Riks- och Fri-stad  7) . Der blef Hans Kongl. Maj:t med stor pomp och frögd emottagen och Tafel derstädes hållen. Hans Maj:t togade åter derifrån til Schwabach, tilhörigt Pfalts-Grefwen af Sultzbach. Den 24 dito til Weißenburg, som är en Riks-stad. Den 26 til Donawerth, beläget wid Donau och Bäyer-Fürsten tilhörigt. Den 27 intog Hans Maj:t Donawerth med storm och tog der til fånga 300 Man, Bäyerska Bönder.

Den 4 April marcherade Hans Kongl. Maj:t utmed Lech-strömen och slog der en Brygga. När Generalerne Tilly och Altringer, samt Bäyer-Fursten det sågo, framryckte de med Canoner och hela Armadan intil strömen; Men Hans Kongl. Maj:t lät utan uppehåll spela på dem med 12 halfwa Carthauer, 6 Fältslangor och 40 små Stycken, så at de icke förmådde hindra Bryggans upbyggande. I denne Scharmutzel [38] med Canoner, blef General Tilly skuten med et Stycke-skrot och träffad i benet; men General Altringer blef blesserad i Hufwud-skålen, så at de alle måste taga flyckten närmare til Ingolstadt, och således har Hans Kongl. Maj:t samt med Soldatescan trädt in i Bäyerland. Tredje dagen derefter afsomnade General Tilly uti Ingolstadt.

Den 8 dito drog Hans Kongl. Maj:t för den förnäma Riks- och Fri-staden Augsburg, och den 10 gaf han sig med accord, då fienden marcherade derut. Den 14 dito intogade Hans Kongl. Maj:t med stor Proceß och många Officerare och red strax til St. Annæ Kyrka, dit Borgmästare och Rådsherrar tilförene gått. I Kyrkan begynte Hans Kgl. Maj:ts Hof-Predikant Doct. Jacobus Fabricius at sjunga: Min Själ skall lofwa HERran etc. derpå börjades Predikan och efter Ingången sångs Te deum laudamus (O! Gud wi lofwe tig), hwarwid hela Församlingen storligen gret, at Gud hade låtit dem öfwerlefwa den dag, då de åter fått höra en Ewangelisk Predikan, som ock med glädje sagt „Ach! nu wilje wi gerna dö; emedan den Högste Gud hördt wår bön, så at wi icke blifwit wåra Fiender till spott“. Efter Predikan stodo Råds-Herrarne och hela Borgerskapet på Torget framför Gref Fuckers Hus, der [39] Hans Kongl. Maj:t stod i et fenster och Herr Secretarius Philip Sattler föreläste dem Hyllnings Eden, hwarpå de i Hans Kongl. Maj:ts närwara, med 2 upräckta finger aflade Hyllningen. Således blef Augsburgiska Confessionen å nyo confirmerad. Gud förbarme sig öfwer den och oß, at det aldrig mer må komma dertil, at fienden skulle öfwerwäldiga den eller oß.

Den 16 Aprilis upbröt Hans Kongl. Maj:t til Ingolstadt som ligger wid Donau och Recognoscerade den samma, om den stod at winna eller icke. Den 22 Aprilis sköto de utur Staden på Konungen med en Canon och träffade de Gångaren som han red på, hwilken Gångare Konungens Lif-knekt lät nedgrafwa; men när wi drogo derifrån, hafwa fienderne åter låtit upgrafwa den samma, aftagit huden, åter fylt och upstoppat den, samt låtit sättja på Tyghuset i Ingolstadt til ewärderlig åminnelse. Den 24 dito upbröt ifrån Ingolstadt til Mosborg, en Stad wid Iser-strömen i Bäyern: derpå til Landshut i Bäyern wid Iserströmen. De i Landshut gåfwo i Rançon 100,000 Riksdaler. Den 4 Maij til Freißingen, et Biskops- Residence wid Iser i Beyerland. Den 7 dito togat til Munchen, Bäyer-Furstens Residentz och intagit samma Stad med accord. Och har den gifwit 4 gånger hundrade tusende R:dal. Slottet derstädes [40] är så skönt, upbyggdt af Marmor och Alabaster samt andra tilredda stenar, at deß like icke står at finna i hela Tyskland. I Fursteliga Tyghuset woro månge Stycken nedgrafne i jorden, hwilka Hans Kgl. Maj:t alla lät upgrafwa. Deribland funnos de som fordom tilhördt Grefwen af Mansfeld, dem han i en slagtning förlorat: item Hertig Christians af Braunschweig; dem han likaledes förlorat i et slag: Sedan Konungens af Dannemark Stycken, som han förlorat i et slag mot Käysaren: item Pfalß-Grefwen Friedrich af Heydelberg Konungs i Böhmen Stycken, som Bäyer-Fursten låtit borttaga i Heidelberg, och ändteligen Bäyer-Furstens egna Stycken af dubbla enkla och halfwa Carthauser, til antalet 117 Stycken, som alle woro nedgrafde i Tyghuset, hwilke alle fördes til Augsburg och sattes i Tyghuset derstädes. I Konst-kammaren woro allehanda slags gamla Mynt af Silfwer, som för och efter Christi Födelse blifwit Myntade, och et Berg hwarutur Coraller wäxa. Detta alt samt flera underbara Konststycken lät Hans Kongl. Maj:t föra til Swerige.

Den 13 Maji från Munchen åter til Augsburg. Den 14 dito upbröt Hans Kgl. Maj:t til Memmingen, en Riks-stad i Swaben och dref Fienderna ifrån, eller undsatte [41] Kempten i Swaben, som de belägrade. Den 27 dito återtogade til Augsburg. Den 30 dito til Donawerth och tog wägen til Nurenberg. Den 12 Junii från Nurenberg til Sultzbach, som tilhör Pfalz-Grewen Hertig Augustus och derifrån at Recognescera Fienden wid Amberg i Öfwer Pfalts, som tilhör Konung Friedrich af Böhmen.

Käyserl. Generalen Wallenstein och Bäyer-Fursten Personligen, skattade til 100,000 Man hafwa fölgt efter oß alt til Nurenberg, der Fienden war sinnad at uthungra oß tillika med Staden, och lägrade sig en liten mil ifrån oß på andra sidan wattnet, kalladt Regenitz och Bengnitz, wid Fört, en liten Stad, där Fienden låg ifrån den 25 Junii til den 23 Augusti. Under belägringen hafwa de Herrar i Nurenberg underhållit Kgl. Armadan med Prowiant, och lefwererat i Mjöl och hafra 125 tusende Scheffel och många tusende Ämar Win. Bönderne i hela gebiethet sökte alle tilflykt til Staden, hwarest några hundrade Bönder samt Qwinnor och Barn dogo af hunger. Under belägringen utföll Hans Kongl. Maj:t med Rytteri och Fotfolk och fick til fånga General Major Sparren, en Öfwerste-Lieutenant, med 4 Capitainer och 150 Man, jämte 2 Estandarter: Någre hundrade blefwo döde. Då fick Fienden mycket skräck. [42]

Den 22 Augusti kom Herr Riks-Cantzleren Axel Oxenstierna och Generalen Johan Baner med 24,000 Man oß til undsättning. Följande dag den 23 Augusti gick Hans Maj:t med magt emot Fienden. Fienden blef stilla liggande i sitt läger, hwilket war förwaradt med starka Retrenchementer. Derpå hafwa de från ymse sidor spelt på hwarandra med grofwa Canoner; men fienden wille icke utur sin fördel. Den 24 Augusti gick Hans Kongl. Maj:t öfwer på andra sidan om Fört wid en liten Stad, der Hans Kongl. Maj:t wille anfalla Fiendens läger; men deß läger war försedt med starka Skansar, så at Hans Kongl. Maj:t icke kunde för det samma något tentera. Derwid blefwo Öfwersten Eric Hand och Generaler öfwer Artilleriet Leonhard Torstensson tagne til fånga, och wåre Soldater hafwa uptagit Öfwersten Fucker död. I Scharmutzeln blefwo någre hundrade på hwar sida, och blef på Hans Kongl Maj:t Solan bortskuten på Stöfwelen, samt Lif-knekten som red förut rent til döds skuten med en Stycke-kula. D. 8 September upbröt Hans Kongl. Maj:t och tog Marchen til Winßheim, en Riks-Stad, och wille Hans Kgl. Maj:t derigenom locka Fienderna ur deras fördel wid Nurenberg och derifrån. Den 16 September togat med Armadan til Rothenburg wid [43] Tauber, en Riks-Stad. Den 19 Ejusdem togat til Dunckelspiel en Riks-Stad liggande i Swaben. Den 24 til Nörlingen, en Riks-Stad i Swaben. Den 25 til Donawerth wid Donau-strömen,ty fienden hade occuperat och intagit en Stad wid Leck-strömen, wid namn Rein. Derpå har Hans Kongl. Maj:t andra dagen, som war den 1 October, åter intagit den samma ifrån fienden med accord, emedan Öfwerste Mispalt den samma öfwergifwit. Den 2 October drog til Neuburg, wid Donau, tilhörigt Pfalts-Grefwen af Neuburg: der lät Hans Kongl. Maj:t i hela Infanteriets närwara halshugga Öfwersten Mispalt, som hade öfwergifwit Staden Rein.

Emedan General Wallenstein då hade wändt sig til Sachsen, bröt ock hans Maj:t up ifrån Neuburg, som war den 8 October, och tog marchen tilbaka, til at undsätta Sachsen. Marchen fortsattes til Thuringer wald, och den 27. October ankom Hans Maj:t genom Arnstadt til Erfurt i Thuringerland. Emedan Fienden hade sin Armada i Sachsen, så gick Hans Kongl. Maj:t af deß tappra Heroiska mod närmaste wägen mot Fienden och Logerade sig först i Naumburg, som war den 29 October. Som fienderne då förnummo at Hans Kgl. Maj:t war i granskapet och i antogande, til at med [44] dem hålla en träffning, drogo de sig tilsamman och afwäntade hwad Hans Kgl. Maj:t göra wille, ty de hade icke förmodat at Hans Kongl. Maj:t war Sjelf wid Armadan närwarande. Emedan nu Hans Kgl. Maj:t i sitt sinne fattat det beslut at hålla med fienderna en träffning, fördenskull upbröt Hans Kongl. Maj:t med hela Armadan d. 5 November och gick dem under ögonen, med de drogo sig sakteligen tilbaka til sina fördelar, i en liten stad wid namn Lutzen, belägen i Meißen 2 mil ifrån Leipzig, och fattade der stånd. Hans Kongl. Maj:t fölgde beständigt och sakteligen efter intil samma Stad. När då d. 6 Novemb. det blodiga slaget gick an, kunde Hans Kongl. Maj:t för det tökniga wädret icke wäl Recognoscera fiendens folk, utan avancerade immerfort med sin Armada mot fienderna, til deß de med sina Canoner utan uppehåll spelade på Kongl. Maj:ts Armada, så at Hans Kongl. Maj:t icke hade lång tid at försumma: Red fördenskull til Fotfolket och tiltalade dem manneligen: I gamle Tyska Bröder, låten se at I fegten wäl för Tysklands frihet och det sanna Ewangelium: „Jag wil med Eder Upsätta Lif, blod och egendom och hoppas at Gud warder oß alla hielpandes“. Och de Swenska förmante han för Guds skull at hålla sig wäl, ihog komma sitt Fädernesland och fegta redeligen, hwarpå Hans Maj:t [45] ytterligare sade: „Jag wil så belöna Eder alla, at I skolen hafwa orsak til at tacka mig derföre; men om I icke fegten, så skall intet ben af Eder komma tilbaka til Swerige“: Derefter tog Hans Maj:t afsked af dem och sade: Gud beware Eder alla.

I det samma har Hans Maj:t utwaldt fyra, som skulle wakta uppå Hans Person, nemligen Hertig Frans Albrecht af Sachsen Lauenburg, Hofmarskalken Bernolf von Kreilsheim, en Frankisk Adelsman, en Mechelburgisk Adelsman wid namn Molck som war Major, och Hans Maj:ts Lif-knekt wid namn Anders Jönsson. Derpå begynte Hans Kongl. Maj:t gladeligen sjunga: Jesus Christus unser Heylandt, der den Todt uberwandt etc  8) . Imedlertid kommo Crabaterna (Croaterne) på högra flygelen och Scharmyßlade med Swenska och Finska Rytteriet: Hans Kongl. Maj:t Commenderade då Hofmarskalken och Majoren Molck ifrån sig och kunde de sedan icke träffa H. Maj:t igen, för den mörka och tjocka dimman skull, samt rök af Staden och krutet. Så blefwo nu Hertigen och Lif-knekten al- [46] lena hos Konungen. Hans Maj:t kom i det samma til Småländska Rytteriet eller Friedrich Stenbocks Regemente, och såg at Cuiraßiererne wille tränga inpå dem: emedan Öfwersten för Regementet war skuten i foten, träffade Hans Kongl. Maj:t personligen med Regementet och anförde det obewäpnad, klädd i en Skin-köller och läderstrumpor. I denna träffning med Småländska Rytteriet har Hans Kongl. Maj:t kommit om lifwet, och hans Häst war skuten i halsen: den kom tilbaka med Pistolerna och den ene Pistolen war blodig. När då Hästen återkom gißades at Hans Kongl. Maj:t wore fallen. Twå timar derefter fann man Hans Kongl Maj:ts kropp och kläderna afdragna, skuten, huggen och sårad med tio sår, samt iklädd tre blodiga skjortor. Wid det Hans Kongl. Maj:t stupade, förlorade Solen sitt Sken, och lyste icke mer alt in på fjerde weckan, och den tjocka dimman blef jämwäl några weckor beståndande. Altså ändade Hans Kongl. Maj:t med största beröm sin lefnad, för det kära Ewangelium, at ock Himmelens Firmament gaf en påminnelse öfwer den Stormägtiga Konungens bedröfliga afgång och frånfälle.

Fastän nu Hans Kongl. Maj:t Ridderligen låtit sitt lif, hafwa dock Soldaterne icke warit förskräckte, utan anfallit fienderna [47] som Lejon, tagit Canonerna ifrån dem och slagit dem. General Pappenheim har ock på det sista ditkommit mid sina Troppar, och welat göra saken bättre än Wallenstein, men blef lika så emottagen som de andre, måste likaledes tilsätta sitt lif, och är altså genom Guds nådiga hjelp slagen utur fria fältet.

Fiendens Armada skattades til 46,000 Man, och Hans Kongl. Maj:ts til 16,000 Man. Af fiendens Stycken eröfrades 18 halfwa Carthauer, alle deß Proviant-wagnar och 25 Fanor. Wåre förlorade 33 Fanor.

Altså har Hans Kongl. Maj:t segrat efter sin död, likasom tilförene uti sin lifstid. På Wal-platsen äro af båda delarna blifne 6000 Man. De Catholske hafwa haft til lösen Jesus Maria, och Hans Kgl. Maj:t har haft Gud med oß.

Wid deßa ofwan anförda Scharmyslingar och Slagtningar, som blifwit hållne både i fria fältet och wid Städer, har med Hans Kongl. Maj:t, jag deß owärdige tjänare warit tilstädes intil Hans Maj:ts sista ändalykt. Hans Kongl. Maj:t war 38 år gammal, född den 9 Decembris 1594 och i HERranom saligen afsomnad den 6 November Anno 1632. Hans Maj:ts hjerta har, då Liket Anatomiserades, wägt 40 lod. [48]

Christus Jesus förläne Hans Kongl. Maj:t min Nådigste Konung och Herre, samt alla Christ-trogna människor en frögdefull upståndelse. Amen.

 

――――――――

 

1) Denne Dag-Bok, som innehåller flera ganska märkeliga Anecdoter om Kon. GUSTAF ADOLPHS både Preußiska och Tyska Fälttog, är af deß Auctor, Hof Trompetare Jöns Månsson Theet författad på Tyska under Titul: Meine Jöns Månssons Theet Kriegszuege, so ich mit Ihr Kön. Maj:th GUSTAVO ADOLPHO etc. Meinen Allergnädigstenn Köning und Herrn, högstlöblicher angedenckens vonn Anno 1621, biß in dero letztes ende gethaen etc. wie volgett. Emedan Swenska Historien ifrån år 1620 til 1630 ännu icke är nog omständeligen utredd, torde detta Documentet tjäna at i et och antat ersätta bristen, at föra händelserna til sin rätta tid och gifwa anledning at ytterligare eftersöka hwad som ännu kan fela. Den urskrift jag nyttjat, är ganska åldrig och benäget lemnad af Kongl. Bibliothecarien Herr C. C. Gjörvell. Öfwersättningen har jag, utom någon liten frihet i Skrifarten noga lämpat efter Tyska Hufwud-skriften som har all likhet af et Original, eller åtminstone samtida afskrift. 

2) Texten skriver 1641. 

3) Berättelse om denna träffning följer mäst efter denna Dag-Bok. 

4) Detta påfund, at nyttja Canoner af Läder berättas hafwa warit Konung GUSTAF ADOLPHS eget. Se Kongl. Witterhets Academiens Handlingar, Första del. Sid. 167. 

5) Originalet har: welche sich haben unterstellen laßen. 

6) Se Hübners Stats und Conversat.Lex. in voce. 

7) Orig har: en Keijserl. Reichs- und Freijheit. 

8) Denne Psalm finnes i Tyska Stockholm. Gesang-Buch ibland Påsk-Psalmerna. Andre berätta at Konungen wid sin morgonbön Psalmen: Verzage nicht, o! Häuflein klein etc. Se Mittags Hist. om Kon. GUSTAF ADOLPH, pag. 177, 178. Vallin Diss. de Gladio Mag. Gust. Ad. P. I p. 122. 193.