BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Verfåten vun de Free un Hansestadt Hamborg

2002

 

Verfåten vun de Free un

Hansestadt Hamborg

 

2002

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

III.

De Senåt

 

 

Artikel 33 [Regeern un Verwalten]

(1) De Erste Börgermeisterin (Präsidentin vun'n Senåt) oder de Erste Börgermeister (Präsident vun'n Senåt) un de Senatorinnen un Senåters billt den Senåt.

(2) De Senåt is de Regeern vun't Land. He feuhrt un beopsichtigt de Verwaltung.

(3) Dat Gesett leggt fast, woveel Lüüd heuchstens to den Senåt toheuren dörft.

Artikel 34 [Woans de Lüüd in den Senåt kåmt]

(1) De Börgerschop wählt de Erste Börgermeisterin oder den Ersten Börgermeister mit de Mehrheit vun all de Lüüd, de nå dat Gesett to de Börgerschop heurt.

(2) De Erste Börgermeisterin oder de Erste Börgermeister beröppt un verafscheed de Stellvertrederin (Tweete Börgermeisterin) oder den Stellvertreder (Tweete Börgermeister) un de annern Senatorinnen un Senåters. De Erste Börgermeisterin oder de Erste Börgermeister beandrågt, dat de Börgerschop to den ganzen Senåt jo seggt; wenn låter noch Senatorinnen un Senåters beropen ward, kann se oder he ok beandrågen, dat de enkelt bestätigt ward.

(3) Wokeen to de Börgerschop wählt warrn kann, kann Senatorin oder Senåter warrn. Senatorin oder Senåter kann ok warrn, wokeen noch keen Wåhnung in de Free un Hansestadt Hamborg hett; se oder he mutt dor åver bald en Wåhnung nehmen.

Artikel 35 [Amtstieden; Afwåhl]

(1) De Amtstiet vun de Erste Börgermeisterin oder den Ersten Börgermeister un vun de Senatorinnen un Senåters sünd denn to Enn, wenn en nee Börgerschop tosåmenkummt; de Amtstiet vun en Senatorin un en Senåter is ok denn to Enn, wenn sick dat Amt vun de Erste Börgermeisterin oder den Ersten Börgermeister op en anner Årt erledigen deit.

(2) De Senåt un ok enkelte Senatorinnen oder Senåters köönt to jede Tiet vun jüm ehr Amt trüchtreden.

(3) De Amtstiet vun de Erste Börgermeisterin oder den Ersten Börgermeister is ok denn to Enn, wenn de Börgerschop ehr oder em dordör dat Vertruun nimmt, dat se mit de Mehrheit vun all, de to de Börgerschop heurt, en Nåfolgerin oder en Nåfolger wählt. De Andrag mutt de Måten un den Senåt tominnst een Week ehrer mitdeelt warrn, vör doröver beslåten warrn kann; he mutt vun een Veerdel vun de Måten ünnerschreven ween.

Artikel 36 [Üm Vertruun bidden]

(1) Wenn de Mehrheit vun de Lüüd, de nå dat Gesett to de Börgerschop heurt, de Erste Börgermeisterin oder den Ersten Börgermeister nich dat Vertruun utsprickt, dat se oder he beandrågt hett, so kann de Börgerschop in de Tiet vun een' Månd nå den Ingang vun den Andrag

1. mit de Mehrheit vun de Lüüd, de nå dat Gesett to de Börgerschop heurt, en Erste Börgermeisterin oder enen Ersten Börgermeister wählen oder

2. de Erste Börgermeisterin oder den Ersten Börgermeister nådräglich dat Vertruun utspreken oder

3. besluten, dat de Wåhlperiod vor de Tiet to Enn is.

(2) De Erste Börgermeisterin oder de Erste Börgermeister mutt den Andrag, ehr oder em dat Vertruun uttospreken, een' Week ehrer inbringen, vor doröver afstimmt warrn kann.

(3) Artikel 11 Afsatz 2 ward nich anwennt.

Artikel 37 [Geschäften feuhren]

(1) Wenn de Amtstiet vun de Erste Börgermeisterin oder den Ersten Börgermeister to Enn is oder de Senåt sien Amt opgifft, feuhrt de Senåt de Geschäften so lang, bit en nee Erste BörgermeiSterin oder en neen Ersten Börgermeister wählt worrn is. Op ehr oder sien Bidden hen feuhrt de Senatorinnen un Senåters ehr Geschäfte so lang wieder, bit de Nåfolgerinnen oder Nåfolger beropen un bestätigt worrn sünd.

(2) Wenn Senatorinnen oder Senåters ehr Amt opgeevt, so mutt de Senåt besluten, wat se so lang ehr Amt wiederfeuhren schöllt, bit.de Nåfolgerin oder Nåfolger beropen is, oder wat se foorts ut den Senåt utscheden mööt.

Artikel 38 [Op de Verfåten swören]

(1) Wokeen to den Senåt toheurt, de mutt dissen Eid vor de Börgerschop leisten, ehrer se oder he dat Amt innehmen kann:

Ick swöör, dat ick Düütschland, dat Grundgesett vun de Bundesrepublik Düütschland un de Verfåten vun Hamborg tru blieven, de Gesetten beachten, de Plichten, de op mi as Deel vun den Senåt tokåmt, geweetenhaftig erfüllen un dat Gootgåhn vun de Free un Hansestadt Hamborg, sowiet mi dat meuglich is, voranbringen will.

(2) Wokeen dat will, de kann dissen Eid mit en religiös Formel afsluten.

Artikel 39 [Mandåt utsetten]

(1) Wokeen to den Senåt toheurt, dörf keen Mandåt in de Börgerschop uteuven.

(2) Dat Mandåt in de Börgerschop vun Senatorinnen un Senators ward so lang nich uteuvt, as de ehr Amt hebbt.

(3) Dat Gesett leggt fast, wokeen dat Mandåt in disse Tiet uteuvt.

Artikel 40 [anner Arbeiden]

(1) Wokeen to den Senåt heurt, de dörf in keen anner Amt un keen anner Profeschoon arbeiden, wo dat Geld för gifft.

(2) Senatorinnen oder Senåters köönt to den Verwaltungsoder Opsichtsråt vun Ünnernehmen heuren, de Geld verdenen wöllt; dor is åver för neudig, dat de Börgerschop inverståhn is un de Senåt dor Verlööf to gifft.

Artikel 41 [Gesett för den Senåt]

Dat Gesett leggt genauer fast, woans de Erste Börgermeisterin oder de Erste Börgermeister wählt, woans de Senatorinnen un Senåters beropen un entlåten ward un woans de ehr rechtliche Stellung is un ok, wat se verdeent.

Artikel 42 [Richtlinien vun de Politik, Verdelen vun Opgåven, Besluten]

(1) De Erste Börgermeisterin oder de Erste Börgermeister hett dat Leit bi de Senåtsgeschäften. Se oder he bestimmt de Richtlinien vun de Politik un mutt sick dor de Börgerschop gegenöver för verantworden.

(2) Wokeen to den Senåt toheurt, övernimmt dat Leit över enkelte Verwaltungsbehörden un Senåtsämter un mutt dat ok verantworden. Woans disse Opgåven verdeelt ward, beslutt de Senåt. De Senatorinnen un Senåters mööt den Senåt vörleggen, so dat de doröver besluten kann:

1. all de Andrääg, över de de Börgerschop besluten schall;

2. all Angelegenheiten, över de mit Organe vun'n Bund, vun anner Länner oder vun't Utland verhannelt ward;

3. all Angelegenheiten, över de nå de Verfåten oder dat Gesett de Senåt to seggen hett;

4. all Angelegenheiten, de grundsätzlich oder för all vun Bedüden sünd oder sick op de ganze Verwaltung utwirken doot;

5. ünnerschedlich Meenen över Frågen, de mit dat Rebeet vun mehrere Verwaltungsbehörden oder Senåtsämter to doon hebbt.

(3) De Senåt beslutt mit de Mehrheit vun sien Stimmen; jede Senatorin oder Senåter, de en anner Meenen hett as de Mehrheit, kann dat in de Nedderschrift opnehmen låten. Wenn just so veel Stimmen för eenen Andrag afgeven ward as dorgegen, denn gifft de Stimm vun de Vörsitterin oder den Vörsitter den Utslag.

Artikel 43 [Hamborg vertreden]

De Senåt hannelt för de Free un Hansestadt Hamborg gegenöver de Bundesrepublik, gegenöver anner düütsche Länner un gegenöver dar Utland. He mutt Verdrääg mit anner Stååten ratifizeern. De Börgerschop mutt denn tostimmen, wenn disse Verdrääg Såken regelt, för de dat in Hamborg Gesetten gifft oder Gesetten neudig sünd oder för de finanzielle Middel neudig sünd, de in'n Huushoolt nich vorsehen sünd.

Artikel 44 [Recht op Gnåd]

(1) De Senåt hett dat Recht un kann Veroordeelte begnådigen.

(2) För Amnestien is en Gesett neudig. Stråfverfohren dörf de Senåt blots instellen, wenn en Gesett em dor dat Recht to gifft.

Artikel 45 [Beamte beropen un entlåten]

De Senåt beröppt un verafscheed de Beamtinnen un Beamten. He kann dat Recht överdrågen.

Artikel 46 [Afnåhm vun Eiden]

De Senåt nimmt, wenn dat Gesett nix anners fastleggt, de Eiden af, de den Stååt gegenöver to leisten sünd. He kann disse Opgåv överdrågen.

Artikel 47 [Senåtssyndici: Stååtsräden]

(1) De Senåt kann för sien Beråden un för dat Bearbeiden vun sien Angelegenheiten beamtete Senåtssyndici beropen. Se schöllt in de Regel for den högeren Deenst in de Verwaltung utbillt ween.

(2) De Senåtssyndici nehmt, wenn de Senåt för enen enkelten Fall nix anners beslütt, an de Sitten vun'n Senåt deel; se könnt beråden, nich mit bestimmen.

(3) Wenn enen Senåtssyndicus in en Behöörd Opgåven överdrågen worrn sünd, so mutt he dor dat doon, wat de tostännige Senatorin oder Senåter vun em verlangt; dor ännert ok de Afsatz 2 nix an.