BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Alkaios

ca. 630 - ca. 580 a. Chr. n.

 

Μέλη

 

Ἐξ ἀδήλων βιβλίων

 

___________________________________________________

 

 

 

 

Στασιωτικά

――――――――――――

 

Textus v1+2: Gallavotti

Textus v3-24: Snell

Textus v25-28: Voigt

D. 24A, L.-P. 129

P. Oxy. 2165 fr. 1 col. 1, 1-24

 

[ πότνι᾽ Ἦ]ρα, τᾶ<ι> τόδε Λέσβιοι

ὄρος κατ]· · · · εὔδειλον τέμενος μέγα

ξῦνον κάτεσσαν ἐν δὲ βώμοις

ἀθανάτων μακάρων ἔθηκαν 

 

5

κἀπωνύμασσαν ἀντίαον Δία

σὲ δ᾽ Αἰολήιαν κυδαλίμαν θέον

πάντων γενέθλαν, τὸν δὲ τέρτον

τόνδε κεμήλιον ὠνύμασσ[α]ν

 

Ζόννυσσον ὠμήσταν. ἄγιτ᾽ εὔνοον

10

θῦμον σκέθοντες ἀμμετέρας ἄρας

ἀκούσατ᾽, ἐκ δὲ τῶνδε μόχθων

ἀργαλέας τε φύγας ρ[ύεσθε·

 

τὸν ῎Υρραον δὲ παῖδα πεδελθέτω

κήνων Ἐ[ρίννυ]ς ὤς ποτ᾽ ἀπώμνυμεν

15

τόμοντες ἀ. . [. . . . . . .]ν . ν

μηδάμα μηδ᾽ ἔνα τὼν ἐταίρων,

 

ἀλλ᾽ ἢ θάνοντες γᾶν ἐπιέμμενοι

κείσεσθ᾽ ὐπ᾽ ἄνδρων οἲ τότ᾽ ἐπικ. . ην

ἤπειτα κακκτάνοντες αὔτοις

20

δᾶμον ὐπὲξ ἀχέων ῥύεσθαι.

 

κήνων ὀ φύσγων οὐ διελέξατο

πρὸς θῦμον, ἀλλὰ βραϊδίως πόσιν

ἔ]μβαις ἐπ᾽ ὀρκίοισι δάπτει

τὰν πόλιν ἄμμι δέδ. . . . . ί . αις

 

25

οὐ κὰν νόμον [.]ον. .[ ].

γλαύκας ἀ[.]. .[.]. .[

γεγρά·[

Μύρσιλ[ο

 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . .

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 24C, L.-P. 130, 16 sqq.

P. Oxy. XVIII (1941) 2165 col. 2, 9-32

 

γνοις [. .]ς βιότοις [. .]ὶς ὀ τάλαις ἔγω

ζώω μοῖραν ἔχων ἀγροϊωτίκαν

ἰμέρρων ἀγόρας ἄκουσαι

καρ[υσσο]μένας ὠγεσιλάϊδα,

 

5

καὶ β[όλ]λας, τὰ πάτηρ καὶ πάτερος πάτηρ

κακγ[. .]ηρας ἔχοντες πεδὰ τωνδέων

τῶ[ν ἀ]λλαλοκάκων πολ[ίτ]αν.

ἔγ[ω δ᾽ ἀ]πὺ τούτων ἀπελήλαμαι

 

φε[ύγ]ων ἐσχατ[ί]αις· ὠς δ᾽ Ὀνομακλέης

10

ὄ[χ]θα[ν] οἶος ἐοίκησα λυκαιμίαις

φ[εύγων τ]ὸν [πό]λεμον· στάσιν γὰρ

πρὸς κρέ[σσον]ας οὐκ ἄμεινον ὀννέλην

 

[. . . . .] μακάρων ἐς τέμ[ε]νος θέων

ἐοι[. .] με[λ]αίνας ἐπίβαις χθόνος

15

χλι[αίνω]ν συνόδοισί μ᾽ αὔταις

οἴκημι κ[ά]κων ἔκτος ἔχων πόδας,

 

ὄππαι Λ[εσβί]αδες κριννόμεναι φύαν

πώλεν[τ᾽] ἐλκεσίπεπλοι, περὶ δὲ βρέμει

ἄχω θεσ[π]εσία γυναίκων

20

ἴρα[ς ὀ]λολύγας ἐνιαυσίας

 

[. . . . .] ἀπὺ πόλλων πότα δὴ θέοι

[. . . . . . . . .]σκ[οισι]ν [Ὀλύ]μπιοι;

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]

. . . .]να[. . . . . . . . . . . . . . ]μεν

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 29, L.-P. 331

Hephaest. Ench. 14, 3 (p. 45 Consbruch)

 

Μέλαγχρος αἴδως ἄξιος ἐς πόλιν

<ὄτ᾽ ἦλθε>

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 31, L.-P. 141

Aristoph. vesp. 1234 sq.; P. Oxy. XXI (1951) 2265 fr. 2

 

. . . .]πωσ[

. . . . .]ειλας ἐργασι[

ὤνηρ οὖτος ὀ μαιόμενος τὸ μέγα κρέτος

ὄντρεψει τάχα τὰν πόλιν· ἀ δ᾽ ἔχεται ῤόπας

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 38, L.-P. 361

Apollon. Dysc. de pron. 124b (I 97 Schneider)

 

αἰ δέ κ᾽ ἄμμι Ζεῦς τελέσει νόημ<μ>α

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 39, L.-P. 332

Athen. 10, 429f, 430a.c

 

Νῦν χρῆ μεθύσθην καί τινα πὲρ βίαν

πώνην, ἐπεὶ δὴ κάτθανε Μύρσιλος.

 

――――――

 

Textus: Voigt

D. 42, L.-P. 69

P. Oxy. 1234 fr. 1, 7-14

 

Ζεῦ πάτερ, Λύδοι μὲν ἐπασχάλαντες

συμφόραισι δισχελίοις στά[τηρας

ἄμμ᾽ ἔδωκαν, αἴ κε δυνάμεθ᾽ ἴρ[αν

ἐς πόλιν ἔλθην, 

 

5

οὐ πάθοντες οὐδάμα πὦσλον οὐ[δὲ]ν

οὐδὲ γινώσκοντες· ὀ δ᾽ ὠς ἀλώπα[

ποικ[ι]λόφρων εὐμάρεα προλέξα[ις

ἤλπ[ε]το λάσην.

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 43, L.-P. 70

P. Oxy. 1234 fr. 2, 1-13

 

. . . . . . . . . . . .] χ[. .]μ[

 

[λέ]πτως τάδ᾽ εἴπην ὀδ[.]υ[

ἀθύρει πεδέχων συμποσίω ν[

βάρμος· φιλώνων πεδ᾽ ἀλε[μάτων

5

εὐωχήμενος αὔτοισιν ἐπα[

 

κῆνος δὲ παώθεις Ἀτρεΐδα[ν γάμω]

δαπτέτω πόλιν ὠς καὶ πεδὰ Μυρσ[ίλ]ω,

ἆς κ᾽ ἄμμε βόλλητ᾽ Ἄρευς ἐπὶ τεύχεα

τρόπην· ἐκ δὲ χόλω τῶδε λαθοίμεθ᾽ αὖ, 

 

10

χαλάσσομεν δὲ τὰς θυμοβόρω λύας

ἐμφύλω τε μάχας, τάν τις Ὀλυμπίων

ἔνωρσε, δᾶμον μὲν εἰς ἀυάταν ἄγων

Φιττάκωι δὲ δίδοις κῦδος ἐπήρ[ατ]ον.

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 44, L.-P. 71

P. Oxy. 1234 fr. 2, col. 1, 14.15

 

Φίλος μὲν ἦσθα κἀπ΄ ἔριφον κάλην

καὶ χοῖρον· οὔτω τοῦτο νομίσδεται

 

――――――

 

Textus: Voigt

D. 46A, L.-P. 326

P. Oxy. 1234 fr. 1, 7-14

 

ἀσυννέτημμι τὼν ἀνέμων στάσιν· 

τὸ μὲν γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται, 

τὸ δ' ἔνθεν, ἄμμες δ' ὂν τὸ μέσσον 

νᾶϊ φορήμμεθα σὺν μελαίναι 

 

5

χείμωνι μόχθεντες μεγάλωι μάλα· 

πὲρ μὲν γὰρ ἄντλος ἰστοπέδαν ἔχει, 

λαῖφος δὲ πὰν ζάδηλον ἤδη 

καὶ λάκιδες μέγαλαι κὰτ αὖτο·

 

χόλαισι δ' ἄγκυρραι [. . . . . . . . . . . . . . . .

10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-τοι πόδες ἀμφότεροι μένο[ισιν

 

ἐν βιμβλίδεσσι· τοῦτό με καὶ σ[άοι

μόνον· τὰ δ᾽ ἄχματ᾽ ἐκπεπ[.]. άχμενα

15

. .]μεν φ[ό]ρηντ᾽ ἔπερθα, τῶν [. . .].

. . . .]ενοισ.[. . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 46B, L.-P. 73

P. Oxy. 1234 fr. 3; P. Oxy. XXI (1951) 2307 fr. 16

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

πὰν φόρτι[ο]ν δ[

δ᾽ ὄττι μάλιστα σάλ[

 

5

καὶ κύματι πλάγεισ[αν ἀλιρρόθω]

ὄμβρωι μάχεσθαι χε[ίματί τ᾽ ἀγρίω]

φαῖς᾽ οὐδὲν ἰμέρρη[ν, ἀσάμω]

δ᾽ ἔρματι τυπτομ[έναν ῥάγημεν]

 

κήνα μὲν ἐν τούτ[οισι κυλίνδεται]

10

τούτων λελάθων ὠφ[

σύν τ᾽ ὔμμι τέρπ[. .]α[. . ἄ]βαις

καὶ πεδὰ Βύκχιδος αὖ θ[

 

τὼ δ᾽ ἄμμες ἐς τὰν ἄψερον ἀ[μέραν]

αἰ καί τις ἀφ[. . . .]πάντα τ[

15

δείχνυντε[ς

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

――――――

 

Textus: Voigt

D. 49A, L.-P. 428

Strabo XIII 600

 

Ἄλκαιος σάος †ἄροι ἐνάδ᾽ οὐκυτὸν ἁληκτορίν†
ἐς Γλαυκώπιον ἶρον ὀνεκρέμασσαν Ἄττικοι.

 

――――――

 

Textus: Voigt

D. 50, L.-P. 350

Hephaest. Ench. 10, 3 (p. 32 sqq. Consbruch); Strabo XIII 2, 3

 

ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΝΕΙΔΑΝ

λθες ἐκ περάτων γᾶς ἐλεφαντίναν

λάβαν τὼ ξίφεος χρυσοδέταν ἔχων

συμμάχεις δ᾽ ἐτέλεσσας Βαβυλωνίοισ᾽

ἄεθλον μέγαν, εὐρύσαο δ᾽ ἐκ πόνων,

5

κτένναις ἄνδρα μαχάταν βασιλη<ί>ων

παλάσταν ἀπυλείποντα μόναν ἴαν

παχέων ἀπὺ πέμπων . . . . . . . . . . . .

 

――――――

 

Textus: Voigt

D. 54, L.-P. 357

Athen. 14, 626f. 627a.b; v1-8: P. Oxy. 2296 fr. 4

 

]. . .[

μαρμαίρει δὲ μέγας δόμος 

χάλκωι, παῖσα δ᾽ Ἄρηι κεκόσμηται στέγα

λάμπραισιν κυνίαισι, κὰτ 

τᾶν λεῦκοι κατέπερθεν ἴππιοι λόφοι

νεύοισιν, κεφάλαισιν ἄν-

δρων ἀγάλματα· χάλκιαι δὲ πασ<σ>άλοις

κρύπτοισιν περικείμεναι 

λάμπραι κνάμιδες, ἔρκος ἰσχύρω βέλεος

5

θόρρακές τε νέω λίνω 

κόιλαί τε κὰτ ἄσπιδες βεβλήμεναι·

πὰρ δὲ Χαλκίδικαι σπάθαι, 

πὰρ δὲ ζώματα πόλλα καὶ κυπάσσιδες.

τῶν οὐκ ἔστι λάθεσθ᾽ ἐπεὶ 

δὴ πρώτιστ᾽ ὐπὰ τὦργον ἔσταμεν τόδε.

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 55, L.-P. 355

Apollon. Dysc. de pron. 610 (I 197 Schneider)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . γαίας καὶ νιφόεντος ὠράνω μέσοι

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 58A, L.-P. 329

Schol. Il. B 816 (P. Oxy. VIII 1086, 113)

 

καὶ χρυσοπάσταν τὰν κυνίαν ἔχων

ἔλεφρα π[. . . . . . . . . . . . .]ζων

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 61, L.-P. 400

Choerob. in Theodos. (I 214 Hilgard)

 

τὸ γάρ
Ἄρευι κατθάνεν κάλον.

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 62, L.-P. 330

Choerob. in Theodos. (I 214 Hilgard); An. Ox. ed. Cramer III 237

 

μείξαντες ἀλλάλοισ᾽ Ἄρευα

 

――――――