BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Babrios

floruit ca. 150

 

Μυθιάμβοι

Αἰσώπειοι

 

Μυθιάμβοι

108 - 144

 

___________________________________________________

 

 

 

108

Μῦς ἀρουραῖος καὶ μῦς οἰκόσιτος.

 

Μυῶν ὁ μέν τις βίον ἔχων ἀρουραῖον,

ὁ δʹ ἐν ταμείοις πλουσίοισι φωλεύων,

ἔθεντο κοινὸν τὸν βίον πρὸς ἀλλήλους.

ὁ δʹ οἰκόσιτος πρότερος ἦλθε δειπνήσων

5

ἐπὶ τῆς ἀρούρης ἄρτι χλωρὸν ἀνθούσης·

τρώγων δʹ ἀραιὰς καὶ διαβρόχους σίτου

ῥίζας μελαίνηι συμπεφυρμένας βώλωι,

«μύρμηκος» εἶπε «ζῆις βίον ταλαιπώρου,

ἐν πυθμέσιν γῆς κρίμνα λεπτὰ βιβρώσκων.

10

ἐμοὶ δʹ ὑπάρχει πολλὰ καὶ περισσεύει·

τὸ κέρας κατοικῶ πρὸς σὲ τῆς Ἀμαλθείης.

εἴ μοι συνέλθοις, ὡς θέλεις ἀσωτεύσηι,

παρεὶς ὀρύσσειν ἀσφάλαξι τὴν χώρην.»

ἀπῆγε τὸν μῦν τὸν γεηπόνον πείσας

15

εἰς οἶκον ἐλθεῖν ὑπό τε τοῖχον ἀνθρώπου.

ἔδειξε δʹ αὐτῶι, ποῦ μὲν ἀλφίτων πλήθη,

ποῦ δʹ ὀσπρίων ἦν σωρὸς ἢ πίθοι σύκων,

στάμνοι τε μέλιτος σώρακοί τε φοινίκων.

ὁ δʹ ὡς ἐτέρφθη πᾶσι καὶ παρωρμήθη

20

καὶ τυρὸν ἦγεν ἐκ κανισκίου σύρων,

ἀνέωιξε τὴν θύρην τις· ὁ δʹ ἀποπηδήσας

στεινῆς ἔφευγε δειλὸς ἐς μυχὸν τρώγλης,

ἄσημα τρίζων τόν τε πρόξενον θλίβων.

μικρὸν δʹ ἐπισχών, εἶτʹ ἔσωθεν ἐκκύψας

25

ψαύειν ἔμελλεν ἰσχάδος Καμειραίης·

ἕτερος δʹ ἐπῆλθεν ἄλλο τι προαιρήσων·

οἱ δʹ ἔνδον ἐκρύβοντο. μῦς δʹ ἀρουρίτης

«τοιαῦτα δειπνῶν» εἶπε «χαῖρε καὶ πλούτει,

καὶ τοῖς περισσοῖς αὐτὸς ἐντρύφα δείπνοις,

30

ἔχων τὰ πολλὰ ταῦτα μεστὰ κινδύνων.

ἐγὼ δὲ λιτῆς οὐκ ἀφέξομαι βώλου,

ὑφʹ ἣν τὰ κρίμνα μὴ φοβούμενος τρώγω.»

 

 

109

 

«Μὴ λοξὰ βαίνειν» ἔλεγε καρκίνωι μήτηρ,

«ὑγρῆι τε πέτρηι πλάγια κῶλα μὴ σύρειν.»

ὁ δʹ εἶπε· «μῆτερ ἡ διδάσκαλος, πρώτη

ὀρθὴν ἄπελθε, καὶ βλέπων σε ποιήσω.» 

 

 

110

 

Μέλλων ὁδεύειν τῆς κυνός τις ἑστώσης

εἶπεν· «τί χάσκεις; πάνθʹ ἕτοιμά σοι ποίει·

μετʹ ἐμοῦ γὰρ ἥξεις.» ἡ δὲ κέρκον οὐραίης

ἄρασά φησι· «πάντʹ ἔχω· σὺ βαρδύνεις.»

 

 

111

 

Μικρέμπορός τις ὄνον ἔχων ἐβουλήθη,

τοὺς ἅλας ἀκούων παρὰ θάλασσαν εὐώνους,

τούτους πρίασθαι, φορτίσας τε γενναίως

τὸν ὄνον κατῆγε. τῆς δʹ ὁδοῦ προκοπτούσης

5

ὤλισθεν ἄκων εἴς τι ῥεῖθρον ἐξαίφνης,

καὶ συντακέντων τῶν ἁλῶν ἐλαφρύνθη,

ῥάιων δʹ ἀνέστη καὶ παρῆν ἀμοχθήτως

εἰς τὴν μεσόγεων. τοὺς ἅλας δὲ πωλήσας,

πάλιν γομώσων τὸν ὄνον ἦγε καὶ πλείω

10

<ἔτʹ> ἐπετίθει τὸν φόρτον. ὡς δὲ μοχθήσας

διέβαινε τὸν ῥοῦν, οὗπερ ἦν πεσὼν πρώιην,

ἑκὼν κατέπεσε, καὶ πάλιν <δʹ> ὅλους τήξας

κούφως ἀνέστη, γαῦρος ὥς τι κερδήσας.

ὁ δʹ ἔμπορος μὲν ἐπενόησε καὶ πλείστους

15

σπόγγους κατῆγεν ὕστερον πολυτρήτους

ἐκ τῆς θαλάσσης, τοὺς δʹ ἅλας μεμισήκει.

ὁ δʹ ὄνος πανούργως, ὡς προσῆλθε τῶι ῥείθρωι,

ἑκὼν κατέπεσεν· ἀθρόως δὲ τῶν σπόγγων

διαβραχέντων πᾶς ὁ φόρτος ὠγκώθη,

20

βάρος δὲ διπλοῦν ἦλθε βαστάσας νώτοις.

 

[πολλάκις ἐν οἷς τις ηὐτύχησε καὶ πταίει.]

 

 

112

 

Μῦς ταῦρον ἔδακεν. ὁ δʹ ἐδίωκεν ἀλγήσας

τὸν μῦν· φθάσαντος δʹ εἰς μυχὸν φυγεῖν τρώγλης,

ὤρυσσεν ἑστὼς τοῖς κέρασι τοὺς τοίχους,

ἕως κοπωθεὶς ὀκλάσας ἐκοιμήθη

5

παρὰ τὴν ὀπὴν ὁ ταῦρος. ἔνθεν ἐκκύψας

ὁ μῦς ἐφέρπει, καὶ πάλιν δακὼν φεύγει.

ὁ δʹ εξαναστάς, οὐκ ἔχων ὃ ποιήσει,

διηπορεῖτο· τῶι δʹ ὁ μῦς ἐπιτρύξας·

«οὐχ ὁ μέγας ἀεὶ δυνατός. ἔσθʹ ὅπου μᾶλλον

10

τὸ μικρὸν εἶναι καὶ ταπεινὸν ἰσχύει.»

 

 

113

 

Μάνδρης ἔσω τις πρόβατα συλλέγων δείλης

κνηκὸν μετʹ αὐτῶν λύκον ἔμελλε συγκλείειν.

ὁ κύων δʹ ἰδὼν πρὸς αὐτὸν εἶπε· «πῶς σπεύδεις

τὰ πρόβατα σῶσαι, τοῦτον εἰσαγὼν ἥμιν;» 

 

 

114

 

Μεθύων ἐλαίωι λύχνος ἐσπέρης ηὔχει

πρὸς τοὺς παρόντας, ὡς ἑωσφόρου κρείσσων,

λάμπειν ἅπασιν ἐκπρεπέστατον φέγγος.

ἀνέμου δὲ συρίσαντος εὐθὺς ἐσβέσθη

5

πνοῆι ῥαπισθείς. ἐκ δὲ δευτέρης ἅπτων

εἶπέν τις αὐτῶι· «φαῖνε, λύχνε, καὶ σίγα·

τῶν ἀστέρων τὸ φέγγος οὐκ ἀποθνήισκει.»

 

115

 

Νωθὴς χελώνη λιμνάσιν ποτʹ αἰθυίαις

λάροις τε καὶ κήυξιν εἶπεν ἀγρώσταις·

«κἀμὲ πτερωτὴν εἴθε τις πεποιήκει.»

τῆι δʹ ἐκ τύχης ἔλεξεν αἰετὸς ταῦτα·

5

«πόσον, χέλυμνα, μισθὸν αἰετῶι δώσεις,

ὅστις σʹ ἐλαφρὴν καὶ μετάρσιον θήσω;»

«τὰ τῆς Ἐρυθρῆς πάντα δῶρά σοι δώσω.»

«τοιγὰρ διδάξω» φησίν. ὑπτίην δʹ ἄρας

ἔκρυψε νέφεσιν, ἔνθεν εἰς ὄρος ῥίψας

10

ἤραξεν αὐτῆς οὖλον ὄστρακον νώτων.

ἡ δʹ εἶπεν ἐκψύχουσα· «σὺν δίκηι θνήισκω·

τί γὰρ νεφῶν μοι καὶ τίς ἦν πτερῶν χρείη

τῆι καὶ χαμᾶζε δυσκόλως προβαινούσηι;»

 

 

116

Ἀνὴρ καὶ μοιχός.

 

Νυκτὸς μεσούσης ἦιδε παῖς τις εὐφώνως.

γυνὴ δʹ ἀκούει τοῦδε, κἀξαναστᾶσα

θυρίδων προκύπτει, καὶ βλέπουσα τὸν παῖδα

λαμπρῆς σελήνης ἐν φάει καλὸν λίην,

5

τὸν ἄνδρʹ ἑαυτῆς καταλιποῦσα κοιμᾶσθαι

κάτω μελάθρων ἦλθε, καὶ θύρης ἔξω

ἐλθοῦσʹ ἐποίει τὴν προθυμίην πλήρη.

ὡνήρ δὲ ταύτης ἐξανίστατʹ ἐξαίφνης

ζητῶν ὅποὐστί, κοὐκ ἰδὼν δόμων εἴσω

10

μηδὲν χανών τε καὐτὸς ἦλθεν εἰς οἶμον,

καὶ τῆι συνεύνωι φησί· «μηδὲν ἐκπλήσσου,

τὸν παῖδα δʹ ἡμῶν πεῖσον ἐν δόμοις εὕδειν.»

ὃν καὶ λαβὼν παρῆγεν. εἶτα κἀκεῖνος,

ἄμφω θελόντων δρᾶν τι, τῆιδʹ ἐραιθύμει.

 

15

τουτὶ μὲν οὕτως· ἔμφασις δὲ τοῦ μύθου

κακὸν ἐπιχαίνειν, ὅταν ἔχηι τις ἐκτῖσαι. 

 

 

117

 

Νεώς ποτʹ αὐτοῖς ἀνδράσιν βυθισθείσης

ἰδών τις ἀδίκως ἔλεγε τοὺς θεοὺς κρίνειν·

ἑνὸς γὰρ ἀσεβοῦς ἐμβεβηκότος πλοίωι

πολλοὺς σὺν αὐτῶι μηδὲν αἰτίους θνήισκειν.

5

καὶ ταῦθʹ ὁμοῦ λέγοντος, οἷα συμβαίνει,

πολλῶν ἐπʹ αὐτὸν ἑσμὸς ἦλθε μυρμήκων,

σπεύδοντες ἄχνας πυρίνας ἀποτρώγειν·

ὑφʹ ἑνὸς δὲ δηχθεὶς συνεπάτησε τοὺς πλείους.

Ἑρμῆς δʹ ἐπιστὰς τῶι τε ῥαβδίωι παίων

10

«εἶτʹ οὐκ ἀνέξηι» φησί «τοὺς θεοὺς εἶναι

ὑμῶν δικαστὰς οἷος εἶ σὺ μυρμήκων;» 

 

 

118

 

Ξουθὴ χελιδών, ἡ πάροικος ἀνθρώπων,

ἦρος καλιὴν ηὐθέτιζεν ἐν τοίχωι,

ὅπου γερόντων οἶκος ἦν δικαστήρων·

κἀκεῖ νεοσσῶν ἑπτὰ γίνεται μήτηρ,

5

οὔπω πτερίσκοις πορφυροῖς ἐπανθούντων.

ὄφις δὲ τούτους ἑρπύσας ἀπὸ τρώγλης

ἅπαντας ἑξῆς ἔφαγεν. ἡ δὲ δειλαίη

παίδων ἀώρων συμφορὰς ἐπεθρήνει,

«οἴμοι» λέγουσα, «τῆς ἐμῆς ἐγὼ μοίρης·

10

ὅπου νόμοι γὰρ καὶ θέμιστες ἀνθρώπων,

ἔνθεν χελιδὼν ἠδικημένη φεύγω.» 

 

 

119

Ἄνθρωπος καταθραύσας ἄγαλμα.

 

Ξύλινόν τις Ἑρμῆν εἶχεν· ἦν δὲ τεχνίτης.

σπένδων δὲ τούτωι καὶ καθʹ ἡμέρην θύων

ἔπρασσε φαύλως. τῶι θεῶι δʹ ἐθυμώθη,

χαμαὶ δʹ ἀπεκρότησε τοῦ σκέλους ἄρας.

5

χρυσὸς δὲ κεφαλῆς ἐρρύη καταγείσης·

ὃν συλλέγων ἅνθρωπος εἶπεν· «Ἑρμεία,

σκαιός τίς ἐσσι καὶ φίλοισιν ἀγνώμων,

ὃς προσκυνοῦντας οὐδὲν ὠφέλεις ἥμας,

ἀγαθοῖς δὲ πολλοῖς ὑβρίσαντας ἠμείψω.

10

τὴν εἰς σὲ καινὴν εὐσέβειαν οὐκ ἤιδειν.»

 

καὶ τοὺς θεοὺς Αἴσωπος ἐμπλέκει μύθοις,

βουλόμενος ἡμᾶς νουθετεῖν πρὸς ἀλλήλους.

πλέον οὐδὲν ἕξεις σκαιὸν ἄνδρα τιμήσας,

ἀτιμάσας δʹ ἂν αὐτὸν ὠφεληθείης.

 

 

120

 

τελμάτων ἔνοικος, ὁ σκιῆι χαίρων,

ὁ ζῶν ὀρυκτοῖς βάτραχος παρʹ εὐρίποις,

εἰς γῆν παρελθὼν ἔλεγε πᾶσι τοῖς ζώιοις·

«ἰατρός εἰμι φαρμάκων ἐπιστήμων,

5

οἵων ταχʹ οὐδεὶς οἶδεν, οὐδʹ ὁ Παιήων,

ὃς Ὄλυμπον οἰκεῖ καὶ θεοὺς ἰατρεύει.»

«καὶ πῶς» ἀλώπηξ εἶπεν «ἄλλον ἰήσηι,

ὃς σαυτὸν οὕτω χλωρὸν ὄντα μὴ σώιζεις;» 

 

 

121

Ὄρνις καὶ αἴλουρος.

 

ρνις ποτʹ ἠσθένησε. τῆι δὲ προσκύψας

αἴλουρος εἶπε· «πῶς ἔχεις; τίνων χρῆιζεις;

ἐγὼ παρέξω πάντα σοι· μόνον σώιζου.»

[ἡ δʹ ὄρνις εἶπεν μῦθον ἄξιον γνώμης·]

5

ἡ δʹ «ἢν ἀπέλθηις», εἶπεν, «οὐκ ἀποθνήισκω.»

 

 

122

 

νος πατήσας σκόλοπα χωλὸς εἱστήκει·

λύκον δʹ ἰδὼν παρόντα καὶ σαφῆ δείσας

ὄλεθρον οὕτως εἶπεν· «ὦ λύκε, θνήισκω

μέλλω τʹ ἀποπνεῖν. σοὶ δὲ συμβαλὼν χαίρω·

5

σὺ μᾶλλον ἤ γὺψ ἢ κόραξ με δειπνήσεις.

χάριν δέ μοι δὸς ἀβλαβῆ τε καὶ κούφην

ἐκ τοῦ ποδός μου τὴν ἄκανθαν εἰρύσσας,

ὥς μου κατέλθηι πνεῦμʹ ἀναλγὲς εἰς Ἅιδου.»

κἀκεῖνος εἰπών «χάριτος οὐ φθονῶ ταύτης»

10

ὀδοῦσιν ἄκροις σκόλοπα θερμὸν ἐξήιρει.

ὁ δʹ ἐκλυθεὶς πόνων τε κἀνίης πάσης

τὸν κνηκίην χάσκοντα λακτίσας φεύγει,

ῥῖνας μέτωπα γομφίους τʹ ἀλοιήσας.

«οἴμοι» λύκος «τάδʹ» εἶπε «σὺν δίκηι πάσχω·

15

τί γὰρ ἄρτι χωλοὺς ἠρξάμην ἰατρεύειν,

μαθὼν ἀπʹ ἀρχῆς οὐδὲν ἢ μαγειρεύειν;» 

 

 

123

 

ρνιθος ἀγαθῆς ὠιὰ χρυσᾶ τικτούσης

ὁ δεσπότης ἐνόμισεν ἐντὸς εὑρήσειν

χρυσοῦ μέγιστον ὄγκον, ὅνπερ ὠδίνειν·

θύσας δὲ ταύτην εὗρε τὴν φύσιν πάσαις

5

<λοιπαῖς> ὁμοίην <οὖσαν. ἀθρόως δʹ ἕξειν>

μέγιστον ὄγκον ἐλπίσας τε καὶ σπεύσας

ἀπεστερήθη τοῦ τὰ μικρὰ κερδαίνειν. 

 

 

124

 

ρνιθοθήρηι φίλος ἐπῆλθεν ἐξαίφνης,

μέλλοντι θύμβρα καὶ σέλινα δειπνήσειν.

ὁ δὲ κλωβὸς εἶχεν οὐδέν· οὐ γὰρ ἠγρεύκει.

ὥρμησε δὴ πέρδικα ποικίλον θύσων,

5

ὃν ἡμερώσας εἶχεν εἰς τὸ θηρεύειν.

ὁ δʹ αὐτὸν οὕτως ἱκέτευε μὴ κτεῖναι·

«τὸ λοιπόν, <ὦ τᾶν>, δικτύωι τί ποιήσεις,

ὅταν κυνηγῆις; τίς δέ σοι συναθροίσει

εὐωπὸν ἀγέλην ὀρνέων φιλαλλήλων;

10

τίνος μελωιδοῦ πρὸς <τὸν> ἦχον ὑπνώσεις;»

ἀφῆκε τὸν πέρδικα, καὶ γενειήτην

ἀλεκτορίσκον συλλαβεῖν ἐβουλήθη.

ὁ δʹ ἐκ πεταύρου κλαγγὸν εἶπε φωνήσας·

«πόθεν μαθήσηι πόσσον εἰς ἕω λείπει,

15

τὸν ὡρόμαντιν ἀπολέσας <με>; πῶς γνώσηι

πότʹ ἐννυχεύει χρυσότοξος Ὠρίων;

ἔργων δὲ τίς σε πρωινῶν ἀναμνήσει,

ὅτε δροσώδης ταρσός ἐστιν ὀρνίθων;»

κἀκεῖνος εἶπεν· «οἶσθα χρησίμους ὥρας·

20

ὅμως δὲ δεῖ σχεῖν <τὸν φίλον> τί δειπνήσει.» 

 

 

125

 

νος τις ἀναβὰς εἰς τὸ δῶμα καὶ παίζων

τὸν κέραμον ἔθλα, καί τις αὐτὸν ἀνθρώπων

ἐπιδραμὼν κατῆγε τῶι ξύλωι παίων.

ὁ δʹ ὄνος πρὸς αὐτόν, ὡς τὸ νῶτον ἠλγήκει,

5

«καὶ μὴν πίθηκος ἐχθές» εἶπε «καὶ πρώην

ἔτερπεν ὑμᾶς αὐτὸ τοῦτο ποιήσας.»

 

 

126

 

δοιπορῶν ἄνθρωπος εἰς ἐρημαίην

ἑστῶσαν εὗρε <τὴν Ἀληθίην μούνην,>

καί φησιν αὐτῆι «διὰ τίνʹ αἰτίην<, γραίη,>

τὴν πόλιν ἀφεῖσα τὴν ἐρημίην ναίεις;»

5

ἡ δʹ εὐθὺ πρὸς τάδʹ εἶπεν ἡ βαθυγνώμων·

«ἐν τοῖς παλαιοῖς παρʹ ὀλίγοισιν ἦν ψεῦδος

νῦν δʹ εἰς ἅπαντας ἐξελήλυθʹ ἀνθρώπους.»

 

[εἰ δʹ ἔστιν εἰπεῖν καὶ βεβούλησαι κλύειν,

ὁ νῦν βίος πονηρός ἐστιν ἀνθρώπων.]

 

 

127

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<ἐν> ὀστράκοις γράφοντα †τὸν Ἑρμῆν ἁμαρτίας†

ἐκέλευσε ὁ Ζεὺς †εἰς κιβωτὸν ταύτας† σωρεύειν

<σταθεῖσαν αὐτοῦ πλησίην> ἐρευνήσας

<ὅπως> ἑκάστου τὰς δίκας ἀναπράσσηι.

5

τῶν ὀστράκων δὲ κεχυμένων <ἐπʹ> ἀλλήλοις

τὸ μὲν βράδιον τὸ δὲ τάχιον ἐμπίπτει

εἰς τοῦ Διὸς τὰς χεῖρας, εἴ ποτʹ εὐθύνοι.

τῶν οὖν πονηρῶν οὐ προσῆκε θαυμάζειν

ἢν θᾶσσον ἀδικῶν ὀψέ τις κακῶς πράσσηι.

 

 

128

 

ις τις εἶπε πρὸς νομῆα τοιαῦτα·

«κείρεις μὲν ἡμᾶς, καὶ πόκους ἔχεις κέρσας,

<τὸ> γάλα δʹ ἀμέλγων ἔστι σοι φίλον πῆξαι,

ἡμῶν δὲ τέκνα μῆλά σοι περισσεύει.

5

πλέον οὐδὲν ἡμῖν, ἀλλὰ χἠ τροφὴ γαίης

ἅπασʹ· ἐν ὄρεσι <δʹ> εὐθαλὲς τί γεννᾶται;

βοτάνη <γʹ> ἀραιὴ καὶ δρόσου γεμισθεῖσα·

<τὴν> κύνα δὲ φέρβεις ἧμιν ἐν μέσοις ταύτην

τρέφων ὁποῖα σαυτὸν εὐθαλεῖ σίτωι.»

10

τούτων ἀκούσασʹ ἡ κύων ἔφη τοῖα·

«εἰ μὴ παρήμην κἀν μέσοις ἐπωλεύμην,

οὐκ ἄν ποθʹ ὑμεῖς ἔσχετʹ ἄφθονον ποίην·

ἐγὼ δὲ περιτρέχουσα πάντα κωλύω

δρηστῆρα ληιστὴν καὶ λύκον διωκτῆρα.»

 

 

129

 

νον τις ἔτρεφε καὶ κυνίδιον ὡραῖον,

<τὸ> κυνίδιον δʹ ἔχαιρε παῖζον εὐρύθμως,

τὸν δεσπότην τε ποικίλως περισκαῖρον·

κἀκεῖνος <αὖ> κατεῖχεν αὐτὸ τοῖς κόλποις.

5

ὁ δʹ ὄνος γʹ <ἔκαμνε> νύχθʹ <ὅλην> ἀλετρεύων

πυρὸν φίλης Δήμητρος, ἡμέρης δʹ ὕλην

κατῆγʹ ἀφʹ ὕψους, ἐξ ἀγροῦ θʹ ὅσων χρείη·

καὶ μὴν ἐν αὐλῆι παρὰ φάτναισι δεσμώτης

ἔτρωγε κριθὰς χόρτον, ὥσπερ εἰώθει.

10

δηχθεὶς δὲ θυμῶι καὶ περισσὸν οἰμώξας,

σκύμνον θεωρῶν ἁβρότητι σὺν πάσηι,

φάτνης ὀνείης δεσμὰ καὶ κάλους ῥήξας

ἐς μέσσον αὐλῆς ἦλθʹ ἄμετρα λακτίζων.

σαίνων δʹ ὁποῖα καὶ θέλων περισκαίρειν,

15

τὴν μὲν τράπεζαν ἔθλασʹ ἐς μέσον βάλλων,

ἅπαντα δʹ εὐθὺς ἠλόησε τὰ σκεύη·

δειπνοῦντα δʹ ἰθὺς ἦλθε δεσπότην κύσσων,

νώτοις ἐπεμβάς· ἐσχάτου δὲ κινδύνου

θεράποντες ἐν μέσοισιν †ὡς† <τὸν ἄνδρʹ> †εἶδον†

20

ἐσάωσαν <αὐτὸν ἐξ ὄνου γνάθων ὄντως·>

κρανέης δὲ κορύναις ἄλλος ἄλλοθεν κρούων

ἔθεινον, ὥστε καὐτὸς ὕστατʹ ἐκπνείων

«ἔτλην» ἔλεξεν «οἷα χρή με, δυσδαίμων·

τί γὰρ παρʹ οὐρήεσσιν οὐκ ἐπωλεύμην,

25

βαιῶι δʹ ὁ μέλεος κυνιδίωι παρισούμην;»

 

 

130

 

Πάγης ἀλώπηξ οὐκ ἄπωθεν ἑστῶσα

βουλὰς ἐκίνει ποικίλας, τί ποιήσει.

λύκος δὲ ταύτην πλησίος θεωρήσας

ἐγγὺς προσελθὼν τὸ κρέας λαβεῖν ἤιτει.

5

ἡ δʹ εἶπεν· «ἦκε τῆιδε καὶ δέχου χαίρων.

φίλος γὰρ εἶ μοι τῶν ἄγαν ἀναγκαίων.»

ὁ δʹ ἀθρόως ἐπῆλθεν· ὡς δὲ προσκύψας

ἔσεισε τὴν σκυταλίδα καὶ χαλασθείσης

ῥάβδου μέτωπα σύν τε ῥῖνας ἐπλήγη,

10

«ἀλλʹ εἰ τοιαῦτα» φησί «τοῖς φίλοις δώσεις

τὰ δῶρα, πῶς τις σοὶ φίλος συναντήσει;» 

 

 

131

 

Νέος ἐν κύβοισιν οὐσίην ἀναλώσας

στολὴν ἑαυτῶι κατέλιπεν μίαν <μούνην>,

χειμῶνος ὄντος μὴ πάθοι τι ῥιγώσας.

ἀλλʹ αὐτὸν ἡ χεὶρ ἐξέδυσε καὶ ταύτης.

5

πρὸ γὰρ εἴαρος λιποῦσα <τὰς> κάτω Θήβας

ἐφάνη χελιδὼν ἐκπεσοῦσα τῆς ὥρης·

ταύτης ἀκούσας μικρὰ τιττυβιζούσης

«τί μοι περισσῶν» εἶπεν «εἱμάτων χρείη;»

ἰδοὺ χελιδὼν ἥδε καῦμα σημαίνει.»

10

ὡς δʹ εἶπεν, ἐλθὼν τοῖς κύβοισιν ὡμίλει

καὶ σμικρὰ παίξας τὴν στολὴν ἐνικήθη.

νιφετὸς δʹ ἐπῆλθε καὶ χάλαζα φρικώδης,

κροκύδος δὲ καινῆς πᾶσιν ἦν τότε χρείη.

γυμνὸς δʹ ἐκεῖνος τῆς θύρης ὑπεκκύψας

15

καὶ τὴν λάλον χελιδόνʹ <αὖ> κατοπτεύσας

πεσσῦσαν ὥσπερ στρουθίον <τι> τῶι ψύχει

«τάλαινα» φησίν, «εἴθε μοι τότʹ οὐκ ὤφθης·

ὡς γὰρ σεαυτὴν κἀμὲ νῦν διεψεύσω.»

 

 

132

 

ις μονήρης λύκον ἔφευγεν ἐξαίφνης

ἰδοῦσα, σηκοῦ δʹ ἐντὸς ἦλθεν ἀκλείστου·

θυσίη γὰρ ἦν τις κατὰ τύχην ἑορταίη.

ὁ λύκος δʹ ἔσω μὲν οὐ παρῆλθε τοῦ τείχους,

5

ἔξω δʹ ἐφεστὼς τὴν ὄιν καθωμίλει

«ὁρᾶις» λέγων «τὸν βωμὸν αἵματος πλήρη;

ἔξελθε, μή τις συλλάβηι σε καὶ θύσηι.»

ἡ δʹ εἶπε· «μή μου τῆς ἀσυλίης κήδου·

καλῶς ἔχει μοι· κἂν δὲ τοῦτο συμβαίνηι,

10

θεοῦ γενοίμην σφάγιον ἢ λύκου θοίνη.»

 

 

133

 

νος παλιούρων ἤσθιʹ ὀξέην χαίτην.

τὸν δʹ εἶδʹ ἀλώπηξ, ἑρπύσασα δʹ εἰρήκει·

«πῶς, οὗτος, ἁπαλῆι κἀξανειμένηι γλώσσηι

σκληρὸν μαλάσσεις προσφάγημα καὶ τρώγεις;» 

 

 

134

 

Οὐρή ποτʹ ὄφεως οὐκέτʹ ἠξίου πρώτην

κεφαλὴν βαδίζειν οὐδʹ ἐφείπεθʹ ἑρπούσηι·

«κἀγὼ γάρ» εἶπεν «ἐν μέρει προηγοίμην.»

τὰ λοιπὰ δὲ μέλεʹ εἶπεν· †«οὐχ ἡγήσει†

5

πῶς, ὦ τάλαινα, χωρὶς ὀμμάτων ἥμας

ἢ ῥινὸς ἄξεις, οἷς ἕκαστα τῶν ζώιω

τὰ πορευτὰ βαίνει πάντα πόδα <τʹ νἐπ>ευθύνει;»

τὴν δʹ οὐκ ἔπειθε, τὸ φρονοῦν δʹ ἐνικήθη,

τὸ μὴ φρονοῦν δὲ λοιπὸν ἦρχε τῶν πρώτων,

10

οὐρὴ δʹ ὄπισθεν ἡγεμὼν καθειστήκει

σύρουσα τυφλῆι πᾶν τὸ σῶμα κινήσει·

κοῖλον δὲ πέτρης εἰς βάραθρον ἠνέχθη

καὶ τὴν ἄκανθαν ταῖς πέτραισι συντρίβει.

σαίνουσα δʹ ἑκέτευεν ἡ πρὶν αὐθάδης·

15

«δέσποινα κεφαλή, σῶσον, <εἰ θέλεις,> ἥμας·

κακῆς γὰρ ἔριδος σὺν κακοῖς ἐπειράθην·

εἰς πρῶτον οὖν μᾶλλόν με <σοὶ> καθιστάσηι

ἐγὼ προσέξω», φησί, «μή ποτʹ ἀρχούσης

ἐμοῦ τι δόξηις ὕστερον κακῶν κύρειν.»

 

 

135

 

Πέρδικά τις πριάμενος ἐντρέχειν οἴκωι

ἀφῆκεν· ἡδέως γὰρ εἶχε τοῦ ζώιου.

κἀκεῖνος εὐθὺς κλαγγὸν ἐξ ἔθους ἄιδων

πᾶσαν κατʹ αὐλὴν ἄχρι βημάτων ἤιει.

5

γαλῆ πρὸς αὐτὸν ἡπίβουλος ὡρμήθη

καὶ πρῶτον εἶπε· «τίς μὲν εἶ, πόθεν <δʹ> ἥκεις;»

ὁ δʹ «ἠγόρασμαι» φησί «προσφάτως <πέρδιξ>.»

«ἐγὼ χρόνον τοσοῦτον ἐνθαδὶ τρίβω

καὶ μʹ ἔνδον ἔτεκεν ἡ μυοκτόνος μήτηρ,

10

ἀλλʹ ἡσυχάζω καὶ πρὸς ἑστίην δύνω·

σὺ δʹ ἄρτι πως ὠνητός, ὡς λέγεις, ἥκων

παρρησιάζηι» φησί «καὶ κατακρώζεις;»

 

 

136

 

Υἱὸν μονογενῆ δειλὸς εἶχε πρεσβύτης

γενναῖον ἄλλως καὶ θέλοντα θηρεύειν.

τοῦτον καθʹ ὕπνους ὑπὸ λέοντος ὠιήθη

θανόντα κεῖσθαι· <καὶ φοβούμενος> μήπως

5

ὕπαρ γένηται καὶ τὸ φάσμʹ ἀληθεύσηι,

κάλλιστον οἶκον ἐξελέξατʹ ἀνδρῶνα

ὑψηλὸν <ὄντʹ> εὐδμητὸν ἡλίου πλήρη,

κἀκεῖ τὸν υἱὸν παρεφύλασσε συγκλείσας.

χὤπως ἔχηι τι βουκόλημα τῆς λύπης

10

ἐνέθηκε τοίχοις ποικίλας γραφὰς ζώιων,

ἐν οἷς ἅπασι καὶ λέων ἐμορφώθη.

<ὁρῶντα δʹ αὐτὸν μᾶλλον εἶχεν ἡ λύπη.>

καὶ δή ποθʹ ἑστὼς τοῦ λέοντος οὐ πόρρω

«κάκιστε θ<ηρῶν» εἶπεν «ὡς> σὺ τὸν ψεύστην

15

ὄνειρον <ἄλλως> ὄμμασιν πατρὸς δείξας

ἔχεις με φρουρῆι περιβαλὼν γυναικείηι.

τί δὴ 'πὶ σοὶ λόγοισιν; †κε ουκ εργον ποιω†

τοίχωι δὲ χεῖρʹ ἐπέβαλε †τὸν λέοντα τυφλώσων†.

σκόλοψ †δε τουτω υπονυχα κεκαθαιμωσδουσ

20

τη.σαρκοσ εισδυσησ ηνυσε ποιων θερμα

δεπ αυτω ην†

†ο βρεσβυ. ουτωσ τησ ουκ εσωσε τὸν παῖδα

μέλλοντα θνήισκειν†

ἅ σοι πέπρωται ταῦτα τλῆθι γενναίως

25

καὶ μὴ σοφίζου· τὸ χρεὼν γὰρ οὐ φεύξηι.

 

 

137

 

νυξιν ἄρας ἄρνα λιπαρὸν ἐκ ποίμνης

<τοῖς> παισὶν ἦγε δεῖπνον αἰετὸς δώσειν·

τὸ δʹ αὐτὸ πράξειν καὶ κολοιὸς ὠιήθη.

καὶ δὴ καταπτὰς ἀρνὸς ἐσχέθη νώτοις

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

«δίκην δʹ ἀνοίης» εἶ<πεν> «ἀξίως τίνω·

τί γὰρ ὢν κολοιὸς αἰετοὺς ἐμιμούμην;» 

 

 

138

 

Πέρδικά τις γεωργὸς ὃν τεθηρεύκει

θύειν ἔμελλεν ἑσπέρης <τι> δειπνήσων.

τὸν δʹ ἱκέτευε <ταῦτα· «δέσποτʹ,> ἢν ζήσω

†ἀντʹ ἐμοῦ πολλὰς πέρδικας ἐγώ σοι 

5

κυνηγήσω.» ὁ δὲ εἶπεν· « διʹ αὐτὸ τοῦτο

μᾶλλόν σε θύσω†

ὅτι τοῦς συνα<ίμους καὶ φί>λους ἐνεδρεύεις.»

 

 

139

 

νος λεοντῆν ἰσχίοις ἐφαπλώσας

ἔφασκεν εἶναι πᾶσι φοβερὸς ἀνθρώποις·

σκιρτῶν <δʹ> ἐπήδα, τῆς δορῆς δὲ τοῦ νώτου 

ἀπορρυείσης ὄνος ἐὼν ἐφωράθη.

5

καί τις πρὸς αὐτὸν εἶπε τῶι ξ<ύλωι παίων>·

«<ὄνος> πεφυκὼς <μὴ λέοντα μιμήσηι>.» 

 

 

140

 

Χειμῶνος ὥρηι σῖτον ἐκ μυχοῦ σύρων

ἔψυχε μύρμηξ, ὃν θέρους σεσωρεύκει.

τέττιξ δὲ τοῦτον ἱκέτευε λιμώττων

δοῦναί τι καὐτῶι τῆς τροφῆς, ὅπως ζήσηι.

5

«τί οὖν ἐποίεις» φησί «τῶι θέρει τούτω;»

«οὐκ ἐσχόλαζον, ἀλλὰ διετέλουν ἄιδων.»

γελάσας δʹ ὁ μύρμηξ τόν τε πυρὸν ἐγκλείων

«χειμῶνος ὀρχοῦ» φησίν, «εἰ θέρους ἄιδεις.»

 

 

141

 

Γάλλοις ἀγύρταις εἰς τὸ κοινὸν ἐπράθη

ὄνος τις οὐκ εὔμοιρος ἀλλὰ δυσδαίμων,

ὅστις φέρηι πτωχοῖσι καὶ πανουργοῦσιν

πείνης ἄκος δίψης τε καὶ τὰ τῆς τέχνης.

5

οὗτοι δὲ κύκλωι πᾶσαν ἐξ ἔθους κώμην

περιιόντες ἔλεγον <ἦια>· τίς γὰρ ἀγροίκων

οὐκ οἶδεν Ἄττιν λευκὸν ὡς ἐπηρώθη;

τίς οὐκ ἀπαρχὰς ὀσπρίων τε καὶ σίτων

ἁγνῶι φέρων δίδωσι τυμπάνωι Ῥείης; . . . 

 

 

142

 

Ζηνὸς ποθʹ αἱ δρῦς εἰς πρόσωπον ἐλθοῦσαι

τοιῶνδε μύθων †μεμψημῶν κατήρξαντο†·

«ὦ Ζεῦ γενάρχα καὶ πατὴρ φυτῶν πάντων,

εἰ κοπτόμεσθα πρὸς τί κἀξέφυς ἥμας;»

5

πρὸς ταῦτα δʹ ὁ Ζεὺς μειδιῶν ἔλεξʹ οὕτως·

«αὐταὶ καθʹ αὑτῶν εὐπορεῖτε τὴν τέχνην·

εἰ μὴ γὰρ ὑμῖν στέλεα πάντʹ ἐγεννήθη,

οὐκ ἂν γεωργὸς πέλεκυν ἐν δόμοις εἴχεν.»

 

 

143

 

χιν γεωργὸς ἐκπνέοντα τῶι ψύχει

λαβὼν ἔθαλπεν· ὡς δʹ ἐκεῖνος ἡπλώθη,

τῆι χειρὶ προσφὺς δακὼν ἀνιήτως,

ἔκτεινε τὸν σώσαντα †πικροῦ θανάτου†.

5

θνήισκων δὲ μῦθον εἶπεν ἄξιον μνήμης·

«δίκαια πάσχω τὸν πονηρὸν οἰκτείρας.»

 

144

 

ππος φέρουσα δεσπότην νέον νώτοις

τίκτει παραυτά· τοῦ κυεῖν γὰρ ἦν ὥρη.

ὁ δʹ οὔτι μείνας, πρὶν τὸ πνεῦμα συλλέξαι,

ἤλαυνεν ἀγρίηι βαρβάρωι τινὶ γνώμηι

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

«μὴ σπεῦδε †μέγα μὴ δὲ κάλλιον† με συλλήψηι

ὑπερφρονήσας †ὁδʹ ἄρων† ἐν νώτοις

ἐμῆς τεκούσης κοῦφον ἄχθος †υἱὸς†

†καὐτὸς δέ σοι τοῦ δʹ ἂν γένομεν μικρὸν αὔξησο

τροφίας δόσω κὰν τῆς μητρὸς ὖρωσε†