B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Michael Apostolios
ca. 1422 - 1480
     
   


Σ υ ν α γ ω γ ὴ
π α ρ ο ι μ ι ῶ ν


Ἀ ρ χ ὴ   τ ο ῦ   β ʹ   σ τ ο ι χ ε ί ο υ

__________________________________________________________


  Τὸ βʹ μετὰ τοῦ αʹ

c4.69 Βαθεῖαν αὔλακα. 
c4.70 Βάκηλος εἶ. 
c4.71 Βάκχης τρόπον. 
c4.71a Βαλανεῦσιν ἔοικας. 
c4.72 Βάλλ᾽ ἐς Μακαρίαν. 
c4.73 Βάμμα Κυζικηνόν. 
c4.74 Βάμμα Σαρδινιακόν.
c4.75 Βατακάρας. 
c4.76 Βάτου σίλφιον. 
c4.76a Βάλλ᾽ εἰς ὄλεθρον. 
Βάλλ᾽ ἐς φθοράν.
c4.77 Βάτραχος Σερίφιος. 
c4.78 Βατράχωι οἰνοχοεῖς. 
c4.79 Βαβαὶ Μύξος. 
c4.80 Βατταρίζειν. 
c4.81 Βασίλειος ὀφθαλμός. 
c4.82 Βάσανος λίθος. 
c4.83 Βάλλων φεύζεσθαι οἴει.
c4.84 Βάλλ᾽ ἐς ὕδωρ. 
c4.85 Βάλλ᾽ εἰς ἔχοντα τὴν ἐπιστήμην. 
c4.86 Βατράχωι ὕδωρ. 
Στέαρ γαλῆι. 
c4.87 Βάλλειν μήλοις. 

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ δʹ

c4.88 Βδέλυγμα ἐρημώσεως. 

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ εʹ

c4.89 Βεκκεσέληνε. 
c4.89a Βέλτερος ἀλκήεντος ἔφυ σεσοφισμένος ἀνήρ. 

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ ηʹ

c4.90 Βησᾶς ἔστηκεν. 
c4.91 Βὴξ ἀντὶ πορδῆς. 

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ ιʹ

c4.92 Βίαντος Πριηνέως δίκη. 
c4.93 Βίον μεμαγμένον. 
c4.94 Βίον ἀκανθώδη. 
c4.95 Βιβλίον τοὐμὸν μέθυ. 
c4.96 Βίοι ἀνθρώπων καὶ φυτῶν σπέρματα συνεξομοιοῦνται ταῖς χώραις. 
c4.97 Βία πενήτων, πλουσίων παράκλησις. 
c4.97a Βίος ἀνεόρταστος, μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος. 

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ λʹ

c4.98 Βλέπειν γὰρ ἄντικρυς δόξεις μ᾽ Ἄρη[ν]. 
c4.99 Βλακὸς ἀχρηστότερος. 

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ οʹ

c4.100 Βοῦς Κύπριος εἶ. 
 
c5.1 Βοῦς ὁ Μολοττῶν. 
c5.2 Βοῦς ἐπέβη. 
c5.3 Βουδόρωι νόμωι. 
c5.4 Βοιότιος νόμος. 
c5.5 Βότρυς πρὸς βότρυν πεπαίνεται. 
c5.6 Βοῦς ὑπὸ ζυγόν. 
c5.7 Βοῦν ἐπὶ γλώττης. 
c5.8 Βοῦς ἕβδομος. 
c5.9 Βοῦς εἰς ἀμητόν. 
c5.10 Βοῦς ἐν αὐλίωι γέρων. 
c5.10a Βοῦς ἐπὶ σωρῶι. 
c5.11 Βοιώτιος νοῦς. 
Βοιωτία ὗς. 
c5.11a Βουλείας δικάζει. 
c5.12 Βοιώτια αἰνίγματα. 
c5.13 Βοῶν ὦτα ἔχετε. 
c5.14 Βορβόρωι ὕδωρ λαμπρὸν οὔποθ᾽ εὑρήσεις. 
c5.15 Βοῦς ἐν πόλει. 

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ ρʹ

c5.16 Βρασίδας μὲν ἀνὴρ ἀγαθός· ἁ δὲ Λακεδαίμων πολλὼς ἔχει τήνου κάρρονας. 

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ ωʹ

c5.17 Βώμαξ εἶ καὶ Βωμολόχος. 
c5.18 Βώλοις ἄρουραν.