B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Michael Apostolios
ca. 1422 - 1480
     
   


Σ υ ν α γ ω γ ὴ
π α ρ ο ι μ ι ῶ ν


Ἀ ρ χ ὴ   τ ο ῦ   γ ʹ   σ τ ο ι χ ε ί ο υ

__________________________________________________________


  Τὸ γʹ μετὰ τοῦ αʹ

c5.19 Γάλα ὀρνίθων. 
c5.20 Γαλῆ Ταρτησία. 
c5.21 Γαλῆι χιτών. 
c5.21a Γαλῆ στέαρ. 
c5.22 Γαστέρα μοι προφέρεις, κάλλιστον ὄνειδος ἁπάντων, Ἣ πλήρης μὲν ἐλαφροτέρη, κενεὴ δὲ βαρεῖα. 
c5.22a Γαστὴρ παχεῖα λεπτὸν οὐ τίκτει νόον. 
c5.23 Γασύπους κρεῶν ἐπιθυμεῖ. 
c5.24 Γάμος Αἰγύπτου
c5.24d Γαμψώνυχας μὴ τρέφειν. 
c5.25 Γαλῆι χιτώνιον. 
c5.26 Γαλῆν ἔχεις. 

Τὸ γʹ μετὰ τοῦ εʹ

c5.27 Γελοιότερος Μελιτίδου. 
c5.28 Γέλως συγκρούσιος. 
c5.29 Γέλως Μεγαρικός. 
c5.30 Γεννητὸς γεγονὼς τήρει τὴν τάξιν. 
c5.31 Γέρων ἀλώπηξ οὐχ ἁλίσχεται. 
c5.32 Γεράνδρυον μεταφυτεύειν. 
c5.33 Γενναῖος εἶ ἐκ βαλαντίου. 
c5.34 Γέροντος πόσθη δρυϊνὸς πάτταλος. 
c5.35 Γέρανοι, λίθους καταπεπτωκότος. 
c5.35a Γέροντι μηδέποτε μηδὲν χρηστὸν ποιεῖν. 
c5.36 Γέρων βοῦς ἀπένθητος δόμοισιν. 
c5.36a Γέρων ὀλίγα φοβεῖται. 
c5.37 Γέρων πίθηκος ἁλίσκεται μέν, μετὰ χρόνον δ᾽ ἁλίσκεται. 
c5.37a Γέρων πίθηκος οὐχ ἁλίσκεται πάγηι. 
c5.38 Γέλως Ἰωνικός. 
c5.38a Γεύεται πίσσης ὁ μῦς. 
c5.39 Γέροντα δ᾽ ὀρθοῦν φλαυρὸν, ὃς νέος πέσοι. 

Τὸ γʹ μετὰ τοῦ ηʹ

c5.40 Γηράσκω ἀεὶ πολλὰ διδασκόμενος. 
c5.40a Γῆ καὶ θάλασσα οὐρανομήκης. 
c5.41 Γῆρας λεόντος κρεῖσσον ἀκμαίων νεβρῶν. 
c5.41a Γῆρας διδάσκει πάντα, καὶ χρόνου τριβή. 
c5.41b Γῆρας καὶ πενία, δύο τραύματα δυσθεράπευτα. 
c5.41c Γῆρας ὁλόκληρός ἐστι πήρωσις· πάντ᾽ ἔχει, καὶ πᾶσιν ἐνδεῖ. 
c5.41f Γῆς βάρος. 
c5.41g Γῆι κρύψας ἔχεις. 
c5.42 Γῆς ἔντερα. 
c5.43 Γηρᾶι βοῦς, τὰ δ᾽ ἔργα πολλὰ τῶι βοΐ. 

Τὸ γʹ μετὰ τοῦ ιʹ

c5.44 Γιγάντων ἀπόνοια. 

Τὸ γʹ μετὰ τοῦ λʹ

c5.45 Γλαύκου τέχνη. 
c5.46 Γλαῦκα Ἀθήναζε. 
Γλαῦκα Ἀθηναίοις. 
c5.47 Γλαῦκος ἄλλος ἱππόβρωτος. 
c5.48 Γλαῦκος πιὼν μέλι, ἀνέστη. 
c5.49 Γλαῦκος φαγὼν πόαν οἰκεῖ ἐν θαλάττηι. 
c5.50 Γλυκὺς ἀγκών. 
c5.51 Γλυκὺς ἀπείρων πόλεμος. 
c5.52 Γλυκεῖα ὀπώρα φύλακος ἐκλελοιπότος. 
c5.53 Γλῶσσα ποῦ πορεύηι· πόλιν ἀνορθώσασα, καὶ πάλιν καταστρέφουσα; 
c5.53b Γλῶσσα βλάσφημος διανοίας κακῆς ἔλεγχος. 
c5.53c Γλώσσης τοι θησαυρὸς ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστος φειδωλῆς, πλείστη δὲ χάρις κατὰ μέτρον ἰούσης. 
c5.54 Γλαῦξ ἵπταται. 
c5.55 Γλαῦκα εἰς Ἀθήνας. 
c5.55a Γλώσσηι ματαίαι ζημία προστρίβεται. 

Τὸ γʹ μετὰ τοῦ νʹ

c5.56 Γνῶθι σαυτόν. 
c5.56b Γνῶμαι πλέον κρατοῦσιν, ἢ σθένος χερῶν. 
c5.56c Γνώμη δὲ κρείσσων ἐστίν, ἢ ῥώμη χερῶν. 

Τὸ γʹ μετὰ τοῦ οʹ

c5.57 Γόργειον βλέπει. 
c5.58 Γοργόνα Περσεὺς ἐχειρώσατο. 
c5.59 Γόνυ κνήμης ἔγγιον. 

Τὸ γʹ μετὰ τοῦ ρʹ

c5.60 Γραῦς βακχεύει. 
c5.61 Γραῦς ὥς τις ἵππος τόν χαραδραῖον τάφον ἕξεις. 
c5.62 Γρᾶες κωθωνιζόμεναι. 
c5.63 Γραῶν ὕθλοι. 
c5.64 Γρῦ τὸ Δίωνος. 
c5.65 Γραῦς ἀνακορτήσασα πολὺν κονιορτὸν ἐγείρει. 
c5.66 Γραῦς ἀναθυᾶι. 

Τὸ γʹ μετὰ τοῦ υʹ

c5.67 Γυμνότερος Ἰαλέμου. 
c5.67a Γυμνότερος λεβηρίδος. 
c5.68 Γυμνοποδίαις χαίρει. 
c5.69 Γυμνῆι τῆι κεφαλῆι. 
c5.70 Γύγαθρον φυσᾶις. 
c5.70a Γύης οὐκ ἔνεστι ἐν τοῦτωι. 
c5.71 Γύγου δακτύλιος. 
c5.72 Γυμνὸς ὡς ἐκ μήτρας. 
c5.73 Γυμνότερος παττάλου. 
c5.74 Γυπὸς σκιά. 
c5.75 Γυναικὸς φρένας. 
c5.76 Γυνὴ στρατηγεῖ. 
Γυνὴ στρατεύεται. 
c5.77 Γυναικὶ μὴ πίστευε, μηδ᾽ ὅταν θάνηι. 
c5.77a Γυναικὸς ἐσθλῆς ἐπιτυχεῖν οὐ ῥάιδιον. 
c5.77b Γυναῖκα θάπτειν κρεῖσσόν ἐστιν ἢ γαμεῖν. 
c5.78 Γυναικῶν ὄλεθροι. 
c5.78a Γύναι, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει. 
c5.78f Γυνὴ πολλὰ ἀνδρὸς ὀξυτέρη πρὸς κακοφραδμοσύνην. 
c5.78g Γυναικὶ δ᾽ ὄλβος, ἂν πόσιν στέργοντ᾽ ἔχει. 
c5.78k Γυναικὸς ὄμμα τοῖς ἀκμάζουσιν βέλος. 

Τὸ γʹ μετὰ τοῦ ωʹ

c5.79 Γωνίας ἄξιος ἀνήρ.