B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Michael Apostolios
ca. 1422 - 1480
     
   


Σ υ ν α γ ω γ ὴ
π α ρ ο ι μ ι ῶ ν


Ἀ ρ χ ὴ   τ ο ῦ   ψ ʹ   σ τ ο ι χ ε ί ο υ

__________________________________________________________


  Τὸ ψʹ μετὰ τοῦ αʹ

c18.48 Ψάφωνος ὄρνιθες. 

Τὸ ψʹ μετὰ τοῦ εʹ

c18.49 Ψευδῶν πλέ᾽ ἀτράφαξις. 
c18.50 Ψευδόμενον οὐ χρὴ ἐλέγξαι διὰ τὸ συμβησόμενον· τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἐπιορκία. 
c18.51 Ψεκὰς ἢ δρόσος. 
c18.52 Ψεκάδες ὄμβρον γενῶσαι. 
c18.53 Ψευδόπυρα, οἷον τὰ σά. 

Τὸ ψʹ μετὰ τοῦ υʹ

c18.54 Ψυχὴ δίδου σύγ᾽ ἡδονὴν καθ᾽ ἡμέραν,
ὡς τοῖς θανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ. 
c18.55 Ψύρα τόν Διόνυσον. 

Τὸ ψʹ μετὰ τοῦ ωʹ

c18.56 Ψωριῶσα κάμελος πολλῶν ὄνων ἀνατίθεται φορτία.