BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Itshe-Meyer Shpilrayn

1889/1891 - 1937

 

idish – konspekt fun a kurs

in dem 2"tn moskver

melukhishn universitet

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

kapitl v.

hebreishe elementn in yidish.

 

di uralte hebreishe klangen un zeyer farenderung in yidish.

dos feln fun di alte klangen in hayntike fonetishn bagazh fun der yidisher shprakh. der hebreisher leksikon: bagrifn, vos hobn a shaykhes tsu religye, abstraktsye, shteyger, ritual un az. v. di tsupasung fun di hebreishe elementn tsu der algemeyn arisher konstruktsye fun der yidisher shprakh un dos feln fun der virkung fun di alte formen oyf der hayntiker shprakh. oysnamen: di mertsol fun di hoyptverter doktoyrem, naronem, poyerem. di smikhes-form in eynike konstruktsyes. bazundere bayshpiln fun nokh ekzistirendike partitsipn. di geshlekht-farenderung fun hoyptverter in der lebediker shprakh (shabes, mayse u. a. v.). di teorye vegn der virkung fun hebreish oyf der yidisher gramatik bazirt zikh oyfn nit kenen di slavishe gramatik. ale faln, ven di hebreishe formen khazern zikh iber in yidish, zaynen paralel oykh faran in der slavisher gramatik. in yidish zaynen ober faran a sakh slavishe formen, velkhe hobn nit keyn paraleln in der hebreisher gramatik.