B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Cornelius Nepos
ca. 100 - ca. 25 a. Chr. n.
     
   


D e   v i r i s   i l l u s t r i b u s
l i b r i   X V I I I


L i b e r   I I I
D e   e x c e l l e n t i b u s   d u c i b u s
e x t e r a r u m   g e n t i u m

C o n s p e c t u s   c a p i t u l o r u m


_________________________________________


Praefatio

Graeci duces
I    Miltiades
II    Themistocles
III    Aristides
IV    Pausanias
V    Cimon
VI    Lysander
VII    Alcibiades

VIII    Thrasybulus
IX    Conon
X    Dion

XI    Iphicrates
XII    Chabrias
XIII    Timotheus

XV    Epaminondas
XVI    Pelopidas
XVII    Agesilaus
XVIII    Eumenes
XIX    Phocion
XX    Timoleon
XXI    De regibus = excerpta libri I

Alii duces
XIV    Datames
XXII    Hamilcar
XXIII    Hannibal