B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Apollonios Rhodios
ca. 290 - ca. 230
     
   


Ἀ ρ γ ο ν α υ τ ι κ ά

Textus:
Apollonios von Rhodos
Die Fahrt der Argonauten (graece et germanice)
ed. Paul Dräger, Reclam-Verlag Stuttgart 2002


__________________________________________________
 Constructio Argonis (British Museum, London)

Βιβλίον α’
Βιβλίον β’
Βιβλίον γ’
Βιβλίον δ’