B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Amphis
floruit 440 a. Chr. n.
     
   


Κ ω μ ω ι δ ί α ι

Textus:
Comicorum Atticorum Fragmenta
vol. II, p. 236 - 250
ed. Theodor Kock, Leipzig 1884


________________________________________________


Ἀ θ ά μ α ς

fr. 1
εἶτ᾽ οὐ γυναικός ἐστιν εὐνοικώτερον
γαμετῆς ἑταίρα; πολύ γε καὶ μάλ᾽ εἰκότως.
ἡ μὲν νόμωι γὰρ καταφρονοῦσ᾽ ἔνδον μένει,
ἡ δ᾽ οἶδεν ὅτι τοῖς τρόποις ὠνητέος
5
ἄνθρωπός ἐστιν ἢ πρὸς ἄλλον ἀπιτέον


Ἀ κ κ ώ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ἀ λ ε ί π τ ρ ι α

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ἀ λ κ μ α ί ω ν

fr. 2
περιθέτην


Ἀ μ π ε λ ο υ ρ γ ό ς

fr. 3
οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἀτυχίας ἀνθρωπίνης
παραμύθιον γλυκύτερον ἐν βίωι τέχνης·
ἐπὶ τοῦ μαθήματος γὰρ ἑστηκὼς ὁ νοῦς
αὑτὸν λέληθε παραπλέων τὰς συμφοράς

fr. 4
ἐν οἷς ἂν ἀτυχήσηι τις ἄνθρωπος τόποις,
ἥκιστα τούτοις πλησιάζων ἥδεται

fr. 5
μικρόν τι κέρμα


Ἀ μ φ ι κ ρ ά τ η ς

fr. 6
 Α. τὸ δ᾽ ἀγαθὸν ὅ τι ποτ᾽ ἐστίν, οὗ σὺ τυγχάνειν
μέλλεις διὰ ταύτην, ἧττον οἶδα τοῦτ᾽ ἐγώ,
ὦ δέσποτ᾽, ἢ τὸ Πλάτωνος ἀγαθόν. Β. πρόσεχε δή


Β α λ α ν ε ῖ ο ν

fr. 7
ἀνεβόησ᾽ ὕδωρ ἐνεγκεῖν θερμόν, ἄλλος μετάκερας


Γ υ ν α ι κ ο κ ρ α τ ί α

fr. 8
πίνε, παῖζε· θνητὸς ὁ βίος, ὀλίγος οὑπὶ γῆι χρόνος·
ἀθάνατος ὁ θάνατός ἐστιν, ἂν ἅπαξ τις ἀποθάνηι


Γ υ ν α ι κ ο μ α ν ί α

fr. 9
 Α.
                                ἤδη ποτ᾽ ἤκουσας βίον
ἀληλεμένον; Β. ναί. Α. τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐστὶν σαφῶς·
ἄμητες, οἶνος ἡδύς, ὠιά, σησαμαῖ,
μύρον, στέφανος, αὐλητρίς. Β. ὦ Διοσκόρω,
ὀνόματα τῶν δώδεκα θεῶν διελήλυθας

fr. 10
Εὐρύβατε κνισολοιχέ, <μὰ Δί᾽> οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως
οὐκ ὀλβιογάστωρ εἶ σύ

fr. 11
εὐκυβεῖν


Δ α κ τ ύ λ ι ο ς

fr. 12
κατ᾽ ἀγρόν


Δ ε ξ ι δ η μ ί δ η ς

fr. 13
                                                            ὦ Πλάτων,
ὡς οὐδὲν οἶσθα πλὴν σκυθρωπάζειν μόνον,
ὥσπερ κοχλίας σεμνῶς ἐπηρκὼς τὰς ὀφρῦς


Δ ι θ ύ ρ α μ β ο ς

fr. 14
 Α.
ἐγὼ δὲ τὸν γίγγραν γε τὸν σοφώτατον.
Β. τίς δ᾽ ἔσθ᾽ ὁ γίγγρας; Α. καινὸν ἐξεύρημά τι
ἡμέτερον, ὃ θεάτρωι μὲν οὐδεπώποτε
ἔδειξ᾽, Ἀθήνησιν δὲ κατακεχρημένον
ἐν συμποσίοις ἤδη ᾽στί. Β. διὰ τί δ᾽ οὐκ ἄγεις
εἰς τὸν ὄχλον αὐτό; Α. διότι φυλὴν περιμένω
σφόδρα φιλονικοῦσαν λαχεῖν τιν᾽. οἶδα γὰρ
ὅτι πάντα πράγματ᾽ ἀνατριαινώσει κρότοις

fr. 15
τί φήις; σὺ ταυτὶ προσδοκᾶις πείσειν ἐμέ,
ὡς ἔστ᾽ ἐραστὴς ὅστις ὡραῖον φιλῶν
τρόπων ἐραστής ἐστι, τὴν ὄψιν παρεὶς
σώφρων τ᾽ ἀληθῶς; οὔτε τοῦτο πείθομαι
5
οὔθ᾽ ὡς πένης ἄνθρωπος ἐνοχλῶν πολλάκις
τοῖς εὐποροῦσιν οὐ λαβεῖν τι βούλεται


Ἑ π τ ὰ   ἐ π ὶ   Θ ή β α ς

fr. 16
γλαῦκοι δ᾽ ὅλοι, ῥαχιστὰ κρανίων μέρη
εὔσαρκα


Ἔ ρ ι θ ο ι

fr. 17
εἶτ᾽ οὐχὶ χρυσοῦν ἐστι πρᾶγμ᾽ ἐρημία;
ὁ πατήρ γε τοῦ ζῆν ἐστιν ἀνθρώποις ἀγρός,
πενίαν τε συγκρύπτειν ἐπίσταται μόνος,
ἄστυ δὲ θέατρον {ἐστιν} ἀτυχίας σαφοῦς γέμον

fr. 18
ὁ παῖς σοβεῖτω τοῖς ποτηρίοις συχνούς

fr. 19
νεανισκεύεται


Ἰ ά λ ε μ ο ς

fr. 20
ἐν ταῖς θριδακίναις ταῖς κάκιστ᾽ ἀπολουμέναις,
ἃς εἰ φάγοι τις ἐντὸς ἑξήκοντ᾽ ἐτῶν,
ὁπότε γυναικὸς λαμβάνοι κοινωνίαν,
στρέφοιθ᾽ ὅλην τὴν νύκτ᾽ ἂν οὐδὲ ἓν πλέον
ὧν βούλεται δρῶν, ἀντὶ τῆς ὑπουργίας
τῆι χειρὶ τρίβων τὴν ἀναγκαίαν τύχην

fr. 21
ὅστις δὲ θνητὸς γενόμενος μὴ τῶι βίωι
ζητεῖ τι τερπνὸν προσφέρειν, τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐᾶι
μάταιός ἐστιν ἔν γ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖς σοφοῖς
κριταῖς ἅπασιν ἐκ θεῶν τε δυστυχής

fr. 22
ὅστισ κορακῖνον ἐσθίει θαλάττιον
γλαύκου παρόντος, οὗτος οὐκ ἔχει φρένας


Κ α λ λ ι σ τ ώ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Κ ο ν ι α τ ή ς

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Κ ο υ ρ ί ς

fr. 23
. . . . . τυφλὸς ὁ Πλοῦτος εἶναί μοι δοκεῖ,
ὅστις γε παρὰ ταύτην μὲν οὐκ εἰσέρχεται,
παρὰ δὲ Σινώπηι καὶ Λύκαι καὶ Ναννίωι
ἑτέραις τε τοιούταισι παγίσι τοῦ βίου
ἔνδον κάθητ᾽ ἀπόπληκτος οὐδ᾽ ἐξέρχεται

fr. 24
Φρύνης


Κ υ β ε υ τ α ί

fr. 25
σκιραφευτήν


Λ ε υ κ α δ ί α

fr. 26
ὅστις ἀγοράζων ὄψον ‒ ‒ ∪ ‒
ἐξὸν ἀπολαύειν ἰχθύων ἀληθινῶν,
ῥαφανῖδας ἐπιθυμεῖ τρίασθαι, μαίνεται


Ὀ δ υ σ σ ε ύ ς

fr. 27
 Α. ἐρίοισι τοὺς τοίχους κύκλωι Μιλησίοις,
ἔπειτ᾽ ἀλείφειν τῶι Μεγαλλείωι μύρωι,
καὶ τὴν βασιλικὴν θυμιᾶτε μίνδακα.
Β. ἀκήκοας σύ, δέσποτ᾽, ἤδη πώποτε
5
τὸ θυμίαμα τοῦτο;


Ὀ π ώ ρ α

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ο ὐ ρ α ν ό ς

fr. 28
. . . . . . . . εἰς τὴν ἑσπέραν
ξορταζόμενα πᾶσιν ἀγαθοῖς


Π ά ν

fr. 29
ἀτελὲς δὲ δεῖπνον οὐ ποιεῖ παροινίαν


Π λ ά ν ο ς

fr. 30
πρὸς τοὺς στρατηγοὺς ῥᾶιόν ἐστι μυρίαις
μοίραις προσελθόντ᾽ ἀξιωθῆναι λόγου,
λαβεῖν τ᾽ ἀπόκρισιν ὧν ἂν ἐπερωτᾶι τις, ἢ
πρὸς τοὺς καταράτους ἰχθυοπώλας ἐν ἀγορᾶι·
5
οὓς ἂν ἐρωτήσηι τις ἀναλαβών τι τῶν
παρακειμένων, ἔκυψεν ὥσπερ Τήλεφος
πρῶτον σιωπῆι (καὶ δικαίως τοῦτό γε·
ἅπαντες ἀνδροφόνοι γάρ εἰσιν ἑνὶ λόγωι)
ὡσεὶ +προσέχων δ᾽+ οὐδὲν οὐδ᾽ ἀκηκοὼς
10
ἔκρουσε πουλύπουν τιν<ὰ κοὐ> λαλῶν ὅλα
τὰ ῥήματ᾽, ἀλλὰ συλλαβὴν ἀφελών, «᾽ττάρων
βολῶν γένοιτ᾽ ἄν·» «ἡ δὲ κέστρα;» «᾽κτὼ βολῶν.»
τοιαῦτ᾽ ἀκοῦσαι δεῖ τὸν ὀψωνοῦντά τι

fr. 31
  ‒ παραδεδειπνημένος, παῖδες, πάλαι


Σ α π φ ώ

fr. 32
διενεχθῆναι


Φ ι λ ά δ ε λ φ ο ι

fr. 33
κατὰ πόλλ᾽ ἐπαινῶ μᾶλλον ἡμῶν τὸν βίον
τὸν τῶν φιλιποτῶν ἤπερ ὑμῶν τῶν μόνον
ἐν τῶι μετώπωι νοῦν ἔχειν εἰωθότων.
ἡ μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ συντετάχθαι διὰ τέλους
5
φρόνησις οὖσα διὰ τὸ λεπτῶς καὶ πυγνῶς
πάντ᾽ ἐξετάζειν δέδιεν ἐπὶ τὰ πράγματα
ὁρμᾶν προχείρως, ἡ δὲ διὰ τὸ μὴ σαφῶς
τί ποτ᾽ ἀφ᾽ ἑκάστου πράγματος συμβήσεται
διαλελογίσθαι δρᾶι τι καὶ νεανινὸν
10
καὶ θερμόν

fr. 34
Ἄπολλον, ὡς δυσάρεστόν ἐστ᾽ ἀνιώμενος
ἄνθρωπος ἐφ᾽ ἅπασίν τε δυσχερῶς ἔχει


Φ ι λ έ τ α ι ρ ο ς

fr. 35
ἔχειν καθαρείως ἐγχελύδιόν τι καὶ
γλαυκινιδίου κεφάλαια καὶ λαβρακίου
τεμάχια


Ἀ π ο σ π ά σ μ α τ α
ἀ δ ή λ ω ν   κ ω μ ω ι δ ι ῶ ν


fr. 36
 Α. ποδαπὺς σύ; φράσον Β. Ἀκάνθιος. Α. εἶτα πρὸς θεῶν
οἴνου πολίτης ὢν κρατίστου στρυφνὸς εἶ
καὶ τοὔνομ᾽ αὐτὸ τῆς πατρίδος ἐν τοῖς τρόποις
ἔχεις, τὰ δ᾽ ἤθη τῶν πολιτῶν οὐκ ἔχεις;

fr. 37
οὐκ ἔστιν, ὡς ἔοικε, φάρμακον μέθης
οὐδὲν τοιοῦτον ὡς τὸ προσπεσεῖν ἄφνω
λύπην τιν᾽. οὕτως ἐξελαύνει γὰρ σφόδρα
+λῆρον ὥστε τὰς ῥαφάνους οὕτω δοκεῖν

fr. 38
ὁ συκάμινος συκάμιν᾽, ὁρᾶις, φέρει,
ὁ πρῖνος ἀκύλους, ὁ κόμαρος μιμαίκυλα

fr. 39
ἀσυμβόλου δείπνου γὰρ ὅστις ὑστερεῖ,
τοῦτον ταχέως νόμιζε κἄν τάξιν λιπεῖν

fr. 40
ἐν Θουρίοις τοὔλαιον, ἐν Γέλαι φακοί,
Ἰκάριος οἶνος, ἰσχάδες Κιμώλιαι

fr. 41
ἐνῆν ἄρ᾽, ὡς ἔοικε, κἀν οἴνωι λόγος·
ἔνιοι δ᾽ ὕδωρ πίνοντές εἰς᾽ ἀβέλτεροι

fr. 42
ὅστις γὰρ ὀμνύοντι μηδέν πείθεται,
αὐτὸς ἐπιορκεῖν ῥαιδίως ἐπίσταται

fr. 43
πίνουσ᾽ ἑκάστης ἡμέρας δι᾽ ἡμέρας

fr. 44
οὐκ ἔστι κρεῖττον τοῦ σιωπᾶν οὐδὲ ἕν

fr. 46
                                 οὐχ ὑποστρώσεις ποτὲ
τρίκλινον

fr. 47
περὶ τῆς μείζονος Ἄρκτου

fr. 48
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων . . . Ὀπώραν . . . ἠγριώθη

fr. 49
διαπαρθένια

fr. 50
παρακόμους