<<< auctoris paginamB  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Theophratos
ca. 370 - ca. 287 a. Chr. n.

 
 
   
   Ἠ θ ι κ ο ὶ
χ α ρ α κ τ ῆ ρ ε ς


________________________________________
 
 
 [Προθεωρία]

Εἰρωνείας α'
Κολακείας β'
Ἀδολεσχίας γ'
Ἀγροικίας δ'
Ἀρεσκείας ε'
Ἀπονοίας ς'
Λαλιᾶς ζ'
Λογοποιίας η'
Ἀναισχυντίας θ'
Μικρολογίας ι'
Βδελυρίας ια'
Ἀκαιρίας ιβ'
Περιεργίας ιγ'
Ἀναισθησίας ιδ'
Αὐθαδείας ιε'
Δεισιδαιμονίας ις'
Μεμψιμοιρίας ιζ'
Ἀπιστίας ιη'
Δυσχερείας ιθ'
Ἀηδίας κ'
Μικροφιλοτιμίας κα'
Ἀνελευθερίας κβ'
Ἀλαζονείας κγ'
Ὑπερηφανίας κδ'
Δειλίας κε'
Ὀλιγαρχίας κς'
Ὀψιμαθίας κζ'
Κακολογίας κη'
Φιλοπονηρίας κθ'
Αἰσχροκερδείας λ'

 
 
 
 
<<< auctoris paginam