<<< auctoris paginamB  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Theophratos
ca. 370 - ca. 287 a. Chr. n.

 
 
   
   Π ε ρ ὶ   π α ρ α λ ύ σ ε ω ς

________________________________________
 
 
[Fragmentum XI]
(Wimmer 1866)

[1] Ὅτι ὑπὸ καταψύξεώς φησιν, ὡς χοινῶι λόγωι φάναι τὴν παράλυσιν γίνεσθαι· καὶ ταύτην οἱ μὲν ὑπὸ πνεύματος (καταψυχομένου), - πνευματικὸν γὰρ τὸ πάθος, - οἱ δὲ ἐκλείψει χαὶ στερήσει τοῦ πνεύματος.

[2] Τοῦτο γὰρ εἶναι τὸ τὴν θερμότητα καὶ τὴν κίνησιν ὅλως ποιοῦν ἀκινησίας δὲ γινομένης κατάψυξις γίνεται τοῦ αἵματος ἢ ἁπλῶς εἰπεῖν τῆς ὑγρότητος.

[3] Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἡ νάρκη γίνεται ἐν τοῖς ποσὶν ἢ καὶ ἐν τοῖς ἄνω μέρεσιν, ὅταν ἀποπιεσθῶσιν ἀπὸ καθέδρας ἢ ἀλλῶι τινὶ τρόπωι· τότε γὰρ διαλαμβάνει τῆι πιέσει τὸ πνεῦμα καὶ οὐ δυνάμενον τὴν οἰκείαν κίνησιν κινεῖσθαι ἵστησι καὶ ἀποψύχει τὸ αἷμα.

 
 
 
 
<<< auctoris paginam