B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Aristophanes
ca. 447 - ca. 386 a. Chr. n.
     
   p e r s o n a

Ἀριστοφάνης, ὁ κωμωιδοποιός, Ἀθηναῖος ἦν τὸ γένος. γίνεται περὶ τὸ ἔτος 447 πρὸ τῆς Χριστοῦ γενετῆς, τελευτᾶι δὲ τῶι ἔτει 386.
o p e r a

Ἀχαρνῆς
Ἱππῆς
Νεφέλαι
Σφῆκες
Εἰρήνη
Ὄρνιθες
Λυσιστρατή
Θεσμοφοριάζουσαι
Ἐκκλησιάζουσαι
Βάτραχοι
Πλοῦτος

Ἀποσπάσματα


s e c u n d a r i a

βιβλιογραφία