B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Herodotos
ca. 484 - ca. 428
     
   Ἱ σ τ ο ρ ι ῶ ν
β ί β λ ο ι   θ ʹ
ἐ π ι γ ρ α φ ό μ ε ν α ι
Μ ο ῦ σ α ι


__________________________________________________


Πίναξ

Ἱστοριῶν Α    Κλειώ
Ἱστοριῶν Β    Εὐτέρπη
Ἱστοριῶν Γ    Θάλεια
Ἱστοριῶν Δ    Μελπομένη
Ἱστοριῶν Ε    Τερψιχόρη
Ἱστοριῶν Ζ    Ἐρατώ
Ἱστοριῶν Η    Πολύμνια
Ἱστοριῶν Θ    Οὐρανίη
Ἱστοριῶν Ι    Καλλιόπη

______________

Textus secundum editionem
A. D. Godley, London 1920/24
ex paginis Perseus
cum multis correctionibus;
capitula secundum editionem
Caroli Hude, Oxford 1927