BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Alkaios

ca. 630 - ca. 580 a. Chr. n.

 

Μέλη

 

Ἐξ ἀδήλων βιβλίων

 

___________________________________________________

 

 

 

 

Σκόλια

――――――――――――

 

Textus: Snell

D. 66, L.-P. 366

Schol. Plat. symp. 217e

 

Οἶνος, ὦ φίλε παῖ, καὶ ἀλάθεα

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 73, L.-P. 38

P. Oxy. X (1914) 1233 fr. 1, p. 2, 1-20; P. Oxy. XVIII (1941) 2166 b 1;

P. Heidelb. (v. 13 ss.) ap. Diehl, Add. p. 227

 

Πῶνε [καὶ μέθυ᾽, ὦ] Μελάνιππ᾽, ἄμ᾽ ἔμοι. τί [φαῖς,

†ὄτ᾽ ἀμε[. . .] διννάεντ᾽ Ἀχέροντα, μέγ[αν πόρον

ζάβαι[ς ἀ]ελίω κόθαρον φάος [ἄψερον

ὄψεσθ᾽; ἀλλ᾽ ἄγι μὴ μεγάλων ἐπ[ιβάλλεο·

5

καὶ γὰρ Σίσυφος Αἰολίδαις βασίλευς [ἔφα

ἄνδρων πλεῖστα νοησάμενος [θανάτω φύγην,

ἀλλὰ καὶ πολύιδρις ἔων ὐπὰ κᾶρι [δίς

διννάεντ᾽ Ἀχέροντ᾽ ἐπέραισε· μ[έγαν τίθει

αὔτωι μόχθον ἔχην Κρονίδαις βα[σίλευς κάτω

10

μελαίνας χθόνος. ἀλλ᾽ ἄγι μὴ τά[δ᾽ ἐπιφρόνη

[σύν] τ᾽ ἀβάσομεν· αἴ ποτα κάλλοτα ν[

[φέρ]ην, ὄττινα τῶνδε πάθην τα[

. . . ἄνε]μος Βορίαις ἐπι[μαίνεται]

. . . . . . . . . . ] πόλιν εἰς ἀ[

15

. . . . . . . . ]ις κιθαρίσδ[

. . . . . . ὐ]πωροφίων [

. . . . . . . . ]ω πεδεχ[

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 74, L.-P. 42

P. Oxy. X (1914) 1233 fr. 2, col. 2, 1-16

 

Ἑλένη καὶ Θέτις

ς λόγος κάκων ἄ[χος ἔννεκ᾽ ἔργων

Περράμωι καὶ παῖσ[ί ποτ᾽, Ὦλεν᾽, ἦλθεν

ἐκ σέθεν πίκρον· π[ύρι δ᾽ αἰδάλωσας

Ἴλιον ἴραν.

 

5

οὐ τεαύταν Αἰακίδαι[ς πόθητον

πάντας ἐς γάμον μάκ[αρας καλέσσαις

ἄγετ΄ ἐκ Νή[ρ]ηος ἔλων [μελάθρων

πάρθενον ἄβραν

 

ἐς δόμον Χέρρωνος, ἔλ[υσε δ΄ ἄγνας

10

ζῶμα παρθένω· φιλό[τας δ᾽ ἔθαλλεν

Πήλεος καὶ Νηρεΐδων ἀρίστ[ας.

ἐς δ΄ ἐνίαυτον

 

παῖδα γέννατ΄ αἰμιθέων [φέριστον,

ὄλβιον ξάνθαν ἐλάτη[ρα πώλων.

15

οἰ δ΄ ἀπώλοντ΄ ἀμφ΄ Ἐ[λέναι Φρύγες τε

καὶ πόλις αὔτων.

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 76, L.-P. 44

P. Oxy. X (1914) 1233 fr. 9, 1-8 + fr. 3, 1-7

 

Ἀ[

ἄκ[

θ[

ἐ[. . . . . . . . . . . . . .]ρ[. . . . . .]

5

μ[.]ρ[. . . . . . . . . .]να κάκω περρ[. . . .]

ματε[ρ᾽ ἐξονομ]άσδων ἐκάλη νά[ιδ᾽ ὑπερτάταν]

νύμφ[αν ἐνν]αλίαν· ἀ δὲ γόνων [ἀμψαμένα Δίος]

ἰκέτευ᾽ [. . . . . . .]τω τέκεος μᾶνιν [. . . .].

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 78, L.-P. 34a

P. Oxy. X (1914) 1233 fr. 4; P. Oxy. XVIII (1941) 2166 b 3; P. Oxy. XXI (1951) Add. p. 127

 

Εἰς Διοσκούρους

 

[. . . . . νᾶ]σον Πέλοπος λίποντε[ς]

[παῖδες ἴφθ]ιμοι Δ[ίος] ἠδὲ Λήδας

[ἰλλάω]ι θύ[μ]ωι προ[φά]νητε, Κάστορ

καὶ Πολύδε[υ]κες, 

 

5

οἲ κὰτ᾽ εὔρηαν χ[θόνα] καὶ θάλασσαν

παῖσαν ἔρχεσθ᾽ ὠ[κυπό]δων ἐπ᾽ ἴππων,

ῤήα δ᾽ ἀνθρώποι[ς] θα[ν]άτω ῤύεσθε

ζακρυόεντος

 

εὐσδ[ύγ]ων θρώισκοντ[ες ὂ] ἄκρα νάων

10

[πή]λοθεν, λάμπροι πρό[τον᾽ ὀν]τρ[έχο]ντες

ἀργαλέαι δ᾽ ἐν νύκτι φ[άος φέ]ροντες

νᾶϊ μ[ε]λαίναι.

 

. . . . . . . . . . . . . . . .]υε[. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .]οσ[. . . . . . . . . . . . . . . .

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 86, L.-P. 18

P. Oxy. X (1914) 1233 fr. 32

 

Κὰτ τᾶς πόλλα π[αθοίσας κεφάκας κακχεάτω μύρον

καὶ κὰτ τῶ πολίω στήθεος [

πωνόντων· κάκα [

ἔδοσαν· πεδὰ δ᾽ ἄλλω[ν

[ἀ]νθ[ρ]ώπων, ὀ δὲ μὴ φ[

[κ]ῆν[α] φαῖσθ᾽ ἀπολ[

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 87, L.-P. 348

Aristot. polit. 1285 a, 35 sqq.; Plut. amat. 18

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τὸν κακοπατρίδα<ν>

Φίττακον πόλιος τᾶς ἀχόλω καὶ βαρυδαίμονος

ἐστάσαντο τύραννον μέγ᾽ ἐπαίνεντες ἀόλλεες

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 90, L.-P. 338

Athen. 10, 430a.b.c

 

᾽Ύει μὲν ὀ Ζεῦς, ἐκ δ᾽ ὀράνω μέγας

χείμων, πεπάγαισιν δ᾽ ὐδάτων ρόαι

. . . . . . . . . . . . ς ἔνθεν . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

κάββαλλε τὸν χείμων᾽ ἐπὶ μὲν τίθεις

πῦρ, ἐν δὲ κέρναις οἶνον ἀφειδέως

μέλιχρον, αὐτὰρ ἀμφὶ κόρσαι

μόλθακον ἀμφι<βάλων> γνόφαλλον

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 91, L.-P. 335

Athen. 10, 430b.c

 

Οὐ χρῆ κάκοισι θῦμον ἐπιτρέπην·

προκόψομεν γὰρ οὖδεν ἀσάμενοι,

ὦ Βύκχι, φάρμακων δ᾽ ἄριστον

οἶνον ἐνεικαμένοις μεθύσθην.

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 92, L.-P. 362

v1+2: Athen. 15, 674c.d; v3+4: Athen. 15, 687d

 

ἀλλ᾽ ἀνἠτω μὲν περὶ ταὶς δέραισι

περθἐτω πλἐκταις ὐπαθύμιδάς τις

κὰδ δὲ χευάτω μύρον ἆδυ κὰτ τῶ

στήθεος ἄμμι.

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 94, L.-P. 347a

Proclus in Hesiod. op. 584 (1, 189; 2, 164 Pertusi); v1+2: Athen. 10, 430 a.b

 

Τέγγε πλεύμονας οἴνωι· τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται.

ἀ δ᾽ ὤρα χαλέπα, πάντα δὲ δίψαισ᾽ ὐπὰ καύματος,

ἄχει δ᾽ ἐκ πετάλων ἄδεα τέττιξ . . .,

ἄνθει δὲ σκόλυμος. νῦν δὲ γύναικες μιαρώταται,

5

λέπτοι δ᾽ ἄνδρες, ἐπεὶ <καὶ> κεφάλαν καὶ γόνα Σείριος

ἄσδει.

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 95, L.-P. 352

Athen. I, 22 sq.

 

Πώνωμεν· τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 96, L.-P. 346

Athen. 10, 430c.d; v1-5: Athen. 11, 480f. 481a

 

Πώνωμεν· τί τὰ λύχν᾽ ὀμμένομεν; δάκτυλος ἀμέρα.

κὰδ δ᾽ ἄερρε κυλίχναις μεγάλαις, ἄϊτα, ποικίλαις·

οἶνον γὰρ Σεμέλας καὶ Δίος υἶος λαθικάδεα

ἀνθρώποισιν ἔδωκ᾽. ἔγχεε κέρναις ἔνα καὶ δύο

5

πλήαις κὰκ κεφάλας· <ἀ> δ᾽ ἀτέρα τὰν ἀτέραν κύλιξ

ὠθήτω.

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 97, L.-P. 342

Athen. 10, 430a.c

 

Μῆδεν ἄλλο φυτεύσηις πρότερον δένδριον ἀμπέλω.

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 98, L.-P. 367

Athen. 10, 430a.b

 

ρος ἀνθεμόεντος ἐπάιον ἐρχομένοιο 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ἐν δὲ κέρνατε τῶ μελιάδεος ὄττι τάχιστα

κράτηρα.

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 99, L.-P. 368

Hephaest. Ench. 7, 6 (p. 23 Consbruch)

 

Κέλομαί τινα τὸν χαρίεντα Μένωνα κάλεσσαι,

αἰ χρῆ συμποσίας ἐπόνασιν ἔμοιγε γένεσθαι.

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 101, L.-P. 360

Diog. Laert. I 31; Schol. Pind. Isthm. 2, 17

 

ὠς γὰρ δή ποτ᾽ Ἀριστόδα-

μον φαῖς᾽ οὐκ ἀπάλαμνον ἐν Σπάρται λόγον

εἴπην· χρήματ᾽ ἄνηρ, πένι-

χρος δ᾽ οὐδ᾽ εἶς πέλετ᾽ ἔσλος οὐδὲ τίμιος.

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 103, L.-P. 359

Athen. II 85 sq.

 

Εἰς λύραν

Πέτρας καὶ πολίας θαλάσ-

σας τέκνον [. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .] ἐκ δὲ παί-

δων χαύνωις φρένας, ἀ θαλασσία χέλυς

 

――――――

 

Textus: Snell

D. 104, L.-P. 333

Schol. in Lycophr. 212

 

οἶνος γὰρ ἀνθρώπω δίοπτρον.

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 105a, L.-P. 401

Et. Magn. 698, 52

 

χαῖρε καὶ πῶ τάνδε.

 

――――――

 

Textus: Treu

D. 105b, L.-P. 401

Et. Magn. 698, 52

 

δεῦρο σύμπωθι.

 

――――――