B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Sappho
ca. 630 - post 590
     
   


Μ ε λ ῶ ν   α ´

D. 1 - D. 39
L.-P. 25; L.-P. 28a,b,c; L.-P. 29


_______________________________________________


D. (Diehl) 1  L.-P. (Lobel-Page) 1
(Snell)
Dion. Hal. de comp. verb. 173 ss.
P. Oxy. 2288


(εἰς Ἀφροδίτην)

Ποικιλόθρον᾽ ἀθανάτ᾽ Ἀφρόδιτα,
παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ᾽ ἄσαισι μηδ᾽ ὀνίαισι δάμνα,
      πότνια θῦμον·

5
ἀλλὰ τύιδ᾽ ἔλθ᾽, αἴ ποτα κἀτέρωτα
τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι
ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα
      χρύσιον ἦλθες

ἄρμ᾽ ὐπασδεύξαισα· κάλοι δέ σ᾽ ἆγον
10
ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας
πύκνα δίννεντες πτέρ᾽ ἀπ᾽ ὠράνω αἴθε-
      ρος διὰ μέσσω.

αἶψα δ᾽ ἐξίκοντο, σύ δ᾽, ὦ μάκαιρα,
μειδιαίσαισ᾽ ἀθανάτωι προσώπωι
15
ἤρε᾽, ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι
      δηὖτε κάλημμι

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινόλαι θύμωι. τίνα δηὖτε Πείθω
μαῖσ᾽ ἄγην ἐς σὰν φιλότατα, τίς σ᾽, ὦ
20
      Ψάπφ᾽, ἀδίκησι;

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾽, ἀλλὰ δώσει,
αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει
      κωὐκ ἐθέλοισα.

25
ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον, σὺ δ᾽ αὔτα
      σύμμαχος ἔσσο.

      explicit

_____

D. 2  L.-P. 31
(Snell)
[Longin.] de sublim. 10


Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν᾽ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
      σας ὐπακούει

5
καὶ γελαίσ‹ας› ἰμέροεν. τό μ᾽ ἦ μάν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν.
ὢς γὰρ ἔς σ᾽ ἴδω βρόχε᾽, ὤς με φώνη-
      σ᾽ οὖδεν ἔτ᾽ εἴκει,

ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα ἔαγε, λέπτον
10
δ᾽ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμακεν,
ὀππάτεσσι δ᾽ οὖδεν ὄρημμ᾽, ἐπιρρόμ-
      βεισι δ᾽ ἄκουαι,

ἀ δέ μ᾽ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δέ
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
15
ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ᾽πιδεύης
      φαίνομ᾽ ἔμ᾽ αὔται·

ἀλλὰ πᾶν τόλματον, ἐπεὶ +καὶ πένητα

_____

D. 3  L.-P. 165
(Snell)
Apollon. Dysc. de pron. 1, 82, 17 (Schneider)


φαίνεται Ϝοι κῆνος . . . . . . . . . . 

_____

D. 4  L.-P. 34
(Treu)
Eustath. in Iliad. 729, 20


ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν
ἄψ᾽ ἀποκρύπτοισι φάεννον εἶδος,
ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπηι
      γᾶν ‹ἐπὶ παῖσαν›.

. . . . . ἀργυρία . . . . .

_____

D. 5/6  L.-P. 2
(Treu)
Ostracon Flor., ed. M. Norsa PSI XIII 1300
Hermog. p. ideon II 4 (p. 331 Rabe)
Athen. XI, 463e


(εἰς Ἀφροδίτην)

– ^ – ^ ὀρράνοθεν < ^ – ^ >
            < – > κατίοισα

δεῦρύ μ᾽ ἐκ Κρήτας ἐπ[ὶ τόνδ]ε ναῦον
ἄγνον ὄππ[αι δὴ] χάριεν μὲν ἄλσος
5
μαλί[αν], βῶμοι δ᾽ ἔ‹ν›ι θυμιάμε-
      νοι ‹λι›βανώτω

ἐν ‹δ᾽› ὔδωρ ψῦχρον κελάδει δι᾽ ὔσ‹δ›ων
μαλί‹νω›ν, βρόδοισι δὲ παῖς ὀ χῶρος
κ‹ασ›σκιάσ‹θ᾽›, αἰσθυσσομένων δὲ φύλλων
10
      κῶμα κατέρρ‹ει›

ἐν δὲ λείμων ἰππόβοτος τέθαλε
ἠρίνοισιν ἄνθεσιν, αἰ [δ᾽] ἄηται
μέλλιχα πνέοισι [ ^ – ^ – ^ ]
       [ – ^ ^ – ^ ]

15
ἔλθε δὴ σὺ στέμ[ματ᾽] ἔλοισα, Κύπρι,
χρυσίαισ‹ιν› ἐν κυλίκεσσιν ἄ‹β›ρω‹ς›
συμμ‹εμ›είχμενον θαλίαισι νέκταρ
      οἰνοχόεισα.

      fortasse explicit

_____

D. 7  L.-P. 35
(Snell)
Strabo 1, 2, 33 (p. 40)


(εἰς Ἀφροδίτην)

ἤ σε Κύπρος ἢ Πάφος ἢ Πάνορμος

_____

D. 8  L.-P. 40
(Treu)
Apollon. Dysc. de pron. I p. 81, 24 ss. Schneider


σοὶ δ᾽ ἔγω λεύκας ἐπὶ βῶμον αἶγος
. . . . . . . . . . 
κἀπιλείψω τοι . . . . . . . . . . . . . . .

_____

D. 9  L.-P. 33
(Snell)
Apollon. Dysc. de synt. 2, 350, 4 (Uhlig)


Αἴθ᾽ ἔγω, χρυσοστέφαν᾽ Ἀφρόδιτα,
τόνδε τὸν πάλον <^ ^ –> λαχοίην .

_____

D. 10  L.-P. 32
(Snell)
Apollon. Dysc. de pron. 1, 113, 8 (Schneider)


(εἰς Μούσας)

αἴ με τιμίαν ἐπόησαν ἔργα
τὰ σφὰ δοῖσαι – ^ ^ – ^ – ^

_____

D. 11  L.-P. 160
(Snell)
Athen. 13, 571d


– ^ – ^ – τάδε νῦν ἐταίραις
ταὶς ἔμαις τέρποντα κάλως ἀείσω.

_____

D. 12  L.-P. 41
(Snell)
Apollon. Dysc. de pron. 1, 98, 3 (Schneider)


ταῖς κάλαισ᾽ ὔμμιν ‹τὸ› νόημμα τὦμον
      οὐ διάμειπτον

_____

D. 13  L.-P. 42
(Snell)
Schol. Pind. Pyth. 1, 10a


(ἐπὶ τῶν περιστερῶν)

ταῖσι ‹δὲ› ψῦχρος μὲν ἔγεντο θῦμος,
πὰρ δ᾽ ἴεισι τὰ πτέρα – ^ – ^

_____

D. 14  L.-P. 37
(Treu)
Etym. Magn. 576, 26; 335, 39


. . . . . . . . . .κὰτ ἔμον στάλαγμον
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
τὸν δ᾽ ἐπιπλάζοντ᾽ ἄνεμοι φέροιεν
      καὶ μελέδωναι

_____

D. 15  L.-P. 123
(Snell)
Ammon. de diff. 75 (p. 19 Nickau)


ἀρτίως μὲν ἀ χρυσοπέδιλος Αὔως

_____

D. 16  L.-P. 6 - 14
P. Oxy. XXI (1951), 2289


fr. 1 a + b (L.-P. 6)
(Treu)

fr. 1a

. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
ὠς δα.[. . . . . 
κακκ[. . . . . 

ατρι[. . . . . 
κτα[. . . . . 

fr. 1b

5
[. . . . .] . [. . . . .
θα[. . . . . 

στεῖχ[ε. . . . . 
ὢς ιδω[μεν. . . . . 
τὰς ετ[. . . . . 
10
πότνια δ[᾽ Αὔως] = D. 16

χρυσόπ[αχυς . . . . . 
καππο[. . . . . 
.ανμ[. . . . . 
κᾶρα.[. . . . . 

15
[. . . . .] . [. . . . .


fr. 2 (L.-P. 7)
(Lobel-Page)


. . . . . . . . . . 
Δωρί]χας [. . . . . 
. . . . . ]κην κέλετ᾽, οὐ γὰρ[. . . . . 
. . . . . ]αις

. . . . . ἰ]κάνην ἀγερωχία[. . . . . 
5
. . . . . . . . . . ἔ]μμεν᾽ ὄαν νέοισι
. . . . . ].αν φ[ι]λ[. . . . . 
. . . . . ]μὰ . [.]το .[ . . . 

fr. 3 (L.-P. 8)
(Lobel-Page)


. . . . . . . . . .] .ν.ο.[. . . . .
. . . . . . . . . .]ὰμφ.[. . . . .
. . . . . Ἄ]τθι· σοι[. . . . . 
. . . . . . . . . .] .νέφ.[. . . . .
5
. . . . . . . . . .] . [. . . . .

fr. 4 (L.-P. 9)
(Lobel-Page)


. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . π]αρκαλειοιτας ε.[. . . . . 
. . . . πάμ]παν οὐκεχη[. . . . . 
. . . . . ]ερ ἐόρταν [. . . . .

. . . . . ]μαν [Ἤ]ραι τελε[. . . . . 
5
. . . . . . . . . ].ωμνέμ[. . . . . 
                         εως ζω[
. . . . . . . . . ]. . ἆς ἄ.[. . . . . 
. . . . . . . . . ]υσαι [. . . . .

. . . . . . . . . ].οσδε [. . . . .
. . . . . . . . . . ]ν .[. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

fr. 5 (L.-P. 10)
(Lobel-Page)


. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .]λα[. . . . . .
. . . . . . . ]σέμ[. . . . . .
. . . . . ]λλά·.[. . . . . .
. . . . . . . ]ᾶισυ[. . . . . .
5
. . . . . . ]δ.[. . . . . .
. . . . . ]λυ[. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

fr. 7 (L.-P. 11)
(Lobel-Page)


. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ].α.[. . . . . .
. . . . . . . . . ]νμεντ[. . . . . .
. . . . . . . . . . ].κάλ.[. . . . . .
. . . . . . . . . . . ].[. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

fr. 8 (L.-P. 12)
(Lobel-Page)


. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .]. . .[. . . . . .
. . . . . . . ]σθε.[. . . . . .
. . . . . . . . ]    [. . . . . .

. . . . . . . ]νοημ.[. . . . . .
5
. . . . . . ].απεδ[. . . . . .
. . . . . . . ].ηνεο[. . . . . .
. . . . . . . . ]    [. . . . . .

. . . . . . . . . ]. . ρισ.[. . . . . .
. . . . . . . . . . . . ].ιφ[. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

fr. 10 (L.-P. 13)
(Lobel-Page)


. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ]μα.[. . . . . .
. . . . . ]νονθ.[. . . . . .
. . . . . . . ]π. .[. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

fr. 11 (L.-P. 14)
(Lobel-Page)


. . . . . . . ]. ᾽ [. . . . . .
. . . . . . . ]δ[. . . . . .
. . . . . ]. .ω[. . . . . .
. . . . . ].ίαμ[. . . . . .
5
. . . . . . ]ισι.[. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

_____

D. 17  L.-P. 39
(Snell)
Schol. Ar. pac 1174


– ^ – ^ – ^ ^ – πόδα‹ς› δέ
ποίκιλος μάσλης ἐκάλυπτε, Λύδι-
      ον κάλον ἔργον.

_____

D. 18  L.-P. 129, 2
(Treu)
Apollon. Dysc. de pron. 1, 66, 3 (Schneider)


. . . . . . . . . . ἤ τιν᾽ ἄλλον
‹μᾶλλον› ἀνθρώπων ἔμεθεν φίλησθα;

_____

D. 19  L.-P. 38
(Treu)
Apollon. Dysc. de pron. 1, 100, 6 (Schneider)


ὄπταις ἄμμε

_____

D. 20  L.-P. 36
(Treu)
Etym. Magn. 485, 43


καὶ ποθήω καὶ μάομαι ^ – ^

_____

D. 21  L.-P. 168
(Treu)
Marius Plotius Sacerdos, gramm. III 3 (VI 516, 25 Keil)


ὦ τὸν Ἄδωνιν

_____

D. 23  L.-P. 3
(Treu)
P. Berol. 5006 + P. Oxy. III (1903) 424 (nunc P. Graz I, 1926)


. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
      . . . . . ]δώσην

. . . . . κλ]ύτων μέν τ᾽ ἐπτ[. . . 
. . . . . κ]άλων κἄσλων· σ[. . . 
. . . . φί]λοις, λύπης τέ μ[ε. . . 
5
      . . . . . ]μ᾽ ὄνειδος

. . . . . ]οιδήσαις. ἐπιτα[. . . 
[καρδ]ίαν· ἄσαιο.τὸ γὰρ ν[όημμα]
[τὦ]μον οὐκ οὔτω μ[. . . . .
      . . . . . ]διάκηται·

10
. . . ]μη δόαζε, [. . . . . 
. . . . . ]χις, συνίημ[ι . . . . . 
. . . . . ]λης κακότατο[ς . . . . . 
      . . . . . ]μεν

. . . . . . . ]ν ἀτέραις με[. . . . . 
15
. . . . . ]η φρένας, εὔ[. . . . . 
. . . . . ]α τοις μάκα[ρας. . . . . 
      . . . . . . . . . .

_____

D. 24  L.-P. 4
(Campbell)
P. Berol. 5006


. . . . . ]θε θῦμον
. . . . . . . ]μι πάμπαν
. . . . ]δύναμαι·
. . . . ]

5
. . . . . ]ας κεν ἦι μοι
. . . . . ]ς ἀντιλάμπην
. . . . κά]λον πρόσωπον
. . . . . . ]

. . . . . ἐ]γχροΐσθεις
10
. . . . . . . . ].[. .]ρος

_____

D. 25  L.-P. 5
(Campbell)
P. Oxy. I (1898) 7 + P. Oxy. XXI (1951) 2289 fr. 6


Κύπρι καὶ] Νηρήιδες, ἀβλάβη[ν μοι
τὸν κασί]γνητον δ[ό]τε τύιδ᾽ ἴκεσθα[ι,
κὤσσα Ϝ]οι θύμω‹ι› κε θέλη γένεσθαι,
      πάντα τε]λέσθην,

5
ὄσσα δὲ πρ]όσθ᾽ ἄμβροτε, πάντα λῦσα[ι,
ὠς φίλοισ]ι Ϝοῖσι χάραν γένεσθαι,
κὠνίαν ἔ]χθροισι· γένοιτο δ᾽ ἄμμι
      πῆμά τι μ]ήδεις.

τὰν κασιγ]νήταν δὲ θέλοι πόησθαι
10
ἔμμορον] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
ἐκλύοιτ᾽], ὄτοισι π[ά]ροιθ᾽ ἀχεύων
      τὦμον ἐδά]μνα

. . . . . ].εισαΐω[ν] τὸ κέγχρω
. . . . . ]λ᾽ ἐπαγ[ορί]αι πολίταν
15
. . . . . ]λλωσ[. . .]νηκε δ᾽ αὖτ᾽ οὐ
      . . . . . ]κρω[.]

. . . . . ]οναικ[. .]εο[ισ]ι
. . . . . ]. .[.]ν· σὺ [δ]ὲ Κύπ[ρι] σ[έμ]να
. . . . . . . . ]θεμ[έν]α κάκαν [. . . . . 
20
      . . . . . ]ι.

      fortasse explicit

_____

D. 26  L.-P. 15
(Treu)
P. Oxy. X (1914) 1231 fr. 1, 1 - 12 et fr. 3


. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

. . . . . ]α μάκαι[ρα. . . . .
. . . . . ]εὐπλο.[. . . . .
. . . . . ].ατος κα[. . . . .
. . . . . ]

5
[ὄσσα δὲ πρ]όσθ᾽[ ἄμ]βροτε κῆ[ν᾽ ἔλυσεν]
. . . . . ]αταις [ἀ]νεμ[. . . . . 
[ἔσλαι σὺν] τύχαι λί[μ]ενος κλ[. . . . . 
      . . . . . ].[. . . . . 

Κύ]πρι, κα[ί σ]ε πι[κροτάτ]αν ἐπεύ[ροι]
10
[μη]δὲ καυχάσ[α]ιτο τόδ᾽ ἐννέ[ποισα]
[Δ]ωρίχα, τὸ δεύ[τ]ερον ὠς πόθε[ννον]
      [εἰς] ἔρον ἦλθε.

      explicit

_____

D. 27a + b  L.-P. 16
(Lobel-Page)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 1 col. 1, 13-34 et fr. 36 (vv. 1-30)
PSI II 123, 1-2 (vv. 31-32)


col. I
Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
οἰ δὲ νάων φαῖσ᾽ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν᾽ ὄτ-
      τω τις ἔραται·

5
πά]γχυ δ᾽ εὔμαρες σύνετον πόησαι
π]άντι τ[ο]ῦτ᾽, ἀ γὰρ πόλυ περσκέθοισα
κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τὸ]ν ἄνδρα 
      τὸν [πανάρ]ιστον

καλλ[ίποι]σ᾽ ἔβα ᾽ς Τροΐαν πλέοι[σα
10
κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων το[κ]ήων
πά[μπαν] ἐμνάσθη, ἀλλὰ παράγαγ᾽ αὔταν
      τὰν ἀέκοι]σαν

Κύπρις· εὔκ]αμπτον γὰρ [^ – ^ – –
. . . . . ]. . . κούφως τ[. . . . . ]οη.[.]ν
15
κἄ]με νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]νέμναι-
      σ᾽ οὐ] παρεοίσας,

τᾶ]ς ‹κ›ε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα
κἀμάρυχμα λάμπρον ἴδην προσώπω
ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
20
      πεσδομ]άχεντας.

. . . . . ].μεν οὐ δύνατον γένεσθαι
. . . . . ]αν ἀνθρωπ[.. π]εδέχην δ᾽ ἄρασθαι
col. II
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

25
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
προσ[ . . . . .
ὠσδ[ . . . . .
30
. . ] . [ . . . . .
. . ] . [ . ]ωλ.[ . . . . .
τ᾽ ἐξ ἀδοκή[τω

      explicit

_____

D. 28  L.-P. 17
(Campbell)
PSI II 123, 3-12 (vv. 1-10)
P. Oxy. X (1914) fr. 1, col. 2, 12-21 (vv. 11-20)


Πλάσιον δη μ᾽ [εὐχομέναι φανείη,
πότνι᾽ Ἤρα, σὰ χ[αρίεσσα μόρφα,
τὰν ἀράταν Ἀτρ[έιδαι θέσαν, κλῆ-]
      τοι βασίληες.

5
ἐκτελέσσαντες μ[άλα πόλλ᾽ ἄεθλα,
πρῶτα μὲν πὲρ Ἴ[λιον, ἔν τε πόντωι,
τύιδ᾽ ἀπορμάθεν[τες ὄδον περαίνην
      οὐκ ἐδύναντο,

πρὶν σὲ καὶ Δί᾽ ἀντ[ίαον κάλεσσαι
10
καὶ Θυώνας ἰμε[ρόεντα παῖδα·
νῦν δὲ κ[ἄμοι πραϋμένης ἄρηξον
      κὰτ τὸ πάλ[αιον.

ἄγνα καὶ κά[λα. . . . . 
[π]αρθ[εν. . . . . 
15
[ἀ]μφὶ σ[. . . . . 
      . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
. . . . . ]ν ἰλ[ . . . . . 
ἔμμενα[ι. . . . . 
20
      [ἶ]ρ᾽ ἀπίκε[σθαι.]

      explicit

_____

D. 29  L.-P. 18
(Treu)
P. Oxy. 1231 fr. 1 col. II 22-27


[Π]άν κε δ[. . . . . 
[ἐ]ννέπην [. . . . . 
γλῶσσα μ[. . . . . 
      μυθολογῆ[σαι. . . . . 

5
κἄνδρι.[. . . . . 
μέσδον [. . . . . 
. . . . . . . . . . 
      . . . . . . . . . . 

_____

D. 30  L.-P. 19
(Treu)
P. Oxy. (1914) 1231, fr. 2


. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
      . . . . . . . . . . 

. . . . . ]μενοισα[. . . . . 
. . . με]θ᾽ ἐν θύοισι[ν]
. . . . . ]ἔχοισαν ἔσλ[.]
      . . . . . ]

5
. . . . . ]ει δὲ βαισα[.]
. . . . . ]ὐ γὰρ ἴδμεν
. . . . . ]ιν ἔργων
      . . . . . ]

. . . . . ]δ᾽ ὐπίσσω
10
. . . . . κ]ἀπικύδ[.]
. . . . . τόδ᾽ εἴπη[.]
      . . . . . . . 

_____

D. 31  L.-P. 20
(Treu)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 9
P. Oxy. XXI (1951) add. p. 122


. . . . . . . . . .
. . . . . ]ἔπιθες μα[καιρα]
. . . . ]ε γάνος δὲ και.[. . .
      . . . . . ]

. . . . τ]ύχαι σὺν ἔσλαι
5
. . λί]μενος κρέτησαι
. . . . γ]ᾶς μελαίνας
      . . . . . ]

. . οὐκ ἐθ]έλοισι ναῦται
. . . . . ]μεγάλαις ἀήται[ς]
10
. . . . . ]α κἀπὶ χέρσω
      . . . . . ]

. . . . ἄ]μοθεν πλέοι.[. . . . . 
. . . . . ]δε τὰ φόρτι᾽ εἰκ[. . . . . 
. . . . . ]ν ἄτιμ᾽ ἐπεὶ κη[. . . . . 
15
      . . . . . ]

. . . . . ]ρέοντι πόλλαι[. . . . . 
. . . . . ]αι δέκα[. . . . . 
. . . . . . . ]ει
      . . . . . ]

20
. . . . . ]ιν ἔργα
. . . . . ]χέρσω[. . . . . 
. . . . . ].α
      . . . . . ]

. . . . . ] . . [ . . . . . .
. . . . . ]
. . . . . ]
      . . . . .

_____

D. 32  L.-P. 21
(Treu)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 10 (vv. 1-15)
Apollon. Dysc. de pron. 1, 97, 2 Schneider (vv. 12-13)


. . . . . ]
. . . . . ]
. . . . . ]
      . . . . . ]

. . . . . ]λεπαβολησ[.]
. . . . . ]αν δ᾽ ὄλοφυν [. . . .]ερ
. . . . . ]τρομέροισ π.[. .]αλλα
5
      . . . . . ]

. . . . . πάντα] χρόα γῆρας ἤδη
. . . . . ]ν ἀμφιβάσκει
. . . . . ]ς πέταται διώκων
      . . . . . ]

10
. . . . . ]τας ἀγαύας
. . . . . ]εα· λάβοισα
[δ᾽ ἀδύφωνον πᾶκτιν] ἄεισον ἄμμι
      [τὰν ἰόκολπον]

. . . . . ]ρων μάλιστα
15
. . . . . ]ας π[λ]άναται
. . . . . . . . . . 
      . . . . . . . . . . 

_____

D. 33  L.-P. 22, 1-8
(Treu)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 12
cf. P. Oxy. XXI (1951) add. p. 125, 11


. . . . . ]βλαφ[θ. . . . . 
. . . . . ]ἔργον, πηλ᾽ ἀπ[. . . . . 
. . . . . ]ν ῤέθος δοκιμ[. . . . . 
      . . . . . ]ησθαι

5
[ – ]ν αὐάδην χ.[. . . . . 
αἰ δ]ὲ μή, χείμων[. . . . . 
[ – ^ ]τοισαν ἄλγεα.[. . . . . 
      . . . . . ]δε

_____

D. 34a  L.-P. 24
(Treu/Snell)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 13


. . . . . ]αν ἄγα[. . . . . 
[ἀλλὰ μ]εμνάσεσθ᾽ ἀ[. . . . . 
[κ]αὶ γὰρ ἄμμες ἐν νεό[τατι
      ταῦτ᾽ [ἐ]πόημμεν.

5
[πόλλα μ]ὲν γὰρ καὶ κά[λα
[ἤχο]μεν, πόλι[. . . . . 
[ – χ]ο[ρ]είαις δ[. . . . . 
      . . . . . 

_____

D. 34b  L.-P. 24b
(Lobel-Page)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 13


. . . . . ]νθα[ . . . . .
. . . . . . ]ωομ[ . . . . .
. . . . ]ω· ν..[ . . . . .
. . . ]εναντ[ . . . . .
5
. . . ]απάππ[ . . . . .
. . τ]όλμαν[ . . . . .
. . . ]ανθρω[ . . . . .
. . ]ονεχ[ . . . . .
. . ]παισα[ . . . . .

_____

D. 34c  L.-P. 24c
(Lobel-Page)
P. Oxy. X (1914) 1231, frr. 22+25


. . . . . ].έδαφ[ . . . . .
. . . . . ]αικατε[ . . . . .
. . . . . . . ]ανέλο[ . . . . .
. . . . . . . ]
5
. . . . . . . . . ].[  ].αι
. . . . . . . λ]επτοφών[ . . . . .
. . . . . . . . . . . ].εα.[ . . . . .

_____

D. 35  L.-P. 23
(Treu/Campbell)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 14


. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . ]ἔρωτος ἠλπ[. . . . . 
      . . . . . ]

[– ^ ὠς γὰρ ἄν]τιον εἰσίδω σ[ε
[φαίνεταί μ᾽ οὐδ᾽] Ἐρμιόνα τεαύ[τα
5
[ἔμμεναι,] ξάνθαι δ᾽ Ἐλέναι σ᾽ ἐίσ[κ]ην
      [οὖδεν ἄει]κες

[αἰ θέ]μις θνάταις, τόδε δ᾽ ἴσ[θι] τᾶι σᾶι
[καρδίαι, ]παίσαν κέ με τὰν μερίμναν
. . . . . ]λαἴσ᾽ ἀντιδ[..].[.]αθοις δὲ
10
      . . . . . ]

. . . . . . . . . . . δροσόεν]τας ὄχθοις
. . . . . . . . . . . . . . . . . ]ταιν
. . . . . . . . . . . . . . . παν]νυχίσ[δ]ην
      . . . . . 

_____

D. 36  L.-P. 22, 9-19
(Campbell)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 15


[.].ε.[. . . . . κ]έλομαι σ᾽ ἀ[είδην
[Γο]γγύλαν [Ἄβ]ανθι λάβοισα μα.[. .]
[πᾶ]κτιν, ἆς σε δηὖτε πόθος τ.[. . . .
      ἀμφιπόταται

5
τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγωγις αὔτα[ς σ᾽
ἐπτόαισ᾽ ἴδοισαν, ἔγω δὲ χαίρω·
καὶ γὰραὔτα δήπο[τ᾽] ἐμέμφ[ετ᾽ ἄγνα
      [Κ]υπρογέν[ηα,

ὠς ἄραμα[ι. . . . . 
10
τοῦτο τῶ[πος. . . . . 
[β]όλλομα[ι. . . . . 
      . . . . . 

_____

D. 37  L.-P. 26
(Treu)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 16
Etym. Magn. 449, 36 (vv. 2-4)


. . . . . . . . . ]θαμέω[ς ^ – ^]
. . . . . . . . ὄ]ττινα[ς γάρ]
[εὖ θέω, κῆνοί με μά]λιστα πά[ντων]
      [– ^ σίνοντα]ι.

5
. . . . . . . . . ]ἀλεμάτ[ων . . . . . 
. . . . . . . . . ] γόνωμ[. . . . . 
. . . . . . . . . ].ιμ᾽ οὐ πρ[. . . . . 
      . . . . . . ]αι

. . . . . . . . . ]σέ· θέλω[. . . . . 
10
. . . . . . τοῦ]το πάθη[ν. . . . . 
. . . . ]λαν· ἔγω δ᾽ ἔμ᾽ [αὔται]
      [τοῦτο σύ]νοιδα

. . . . . . . . . . ]οτοισ[. . . . . 
. . . . . . . . . ]εναμ[. . . . . 
15
. . . . . . . . . ]ε[. . . . . 
      . . . . . . . . . 

_____

D. 38  L.-P. 27
(Snell)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 50-54
P. Oxy. XXI (1951) add. p. 123


. . . . . . . . . . 
. . . . . ]καιπ[. . . . . 
. . . . . ]νοσ[. . . . . 
      [ – ^ ^ – ]σι· [. . . . . 

[ἦσθ]α καὶ γὰρ [δ]ὴ σὺ πάϊς ποτ[᾽ ἄβρα,]
5
[ . . . ]ικης μέλπεσθ᾽, ἄγι ταῦτα[ πάντα]
[σοὶ] ζάλεξαι κἄμμ᾽ ἀπὺ τῶδε κ[ῆρος]
      [ἄ]δρα χάρισσαι·

[σ]τείχομεν γὰρ ἐς γάμον· εὖ δέ [γ᾽ οἶσθα]
[κα]ὶ σὺ τοῦτ᾽, ἀλλ᾽ ὄττι τάχιστα[ . . . . .
10
[πα]ρ[θ]ένοις ἄπ[π]εμπε, θέοι[. . . . . 
      [. . .]εν ἔχοιεν·

[οὐ γὰρ ἔστ᾽] ὄδος μ[έ]γαν εἰς Ὄλ[υμπον]
. . . . . ἀ]νδρω[π. . . . . ]αικι[. . . . . 
. . . . . . . . . . 
      . . . . . . . . . . 

_____

D. 39  L.-P. 30
(Campbell)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 56
P. Oxy. XXI (1951) add. p. 123


. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
      νύκτ[. . . ]. [  ]

πάρθενοι δ[. . . . . . . . . . 
παννυχίσδοι[σ]αι[. . . . . 
σὰν ἀείδοιεν φ[ιλότατα καὶ νύμ-]
5
      φας ἰοκόλπω.

ἀλλ᾽ ἐγέρθεις ἠϊθ[έοις]
στεῖχε σοὶς ὐμάλικ[ας, ὠς ἐλάσσω]
ἤπερ ὄσσον ἀ λιγύφω[νος ὄρνις]
      ὔπνον [ἴ]δωμεν.

      explicit

(στίχοι τοῦ)
μελῶν Α´ 
ΧΗΗΗΔΔ

_____

D. (-)  L.-P. 25
(Lobel-Page)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 18


. . . . . ]γμε.[ . . . . .
. . . . . ]προλιπ[ . . . . .
. . . . ]νυᾶσεπ[ . . . . .
      . . . . . ]βρα·

5
. . . . ἐ]γλάθαν᾽ ἐσ[ . . . . .
. . . . . ]ησμεθα[ . . . . .
. . . . ]νυνθαλα[ . . . . .
      . . . . . . . . . .

_____

D. (-)  L.-P. 28a
(Lobel-Page)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 21


. . . ]ν[. .].[ . . . . .
. . . . . ].ιτασαδ[ . . . . .
. . . . ].ανοεισαι[ . . . . .
. . . . ]πο[ . . . . .

_____

D. (-)  L.-P. 28b
(Lobel-Page)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 26


. . . . ]ζ[.].[ . . . . .
. . . . ]τες χθό[ . . . . .
. . . . . ]σθ᾽ ἐ[. .]σι[ . . . . .
. . . . ].ασ[ . . . . .
5
. . . . . . . ]κ[ . . . . .

_____

D. (-)  L.-P. 28c
(Lobel-Page)
P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 27


. . . . . ]. . .[ . . . . .
. . . . . ]πα[ . . . . .
. . . . . ]εξα[ . . . . .
. . . . . . ]νε[ . . . . .
5
. . . . . . ].[ . . . . .

_____

D. (-)  L.-P. 29
(Lobel-Page)
P. Oxy. X (1914) 1231,
cui accedunt eiusdem p. frr. 2081 (c)
XVIII 2166 (a) 1
P. Oxy. XXI (1951) add. 2166

(1)
1231 fr. 4


. . . . . . . ]σα[ . . . . .
. . . . ]ταμ[ . . . . .
. . . ]αῖεντ[ . . . . .
. . . . . ]δεσ[ . . . . .
5
. . . . . ]ιον[ . . . . .
. . . . . ].[ . . . . .

(2)
1231 fr. 5


. . . . . . . .].ιων[ . . . . .
. . . . . ]μετριακα[ . . . . .
. . . . . . ]aθυδου[ . . . . .
. . . . . . ]αν[ . . . . .

(3)
1231 fr. 6


. . . . . ]νθεμ[ . . . . .
. . . . . . ]ετικ[ . . . . .
. . . . . . ]όλει[ . . . . .
. . . . . ]
5
. . . . . ]τέρ[ . . . . .

(4)
1231 fr. 7


. . . . . . . ]δ[ . . . . .
. . . . . ].ακα[ . . . . .
. . . . . ]τισαι[ . . . . .

(5)
1231 fr. 11


. . . . . . . . . ]
. . . . . ]ανταμε[ . . . . .
. . . . ].ιποτνια[ . . . . .
. . . . . . . ]αψατ[ . . . . .
. . . . . . . . . . ]ον

(6a)
1231 fr. 19 + XXI add. 2166


. . . . . . . . . ]πεπλ[ . . . . .
. . . . . ].ι[.]ορμοισ[.]τε[ . . . . .
. . . . . ].[. . .].[.]ω
. . . . ].α[. . .].[. .]αποι[ . . . . .
5
. . . . . ].ω[. . . .]τ[ . . . . .
. . . ].ιγο[. . .]. .[. . . . . .].[ . . . . .
. . . . . . . . . . . ].
. . . ].[.]λμ[ ].[.].[ . . . . .
. . . . . ]ντε. . γοργοι .[.].[ . . . . .
10
. . . . . . ]δε· [ ]. .[. .].[ . . . . .
. . . . . . . . . . . ]μ[ . . . . .

(6b)
XXI add. 2166

. ].εο.[ . . . . .

προ.[ . . . . .
.βρο[ . . . . .
αντ[ . . . . .
. . [ . . . . .

(7)
1231 fr. 20


. . . . . . . ]
. . . . . . ]ων
. . . . . . ]
. . . . . . ]
5
. . . . . . ]αιρα
. . . . . . ]ο·
. . . . . . ]νον

(8)
1231 fr. 23


. . . . . . . ]δέμαυ[ . . . . .
. . . . . . . ]νίψοι[ . . . . .
. . . . . . . ]ντι. [ . . . . .
. . . . . . . ]   [ . . . . .

(9)
1231 fr. 28


. . . . . . ]προστετο[ . . . . .
. . . . . . . ]τισιν· κα[ . . . . .
. . . . . . . ].γο[ . . . . .

(10)
1231 fr. 30


. . . . . . . . ]μαλι[ . . . . .
. . . . . . . ]ενπυρ[ . . . . .
. . . . . . . ]τεμε[ . . . . .

(11)
1231 fr. 31


. . . . . . . ]δασ[ . . . . .
. . . . . . . ]   [ . . . . .
. . . . . ]λθε [ . . . . .
. . . . . ]αν    [ . . . . .

(12)
1231 fr. 35


. . . . . .
. . . . . .
[. .].[ . . . . .
ο. .[ . . . . .
      κυπ[ . . . . .

του[ . . . . .
5
φ[ . . . . .
. . . . . .
      . . . . . .

(13)
1231 fr. 38


. . . . . . . ]ρα[ . . . . .
. . . . . . ]αι [ . . . . .
. . . . . . . . ].[ . . . . .

(14)
1231 fr. 41


. . . . . . . ]. .[ . . . . .
. . . . . . ]αταδ[ . . . . .

(15)
1231 fr. 43


. . . . . . . ].[ . . . . .
. . . . . . ]νω[ . . . . .
. . . . . . ]  [ . . . . .

(16)
1231 fr. 44


. . . . . . . ]πεδ[ . . . . .
. . . . . . . . . ]τι[ . . . . .

(17)
1231 fr. 45


. . . . . . . ]ν[ . . . . .
. . . . . ]τε.[ . . . . .

(18)
1231 fr. 48


. . . . . . . ]ον[ . . . . .

(19)
1231 fr. 49


. . . . . . . ].νλ[ . . . . .

(20)
1231 fr. 55


. . . . . . . . ]
. . . . . . . ]᾽ εδόνη[ . . . . .
. . . . . . . ]απάμ[ . . . . .
. . . . . . . ]ρῆσμε.[ . . . . .
5
. . . . . . . ]
. . . . . . . ]δαιζαφ[ . . . . .
. . . . . . . . ]μ[ . . . . .

(21)
2081 (c) 1 (= 1231 frr. 29 + 42 + novum)


. . . . . . . . ]   [ . . . . .
. . . . . . . . ]δηντ[ . . . . .
. . . . . . . . ]νεσθ[ . . . . .
. . . . . . ]ωνγεν[ . . . . .
5
. . . . . . . ]οσ· [ . . . . .
. . . . . . . . ]ν[ . . . . .

(22)
2081 (c) 2


. . . . . . . . ]. .[ . . . . .
. . . . . . . . ]ναισυ[ . . . . .
. . . . . . . . ]εγνωσι.[ . . . . .
. . . . . . . . ]ανδρασβ[ . . . . .

(23)
2081 (c) 3


. . . . . . . . ] [ . . . . .
. . . . . . . . ]ινασδ[ . . . . .
. . . . . . . . ]ωτ[ . . . . .

(24)
XVIII 2166 (a) 1


. . . . . . . . ] [ . . . . .
. . . . . . . ].οισα[.].     [ . . . . .
. . . . . . ]υριννοι        [ . . . . .
. . . . . . ].αυταν        [ . . . . .
5
. . . . . . ]                    [ . . . . .
. . . . . . ]σ᾽ εοισαν [ . . . . .
. . . . . ]λοισα         [ . . . . .
. . . . . . . . ].[ . . . . .

(25a)
XXI 2166 (a) 7


. . . . . . . . . . . .
. . . . . ].[ . . . . .
.]αιγαρα[ . . . . .
      ταυτ᾽ .[ . . . . .

.πο. . .[ . . . . .
5
[]. . .η.[ . . . . .
.]μμε[ . . . . .
      .]. .[.]. .[ . . . . .

(25b)
XXI 2166 (a) 7


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
      . [ . . . . .

το.[ . . . . .
γα[.]. .[ . . . . .
ανδά[ . . . . .
5
      ].αι.[ . . . . .

(26)
XXI 2166 (a) 8


. . . . . . . . ].ιρα.[ . . . . .
. . . . . . ].· χαρ[ . . . . .
. . . . . . ]ετοπλ. . .[ . . . . .

(27)
XXI 2166 (a) 9


. . . . . . . . ].λ.[ . . . . .
. . . . . . . ]εν· ο.[ . . . . .
. . . . . . . ]   [ . . . . .
. . . . . . . . ].[ . . . . .

(28)
XXI 2166 (a) 10


. . . . . . . . ].εδ[ . . . . .
. . . . . . ]εκαα[ . . . . .
. . . . . . . ]ν[.].π[ . . . . .
. . . . . . . . ]. . . .[ . . . . .

(29)
XXI 2166 (a) 11


. . . . . . . . ]ρ[ . . . . .
. . . . . . ]νδημεν.[ . . . . .
. . . . . . ].αβασκο.[ . . . . .
. . . . . ]κ[.]ναλ[ . . . . .
5
. . . . . . . ].[.]. .[ . . . . .

(30)
XXI 2166 (a) 12


.[ . . . . .
γη[ . . . . .
. ]
σοι[ . . . . .
ουκ[ . . . . .
5
κυ[ . . . . .
χρ[ . . . . .
μ[ . . . . .
π.[ . . . . .
μ[ . . . . .

(31)
XXI 2166 (a) 13


. . . . . . . . ]   [ . . . . .
. . . . . . . . ]   [ . . . . .
. . . . . . . . ]   [ . . . . .
. . . . . . . . ]   [ . . . . .
5
. . . . . . . . . ]   § ετ[ . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ]. .[ . . . . .

(32)
XXI 2166 (a) 14


. . . . . . . . ].λ[ . . . . .
. . . . . . . ]δύ πο[ . . . . .
. . . . . . ] π..[ . . . . .

(33)
XXI 2166 (a) 15


. . . . . . . . ].[ . . . . .
. . . . . . ]   ικα[ . . . . .

(34)
XXI 2166 (a) 16


. . . . . . . . ].[ . . . . .
. . . . . . . . ]συδ[ . . . . .
. . . . . . . . ]   [ . . . . .
. . . . . . . . . . .]αι[ . . . . .
5
. . . . . . . . ]νανδ[ . . . . .
. . . . . . . . ].[   ][ . . . . .

(35)
XXI 2166 (a) 17


. . . . . . . . ]αι[ . . . . .
. . . . . . . . ]αιγο[ . . . . .
. . . . . . . . ]σα.[ . . . . .
. . . . . . . ]ελα[ . . . . .