BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Archilochos

ca. 680 - ca. 630 a. Chr. n.

 

Mnesiepes inscriptio

Paros SEG 15:517

 

Textus:

D. Clay, Archilochos Heros:

The Cult of Poets in the Greek Polis

Cambridge, MA 2004

Fontes:

University of Durham

The Packard Humanities Institute

Andrea Rotstein , The Parian Marble and the Mnesiepes Inscription

Secundaria:

The Mnesiepes Inscription and Female Choruses

Die Archilochos-Legende

 

___________________________________________________

 

 

 

E1 col. I

 

...............................κ]αὶ ὅτε

...............................τῶν Π]αρίων

...............................ι....κρας

.......................................

5

...............................ον

...............................ι

...............................]ος

 

vv. 8-57 desunt

 

 

E1 col. II

 

Μνησιέπει ὁ θεὸς ἔ̣χ̣ρησε λῶιον καὶ ἄμεινον εἶμεν

ἐν τῶι τεμένει, ὃ κατασκευάζει, ἱδρυσαμένωι

βω̣μὸν καὶ θ̣ύοντι ἐπὶ τούτου Μούσαις καὶ Ἀπόλλ[ω]ν[ι]

Μουσαγέται καὶ Μνημοσύνει· θύειν δὲ καὶ καλλι-

5

ερεῖν Διὶ Ὑπ̣ε̣ρ̣δεξ̣ίωι, Ἀθάναι Ὑπερδεξίαι,

Ποσειδῶνι Ἀσφαλείωι, Ἡρακλεῖ, Ἀρτέμιδι Εὐκλείαι.

Πυθῶδε τῶι Ἀπόλλωνι σωτήρια πέμπειν[⋮]

Μνησιέπει ὁ θεὸς ἔχρησε λῶιον καὶ ἄμεινον εἶμεν

ἐν τῶι τεμένει, ὃ κατασκευάζει, ἱδρυσαμένωι

10

βωμὸν καὶ θύοντι ἐπὶ τούτου Διονύσωι καὶ Νύμφαις

καὶ Ὥραις· θύειν δὲ καὶ καλλιερεῖν Ἀπόλλωνι

Προστατηρίωι, Ποσειδῶνι Ἀσφαλείωι, Ἡρακλεῖ,

Πυθῶδε τῶι Ἀπόλλωνι σωτήρια πέμπειν[⋮]

Μνησιέπει ὁ θεὸς ἔχρησε λῶιον καὶ ἄμεινον εἶμεν

15

τι]μ̣ῶντι Ἀρχίλοχον τὸμ ποιητάν, καθ' ἃ ἐπινοεῖ[⋮]

Χρήσαντος δὴ τοῦ Ἀπόλλωνος ταῦτα, τόν τε τόπον

καλοῦμεν Ἀρχιλόχειον καὶ τοὺς βωμοὺς ἱδρύμεθα

καὶ θύομεν καὶ τοῖς θεοῖς καὶ Ἀρχιλόχωι καὶ

τιμῶμεν αὐτόν, καθ' ἃ ὁ θεὸς ἐθέσπισεν ἡμῖν.

20

Π]ερὶ δὲ ὧν ἠβουλήθημεν ἀναγράψαι, τάδε παρα-

δ]έδοταί τε ἡμῖν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων καὶ αὐτοὶ πεπρα-

[γ]ματεύμεθα[⋮] Λέγουσι γὰρ Ἀρχίλοχον ἔτι νεώτερον

ὄντα πεμφθέντα ὑπὸ τοῦ πατρὸς Τελεσικλέους

εἰς ἀγρόν, εἰς τὸν δῆμον, ὃς καλεῖται Λειμῶνες,

25

[ὥ]στε βοῦν καταγαγεῖν εἰς πρᾶσιν, ἀναστάντα

π̣ρώιτερον τῆς νυκτό̣ς, σελήνης λαμπούσης,

[ἄ]γ̣ειν τὴμ βοῦν εἰς πόλιν· ὡς δ' ἐγένετο κατὰ τὸν

[τ]όπον, ὃς καλεῖται Λισσίδες, δόξαι γυναῖκας

[ἰ]δ̣εῖν ἀθρόας· νομίσαντα δ'ἀπὸ τῶν ἔργων ἀπιέναι

30

αὐ̣τὰς εἰς πόλιν προσελθόντα σκώπτειν, τὰς δὲ

δ̣έ̣ξασθαι αὐτὸν μετὰ π̣αιδιᾶς̣ καὶ γέλωτος καὶ

[ἐ]π̣ερωτῆσαι, εἰ πωλήσων ἄγει τὴμ βοῦν· φήσαντος δέ,

[εἰ]πεῖν ὅτι αὐταὶ δώσουσιν αὐτῶι τιμὴν ἀξίαν·

[ῥη]θέντων δὲ̣ τούτων αὐτὰς μὲν οὐδὲ τὴμ βοῦν οὐκέτι

35

[φ]α̣νερὰς εἶναι, πρὸ τῶν ποδῶν δὲ λύραν ὁρᾶν αὐτόν·

[κα]ταπλαγέντα δὲ καὶ μετά τινα χρόνον ἔννουν

[γ]ε̣νόμενον ὑπολαβεῖν τὰς Μούσας εἶναι τὰς φανείσας

[κα]ὶ̣ τὴν λύραν αὐτῶι δωρησαμένας· καὶ ἀνελό-

[με]ν̣ον αὐτὴν πορεύεσθαι εἰς πόλιν καὶ τῶι πατρὶ

40

[τὰ] γ̣ενόμενα δηλῶσαι[⋮] Τὸν δὲ Τελεσικλῆν ἀκού-

[σα]ν̣τα καὶ τὴν λύραν ἰδόντα θαυμάσαι. καὶ πρῶτομ

[μὲ]ν ζήτησιν ποιήσασθαι τ̣ῆ̣ς β̣οὸς κατὰ πᾶσαν

[τὴ]ν̣ νῆσον καὶ οὐ δύνασθαι εὑρεῖν[⋮] Ἔπειθ' ὑπὸ τῶν

[πο]λ̣ιτῶν θεοπρόπον εἰς Δελφοὺς εἰρημένον μετὰ

45

[Λυ]κάμβου χρησόμενον ὑπὲρ τῆς πόλεως, προθυμό-

[τ]ε̣ρον ἀποδημῆσαι βουλόμενον καὶ περὶ τῶν

[α]ὐ̣τοῖς συμβεβηκότων πυθέσθαι[⋮] Ἀφικομένων δὲ

[καὶ] εἰσιόντων αὐτῶν εἰς τὸ μαντεῖον τὸν θεὸν

[εἰ]πεῖν Τελεσικλεῖ τὸν χρησμὸν τόνδε⋮

50

[Ἀθ]ά̣νατός σοι παῖς καὶ ἀοίδιμος, ὦ Τελεσίκλεις,

[ἔ]σται ἐν ἀνθρώποισ̣ιν, ὃς ἂμ πρῶτός σε προσείπει

[ν]η̣ὸς ἀποθρώισκοντα φίλην εἰς πατρίδα γαῖαν.

Παραγενομένων δ' αὐτῶν εἰς Πάρον τοῖς Ἀρτε-

μ̣ισίοις πρῶτον τῶμ παίδων Ἀρχίλοχον ἀπαν-

55

τ̣ήσαντα προσειπεῖν τὸν πατέρα· καὶ ὡς ἦλθον

οἴκαδε, ἐρωτήσαντος τοῦ Τελεσικλέους, εἴ τι τῶν

ἀ̣νανκαίων ὑπάρχει, ὡς ἂν ὀψὲ τῆς ἡμέρας

 

 

E1 col. III

 

vv.1-5 desunt

 

6

ΕΙ

ΟΙ

ΑΡ

Ρ

10

ΤΟ

ΤΗ

ἀοιδ

σας

λ̣ύραν

15

Ἀρχιλο[χ

ζ Ἐν ἀρχε[ῖ μὲν...

τεῖ δ' ἑορ[τεῖ...

παρ' ἡμῖν[

φασὶν Ἀρ[χίλοχον ... desunt litterae fere 18 ... αὐτο-]

20

σχεδιάσ̣[αντα...

τινὰς τῶν π[ολιτῶν

διδάξαντα[

παραδεδομ[ένα...

κεκοσμημέ[ν- ... desunt litterae fere 20 ... κή-]

25

ρυκος εἰς Π[άρον

ΕΛΗΣΕΝΩΙ

καὶ συνακολο[υθ-

 

E1, col. III, vv. 28-36

 

των καὶ ἄλλων [ ... desunt litterae fere 17 ... κατασκευ-]

ασθέντων τὰ μ[ ... desunt litterae fere 23 ... πα-]

30

ρὰ τοὺς ἑταίρου[ς

Ὁ Διόνυσος σ̣[

οὐλὰς ΤΥΑΖ

ὄμφακες α[

σῦκα μελ[ιχρὰ

35

οἰφολίωι ερ[

Λεχθέντων [δὲ τούτων ...

ὡς κακῶς ἀκ[ούσαντες

ἰαμβικώτερο̣[ν

οὐ κατανοήσ[αντες

40

καρπῶν ἦν τα̣[

ῥηθέντα εἰς τὴ[ν

ἐν τεῖ κρίσει[⋮] Μ[-------------μετ' οὐ πολὺν]

χρόνον γίνεσθ[αι------------τοὺς ἄνδρας ἀσθενεῖς]

εἰς τὰ αἰδοῖα. [--------------------ἀποπέμψαι]

45

τὴν πόλιν τινὰς [θεοπρόπους χρησομένους περὶ τού-]

των, τὸν δὲ θεὸν [εἰπεῖν τὸν χρησμὸν τόνδε·]

Τίπτε δίκαις ἀν[όμοις

ἤλθετε πρὸς Π[υθῶ

οὐκ ἔστιν πρὶν[ ἄκεσμα

50

εἰς ὅ κεν Ἀρχίλ[οχον Μουσῶν θεράποντα τίητε.]

Ἀναγγελθ[έντων δὲ τούτων

μιμνησκό[μενοι-------------------------τῶν ἐ-]

κείνου ῥη̣[μάτων...

διημα[ρτημέν-

55

Διον[υσ-

ΠΙΑ̣

ΑΠ

 

 

E2 col. I

 

Νομίσειεν ἄν τις Ἀρχί[λοχον ἄνδρα ἀγαθὸν γενόμενον]

καὶ ἐξ ἄλλων πολλῶν̣ μ̣α̣[θῶν, ἃ καθ' ἕν ἕκαστον ἀνα-]

γράφειν μακρόν, ἐν̣ ὀ̣[λίγ]ο̣[ις ]

των δηλωσόμε[θα. Πολέμου γάρ ποτε πρὸς τοὺς Να-]

5

ξίους ἰσχυροῦ ὄν[τος

μενα ὑπὸ τῶν πολ̣[ιτῶν-----------------------------ῥή]

μασι περὶ αὐτῶ[ν

σας ὡς ἔχει πρὸς̣ α[

πατρίδος καὶ ὑ̣π̣[

10

καὶ ἐνεφάνισεν̣

ειν καὶ παρεκάλε̣[σεν

βοηθεῖν ἀπροφ[ασίστως

καὶ λέγει περὶ αὐ[τῶ̣ν̣

ης νῦν π̣ά̣ντες

15

ἀμφικαπνίουσιν

νηυσίν, ὀξεῖαι Δ̣[

δηΐων, αὐαίνετ̣[αι

ἡλίωι, θράσος Τ̣[

οἳ μέγ' ἱμείροντες

20

Ναξίων δῦναι φά̣[λαγγας

καὶ φυτῶν τομὴν̣

ἄνδρες ἴσχουσιν̣

Τοῦτό κεν λεὼι Μ[

ὡς ἀμηνιτεὶ παρη̣[

25

καὶ κασιγνήτων Ν̣[

τέων ἀπέθρισαν̣

ἤριπεν πληγῆισι Δ̣[

Ταῦτά μοι θυμὸς

νειόθεν.Ο... ΔΕ[

30

Ἀλλ' ὁμῶς θανόν̣[τ

Γνῶθι νῦν, εἴ το[ι

ῥήμαθ' ὃς μέλλε[ι

Οἱ μὲν ἐν Θάσωι Ι[

καὶ Τορωναί[ων̣

35

οἱ δ' ἐν ὠκείηισι [βάντες νηυσὶ

ΚΑΙ...ἐκ Πάρ̣ο̣υ̣ Τ

καὶ κασιγνή[τ̣]...Ε̣Ι̣Ν̣[

θυμὸς ΑΛ...Α̣Γ̣...Λ̣Λ̣[

πῦρ ὃ δὴ νῦν ἀ̣μ̣φ̣ι̣[

40

ἐμ προαστίωι κε[

Γῆν ἀεικίζουσι̣ν

Ἐρξίη, καταδραμ̣[

Τῶι σ'ὁδὸν στέλλ̣[ειν

μηδὲ δεξίους ΕΠ[

45

Εὐξαμένωι οὖν̣ α̣[ὐτῶι------------------------------ὑπή-]

κουσαν οἱ θεοὶ καὶ [--------------------ἐπετέλεσαν τὰς]

εὐχάς, πάντες [δὲ------------------ἄνδρα ἀγαθὸν γε-]

νόμενον αὐτὸν Ε̣

ἐν ταῖς μάχαις

50

ἐκ τῆς χώρας Κ[

ὕστερόν τε χρόν̣[ον

 

E2, col. I, vv. 52-57

 

καὶ τῶν πολιτῶν

ταῖς πεντηκοντ[όροις

τούτων ἐπιπλε[ουσῶν

55

ἀνδραγαθοῦντα̣ Κ̣Α̣[

ἀποκτείναντα

τὰς δὲ καὶ δυομέν[ας