BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Archilochos

ca. 680 - ca. 630

 

Ἴαμβοι

 

Τετράμετρα

 

Textus:

(Snell):

Frühgriechische Lyriker II:

Archilochos, Semonides, Hipponax

ed.: B. Snell, Berlin/DDR 1976

(West):

Iambi et elegi Graeci

ante Alexandrum cantati

ed.: M. L. West, Oxford 1989

 

___________________________________________________

 

 

 

51 D.   93a-98 W.

Archilochi monumetum Parium

(IG XII 5, 1 nr. 445 I A 42- 59; IV A 1-33, 42-58; IV B 4 sqq.)

P. Oxy. 2313 fr. 3 (a)

cf. inscriptio Sosthenes

 

51 Diehl:

p. I A

[Σωσθένης Προσθένου τάδε ἀνέγραψεν ἐκ τῶν τοῦ Δημέου]· | [ἀναγέγραφεν] δ᾽ [ὁ Δ]ημέας οὐ μόνον περὶ τ[. . .] | [. . . . . . . . .]σιλυ ^ π . λλλ πολίτης Ἀρχίλο[χος . . . . .] | [. . . . . . . . . .] εὐσ<εβ>είας καὶ τῆς περὶ τὴν πατ[ρίδα σπου] | [δῆς· ἐμνημόνευσ]ε γὰρ τῶν πεπραγμένων [ὑπὸ τοῦ ποι] | [ητοῦ] πολλῶν καὶ μεγάλων ἀγαθῶν [ἐκ τῶν τοῦ . . .] | [. . . .]ς τοῦ ἀνηγαγωχότος ταῦτα εἰς [αὐτὸν τὸν ποιη] | [τήν. ἀν]αγέγραφεν δὲ ὁ Δημέας ἕκαστα [τῶν τε πεπραγμέ] | [ν]ων καὶ γεγραμμένων ὑπὸ Ἀρχιλόχου κατ᾽ [ἄρχοντα] | ἕκαστον, καὶ ἦρκται ἀπὸ ἄρχοντος πρῶτον Εὐρ[. . ., ἐφ᾽ οὗ] || δοκεῖ πεντηκότορος Μιλησίων πρέσβεις ἄγ[ουσα εἰς Πάρον] | καὶ ἀνακομιζομένη ἐγ Μιλήτου διαφθαρῆνα[ι ἐν τῶι πορθμῶι] | τῶι Ναξιακῶι, καὶ σωθῆναι ἕνα τινὰ αὐτῶν, ὧι ὄ[νομα Κοίρα] | νος, ὑπὸ δελφῖνος ἀναλημφθέντα, καὶ ἐκπεσόν[τα εἰς τὸν] | [τῶ]ν Συρίων [λιμέν]α εἴς τι σπήλαιον συνφ[υγεῖν, καὶ] || ἐκεῖθεν αὖτ[ις ἐλθεῖν εἰς τὴν ἰδ]ίαν· τὸ δέ σπ[ήλαιον] | ἔτι νῦν ὑ[πάρχον ἀπ᾽ ἐκεί]νου Κοιράνει[ον καλεῖ] | [τ]αι, [καὶ ναίει Ποσειδῶν ὁ ἵ]ππιος ἔντ[οσθε, καθ] | άπ[ερ ὁ ποιητὴς ποιεῖται αὐτο]ῦ μνήμη[ν λέγων οὔτω]· |

 

[πεντήκοντ᾽ ἀνδρῶν λίπε Κοίρα]νον ἵππ[ιος

Ποσειδῶν]. ||

[. . . πάλι]ν ἄρ[χων Εὐρ. . .] | [. . .]ξολ[. . .] |

 

perierunt versus 18

 

]φονδετοσ[. . . . . χρήμ]ατα τοὺς Θρᾶικ[ας λέ]γουσιν Πάριοι ἑαυ[τοῖς] | ἀποκαθιστάνα[ι πάλι]ν. διασαφεῖ δὲ τ[οῦτο | [καὶ] αὐτὸς ὁ [ποιητὴς λέγων]·

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ατ. .φυλ[ – ^ –

το. [ ^ – x – ^ ]σαι. .ι. . .θο. .υ. παρα[ ^ –

– ]τροφα[ x – ^ – ]εκεμ[. .]ο.[. . . .]μεν

ωντολα.[ x ] ειπεασ[. . .]ιων πάϊς Πεισιστράτου 

5

ἄνδρας . . . ωλεῦντας αὐλὸν καὶ λύρην ἀνήγαγεν 

ἐς Θάσον κυσὶ Θρέϊξιν δῶρ᾽ ἔχων ἀκήρατον 

χρυσόν, οἰκείωι δὲ κέρδει ξύν᾽ ἐποίησαν κακά,

 

ὅτι τοὺς Θρᾶικας || ἀποκτείναντες αὐτοὶ οἳ μὲν αὐτῶν ὑπὸ Παρί | ων ἀπώλοντο, οἱ †ληιστὰς Σάπας ὑπὸ τῶν Θραι | [κ]ῶν. μετὰ ταῦτα πάλιν γίνεται ἄρχων Ἀμ | φ[ί]τιμος, καὶ ἐν τούτοις διασαφεῖ πάλιν, ὡς | ἐ[ν]ίκησαν καρτερῶς τοὺς Ναξίους λέγων || [ο]ὕτω·

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τῶν δ᾽ Ἀθηναίη μάχηι 

ἵλαος παρασταθεῖσα παῖς ἐρικτύπου Διὸς 

καρδίην ὤρινεν †αὐτῆς τῆς πολυκλαύτου λεώ 

.[. .]υτων[. .]αλλα κείνης ἡμέρης ἐπὶ χθ[όν]α 

5

ἄλλον †ἤεισεν· τόσους γὰρ ἐξεχώρησεν γύας 

νηλε[. . . .]παντος· ἀλλὰ θεῶν Ὀλυμπίων νόωι 

νη[

 

perierunt versus 2, p. I B, II AB, III AB

 

p. IV A

δηλοῖ ὁ ποιητὴ[ς λέγων οὕτως]·

] [

[– ^ –] | δ(ὲ) ἐπὶ στρατηγ[οῦ | – ^ – ^ – ^ ^ ] |

νῦν ἐεργμένω[ν φαλάγγων | – ^ – ^ – ^ ^ ] |

πῆι μ᾽ ἔσωσ᾽ Ἑρμ[ῆς τρέμοντα | – ^ – ^ – ] || μενος

5

ἀλκίμω[ ^ – ^ – ^ | – ^ – ^ – ^ ] | ται.

 

ὅτι δὲ Γλαῦκ[ος . . . . . . . . . . . . . τῆι κατὰ τὴν Θα]- σον μάχηι κρατησ[άντων τῶν Θραικῶν . x . ], δηλοῖ ὁ ποιητὴ[ς λέγων οὕτω]·

 

. . . . . . . . . . . . . Γλαῦκε, τίς σε θεῶν νό] | ον

καὶ φρένας τρέ[ – ^ – ^ | – ^ – ^ – ^ ^ ] ||

γῆς επιμνήσαιο τ[αύτης (?) | – ^ – ^ – ^ ^ ]

[δει]νὰ τολμήσας με[ – ^ | – ^ – ^ – ^ ^ ]

5

[ – ^ –] | αν εἷλες αἰχμῆι | καὶ [ ^ – ^ – ^ ^ ] |

[ – ^ – ^ ] σον †δεσκεν | καὶ χαλ[ – ^ – ^ ^ ]

 

[. x .] | ανχη[.] εἰς τὴν Θάσο[ν . x . ] || τῆλε (?) καὶ παρ᾽ ἑτα[ίρας . x .] τῆς γαύρας, ἥτι[ς . x .] | ιοιτι[.] τοιαῦτα [. x .] | [. . . ταῖς] ἀσ[π]ίσιν [. x .] | [. .]ν τῆς Θάσου καὶ [. x .] || ἐφολκεῖ. ὅτι δ᾽ ἀλη[θῆ λέγει ὁ Δημέας] | ὑπὲρ ταύτης τῆς π[ορείας, δηλοῖ <ὁ ποιητὴς> λέγων] | τάδε·

 

97/97a West:

 

χ<ε>ιλίους γὰρ ἄν[δρας [.]κ[

 

ἔ]πειτα γυναῖκας εἶ[χον - - - ]λαι τι[.]ς τῆς πύληις ἔ[τ]ρεχον εἰς [ - - - ] ἐκ τῆς Θάσο[υ - - - ]υ· ὅτι δ᾽ ἀλη[θ]ῆ [ - - - ] σψμ[.]αει τιν[ - - - ]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]τι μη[

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]μιιε[

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ιακ[

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . δ]έδοικας [το]ῖ᾽ ἀρισ[τ]ε[ύσας πάρος

5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]δέδοικα[ς]. . .[

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ν σ[τα]θέντα[

 

98 West:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]τ᾽ ἢ κέρδει ν[ ^ –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]εταξυι[ – ^ –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]σὺν δενι[ ^ –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]λ᾽ ἀμφὶ δ[ – ^ –

5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ων δούρατ᾽ ἐκπ[ x – ^ –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ε, τῶν δ᾽ ἐδραμ[. .]εν ν[όον

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . παῖς] Ἀθηναίη Διός·

ἀμφ[ὶ] δ᾽ ὑψ[ηλὰς ἐπάλξεις ἤρ]κεσαν πρὸ π[α]τρίη[ς]

χρημ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . κ]εῖτο πύργος ἀμφα[ή]ς,

10

θαυ[μ]α[. . . . . . . . . . . . . . . . . ] ἐκ λίθων ἐδε[ίμαμ]ε[ν

– ^ – ^ ἄν]δ[ρ]ε[ς] αὐτοὶ Λεσβίω[. . .]ει[

– ^ – τῶ]ν δ᾽ ἀ[μ]φ[ιθ]έντες χερσὶν ο[. . . .]δια

ιμενωι.[. .]ων ἐσο[. .]σει Ζεὺς Ὀλυμπίω[ν.]ο.ι[

– ^ αἰχμ]ῆ[ι]σιν θοῆισι πημονὴν ἐπήγομ[εν]

15

ει εθ[. . .]ότ᾽ ἀμφὶ πύργον ἔστασαν πονε[όμενοι

κλίμακας, μ]έγαν δ᾽ ἔθεντο θυμὸν ἀμφε[

βαρ` δ᾽ ὑπεβρ]όμε[ι σίδ]ηρον εἱμένη καλ[

 

explicit columna IV A

 

51 Diehl:

 

p IV B

[. x .]λωνιο [. x .] | [. x . τῆς] | μητρὸς αὐτῆς [. x .] | [. x .] | [. x .] | καὶ με[. x .] | [. x .] | [. .] τῆς πατρίδος καὶ Ἀρχιλόχου ἐνταῦθα π[άλιν] | [μέμνηται (ὁ Δημέας) . x .] | [. x .] [. x .] ||

 

«Τῖς σέ τὸν ἐμ πέτρηι Μουσῶν θεράποντ᾽ ἐχάραξεν, | 

παῖ Τελεσικλῆος κοῦρε, καταγλαΐσας;» |

«λέξω δή σοι ἐγὼ μάλ᾽ ἐτήτυμα, εἰ σὺ μὴ οἶδας· ||

ἐσθλὸς ἐὼν ἀρετῆς τε οὐχ ὑπολειπόμενος |

Σωσθεὺς Προσθένου υἱος ἐμὴν πολ[ύυ]μ[νον ἀοι]δήν |

τιμῶν ἀεν[άων] αἶσαν ὑπεσπάσατο.»

 

Σωφροσύνας οἴακα [νέμοντ- . x .] | ἐμέο [. x .] [. x .] | [. x .] Πάρος.

 

_____

 

52 D.  109 W.

(Snell)

Schol. Rav. Aristoph. pac. 603 s.

 

<>, λιπερνῆτες πολῖται, τἀμὰ δὴ συνίετε 

ῥήματ᾽. . .

 

_____

 

53 D.  116 W.

(Snell)

Athen. 3, 76b

 

ἔα Πάρον καὶ σῦκα κεῖνα καὶ θαλάσσιον βίον.

 

_____

 

54 D.  102 W.

(Snell)

Apollod. (FGrHist 244 F 200) in Strab. 8, 6, 6 (p. 370 Hense)

 

ὡς Πανελλήνων ὀϊζὺς ἐς Θάσον συνέδραμεν.

 

_____

 

55 D.  91 W.

(Snell)

Schol. Pind. Ol. 1, 91

P. Lit. Lond. 55 + P. Oxy 2313 fr. 10

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μηδ᾽ ὁ Ταντάλου λίθος 

15

τῆσδ᾽ ὑπὲρ νήσου κρεμάσθω . . . . . . . . . . . . . .

 

_____

 

56 D.  105 W.

(Snell)

Heracl. alleg. Hom. 5 (p. 6 ed. Bonn.)

 

Γλαῦχ᾽ ὅρα· βαθὺς γὰρ ἤδη κύμασιν ταράσσεται 

πόντος, ἀμφὶ δ᾽ ἄκρα Γυρέων ὀρθὸν ἵσταται νέφος, 

σῆμα χειμῶνος· κιχάνει δ᾽ ἐξ ἀελπτίης φόβος.

 

_____

 

56a D.  106 W.

(Diehl/West)

P. Lit. Lond. 54, ed. Milne

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]νται νῆες ἐν πόντωι θοαί 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . π]ολλὸν δ᾽ ἱστίων ὑφώμεθα 

. . . . . . . . . . . . . . . . λύσαν]τες ὅπλα νηός· οὐρίην δ᾽ ἔχε 

Ζεὺ πάτερ, σάου θ᾽ ἑταί]ρους, ὄφρα σεο μεμνεώμεθα. 

5

κἀπὶ γῆς, πνοὰς δ᾽] ἄπισχε, μηδὲ τοῦτον ἐμβάληις 

ὑφόθεν χειμῶν᾽, ὁτέοισι]ν ἵσταται κυκώμενον 

[κῦμα . . . . . . . . . . . . . . . . ἠ]χῆς· ἀλλὰ σὺ προμήθεσαι

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]υμος

 

_____

 

57 D.  111 W.

(Snell)

Clem. Alex. strom. 6,6, 5 (p. 426 Sturz)

 

καὶ νέους θάρσυνε· νίκης δ᾽ ἐν θεοῖσι πείρατα.

 

_____

 

58 D.  130 W.

(Snell)

Stob. 4, 14, 24 (p. 935 Hense)

 

τοῖς θεοῖς ῥεῖ᾽ ἅπαντα· πολλάκις μὲν ἐκ κακῶν 

ἄνδρας ὀρθοῦσιν μελαίνηι κειμένους ἐπὶ χθονί, 

πολλάκις δ᾽ ἀνατρέπουσι καὶ μάλ᾽ εὖ βεβηκότας 

ὑπτίους κ<λ>ίνουσ᾽· ἔπειτα πολλὰ γίγνεται κακά 

5

καὶ βίου χρήμηι πλανᾶται καὶ νόου παρήορος.

 

_____

 

59 D.  117 W.

(Snell)

Schol. T. Hom. Ω 81

 

τὸν κεροπλάστην ἄειδε Γλαῦκον – ^ – ^ –

 

_____

 

60 D.  114 W.

(Snell)

vv.1-2: Dio Prus. or. 33, 17 (I 302 Arnim)

vv. 3-4: Galen in Hippocr. de artic. 3 (XVIII 1, p. 537 Kühn)

 

Οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον 

οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ᾽ ὑπεξυρημένον· 

ἀλλά μοι σμικρός τις εἴη καὶ περὶ κνήμας ἰδεῖν 

ῥοικός, ἀσφαλεώς βεβηκὼς ποσσί, καρδίης πλέως.

 

_____

 

61 D.  101 W.

(Snell)

Plut. Galb. 27, 10

 

ἑπτὰ γὰρ νεκρῶν πεσόντων, οὓς ἐμάρψαμεν ποσίν, 
χείλιοι φονῆές εἰμεν.

 

_____

 

62 D.  88 W.

(Snell)

Hephaest. 6, 2 (p. 18 Consbruch)

 

Ἐρξίη, πῆι δηὖτ᾽ ἄνολβος ἀθροΐζεται στρατός;

 

_____

 

63 D.  107 W.

(Snell)

Plut. quaest. conviv. 3, 10, 2 (p. 658b)

 

ἔλπομαι, πολλοὺς μὲν αὐτῶν Σείριος καταυανέει 

ὀξὺς ἐλλάμπων.

 

_____

 

64 D.  133 W.

(Snell)

Stob. 4, 58, 4 (p. 1142 Hense)

 

οὔ τις αἰδοῖος μετ᾽ ἀστῶν οὐδὲ περίφημος θανών 

γίνεται· χάριν δὲ μᾶλλον τοῦ ζοοῦ διώκομεν 

<οἱ> ζοοί· κάκιστα δ᾽ αἰεὶ τῶι θανόντι γίνεται.

 

_____

 

65 D.  134 W.

(Snell)

Stob. 4, 57, 4 (p. 1137 Hense)

 

οὐ γὰρ ἐσθλὰ κατθανοῦσι κερτομέειν ἐπ᾽ ἀνδράσιν.

 

_____

 

66 D.  126 W.

(Snell)

Theophil ad Autolyc. 2, 53 (p. 176 Otto)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ἓν δ᾽ ἐπίσταμαι μέγα, 

τὸν κακῶς <μ᾽ ἔ>ρδοντα δέννοισ᾽ ἀνταμείβεσθαι κακοῖς.

 

_____

 

67a+b D.  128 W.

(Snell)

vv. 1-7: Stob. 3, 20, 28 (p. 544 Hense)

v. 8: Arist. polit. 7, 6 (p. 1328 a 3)

 

θυμέ, θύμ᾽ ἀμηχάνοισι κήδεσιν κυκώμενε, 

ἄνα δέ, δυσμενέων δ᾽ ἀλέξευ προσβαλὼν ἐναντίον 

στέρνον, ἐν δοκοῖσιν ἐχθρῶν πλησίον κατασταθείς 

ἀσφαλέως· καὶ μήτε νικῶν ἀμφαδὴν ἀγάλλεο 

5

μηδὲ νικηθεὶς ἐν οἴκωι καταπεσὼν ὀδύρεο. 

ἀλλὰ χαρτοῖσίν τε χαῖρε καὶ κακοῖσιν ἀσχάλα 

μὴ λίην· γίνωσκε δ᾽ οἷος ῥυσμὸς ἀνθρώπους ἔχει.

. . . . . . . . . . .

– ^ – ^ – σὺ γὰρ δὴ παρὰ φίλων ἀπάγχεαι.

 

_____

 

68 D.  131+132 W.

(Snell)

vv. 1-2: Theo progymn., Rhet. graec. 1, 153 (Walz)

v. 3: Ps.-Plat. Eryx. 397e

 

τοῖος ἀνθρώποισι θυμός, Γλαῦκε, Λεπτίνεω πάι, 

γίνεται θνητοῖσ᾽, ὁκοίην Ζεὺς ἐφ᾽ ἡμέρην ἄγηι, 

καὶ φρονεῦσι τοῖ᾽, ὁκοίοισ᾽ ἐγκυρέωσιν ἔργμασιν.

 

_____

 

69 D.  125 W.

(Snell)

Athen. 10, 433e

 

– ^ – μάχης δὲ τῆς σῆς, ὥστε διψέων πιεῖν, 

ὣς ἐρέω.

 

_____

 

70 D.  115 W.

(Snell)

Herodian. peri schemat. 57, 2

 

νῦν δὲ Λεώφιλος μὲν ἄρχει, Λεωφίλου δ᾽ ἐπικρατεῖν, 

Λεωφίλωι δὲ πάντα κεῖται, Λεώφιλον δ᾽ ἀκούε<τε>.

 

_____

 

71 D.  118 W.

(Snell)

Plut. de EI ap. Delph. 5 (p. 386d)

 

εἰ γὰρ ὣς ἐμοὶ γένοιτο χεῖρα Νευβούλης θιγεῖν.

 

_____

 

72 D.  119 W.

(Snell)

Schol. Eur. Med. 679

 

καὶ πεσεῖν δρήστην ἐπ᾽ ἀσκὸν κἀπὶ γαστρὶ γαστέρα 

προσβαλεῖν μηροὺς τε μηροῖσ᾽ . . .

 

_____

 

73 D.  127 W.

(Snell)

Clem. Alex. strom. 6, 6, 1 (p. 425 Sturz)

 

ἤμβλακον, καί πού τιν᾽ ἄλλον ἥδ᾽ ἄτη κιχήσατο.

 

_____

 

74 D.  122 W.

(Snell)

Stob. 4, 46, 10 (p. 999 Hense)

 

Χρημάτων ἄελπτον οὐδέν ἐστιν οὐδ᾽ ἀπώμοτον 

οὐδὲ θαυμάσιον, ἐπειδὴ Ζεὺς πατὴρ Ὀλυμπίων 

ἐκ μεσημβρίης ἔθηκε νύκτ᾽, ἀποκρύψας φάος 

ἡλίου λάμποντος. ὑγρὸν δ᾽ ἦλθ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους δέος. 

5

ἐκ δὲ τοῦ καὶ πιστὰ πάντα κἀπίελπτα γίνεται 

ἀνδράσιν. μηδεὶς ἔθ᾽ ὑμέων εἰσορέων θαυμαζέτω, 

μηδ᾽ ἐὰν δελφῖσι θῆρες ἀνταμείψωνται νομόν 

ἐνάλιον καί σφιν θαλάσσης ἠχέεντα κύματα 

φίλτερ᾽ ἠπείρου γένηται, τοῖσι δ᾽ ἦι δύνειν ὄρος.

 

_____

 

75 D.  108 W.

(Snell)

Plut. aud. poet. 6 (p. 23ab)

 

κλῦθ᾽, ἄναξ Ἥφαιστε, καί μοι σύμμαχος γουνουμένωι 

ἵλαος γενεῦ, χαρίζευ δ᾽ οἷά περ χαρίζεαι.

 

_____

 

76 D.  121 W.

(Snell)

Stob. 4, 58, 4 (p. 1142 Hense)

Athen. 5, 180de (p. 414 Kaibel)

 

αὐτὸς ἐξάρχων πρὸς αὐλὸν Λέσβιον παιήονα

 

_____

 

77 D.  120 W.

(Snell)

Philochoros (FGrHist 328 F 172) in Athen. 14, 628a

 

ὡς Διωνύσοι᾽ ἄνακτος καλὸν ἐξάρξαι μέλος

οἶδα διθύραμβον οἴνωι συγκεραυνωθεὶς φρένας.

 

_____

 

78 D.   124a+b W.

(Snell)

Athen. epit. 1, 7f

 

– ^ – πολλὸν δὲ πίνων καὶ χαλίκρητον μέθυ, 

οὔτε τῖμον εἰσενείκας – ^ <Μυκονίων δίκην>

οὐδὲ μὴν κληθεὶς <ὑφ᾽ ἡμέων> ἦλθες, οἷα δὴ φίλος, 

ἀλλὰ σεῦ γαστὴρ νόον τε καὶ φρένας παρήγαγεν 

5

εἰς ἀναιδείην.

 

_____

 

78a D.  (-) W.

(Snell)

Ael. var. hist. 4, 14

 

χρήματ᾽ ἐς πόρνης γυναικὸς ἔντερον †καταίρουσιν

 

 

_____

 

(-) D.  89 W.

(West)

Mnesiepes, De Archilocho (SEG 15, 517) B (E2) I 4-47

 

0

τῆς νῦν πάντες[ 

 

ἀμφικαπνίουσιν [ 

νηυσίν, ὀξεῖαι δ[ 

δηΐων, αὐαίνετ[αι δέ 

ἡλίωι, θράσος τε[ 

5

οἳ μέγ᾽ ἱμείροντες[

Ναξίων δῦναι φ.[

καὶ φυτῶν τομὴν[

ἄνδρες ἴσχουσιν[

τοῦτό κεν λεὼι μ[ 

10

ὡς ἀμηνιτεὶ παρη[ 

καὶ κασιγνήτων .[ 

τέων ἀπέθρισαν[ 

ἤριπεν πληγῆισιδ[ 

ταῦτά μοι θυμὸς[ 

15

νειόθεν .οβ. .δε[ 

 

ἀλλ᾽ ὅμως θανον[ 

 

γνῶθί νυν, εἴ τοι[ 

ῥήμαθ᾽ ὃς μέλλε[ι 

οἱ μὲν ἐν Θάσωι .[ 

20

καὶ Τορωναίην[ 

 

οἱ δ᾽ ἐν ὠκείηισ[ι (. . . .) νηυσί 

και . . . ἐκ Πάρου τ[

καὶ κασιγνη[τ 

θυμὸς αλ.[

25

πῦρ ὃ δὴ νῦν ἀμφι.[

ἐν προαστίωι κε[

γῆν ἀεικίζουσιν[

Ἐρξίη, καταδραμ[

τῶ ᾽σ ὁδὸν στελλ[

30

μηδὲ δεξιοὺς επ[

 

_____

 

(-) D.  112 W.

(West)

P. Oxy. 2314 col. I + 2313 fr. 27

(coniunxit Dervisopoulos)

 

. . . . . . . . . . . . . ].[. . . ].[. . . . . . .].[.].ασδι.[.]. . .

. . . . . . . . .]ηρας· ἔλπομαι γὰρ, ἔλπομαι 

. . . . . . . ἀ]νόλβο[ι]ς ἀμφαϋτήσει στρατός 

. . . . . . . . .].αγγες κοιτον ἀρκαδοσσονον 

5

. . . . . . . . .].α, πολλὰ δ᾽ἔλπονται νέοι 

. . . . . . . . .].α· διὰ πόλιν Κουροτρόφος 

. . . . . . . . . .]τατα[.]εθ. . . . .αεισεται 

. . . . . . . . . .]. . . .ν. . .αν ἀγκάσεαι

. . ]τοιγει.[|]. . .τον ὄχλος ἴπτεται 

10

. . . . . . . . ]ν· τέωι προσέρχεται [.]εθε

. . . . . . . . ]ως Ἀφροδίτηι <δὴ> φίλος

. . . . . . . . . . ]χων ἅτ᾽ ὄλβιος

. . . . . . . . . . . . . . ]ερον[

 

_____

 

(-) D.  113 W.

(West)

P. Oxy. 2314 col. II

 

ρχὸς εὖ μαθ[ὼ]ν ἄκοντι τ[ί ξίφει 

πειρέαι; λίην λιάζεις κυρ[ 

ἴσθί νυν, τάδ᾽ ἴσθι . . .γγο[

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .