BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Archilochos

ca. 680 - ca. 630

 

Ἴαμβοι

 

Τρίμετρα

 

Textus:

(Snell):

Frühgriechische Lyriker II:

Archilochos, Semonides, Hipponax

ed.: B. Snell, Berlin/DDR 1976

(West):

Iambi et elegi Graeci

ante Alexandrum cantati

ed.: M. L. West, Oxford 1989

 

___________________________________________________

 

 

 

18 D.  21+22 W.

(Snell)

vv. 1+2: Plut. exil. 12 (p. 604bc)

vv. 3+4: Athen. 12, 523d

 

. . . . . . . . . . . . . . . ἥδε δ᾽ ὥστ᾽ ὄνου ῥάχις 

ἕστηκεν ὕλης ἀγρίης ἐπιστεφής·

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

οὐ γάρ τι καλὸς χῶρος οὐδ᾽ ἐπίμερος 

οὐδ᾽ ἐρατός, οἷος ἀμφὶ Σίριος ῥοάς.

 

_____

 

19 D.  20 W.

(Snell)

Strab. 14, 1, 40 (p. 647)

 

κλαίω τὰ Θασίων, οὐ τὰ Μαγνήτων κακά.

 

_____

 

20 D.  215 W.

(Snell)

Tzetz. alleg., ed. P. Matranga, Anecd. 1, 216, 125 ss.

 

καὶ μ᾽ οὔτ᾽ ἰάμβων οὔτε τερπωλέων μέλει.

 

_____

 

21 D.  213 W.

(Snell)

Schol. Aristoph. ran. 704

 

ψυχὰς ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις

 

_____

 

22 D.  19 W.

(Snell)

Arist. rhet. 3, 17 (p. 1418b 28)

 

Οὔ μοι τὰ Γύγεω τοῦ πολυχρύσου μέλει 

οὐδ᾽ εἶλέ πώ με ζῆλος οὐδ᾽ ἀγαίομαι 

θεῶν ἔργα, μεγάλης δ᾽ οὐκ ἐρέω τυραννίδος· 

ἀπόπροθεν γάρ ἐστιν ὀφθαλμῶν ἐμῶν.

 

_____

 

23 D.  227 W.

(Snell)

Schol. Eur. Med. 708

 

^ – ὁ δ᾽ Ἀσίης καρτερὸς μηλοτρόφου.

 

_____

 

24 D.  38 W.

(Snell)

Schol. A Hom. Λ 786

 

οἴην Λυκάμβεω παῖδα τὴν ὑπερτέρην

 

_____

 

25 D.  30+31 W.

(Snell)

vv. 1+2: Ammon. 431

vv. 2+3: Synes. laud. calv. 75bc

 

ἔχουσα θαλλὸν μυρσίνης ἐτέρπετο 

ῥοδέης τε καλὸν ἄνθος, ἡ δέ οἱ κόμη 

ὤμους κατεσκίαζε καὶ μετάφρενα.

 

_____

 

26 D.  48 W.

(West)

P. Oxy. 22, 2311 fr. 1 (a)

vv. 5+6: Athen. 15, 688c

 

]. . .[]. . .[

δαιτα μενη[

μαπ. .εκαρ.[

εξησ[.].α[

5

τροφὸς κατῆ[γεν] ἐσμυριχμένας κόμην 

καὶ στῆθος, ὡς ἂν καὶ γέρων ἠράσσατο.

ὦ Γλαῦκε, καλὸν δη[

αἱ [δ᾽] ὡς ἐπεφράσαν[το

ισα[

10

παι[

ὁμοφ[ρον-

λα. . . .[

λα. .μ[

τινε.[

15

ἔρχ[εσ]θ[

τη.[

προ.[. . .].[

ἐβουλόμην[

ἀπαγγελου[

20

ψιῆσιν[

φοιτᾶν· επ[

πᾶσαι .ε.[

ἔρδειν· ατ[

φαιν[.].ιν[

25

ἀκάτια· καὶ β[
(καὶ πολλὸς ελ[

πολλῶν ἄϊ[

ὑ[μέ]ων πυθ[έσθαι

κ[.].παπ[

30

.].εσθεδ[

πρόσε[

ἐγὼ μ[

 

_____

 

27 D.  205 W.

(Snell)

Athen. 15, 688e

 

οὐκ ἂν μύροισι γρηῦς ἐοῦσ᾽ ἠλείφετο.

 

_____

 

27a D.  206-209 W.

(West)

v. 1: Schol. Rav. Aristoph. av. 1620

vv. 2-4: Eust. in Hom. p. 1329, 33

 

περὶ σφυρὸν παχεῖα μισήτη γυνή

. . . . . . . . . . .

δῆμος

. . . . . . . . . . .

ἐργάτις

. . . . . . . . . . .

μυσάχνη

 

_____

 

28 D.  42 W.

(Snell)

Athen. 10, 447b

 

^ ὥσπερ αὐλῶι βρῦτον ἢ Θρέιξ ἀνήρ 

ἔβρυζεν ἢ Φρὺξ· κύβδα δ᾽ ἦν πονευμένη.

 

_____

 

29 D.  197 W.

(Snell)

Hephaest. 6,2 (p. 18 Consbruch)

 

Ζεῦ πάτερ, γάμον μὲν οὐκ ἐδαισάμην

 

_____

 

30 D.  26 W.

(West)

P. Oxy. 22, 2310, fr. 1

vv. 5-7: Macrob. sat. 1, 17, 9 s.

 

πολ[

νο.σ[.].[

φθ. . . . .[.].[

χερσ. . . . .[

5

ὦναξ Ἄπολλον, καὶ σὺ τοὺς μὲν αἰτίους 

πήμαινε καί σφας ὄλλυ᾽ ὥσπερ ὀλλύεις,

ἡμέας δὲ .[

.]υτ. . . .[

.]αι.υζαν[

10

. . . . .δ᾽ ἰδ[

αμυ[. .]. .[

λ.[.]ε.[. .].[

κ[α]ὶ [. .]μβαλ[

. .]ν.δεκ[.].[

15

.]. . . . .[

 

_____

 

31 D.  18 W.

(Snell)

Eustath. in Hom.. 518, 27

 

^ – ^ – ^ παῖδ᾽ Ἄρεω μιαιφόνου

 

_____

 

32 D.  297 W.

(Snell)

Orion, etym. col. 37, 4 (Sturz)

 

κατ᾽ οἶκον ἐστρωφᾶτο μισητὸς βάβαξ.

 

_____

 

33 D.  36 W.

(Snell)

Harpocrat. 143, 6 (Bekker)

 

πρὸς τοῖχον ἐκλίνθησαν ἐν παλινσκίωι.

 

_____

 

34 D.  252 W.

(Snell)

Herodian. peri klis. onom. II, 679,5 (Lentz)

 

. . . . . . . . . . . . . . ἀλλ᾽ ἀπερρώγασί <μοι> 

μύκεω τένοντες

 

_____

 

35 D.  37 W.

(Snell)

Schol. Ven. B Hom. I 90

 

τοῖον γὰρ αὐλὴν ἕρκος ἀμφιδέδρομεν.

 

_____

 

36 D.  49 W.

(West)

P. Oxy. 22, 2321 fr. 1 (b)

v. 7: Eustath. in Od. 1889, 1

 

. .αλ[

πινε[

ὅτι φρον[

γυνὴ τ[

5

ἔχθιστε[

καὶ πατ[

φιλῆτα νύκτωρ περὶ πόλιν πωλεομένωι·

οὔτ᾽ ὦ[

επ[

 

_____

 

37 D.  45 W.

(Snell)

Phot. 193, 22

 

κύψαντες ὕβριν ἀθρόην ἀπέφλυσαν.

 

_____

 

38 D.  110 W.

(West)

Clem. Alex. strom. 6, 6, 1 (p. 425 s. Stählin)

 

†ἔρξω· ἐτήτυμον γὰρ ξυνὸς ἀνθρώποις Ἄρης.

 

_____

 

39 D.  217 W.

(Snell)

Et. Gen. s. v. ἐγκυτὶ

 

χαίτην ἀπ᾽ ὤμων ἐγκυτὶ κεκαρμένος

 

_____

 

40 D.  216 W.

(Snell)

Ephor. in Schol. Plat. Lach. 187b (p. 117 Greene)

 

καὶ δὴ ᾽πίκουρος ὥστε Κὰρ κεκλήσομαι.

 

_____

 

40a D.  23 W.

(West)

P. Oxy. 22, 2310 fr. 1 col. I, 1-21, ed. Lobel

 

. . . . . . . . . . . . .]. .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . .]. . . .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .].[

. . . . . . . . . . . .]. . .[. . . . . . . . . .].[. . .]ισ[. . . .]ν[ 

. . . . . . . . . .]. . . . .[. . .]. .[. . . .] . . . . . . . . .γει[ 

5

. . . . . . . . . .]. . . . .[. . .]. .[ ]. . . . . γὰρ ἐργματ[ 

. . . . . . . . .]. . . . .[. . . .] . . . . . . . .ιχα. .ω [

.].[.]. .βα. . . . . . τὴν δ᾽ ἐγὠνταμειβόμ[ην· 

«γύνα[ι], φάτιν μὲν τὴν πρὸς ἀνθρώπω[ν κακὴν 

μὴ τετραμήνηις μηδέν· ἀμφὶ δ᾽ εὐφ[ρόνηι, 

10

ἐμοὶ μελήσει· [θ]υμὸν ἵλαον τίθεο. 

ἐς τοῦτο δή τοι τῆς ἀνολβίης δοκ[έω 

ἥκειν; ἀνὴρ τοι δειλὸς ἆρ᾽ ἐφαινόμην[, 

οὐ]δ᾽ οἷός εἰμ᾽ ἐγὼ [ο]ὗτος οὐδ᾽ οἵων ἄπο. [

ἐπ]ίσταμαί τοι τὸν φιλ[έο]ν[τα] μὲν φ[ι]λεῖν[, 

15

τὸ]ν δ᾽ ἐχθρὸν ἐχθαίρειν τε [κα]ὶ κακο[στομέειν 

μύ]ρμηξ. λόγωι νυν τ[ῶιδ᾽ ἀλη]θείη πάρ[α. 

πό]λιν δὲ ταύτη[ν . . .].[. . . . ἐ]πιστρέ[φεα]ι[ 

οὔ]τοί ποτ᾽ ἄνδρες ἐξε[πόρθη]σαν, σὺ δ[ὲ 

ν]ῦν εἷλες αἰχμῆι κα[ὶ μέγ᾽ ἐ]ξήρ(ω) κ[λ]έος. 

20

κείνης ἄνασσε καὶ τ[υραν]νίην ἔχε· 

π[ο]λ[λοῖ]σ[ί θ]η[ν ζ]ηλωτὸς ἀ[νθρ]ώπων ἔσεαι.»

 

_____

 

41 D.  25 W.

(Snell/West)

P. Oxy. 22, 2310 fr. 1 col. I, 40-48, ed. Lobel

Clem. Alex. strom. 6, 7, 3 (p. 426 Sturz)

 

Οὐκ ἔστι πως ἁπλῆ] τις ἀνθρώπου φυή, 

ἀλλ᾽ ἄλλος ἄλλωι καρδίην ἰαίνεται. 

[δοκεῖ δ᾽ ἄριστ]ον τ[ῶ]ι Μελησά[νδρω]ι σάθη 

[εἶναι, τράμις δ]ὲ βουκόλωι Φαλ[αγγ]ίωι

5

[τοῦτ᾽ οὔτις ἄλλ]ος μάντις ἀλλ᾽ ἐγὼ εἰπέ σοι· 

. . . . . . . . . . . .]γάρ μοι Ζεὺς πατὴρ Ὀλυμπίων 

. . . . . . . . . . ἔ]θηκε κἀγαθόν μετ᾽ ἀνδράσι 

. . . . . . . . . οὐ]δ᾽ ἄν Eὐρύμας διαψέγο[ι 

 

_____

 

42 D.  67 W.

(West)

P. Oxy. 2312 fr. 14

v. 3: Schol. Theocr. 2, 48d (p. 281 Wendel)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].τομηι

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]λήσομαι·

ἐσθλὴν γὰρ ἄλλην οἶδα τοιούτου φυτοῦ 

ἴησιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]δοκέω·

5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]κακά·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ἐ]πίφασαι·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ήσομαι·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ου λίνου

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ταθη

10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ν†μενοινιω[

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].εισιω[

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]α..σε.[

 

_____

 

43 D.  212 W.

(Snell)

Et. Magn. 424, 18

 

ἵστη κατ᾽ ἠκὴν κύματός τε κἀνέμου.

 

_____

 

44 D.  211 W.

(Snell)

Ammon. in Porph. isag. prooem. p. 9,8 ss. (Bussej)

 

τρίαιναν ἐσθλὸς καὶ κυβερνήτης σοφός

 

_____

 

45 D.  210 W.

(Snell)

Et. Magn. 752, 15

 

τίς ἆρα δαίμων καὶ τέου χολούμενος;

 

_____

 

46 D.  218 W.

(Snell)

Schol. Pind. Ol. 12, 10

 

μετέρχομαί σε σύμβολον ποιεύμενος.

 

_____

 

47 D.  34 W.

(Snell)

Apoll. Dysc. de adv. p. 571 (Bekker)

 

ἀμισθὶ γάρ σε πάμπαν οὐ διάξομεν.

 

_____

 

48 D.  35 W.

(Snell)

Et. Magn. 530, 20

 

βοῦς ἐστιν ἡμῖν ἐργάτης ἐν οἰκίηι 

κορωνὸς ἔργων ἴδρις οὐδ᾽ ἀρ – ^ –

 

_____

 

49 D.  41 W.

(Snell)

Schol. Arat. 1009 (p. 531 Maaß)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ὥστε κηρύλος 

πέτρης ἐπὶ προβλῆτος ἀπτερύσσετο.

 

_____

 

[50] D.  330 err. W.

(Snell)

Et. Flor. p. 210 (Müller)

 

βίος δ᾽ ἀπράγμων τοῖς γέρουσι συμφέρει, 

μάλιστα δ᾽ εἰ τύχοιεν ἁπλοῖ τοῖς τρόποις 

ἢ μακκοᾶν μέλλοιεν ἢ ληρεῖν ὅλως, 

ὅπερ γερόντων ἐστίν.

 

_____

 

(-) D.  24 W.

(West)

P. Oxy. 2310 fr. 1 col. I 22-39, ed. Lobel

 

. . . . . . . . . . . . . ]νηῒ σὺν σ[μ]ικρῆι μέγαν 

πόντον περήσ]ας ἦλθες ἐκ Γορτυνίης 

. . . . . . . . . . . . . ]σ ουτιτ γεπεστάθη[ν]

. . . . . . . . . . . . . ]καὶ τόδ᾽ ἁρπαλ[ί]ζομ[αι] 

5

. . . . . . . . . . . κρ]ηγύης ἀφίκ[ 

. . . . . . . . . . . . . ]λμοισιν εξ[. . . . . . .].ς 

. . . . . . . . . . . . . ]χειρα καὶ π[. .]εστ[ά]θης 

. . . . . . . . . . .]ουσας· φ[ο]ρτίων δέ μοι μέ[λ]ει 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].ος εἰτ᾽ ἀπώλετο 

10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ν ἐστι μηχανή 

δ᾽ ἄν ἄλ]λον οὔτιν᾽ εὑροίμην ἐγώ 

εἰ σ]ὲ κῦμ᾽ ἁλὸς κατέκλυσεν 

ἢ. . . . . . . .].ν χερσὶν αἰχμητέων ὕπο 

. . . . . . . ἥ]βην ἀγλ[α]ὴν ἀπ[ώ]λεσ[α]ς. 

15

νῦν δ᾽ . . . .]θεῖ καί σε θε[ὸς ἐρ]ρύσατο 

. . . . . . . . . . .].[.]. κἀμὲ μουνωθέντ᾽ ἰδ. . 

. . . . . . . . . . . . . ]ν, ἐν ζόφωι δὲ κείμενο<ς>[ 

αὖτις ]ἐ[ς] φά[ος κ]ατεστάθην.

 

_____

 

(-) D.  32 W.

(West)

Et. Magn. p. 324, 17

 

διὲξ τὸ μύρτον

 

_____

 

(-) D.  40 W.

(West)

Schol. Aristoph. pac. 1148

 

παρδακὸν δ᾽ ἐπείσιον.

 

_____

 

(-) D.  44 W.

(West)

Schol. Aristoph. Lys. 1254 ss.

 

πολλὸς δ᾽ ἀφρὸς ἦν περὶ στόμα.

 

_____

 

(-) D.  47 W.

(West)

P. Oxy. 2811 fr. 5, 3-6

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ε παρθένοι 

θυρέων ἀπεστύπαζον.

 

_____

 

(-) D.  66 W.

(West)

Epimer. in Hom. An. Ox. I 164, 20 Cramer

 

μηρῶν μεταξύ