B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Agathias
ca. 530 - ca. 580
     
   Κ ύ κ λ ο ς   τ ῶ ν   ν έ ω ν
ἐ π ι γ ρ α μ μ ά τ ω ν


Ἀ γ α θ ί ο υ
ἐ π ι γ ρ ά μ μ α τ α


__________________________________________________

 
 
      Ἀ ν α θ η μ α τ ι κ ά

      Anthologia Graeca 1, 35
      Ἀγαθίου σχολαστικοῦ
      Εἰς τὸν ἀρχάγγελον ἐν τῶι Σωσθενίωι.

Καρικὸς Αἰμιλιανὸς Ἰωάννης τε σὺν αὐτῶι,
      Ῥουφῖνος Φαρίης, Ἀγαθίης Ἀσίης,
τέτρατον, ἀγγελίαρχε, νόμων λυκάβαντα λαχόντες,
      ἄνθεσαν εἰς σέ, μάκαρ, τὴν σφετέρην γραφίδα,
5
αἰτοῦντες τὸν ἔπειτα καλὸν χρόνον. ἀλλὰ φανείης
      ἐλπίδας ἰθύνων ἐσσομένου βιότου.

      Anthologia Graeca 6, 32
      Ἀγαθίου σχολαστικοῦ

Δικραίρωι δικέρωτα, δασυκνάμωι δασυχαίταν,
      ἴξαλον εὐσκάθμωι, λόχμιον ὑλοβάται,
Πανὶ φιλοσκοπέλωι λάσιον παρὰ πρῶνα Χαρικλῆς
      κνακὸν ὑπηνήτας τόνδ' ἀνέθηκε τράγον.

      Anthologia Graeca 6, 41
      Ἀγαθίου σχολαστικοῦ

Χαλκὸν ἀροτρητὴν κλασιβώλακα νειοτομῆα
      καὶ τὴν ταυροδέτιν βύρσαν ἐπαυχενίην
καὶ βούπληκτρον ἄκαιναν ἐχετλήεντά τε γόμφον
      Δηοῖ Καλλιμένης ἄνθετο γειοπόνος,
5
τμήξας εὐαρότου ῥάχιν ὀργάδος· «εἰ δ' ἐπινεύσεις
      τὸν στάχυν ἀμῆσαι, καὶ δρεπάνην κομίσω.»

      Anthologia Graeca 6, 59
      Ἀγαθίου σχολαστικοῦ

Τῆι Παφίηι στεφάνους, τῆι Παλλάδι τὴν πλοκαμῖδα,
      Ἀρτέμιδι ζώνην ἄνθετο Καλλιρόη·
εὕρετο γὰρ μνηστῆρα, τὸν ἤθελε, καὶ λάχεν ἥβην
      σώφρονα καὶ τεκέων ἄρσεν ἔτικτε γένος.

      Anthologia Graeca 6, 72
      Ἀγαθίου σχολαστικοῦ

Εἶδον ἐγὼ τὸν πτῶκα καθήμενον ἐγγὺς ὀπώρης 
      βακχιάδος, πουλὺν βότρυν ἀμεργόμενον.
ἀγρονόμωι δ' ἀγόρευσα, καὶ ἔδρακεν· ἀπροϊδὴς δὲ
      ἐγκέφαλον πλήξας ἐξεκύλισε λίθωι.
5
εἶπε δὲ καὶ χαίρων ὁ γεωπόνος· «Ἆ τάχα Βάκχωι
      λοιβῆς καὶ θυέων μικτὸν ἔδωκα γέρας.»

      Anthologia Graeca 6, 74
      Ἀγαθίου σχολαστικοῦ

Βασσαρὶς Εὐρυνόμη σκοπελοδρόμος, ἥ ποτε ταύρων
      πολλὰ τανυκραίρων στέρνα χαραξαμένη,
ἡ μέγα καγχάζουσα λεοντοφόνοις ἐπὶ νίκαις,
      παίγνιον ἀτλήτου θηρὸς ἔχουσα κάρη,
5
ἱλήκοις, Διόνυσε, τεῆς ἀμέλησα χορείης,
      Κύπριδι βακχεύειν μᾶλλον ἐπειγομένη.
θῆκα δέ σοι τάδε ῥόπτρα, παραρρίψασα δὲ κισσὸν
      χεῖρα περισφίγξω χρυσοδέτωι σπατάληι.

      Anthologia Graeca 6, 76
      Ἀγαθίου σχολαστικοῦ

Σὸς πόσις Ἀγχίσης, τοῦ εἵνεκα πολλάκι, Κύπρι,
      τὸ πρὶν ἐς Ἰδαίην ἔτρεχες ἠϊόνα,
νῦν μόλις εὗρε μέλαιναν ἀπὸ κροτάφων τρίχα κόψαι,
      θῆκε δὲ σοὶ προτέρης λείψανον ἡλικίης.
5
ἀλλά, θέα, δύνασαι γάρ, ἢ ἡβητῆρά με τεῦξον
      ἢ καὶ τὴν πολιὴν ὡς νεότητα δέχου.

      Anthologia Graeca 6, 79
      Ἀγαθίου σχολαστικοῦ

Ἄσπορα, Πὰν λοφιῆτα, τάδε Στρατόνικος ἀποτρεὺς
      ἀντ' εὐεργεσίης ἄνθετό σοι τεμένη.
«Βόσκε», δ' ἔφε, «χαίρων τὰ σὰ ποίμνια καὶ σέο χώρην
      δέρκεο τὴν χαλκῶι μηκέτι τεμνομένην.
5
αἴσιον εὑρήσεις τόδ' ἐπαύλιον· ἐνθάδε γάρ σοι
      Ἠχὼ τερπομένη καὶ γάμον ἐκτελέσει.»

      Anthologia Graeca 6, 80
      Τοῦ αὐτοῦ

Δαφνιακῶν βίβλων Ἀγαθηϊὰς ἐννεάς εἰμι· 
      ἀλλά μ' ὁ τεκτήσας ἄνθετο σοί, Παφίη. 
οὐ γὰρ Πιερίδεσσι τόσον μέλω ὅσσον Ἔρωτι, 
      ὄργια τοσσατίων ἀμφιέπουσα πόθων. 
5
αἰτεῖ δ' ἀντὶ πόνων ἵνα οἱ διὰ σεῖο παρείη 
      ἤ τινα μὴ φιλέειν ἢ ταχὺ πειθομένην.

      Anthologia Graeca 6, 167
      Ἀγαθίου σχολαστικοῦ

Σοί, μάκαρ αἰγίκναμε, παράκτιον, ἐς περιωπὰν 
      τὸν τράγον, ὦ δισσᾶς ἀγέτα θηροσύνας· 
σοὶ γὰρ καστορίδων ὑλακὰ καὶ τρίστομος αἰχμὴ 
      εὔαδε καὶ ταχινῆς ἔργα λαγωσφαγίης 
5
δίκτυά τ' ἐν ῥοθίοις ἁπλούμενα καὶ καλαμευτὰς 
      κάμνων καὶ μογερῶν πεῖσμα σαγηνοβόλων. 
ἄνθετο δὲ Κλεόνικος, ἐπεὶ καὶ πόντιον ἄγραν 
      ἄνυε καὶ πτῶκας πολλάκις ἐξεσόβει.