B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Theodoros Prodromos
ca. 1100 - ca. 1160
     
   Κ α τ ο μ υ ο μ α χ ί α

Τ ὰ   τ ο ῦ   δ ρ ά μ α τ ο ς
π ρ ό σ ω π α


__________________________________________________


Κρείλλος
Τυροκλέπτης
κῆρυξ
χορὸς θεραπαινῶν
ὁμευνέτις Κρείλλου
ἄγγελος

προλογίζει ὁ Κρείλλος.