B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Theodoros Prodromos
ca. 1100 - ca. 1160
     
   Κ α τ ο μ υ ο μ α χ ί α

Π ρ ό λ ο γ ο ς

editio princeps 1494

__________________________________________________


      ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
      ΑΠΟΣΤΟΛΙΟΣ
      ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΟΙΣ
      ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ
      ΧΑΙΡΕΙΝ.

Ὅμηρος μὲν τῶν ποιητῶν γονιμώτατος τῶν τοῦ Χίου παιδῶν ἑαυτῶι παρατεθέντων παιδεύεσθαι Βατραχομυομαχίαν τε καὶ Ἐπικιχλίδας, καθάπερ Ἡρόδοτος ἱστορεῖ, καὶ ἄλλα ὅσα παιγνίων ἀνάμεστα τοῖς τε παισὶν ἐκείνου καὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις χαριζόμενος συνετίθετο, ἵνα τῶν μαθημάτων ἀρχόμενοι τούτων ἥδιον ἀκροῶνται καὶ μὴ τῶν τὰ παίδων ὦτα διακναίειν φιλούντων. τῶν μεταγενεστέρων δέ τις τὸν ποιητὴν ἀπομιμεῖσθαι βουλόμενος πόλεμόν τινα γαλῆς πλασάμενος καὶ μυῶν εἰς κωμωιδίας τάξιν παρήγαγε μέτρωι ἰαμβείωι χρησάμενος. τούτου δέ μοι ταῖς χερσὶν ἐμπεσόντος ἔδοξεν ἅμα μὲν τοῖς φιλομαθέσι τῶν νέων ἔργον ἀπεργάσασθαι καταθύμιον, εἰ τοῦτον ὥσπερ τινὰ νέαν ἀοιδὴν τυπώσαντες ἀποπέμψομεν, ἅμα δὲ καὶ οἷόν τινα κήρυκα προεκπέμψαι τῆς οὐ μετ᾽ οὐ πολὺ τυπωθησομένης ἰωνιᾶς, ἐφ᾽ ἣν πολλὴν σπουδὴν ὁ ἐμὸς πατὴρ κατεβάλετο. [...] τὴν μὲν οὖν Γαλεωμυομαχίαν, ἣν ὁ συνθείς, ὅστις ἂν ἦν, καλῶς πάνυ καὶ ἀστείως συνέθετο, τανῦν τοῖς φιλομαθέσιν ἐκπέμπομεν, [...] παρ᾽ ἧς οὐχ ὅπως εὐφροσύνην, ἀλλὰ καὶ μεγίστην ὠφέλειαν οἱ σπουδαῖοι καρπώσονται.