B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Michael Apostolios
ca. 1422 - 1480
     
   


Σ υ ν α γ ω γ ὴ
π α ρ ο ι μ ι ῶ ν


Ἀ ρ χ ὴ   τ ο ῦ   ζ ʹ   σ τ ο ι χ ε ί ο υ

__________________________________________________________


  Τὸ ζʹ μετὰ τοῦ αʹ

c8.27 Ζαλεύκου νόμος. 

Τὸ ζʹ μετὰ τοῦ εʹ

c8.28 Ζεὺς ἀετὸν εἵλετο. 
c8.29 Ζεῦγος Κροβύλου. 
c8.30 Ζεὺς κατεῖδε χρόνιος εἰς τὰς διφθέρας. 

Τὸ ζʹ μετὰ τοῦ ηʹ

c8.31 Ζῆι χύτρα, ζῆι φιλία. 
c8.32 Ζήνωνος ἐγκρατέστερος. 
c8.33 Ζητῶν ὄψον θοιμάτιον ἀπώλεσα. 
c8.34 Ζῆτεῖς τὸν οὐ παρόντα. 
c8.34f Ζῆν αἰσχρὸν αἰσχρῶς τοῖς καλῶς πεφυκόσι. 
c8.34o Ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν. 

Τὸ ζʹ μετὰ τοῦ ωʹ

c8.35 Ζωπύρου τάλαντα. 
c8.36 Ζωὴ πίθου. 
c8.37 Ζωὸς γενήσηι κρομμύου μοῖραν λαβών. 
c8.37a Ζώνηι περίβαλε τὴν γαστέρα. 
c8.38 Ζῶμεν οὐχ ὡς θέλομεν, ἀλλ᾽ ὡς δυνάμεθα.