B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Michael Apostolios
ca. 1422 - 1480
     
   


Σ υ ν α γ ω γ ὴ
π α ρ ο ι μ ι ῶ ν


Ἀ ρ χ ὴ   τ ο ῦ   ξ ʹ   σ τ ο ι χ ε ί ο υ

__________________________________________________________


  Τὸ ξʹ μετὰ τοῦ εʹ

c12.22 Ξένος ἔλθοι ὅστις ὀνήσει. 

Τὸ ξʹ μετὰ τοῦ υʹ

c12.23 Ξυρεῖ ἐν χρῶι. 
c12.24 Ξυρὸς εἰς ἀκόνην. 
c12.25 Ξύλον ἀγκύλον οὐδέποτ᾽ ὀρθόν. 
c12.26 Ξὺν τῶι θεῶι πᾶς καὶ γελᾶι κὀδύρεται. 
c12.27 Ξύμβολος ἀγαθὸς ἢ καὶ φαῦλος. 
c12.28 Ξυνὸς Ἐνυάλιος καὶ τὸν κτανέοντα κατέκτα. 
c12.29 Ξυγγνώμη πρωτοπείρωι.