B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Michael Apostolios
ca. 1422 - 1480
     
   


Σ υ ν α γ ω γ ὴ
π α ρ ο ι μ ι ῶ ν


Ἀ ρ χ ὴ   τ ο ῦ   ρ ʹ   σ τ ο ι χ ε ί ο υ

__________________________________________________________


  Τὸ ρʹ μετὰ τοῦ αʹ

c15.17 Ῥαδαμάνθυος ὅρκος. 
c15.18 Ῥᾶιον ἢ τὸ ὄρειον ὑπερέβησαν οἱ Βοιωτοί. 
c15.19 Ῥανὶς ἐνδελεχοῦσα κοιλαίνει πέτραν. 
c15.20 Ῥάκος πολυσχιδὲς ἐργασάμενος, ἔξωσον. 
c15.21 Ῥαχίας λαλίστερος. 

Τὸ ρʹ μετὰ τοῦ εʹ

c15.22 Ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. 

Τὸ ρʹ μετὰ τοῦ ηʹ

c15.23 Ῥήματα ἀντί ἀλφίτων. 
c15.24 Ῥηγίνου δειλότερος. 

Τὸ ρʹ μετὰ τοῦ οʹ

c15.25 Ῥοδίων χρησμός. 
c15.26 Ῥόδον ἀνεμώνηι συγκρίνεις. 
c15.27 Ῥόδα μ᾽ εἴρηκας. 
c15.28 Ῥόδον παρελθὼν μηκέτι ζήτει πάλιν. 
c15.29 Ῥόδιοι τὴν θυσίαν. 

Τὸ ρʹ μετὰ τοῦ ωʹ

c15.30 Ῥωπικὸν ὥνιον.