BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Yitskhok Leyb Perets

1851 - 1915

 

ale verk

 

1925

 

zamlung un redaktsye fun di tekstn:

Heinrich Mohringer

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

band 1

folkstimlekhe geshikhten

 

zayt

baym goyses tsu kopns

5

dray matones

13

eyn opkumenish

25

zibn gute yor

37

di tayve tsu kleyder

42

aropgelozte oygn

50

loy takhmud

64

nisim oyfn yam

71

der kuntsn-makher

80

s'i'gut

86

der hindtisher seyder

92

shtume neshomes. tsvey vegn; tsvey mesholim.

97

a kapitl tilim

104

shma yisroel

118

der oytser

133

nakhes fun kinder

138

a gants yor shiker - purim nikhter

149

mesires-nefesh

155

dray khupes

200

 

yidishe tekstn (NYBC)