BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Yitskhok Leyb Perets

1851 - 1915

 

ale verk

 

1925

 

zamlung un redaktsye fun di tekstn:

Heinrich Mohringer

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

band 5

khsidish

 

 

zayt

1.

hakhnoses-kale

3

2.

Shmaye der giber

11

3.

der nayer nign

21

4.

az men zogt: meshuge, gloyb

24

5.

der meshugener batlen

35

6.

der khelmer melamed

48

7.

elnt

53

8.

er, zikhroyne levrokhe, un zayne mekurovim

63

9.

dem rebens tsibik

91

10.

nisim-venifloes

99

11.

mekubolim

107

12.

a gilgl fun a nign

114

13.

oyb nisht nokh hekher

134

14.

mishnes khsidim

140

15.

a shmues

148

16.

shehasimcha bimono

153

17.

toyre

158

18.

tsvishn tsvey berg

168

19.

hisgales oder di mayse fun tsignbok

185

20.

r' Nakhmankes mayses

193

21.

Yoykhenen melameds mayselekh

210

 

yidishe tekstn (NYBC)