BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Itshe-Meyer Shpilrayn

1889/1891 - 1937

 

idish – konspekt fun a kurs

in dem 2"tn moskver

melukhishn universitet

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

baylag.

 

[the table of sounds is omitted here]

 

a luakh fun di vokalizmen fun yidishe hoypt-dialektn un zeyer opshtamung fun mitl-hoykhdaytsh

 

1. nayhoykhdaytshishe hilkhike un diftongn

 

2. bayshpiln fun daytshishe verter

 

3. doremdike havore (rostov)

 

4. poylishe havore (varshe))

 

5. litvishe havore (vilne)

 

6. a) yidishe shraybung b) hebreishe nekude

 

7. hebreishe verter, vos hobn zikh gebitn in der zelbiker rikhtung.