B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Cornelius Nepos
ca. 100 - ca. 25 a. Chr. n.
     
   


D e   v i r i s   i l l u s t r i b u s
l i b r i   X V I I I


L i b e r   X I V
D e   h i s t o r i c i s
L a t i n i s

C o n s p e c t u s   c a p i t u l o r u m


_________________________________________


I     Cato
II   Atticus

Fragmenta