B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Iustinianus
482 - 565
     
   C o r p u s   i u r i s   c i v i l i s

Textus:
Corpus Iuris Civilis
ed. Th. Mommsen/P. Krüger, Berlin 1911
Versio digitalis:
Alexandr Koptev

Transcriptio textuum graecorum


___________________________________________________


Codex Iustinianus (ed. I. 529, ed. II. 534)
Digesta seu pandectae (533)
Institutiones (533)
Novellae legis (535 - 565)

___________________________________________________

 
Codex Iustinianus (ed. I. 529, ed. II. 534)

                 De novo codice componendo
                 De Iustiniano codice confirmando
                 De emendatione codicis Iustiniani et secunda eius editione

                 Liber I

1.1.   De summa trinitate et de fide catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat.
1.2.   De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum.
1.3.   De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et asceteriis
1.4.   De episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam
1.5.   De haereticis et manichaeis et samaritis.
1.6.   Ne sanctum baptisma iteretur.
1.7.   De apostatis.
1.8.   Nemini licere signum salvatoris christi vel in silice vel in marmore aut sculpere aut pingere.
1.9.   De iudaeis et caelicolis.
1.10.   Ne christianum mancipium haereticus vel paganus vel iudaeus habeat vel possideat
1.11.   De paganis sacrificiis et templis.
1.12.   De his qui ad ecclesias confugiunt vel ibi exclamant.
1.13.   De his qui in ecclesiis manumittuntur.
1.14.   De legibus et constitutionibus principum et edictis.
1.15.   De mandatis principum.
1.16.   De senatus consultis.
1.17.   De veteri iure enucleando et auctoritate iuris prudentium qui in digestis referuntur.
1.18.   De iuris et facti ignorantia.
1.19.   De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non.
1.20.   Quando libellus principi datus litis contestationem facit.
1.21.   Ut lite pendente vel post provocationem aut definitivam sententiam nulli liceat imperatori
1.22.   Si contra ius utilitatemve publicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum
1.23.   De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus.
1.24.   De statuis et imaginibus.
1.25.   De his qui ad statuas confugiunt.
1.26.   De officio praefectorum praetorio Orientis et Illyrici.
1.27.   De officio praefecti praetorio Africae et de omni eiusdem dioeceseos statu.
1.28.   De officio praefecti urbis.
1.29.   De officio magistri militum.
1.30.   De officio quaestoris.
1.31.   De officio magistri officiorum.
1.32.   De officio comitis sacrarum largitionum.
1.33.   De officio comitis rerum privatarum.
1.34.   De officio comitis sacri patrimonii.
1.35.   De officio proconsulis et legati.
1.36.   De officio comitis Orientis.
1.37.   De officio praefecti Augustalis.
1.38.   De officio vicarii.
1.39.   De officio praetorum.
1.40.   De officio rectoris provinciae.
1.41.   Ut nulli patriae suae administratio sine speciali permissu principis permittatur.
1.42.   De quadrimenstruis tam civilibus quam militaribus brevibus.
1.43.   De officio praefecti vigilum.
1.44.   De officio praefecti annonae.
1.45.   De officio civilium iudicum.
1.46.   De officio iudicum militarium.
1.47.   Ne comitibus rei militaris vel tribunis lavacra praestentur.
1.48.   De officio diversorum iudicum.
1.49.   Ut omnes tam civiles quam militares iudices post administrationem depositam
1.50.   De officio eius qui vicem alicuius iudicis obtinet.
1.51.   De adsessoribus et domesticis et cancellariis iudicum.
1.52.   De annonis et capitu administrantium vel adsessorum aliorumve publicas sollicitudines
1.53.   De contractibus iudicum vel eorum qui sunt circa eos et inhibendis donationibus
1.54.   De modo multarum, quae ab iudicibus infliguntur.
1.55.   De defensoribus civitatum.
1.56.   De magistratibus municipalibus.
1.57.   De officio iuridici Alexandriae.

                 Liber II

2.1.   De edendo.
2.2.   De in ius vocando.
2.3.   De pactis.
2.4.   De transactionibus.
2.5.   De calculi errore.
2.6.   De postulando.
2.7.   De advocatis diversorum iudiciorum.
2.8.   De advocatis fisci.
2.9.   De errore advocatorum vel libellos seu preces concipientium.
2.10.   Ut quae desunt advocationi partium iudex suppleat.
2.11.   De causis, ex quibus infamia alicui inrogatur.
2.12.   De procuratoribus.
2.13.   Ne liceat potentioribus patrocinium litigantibus praestare vel actiones in se transferre.
2.14.   De his, qui potentiorum nomine titulos praediis adfigunt vel eorum nomina in lite praetendunt
2.15.   Ut nemo privatus titulos praediis suis vel alienis imponat vel vela regalia suspendat.
2.16.   Ut nemini liceat sine iudicis auctoritate signa imprimere rebus, quas alius tenet.
2.17.   Ne fiscus vel res publica procurationem alicui patrocinii causa in lite praestet.
2.18.   De negotiis gestis.
2.19.   De his quae vi metusve causa gesta sunt.
2.20.   De dolo malo.
2.21.   De in integrum restitutione minorum viginti quinque annis.
2.22.   De filio familias minore.
2.23.   De fideiussoribus minorum.
2.24.   Si tutor vel curator intervenerit.
2.25.   Si in communi eademque causa in integrum restitutio postuletur.
2.26.   Si adversus rem iudicatam.
2.27.   Si adversus venditionem.
2.28.   Si adversus venditionem pignoris.
2.29.   Si adversus donationem.
2.30.   Si adversus libertatem.
2.31.   Si adversus transactionem vel divisionem minor restitui velit.
2.32.   Si adversus solutionem a debitore vel a se factam.
2.33.   Si adversus dotem.
2.34.   Si adversus delictum suum.
2.35.   Si adversus usucapionem.
2.36.   Si adversus fiscum
2.37.   Si adversus creditorem.
2.38.   Si ut se hereditate abstineat.
2.39.   Si ut omissam hereditatem vel bonorum possessionem vel quid aliud adquirat.
2.40.   In quibus causis in integrum restitutio necessaria non est.
2.41.   Qui et adversus quos in integrum restitui non possunt.
2.42.   Si minor se maiorem dixerit vel probatus fuerit.
2.43.   Si saepius in integrum restitutio postuletur.
2.44.   De his qui veniam aetatis impetraverunt.
2.45.   Si maior factus ratum habuerit.
2.46.   Ubi et apud quem cognitio restitutionis agitanda sit.
2.47.   De reputationibus, quae fiunt in iudicio in integrum restitutionis.
2.48.   Etiam per procuratorem causam in integrum restitutionis agi posse.
2.49.   In integrum restitutione postulata ne quid novi fiat.
2.50.   De restitutione militum et eorum qui rei publicae causa afuerunt.
2.51.   De uxoribus militum vel eorum qui rei publicae causa absunt.
2.52.   De temporibus in integrum restitutionis tam minorum aliarumque personarum
2.53.   Quibus ex causis maiores in integrum restituuntur.
2.54.   De alienatione iudicii mutandi causa facta.
2.55.   De receptis.
2.56.   De satisdando.
2.57.   De formulis et impetratione actionum sublatis.
2.58.   De iureiurando propter calumniam dando.

                 Liber III

3.1.   De iudiciis.
3.2.   De sportulis et sumptibus in diversis iudiciis faciendis et de exsecutoribus litium.
3.3.   De pedaneis iudicibus.
3.4.   Qui pro sua iurisdictione iudices dare darive possunt.
3.5.   Ne quis in sua causa iudicet vel sibi ius dicat.
3.6.   Qui legitimam personam in iudiciis habent vel non.
3.7.   Ut nemo invitus agere vel accusare cogatur.
3.8.   De ordine iudiciorum.
3.9.   De litis contestatione.
3.10.   De plus petitionibus.
3.11.   De dilationibus.
3.12.   De feriis.
3.13.   De iurisdictione omnium iudicum et de foro competenti.
3.14.   Quando imperator inter pupillos vel viduas vel miserabiles personas cognoscat (..)
3.15.   Ubi de criminibus agi oportet.
3.16.   Ubi de possessione agi oportet.
3.17.   Ubi fideicommissum peti oportet.
3.18.   Ubi conveniatur qui certo loco dare promisit.
3.19.   Ubi in rem actio exerceri debet.
3.20.   Ubi de hereditate agatur et ubi scripti heredes in possessionem mitti postulare debent.
3.21.   Ubi agi oportet de ratiociniis tam privatis quam publicis.
3.22.   Ubi causa status agi debeat.
3.23.   Ubi quis de curiali vel cohortali aliave condicione conveniatur.
3.24.   Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur.
3.25.   In quibus causis militantes fori praescriptione uti non possunt.
3.26.   Ubi causae fiscales vel divinae domus hominumque eius agantur.
3.27.   Quando liceat sine iudice unicuique vindicare se vel publicam devotionem.
3.28.   De inofficioso testamento.
3.29.   De inofficiosis donationibus.
3.30.   De inofficiosis dotibus.
3.31.   De petitione hereditatis.
3.32.   De rei vindicatione.
3.33.   De usu fructu et habitatione et ministerio servorum.
3.34.   De servitutibus et de aqua.
3.35.   De lege Aquilia.
3.36.   Familiae erciscundae.
3.37.   Communi dividundo.
3.38.   Communia utriusque iudicii tam familiae erciscundae quam communi dividundo.
3.39.   Finium regundorum.
3.40.   De consortibus eiusdem litis.
3.41.   De noxalibus actionibus.
3.42.   Ad exhibendum.
3.43.   De aleae lusu et aleatoribus.
3.44.   De religiosis et sumptibus funerum.

                 Liber IV

4.1.   De rebus creditis et de iureiurando.
4.2.   Si certum petatur.
4.3.   De suffragio.
4.4.   De prohibita sequestratione pecuniae.
4.5.   De condictione indebiti.
4.6.   De condictione ob causam datorum.
4.7.   De condictione ob turpem causam.
4.8.   De condictione furtiva.
4.9.   De condictione ex lege et sine causa vel iniusta causa.
4.10.   De obligationibus et actionibus.
4.11.   Ut actiones et ab herede et contra heredem incipiant.
4.12.   Ne uxor pro marito vel maritus pro uxore vel mater pro filio conveniatur.
4.13.   Ne filius pro patre vel pater pro filio emancipato vel libertus pro patrono conveniatur.
4.14.   An servus ex suo facto post manumissionem teneatur.
4.15.   Quando fiscus vel privatus debitoris sui debitores exigere potest.
4.16.   De actionibus hereditariis.
4.17.   Ex delictis defunctorum in quantum heredes conveniantur.
4.18.   De constituta pecunia.
4.19.   De probationibus.
4.20.   De testibus.
4.21.   De fide instrumentorum et amissione eorum et antapochis faciendis
4.22.   Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur.
4.23.   De commodato.
4.24.   De actione pigneraticia.
4.25.   De exercitoria et institoria actione.
4.26.   Quod cum eo qui in aliena est potestate negotium gestum esse dicitur, vel de peculio
4.27.   Per quas personas nobis adquiritur.
4.28.   Ad senatus consultum Macedonianum.
4.29.   Ad senatus consultum Velleianum.
4.30.   De non numerata pecunia.
4.31.   De compensationibus.
4.32.   De usuris.
4.33.   De nautico fenore.
4.34.   Depositi.
4.35.   Mandati.
4.36.   Si servus se emi mandaverit.
4.37.   Pro socio.
4.38.   De contrahenda emptione.
4.39.   De hereditate vel actione vendita.
4.40.   Quae res venire non possunt et qui vendere vel emere vetantur.
4.41.   Quae res exportari non debeant.
4.42.   De eunuchis.
4.43.   De patribus qui filios distraxerunt.
4.44.   De rescindenda venditione.
4.45.   Quando liceat ab emptione discedere .
4.46.   Si propter publicas pensitationes venditio fuerit celebrata.
4.47.   Sine censu vel reliquis fundum comparari non posse.
4.48.   De periculo et commodo rei venditae.
4.49.   De actionibus empti et venditi.
4.50.   Si quis alteri vel sibi sub alterius nomine vel aliena pecunia emerit.
4.51.   De rebus alienis non alienandis et de prohibita rerum alienatione vel hypotheca.
4.52.   De communium rerum alienatione.
4.53.   Rem alienam gerentibus non interdici rerum suarum alienatione.
4.54.   De pactis inter emptorem et venditorem compositis.
4.55.   Si servus exportandus veneat.
4.56.   Si mancipium ita venierit, ne prostituatur.
4.57.   Si mancipium ita fuerit alienatum, ut manumittatur vel contra.
4.58.   De aediliciis actionibus.
4.59.   De monopoliis et de conventu negotiatorum illicito vel artificum ergolaborumque
4.60.   De nundinis.
4.61.   De vectigalibus et commissis.
4.62.   Vectigalia nova instituti non posse.
4.63.   De commerciis et mercatoribus.
4.64.   De rerum permutatione et de praescriptis verbis actione.
4.65.   De locato et conducto.
4.66.   De emphyteutico iure.

                 Liber V

5.1.   De sponsalibus et arris sponsaliciis et proxeneticis.
5.2.   Si rector provinciae vel ad eum pertinentes sponsalia dederint.
5.3.   De donationibus ante nuptias vel propter nuptias et sponsaliciis.
5.4.   De nuptiis.
5.5.   De incestis et inutilibus nuptiis.
5.6.   De interdicto matrimonio inter pupillam et tutorem seu curatorem liberosque eorum.
5.7.   Si quacumque praeditus potestate vel ad eum pertinentes ad suppositarum iurisdictioni
5.8.   Si nuptiae ex rescripto petantur.
5.9.   De secundis nuptiis.
5.10.   Si secundo nupserit mulier, cui maritus usum fructum reliquerit.
5.11.   De dotis promissione vel nuda pollicitatione.
5.12.   De iure dotium.
5.13.   De rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita.
5.14.   De pactis conventis tam super dote quam super donatione ante nuptias et paraphernis.
5.15.   De dote cauta et non numerata.
5.16.   De donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis et de ratihabitione.
5.17.   De repudiis et iudicio de moribus sublato.
5.18.   Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur.
5.19.   Si dos constante matrimonio soluta fuerit.
5.20.   Ne fideiussores vel mandatores dotium dentur.
5.21.   Rerum amotarum.
5.22.   Ne pro dote mulieri bona mariti addicantur.
5.23.   De fundo dotali.
5.24.   Divortio facto apud quem liberi morari vel educari debent.
5.25.   De alendis liberis ac parentibus.
5.26.   De concubinis.
5.27.   De naturalibus liberis et matribus eorum et ex quibus casibus iusti efficiuntur.
5.28.   De tutela testamentaria.
5.29.   De confirmando tutore.
5.30.   De legitima tutela.
5.31.   Qui petant tutores vel curatores.
5.32.   Ubi petantur tutores vel curatores.
5.33.   De tutoribus et curatoribus illustrium vel clarissimarum personarum.
5.34.   Qui dare tutores vel curatores et qui dari possunt.
5.35.   Quando mulier tutelae officio fungi potest.
5.36.   In quibus causis tutorem habenti tutor vel curator dari potest.
5.37.   De administratione tutorum et curatorum et de pecunia pupillari feneranda vel deponenda.
5.38.   De periculo tutorum et curatorum.
5.39.   Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt.
5.40.   Si ex pluribus tutoribus vel curatoribus omnes vel unus agere pro minore
5.41.   Ne tutor vel curator vectigal conducat.
5.42.   De tutore vel curatore qui satis non dedit.
5.43.   De suspectis.
5.44.   De in litem dando tutore vel curatore.
5.45.   De eo qui pro tutore negotia gessit.
5.46.   Si mater indemnitatem promiserit.
5.47.   Si contra matris voluntatem tutor datus sit.
5.48.   Ut causae post pubertatem adsit tutor.
5.49.   Ubi pupilli educentur.
5.50.   De alimentis pupillo praestandis.
5.51.   Arbitrium tutelae.
5.52.   De dividenda tutela et pro qua parte quisque tutorum conveniatur.
5.53.   De in litem iurando.
5.54.   De heredibus tutorum.
5.55.   Si tutor non gesserit.
5.56.   De usuris pupillaribus.
5.57.   De fideiussoribus tutorum seu curatorum.
5.58.   De contrario iudicio.
5.59.   De auctoritate praestanda.
5.60.   Quando curatores vel tutores esse desinant.
5.61.   De actore a tutore seu curatore dando.
5.62.   De excusationibus et temporibus earum.
5.63.   Si falsis adlegationibus excusatus sit.
5.64.   Si tutor rei publicae causa aberit.
5.65.   De excusatione veteranorum.
5.66.   Qui numero liberorum se excusant.
5.67.   Qui aetate.
5.68.   Qui morbo.
5.69.   Qui numero tutelarum.
5.70.   De curatore furiosi vel prodigi.
5.71.   De praediis vel aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obligandis.
5.72.   Quando decreto opus non est.
5.73.   Si quis ignorans rem minoris esse sine decreto comparavit.
5.74.   Si maior factus sine decreto factam alienationem ratam habuerit.
5.75.   De magistratibus conveniendis.

                 Liber VI

6.1.   De fugitivis servis et libertis mancipiisque civitatum artificibus et ad diversa opera
6.2.   De furtis et de servo corrupto.
6.3.   De operis libertorum.
6.4.   De bonis libertorum et de iure patronatus.
6.5.   Si in fraudem patroni alienatio facta est.
6.6.   De obsequiis patronis praestandis.
6.7.   De libertis et eorum liberis.
6.8.   De iure aureorum anulorum et de natalibus restituendis.
6.9.   Qui admitti ad bonorum possessionem possunt et intra quod tempus.
6.10.   Quando non petentium partes petentibus adcrescunt.
6.11.   De bonorum possessione secundum tabulas.
6.12.   De bonorum possessione contra tabulas quam praetor liberis pollicetur.
6.13.   De bonorum possessione contra tabulas liberti, quae patronis vel liberis eorum datur.
6.14.   Unde liberi.
6.15.   Unde legitimi et unde cognati.
6.16.   De edicto successorio
6.17.   De Carboniano edicto.
6.18.   Unde vir et uxor.
6.19.   De repudianda bonorum possessione.
6.20.   De collationibus.
6.21.   De testamento militis.
6.22.   Qui facere testamentum possunt vel non possunt.
6.23.   De testamentis: quemadmodum testamenta ordinantur.
6.24.   De heredibus instituendis et quae personae heredes institui non possunt.
6.25.   De institutionibus seu substitutionibus sub condicione factis.
6.26.   De impuberum et de aliis substitutionibus.
6.27.   De necessariis et servis heredibus instituendis vel substituendis.
6.28.   De liberis praeteritis vel exheredatis.
6.29.   De postumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praeteritis.
6.30.   De iure deliberandi et de adeunda vel adquirenda hereditate.
6.31.   De repudianda vel abstinenda hereditate.
6.32.   Quemadmodum aperiantur testamenta et inspiciantur et describantur.
6.33.   De edicto divi Hadriani tollendo et quemadmodum scriptus heres in possessionem mittatur.
6.34.   Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit.
6.35.   De his quibus ut indignis auferuntur et ad senatus consultum Silanianum.
6.36.   De codicillis.
6.37.   De legatis.
6.38.   De verborum et rerum significatione.
6.39.   Si omissa sit causa testamenti.
6.40.   De indicta viduitate et de lege Iulia miscella tollenda.
6.41.   De his quae poenae nomine in testamento vel codicillis relinquuntur.
6.42.   De fideicommissis.
6.43.   Communia de legatis et fideicommissis et de in rem missione tollenda.
6.44.   De falsa causa adiecta legato vel fideicommisso.
6.45.   De his quae sub modo legata vel fideicommissa relinquuntur.
6.46.   De condicionibus insertis tam legatis quam fideicommissis et libertatibus.
6.47.   De usuris et fructibus legatorum vel fideicommissorum.
6.49.   Ad senatus consultum Trebellianum.
6.50.   Ad legem Falcidiam.
6.51.   De caducis tollendis.
6.52.   De his qui ante apertas tabulas hereditates transmittunt.
6.53.   Quando dies legati vel fideicommissi cedit.
6.54.   Ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum servandorum causa mittatur
6.55.   De suis et legitimis liberis et ex filia nepotibus ab intestato venientibus.
6.56.   Ad senatus consultum Tertullianum.
6.57.   Ad senatus consultum Orfitianum.
6.58.   De legitimis heredibus.
6.59.   Communia de successionibus.
6.60.   De bonis maternis et materni generis.
6.61.   De bonis, quae liberis in potestate constitutis ex matrimonio vel aliter adquiruntur
6.62.   De hereditatibus decurionum naviculariorum cohortalium militum et fabricensium.

                 Liber VII

7.1.   De vindicta libertate et apud consilium manumissione.
7.2.   De testamentaria manumissione.
7.3.   De lege Fufia Caninia tollenda.
7.4.   De fideicommissariis libertatibus.
7.5.   De dediticia libertate tollenda.
7.6.   De latina libertate tollenda et per certos modos in civitatem Romanam transfusa.
7.7.   De servo communi manumisso.
7.8.   De servo pignori dato manumisso.
7.9.   De servis rei publicae manumittendis.
7.10.   De his qui a non domino manumissi sunt.
7.11.   Qui manumittere non possunt et ne in fraudem creditorum manumittatur.
7.12.   Qui non possunt ad libertatem pervenire.
7.13.   Pro quibus causis servi praemium accipiunt libertatem.
7.14.   De ingenuis manumissis.
7.15.   Communia de manumissionibus.
7.16.   De liberali causa.
7.17.   De adsertione tollenda.
7.18.   Quibus ad libertatem proclamare non licet et de rebus eorum, qui ad libertatem
7.19.   De ordine cognitionum.
7.20.   De collusione detegenda.
7.21.   Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur.
7.22.   De longi temporis praescriptione, quae pro libertate et non adversus libertatem opponitur.
7.23.   De peculio eius qui libertatem meruit.
7.24.   De senatus consulto Claudiano tollendo.
7.25.   De nudo ex iure Quiritium tollendo.
7.26.   De usucapione pro emptore vel transactione.
7.27.   De usucapione pro donato.
7.28.   De usucapione pro dote.
7.29.   De usucapione pro herede.
7.30.   Communia de usucapionibus.
7.31.   De usucapione transformanda et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi.
7.32.   De adquirenda et retinenda possessione.
7.33.   De praescriptione longi temporis decem vel viginti annorum.
7.34.   In quibus causis cessat longi temporis praescriptio.
7.35.   Quibus non obiciatur longi temporis praescriptio.
7.36.   Adversus creditorem.
7.37.   De quadriennii praescriptione.
7.38.   Ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporis exceptione submoveatur.
7.39.   De praescriptione xxx vel xl annorum.
7.40.   De annali exceptione italici contractus tollenda et de diversis temporibus et exceptionibus
7.41.   De adluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium statum translatis.
7.42.   De sententiis praefectorum praetorio.
7.43.   Quomodo et quando iudex sententiam proferre debet praesentibus partibus vel una absente.
7.44.   De sententiis ex periculo recitandis.
7.45.   De sententiis et interlocutionibus omnium iudicum.
7.46.   De sententia, quae sine certa quantitate prolata est.
7.47.   De sententiis, quae pro eo quod interest proferuntur.
7.48.   Si non a competenti iudice iudicatum esse dicatur.
7.49.   De poena iudicis, qui male iudicavit, vel eius, qui iudicem vel adversarium corrumpere
7.50.   Sententiam rescindi non posse.
7.51.   De fructibus et litis expensis.
7.52.   De re iudicata.
7.53.   De exsecutione rei iudicatae.
7.54.   De usuris rei iudicatae.
7.55.   Si plures una sententia condemnati sunt.
7.56.   Quibus res iudicata non nocet.
7.57.   Comminationes epistulas programmata subscriptiones auctoritatem rei iudicatae non habere.
7.58.   Si ex falsis instrumentis vel testimoniis iudicatum erit.
7.59.   De confessis.
7.60.   Inter alios acta vel iudicata aliis non nocere.
7.61.   De relationibus.
7.62.   De appellationibus et consultationibus.
7.63.   De temporibus et reparationibus appellationum seu consultationum.
7.64.   Quando provocare necesse non est.
7.65.   Quorum appellationes non recipiantur.
7.66.   Si pendente appellatione mors intervenerit.
7.67.   De his qui per metum iudicis non appellaverunt.
7.68.   Si unus ex pluribus appellaverit.
7.69.   Si de momentaria possessione fuerit appellatum.
7.70.   Ne liceat in una eademque causa tertio provocare vel post duas sententias iudicum
7.71.   Qui bonis cedere possunt.
7.72.   De bonis auctoritate iudicis possidendis seu venumdandis et de separationibus.
7.73.   De privilegio fisci.
7.74.   De privilegio dotis.
7.75.   De revocandis his quae per fraudem alienata sunt.

                 Liber VIII

8.1.   De interdictis.
8.2.   Quorum bonorum.
8.3.   Quod legatorum.
8.4.   Unde vi.
8.5.   Si per vim vel alio modo absentis perturbata sit possessio.
8.6.   Uti possidetis.
8.7.   De tabulis exhibendis.
8.8.   De liberis exhibendis seu de ducendis et de homine libero exhibendo.
8.9.   De precario et de Salviano interdicto.
8.10.   De aedificiis privatis.
8.11.   De operibus publicis.
8.12.   De ratiociniis operum publicorum et de patribus civitatum.
8.13.   De pignoribus.
8.14.   In quibus causis pignus tacite contrahitur.
8.15.   Si aliena res pignori data sit.
8.16.   Quae res pignori obligari possunt vel non et qualiter pignus contrahatur.
8.17.   Qui potiores in pignore habeantur.
8.18.   De his qui in priorum creditorum locum succedunt.
8.19.   Si antiquior creditor pignus vendiderit.
8.20.   Si communis res pignorata sit.
8.21.   De praetorio pignore et ut in actionibus etiam debitorum missio praetorii pignoris procedat.
8.22.   Si in in causa iudicati pignus captum sit.
8.23.   Si pignus pignori datum sit.
8.24.   De partu pignoris et omni causa.
8.25.   De remissione pignoris.
8.26.   Etiam ob chirographariam pecuniam pignus teneri.
8.27.   De distractione pignorum.
8.28.   Debitorem venditionem pignorum impedire non posse.
8.29.   Si vendito pignore agatur.
8.30.   De luitione pignoris.
8.31.   Si unus ex pluribus heredibus creditoris vel debitoris partem suam debiti solverit
8.32.   Si pignoris conventionem numeratio secuta non sit.
8.33.   De iure dominii impetrando.
8.34.   De pactis pignorum et de commissoria lege in pignoribus rescindenda.
8.35.   De exceptionibus sive praescriptionibus.
8.36.   De litigiosis.
8.37.   De contrahenda et committenda stipulatione.
8.38.   De inutilibus stipulationibus.
8.39.   De duobus reis stipulandi et duobus reis promittendi.
8.40.   De fideiussoribus et mandatoribus.
8.41.   De novationibus et delegationibus.
8.42.   De solutionibus et liberationibus.
8.43.   De acceptilationibus.
8.44.   De evictionibus.
8.45.   Creditorem evictionem non debere.
8.46.   De patria potestate.
8.47.   De adoptionibus.
8.48.   De emancipationibus liberorum.
8.49.   De ingratis liberis.
8.50.   De postliminio et de redemptis ab hostibus.
8.51.   De infantibus expositis liberis et servis et de his qui sanguinolentos emptos
8.52.   Quae sit longa consuetudo.
8.53.   De donationibus.
8.54.   De donationibus quae sub modo vel condicione vel ex certo tempore conficiuntur.
8.55.   De revocandis donationibus.
8.56.   De mortis causa donationibus.
8.57.   De infirmandis poenis caelibatus et orbitatis et decimariis sublatis.
8.58.   De iure liberorum.

                 Liber IX

9.1.   Qui accusare non possunt.
9.2.   De accusationibus et inscriptionibus.
9.3.   De exhibendis vel transmittendis reis.
9.4.   De custodia reorum.
9.5.   De privatis carceribus inhibendis.
9.6.   Si reus vel accusator mortuus fuerit.
9.7.   Si quis imperatori maledixerit.
9.8.   Ad legem Iuliam maiestatis.
9.9.   Ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro.
9.10.   Si quis eam cuius tutor fuerit corruperit.
9.11.   De mulieribus quae servis propriis se iunxerunt.
9.12.   Ad legem Iuliam de vi publica seu privata.
9.13.   De raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialium.
9.14.   De emendatione servorum.
9.15.   De emendatione propinquorum.
9.16.   Ad legem Corneliam de sicariis.
9.17.   De his qui parentes vel liberos occiderunt.
9.18.   De maleficiis et mathematicis et ceteris similibus.
9.19.   De sepulchro violato.
9.20.   Ad legem Fabiam.
9.21.   Ad legem Viselliam.
9.22.   Ad legem Corneliam de falsis.
9.23.   De his qui sibi adscribunt in testamento.
9.24.   De falsa moneta.
9.25.   De mutatione nominis.
9.26.   Ad legem Iuliam de ambitu.
9.27.   Ad legem Iuliam repetundarum.
9.28.   De crimine peculatus.
9.29.   De crimine sacrilegii.
9.30.   De seditiosis et his qui plebem audent contra publicam quietem colligere.
9.31.   Quando civilis actio criminali praeiudicet et an utraque ab eodem exerceri potest.
9.32.   De crimine expilatae hereditatis.
9.33.   Vi bonorum raptorum.
9.34.   De crimine stellionatus.
9.35.   De iniuriis.
9.36.   De famosis libellis.
9.37.   De abigeis.
9.38.   De nili aggeribus non rumpendis.
9.39.   De his qui latrones vel in aliis criminibus reos occultaverint.
9.40.   De requirendis.
9.41.   De quaestionibus.
9.42.   De abolitionibus.
9.43.   De generali abolitione.
9.44.   Ut intra certum tempus criminalis quaestio terminetur.
9.45.   Ad senatus consultum Turpillianum.
9.46.   De calumniatoribus.
9.47.   De poenis.
9.48.   Ne sine iussu principis certis iudicibus liceat confiscare.
9.49.   De bonis conscriptorum seu damnatorum.
9.50.   De bonis mortem sibi consciscentium.
9.51.   De sententiam passis et restitutis.

                 Liber X

10.1.   De iure fisci.
10.2.   De conveniendis fisci debitoribus.
10.3.   De fide et iure hastae fiscalis et de adiectionibus.
10.4.   De venditione rerum fiscalium cum privatis communium.
10.5.   Ne fiscus rem quam vendidit evincat.
10.6.   De his qui ex publicis rationibus mutuam pecuniam acceperunt.
10.7.   Poenis fiscalibus creditores praeferri.
10.8.   De fiscalibus usuris.
10.9.   De sententiis adversus fiscum latis retractandis.
10.10.   De bonis vacantibus et de incorporatione.
10.11.   De delatoribus.
10.12.   De petitionibus bonorum sublatis.
10.13.   De his qui se deferunt.
10.14.   Si liberalitatis imperialis socius sine herede defecerit.
10.15.   De thesauris.
10.16.   De annona et tributis.
10.17.   De indictionibus.
10.18.   De superindicto.
10.19.   De exactionibus tributorum.
10.20.   De superexactionibus.
10.21.   De capiendis et distrahendis pignoribus tributorum causa.
10.22.   De apochis publicis et descriptionibus curialium.
10.23.   De canone largitionalium titulorum.
10.24.   Ne operae a collatoribus exigantur.
10.25.   De immunitate nemini concedenda.
10.26.   De conditis in publicis horreis.
10.27.   Ut nemini liceat in coemptione specierum se excusare et de munere sitoniae.
10.28.   De collatione donatorum vel relevatorum aut translatorum seu adaeratorum.
10.29.   De collatione aeris.
10.30.   De discussoribus.
10.32.   De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae
10.33.   Si libertus aut servus ad decurionatum adspiraverit.
10.34.   De praediis curialium sine decreto non alienandis.
10.35.   Quando et quibus debetur quarta pars ex bonis decurionum et de modo distributionis eorum.
10.36.   De imponenda lucrativis descriptione.
10.37.   De praebendo salario.
10.38.   Si curialis relicta civitate rus habitare maluerit.
10.39.   De municipibus et originariis.
10.40.   De incolis et ubi quis domicilium habere videtur et de his qui studiorum causa
10.41.   De honoribus et muneribus non continuandis inter patrem et filium et de intervallis.
10.42.   De muneribus patrimoniorum.
10.43.   Quemadmodum civilia munera indicuntur.
10.44.   De his qui sponte munera susceperunt.
10.45.   De his qui a principe vacationem acceperunt.
10.46.   De vacatione muneris.
10.47.   De decretis decurionum super immunitate quibusdam concedenda.
10.48.   De excusationibus munerum.
10.49.   De quibus muneribus vel praestationibus nemini liceat se excusare.
10.50.   Qui aetate se excusant.
10.51.   Qui morbo.
10.52.   De his qui numero liberorum vel paupertate excusationem meruerunt.
10.53.   De professoribus et medicis.
10.54.   De athletis.
10.55.   De his qui non impletis stipendiis sacramento soluti sunt.
10.56.   Quibus muneribus excusantur ii, qui post impletam militiam vel advocationem
10.57.   De conductoribus vectigalium fisci.
10.58.   De libertinis.
10.59.   De infamibus.
10.60.   De reis postulatis.
10.61.   De his qui in exsilium dati vel ordine moti sunt.
10.62.   De filiis familias et quemadmodum pater pro his teneatur.
10.63.   De peculo successorum parentis.
10.64.   De mulieribus in quo loco munera sexui congruentia et honores agnoscant.
10.65.   De legationibus.
10.66.   De excusationibus artificum.
10.67.   De potioribus ad munera nominandis.
10.68.   Si propter inimicitias creatio facta sit.
10.69.   De sumptuum recuperatione.
10.70.   Si post creationem quis decesserit.
10.71.   De tabulariis scribis logographis et censualibus.
10.72.   De susceptoribus praepositis et arcariis.
10.73.   De ponderatoribus et auri illatione.
10.74.   De auri publici prosecutoribus.
10.75.   De his quae ex publica collatione illata sunt non usurpandis.
10.76.   De auro coronario.
10.77.   De irenarchis.
10.78.   De argenti pretio quod thesauris infertur.

                 Liber XI

11.1.   De tollenda lustralis auri collatione.
11.2.   De naviculariis seu naucleris publicas species transportantibus.
11.3.   De praediis naviculariorum.
11.4.   De navibus non excusandis.
11.5.   Ne quid oneri publico imponatur.
11.6.   De naufragiis.
11.7.   De metallariis et metallis et procuratoribus metallorum.
11.8.   De murilegulis et gynaeciariis et procuratoribus gynaecii et de monetariis et bastagariis.
11.9.   De vestibus holoveris et auratis et de intinctione sacri muricis.
11.10.   De fabricensibus.
11.11.   De veteris numismatis potestate.
11.12.   Nulli licere in frenis et equestribus sellis et in balteis margaritas et smaragdos
11.13.   De classicis.
11.14.   De decuriis urbis Romae.
11.15.   De privilegiis corporatorum urbis Romae.
11.16.   De pistoribus.
11.17.   De suariis et susceptoribus vini et ceteris corporatis.
11.18.   De collegiatis et chartopratis et nummulariis.
11.19.   De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae.
11.20.   De honoratorum vehiculis.
11.21.   De privilegiis urbus Constantinopolitanae.
11.22.   De metropoli Beryto.
11.23.   De canone frumentario urbis Romae.
11.24.   De frumento urbis Constantinopolitanae.
11.25.   De annonis civilibus.
11.26.   De mendicantibus validis.
11.27.   De nautis Tiberinis.
11.28.   De frumento Alexandrino.
11.29.   De Alexandriae primatibus.
11.30.   De iure rei publicae.
11.31.   De administratione rerum publicarum.
11.32.   De vendendis rebus civitatis.
11.33.   De debitoribus civitatum.
11.34.   De periculo nominatorum.
11.35.   De periculo eorum qui pro magistratibus intervenerunt.
11.36.   Quo quisque ordine conveniatur.
11.37.   Ne quis liber invitus actum rei publicae gerere cogatur.
11.38.   Iniuncti muneris sumptus ad omnes collegas pertinere.
11.39.   De his qui ex officio quod administraverunt conveniuntur.
11.40.   De solutionibus et liberationibus debitorum civitatis.
11.41.   De spectaculis et scaenicis et lenonibus.
11.42.   De expensis publicorum ludorum.
11.43.   De aquaeductu.
11.44.   De gladiatoribus penitus tollendis.
11.45.   De venatione ferarum.
11.46.   De maiuma.
11.47.   Ut armorum usus inscio principe interdictus sit.
11.48.   De agricolis censitis vel colonis.
11.49.   De capitatione civium censibus eximenda.
11.50.   In quibus causis coloni censiti dominos accusare possunt.
11.51.   De colonis Palaestinis.
11.52.   De colonis Thracensibus.
11.53.   De colonis Illyricianis.
11.54.   Ut nemo ad suum patrocinium suscipiat vicos vel rusticanos eorum.
11.55.   Ut rusticani ad nullum obsequium devocentur.
11.56.   Non licere metrocomiae habitatoribus loca sua ad extraneum transferre.
11.57.   Ut nullus ex vicanis pro alienis debitis vicanorum teneatur.
11.58.   De censibus et censitoribus et peraequatoribus et inspectoribus.
11.59.   De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur.
11.60.   De fundis limitotrophis et terris et paludibus et pascuis limitaneis vel castellorum.
11.61.   De pascuis publicis vel privatis.
11.62.   De fundis patrimonialibus et saltuensibus et emphyteuticis et eorum conductoribus.
11.63.   De mancipiis et colonis patrimonialium et saltuensium et emphyteuticariorum fundorum.
11.64.   De fugitivis colonis patrimonialibus et emphyteuticis et saltuensibus.
11.65.   De collatione fundorum patrimonialium et emphyteuticorum.
11.66.   De fundis rei privatae et saltibus divinae domus.
11.67.   De fundis et saltibus rei dominicae.
11.68.   De agricolis et mancipiis dominicis vel fiscalibus sive rei privatae.
11.69.   De praediis tamiacis et de his qui ex colonis dominicis aliisque liberare condicionis
11.70.   De diversis praediis urbanis et rusticis templorum et civitatum et omni reditu civili.
11.71.   De locatione praediorum civilium vel fiscalium sive templorum sive rei privatae
11.72.   De conductoribus et procuratoribus sive actoribus praediorum fiscalium et domus Augustae.
11.73.   Quibus ad conductionem praediorum fiscalium accedere non licet.
11.74.   De collatione fundorum fiscalium vel rei privatae vel dominicae vel civitatum
11.75.   De privilegiis domus augustae vel rei privatae et quarum collationum excusationem habent.
11.76.   De grege dominico.
11.77.   De palatiis et domibus dominicis.
11.78.   De cupressis ex luco Daphnensi vel Perseis per Aegyptum non excidendis vel vendendis.

                 Liber XII

12.1.   De dignitatibus.
12.2.   De praetoribus et honore praeturae et gleba et folli et septem solidorum functione sublata.
12.3.   De consulibus et non spargendis ab his pecuniis et de praefectis et magistris militum
12.4.   De praefectis praetorio sive urbis et magistris militum in dignitatibus exaequandis.
12.5.   De praepositis sacri cubiculi et de omnibus cubiculariis et privilegiis eorum.
12.6.   De quaestoribus magistris officiorum comitibus sacrarum largitionum et rei privatae.
12.7.   De primicerio et secundocerio et notariis.
12.8.   Ut dignitatum ordo servetur.
12.9.   De magistris scriniorum.
12.10.   De comitibus consistorianis.
12.11.   De comitibus et tribunis scholarum.
12.12.   De comitibus rei militaris.
12.13.   De comitibus et archiatris sacri palatii.
12.14.   De comitibus qui provincias regunt.
12.15.   De professoribus qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam.
12.16.   De decurionibus et silentiariis.
12.17.   De domesticis protectoribus.
12.18.   De praepositis labarum.
12.19.   De proximis sacrorum scriniorum ceterisque qui in sacris scriniis militant.
12.20.   De agentibus in rebus.
12.21.   De principibus agentum in rebus.
12.22.   De curiosis.
12.23.   De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum.
12.24.   De stratoribus.
12.25.   De castrensianis et ministerianis.
12.26.   De decanis.
12.27.   De mensoribus.
12.28.   De privilegiis eorum qui in sacro palatio militant.
12.29.   De privilegiis scholarum.
12.30.   De castrensi omnium palatinorum peculio.
12.31.   De equestri dignitate.
12.32.   De perfectissimatus dignitate.
12.33.   Qui militare possunt vel non et de servis ad militiam vel dignitatem adspirantibus
12.34.   Negotiatores ne militent.
12.35.   De re militari.
12.36.   De castrensi peculio militum et praefectianorum.
12.37.   De erogatione militaris annonae.
12.38.   De excoctione et translatione militarium annonarum.
12.39.   De militari veste.
12.40.   De metatis et epidemeticis.
12.41.   De salgamo hospitibus non praebendo.
12.42.   De commeatu.
12.43.   De tironibus.
12.44.   De litorum et itinerum custodia.
12.45.   De desertoribus et occultatoribus eorum.
12.46.   De veteranis.
12.47.   De filiis officialium militarium qui in bello moriuntur.
12.48.   De oblatione votorum.
12.49.   De numerariis actuariis et chartulariis et adiutoribus scriniariis et exceptoribus sedis
12.50.   De cursu publico angariis et parangariis.
12.51.   De tractoriis et stativis.
12.52.   De apparitoribus praefectorum praetorio et privilegiis eorum.
12.53.   De apparitoribus praefecti urbis.
12.54.   De apparitoribus magistrorum militum et privilegiis eorum.
12.55.   De apparitoribus proconsulis et legati.
12.56.   De apparitoribus comitis Orientis.
12.57.   De cohortalibus principibus corniculariis et primipilaribus.
12.58.   De apparitoribus praefecti annonae.
12.59.   De diversis officiis et apparitoribus iudicum et probatoriis eorum.
12.60.   De exsecutoribus et exactoribus.
12.61.   De lucris advocatorum et concussionibus officiorum sive apparitorum.
12.62.   De primipilo.
12.63.   Publicae laetitiae vel consulum nuntiatores vel insinuatores constitutionum

 
Digesta seu pandectae (533)

                 De conceptione digestorum
                 Constitutio omnem
                 De confirmatione digestorum
                 Tituli totius omnium digestorum seu pandectarum

                 Liber I

1.1   De iustitia et iure.
1.2   De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium.
1.3   De legibus senatusque consultis et longa consuetudine.
1.4   De constitutionibus principum.
1.5   De statu hominum.
1.6   De his qui sui vel alieni iuris sunt.
1.7   De adoptionibus et emancipationibus et aliis modis quibus potestas solvitur.
1.8   De divisione rerum et qualitate.
1.9   De senatoribus.
1.10   De officio consulis.
1.11   De officio praefecti praetorio.
1.12   De officio praefecti urbi.
1.13   De officio quaestoris.
1.14   De officio praetorum.
1.15   De officio praefecti vigilum.
1.16   De officio proconsulis et legati.
1.17   De officio praefecti Augustalis.
1.18   De officio praesidis.
1.19   De officio procuratoris Caesaris vel rationalis.
1.20   De officio iuridici.
1.21   De officio eius, cui mandata est iurisdictio.
1.22   De officio adsessorum.

                 Liber II

2.1   De iurisdictione.
2.2   Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur.
2.3   I quis ius dicenti non obtemperaverit.
2.4   De in ius vocando.
2.5   Si quis in ius vocatus non ierit sive quis eum vocaverit, quem ex edicto non debuerit.
2.6   In ius vocati ut eant aut satis vel cautum dent.
2.7   Ne quis eum qui in ius vocabitur vi eximat.
2.8   Qui satisdare cogantur vel iurato promittant vel suae promissioni committantur.
2.9   Si ex noxali causa agatur, quemadmodum caveatur.
2.10   De eo per quem factum erit quominus quis in iudicio sistat.
2.11   Si quis cautionibus in iudicio sistendi causa factis non obtemperaverit.
2.12   De feriis et dilationibus et diversis temporibus.
2.13   De edendo.
2.14   De pactis.
2.15   De transactionibus.

                 Liber III

3.1   De postulando.
3.2   De his qui notantur infamia.
3.3   De procuratoribus et defensoribus.
3.4   Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur.
3.5   De negotiis gestis.
3.6   De calumniatoribus.

                 Liber IV

4.1   De in integrum restitutionibus.
4.2   Quod metus causa gestum erit.
4.3   De dolo malo.
4.4   De minoribus viginti quinque annis.
4.5   De capite minutis.
4.6   Ex quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum restituuntur.
4.7   De alienatione iudicii mutandi causa facta.
4.8   De receptis: qui arbitrium receperint ut sententiam dicant.
4.9   Nautae caupones stabularii ut recepta restituant.

                 Liber V

5.1   De iudiciis: ubi quisque agere vel conveniri debeat.
5.2   De inofficioso testamento.
5.3   De hereditatis petitione.
5.4   Si pars hereditatis petatur.
5.5   De possessoria hereditatis petitione.
5.6   De fideicommissaria hereditatis petitione.

                 Liber VI

6.1   De rei vindicatione.
6.2   De publiciana in rem actione.
6.3   Si ager vectigalis, id est emphyteuticarius, petatur.

                 Liber VII

7.1   De usu fructu et quemadmodum quis utatur fruatur.
7.2   De usu fructu adcrescendo.
7.3   Quando dies usus fructus legati cedat.
7.4   Quibus modis usus fructus vel usus amittitur.
7.5   De usu fructu earum rerum, quae usu consumuntur vel minuuntur.
7.6   Si usus fructus petetur vel ad alium pertinere negetur.
7.7   De operis servorum
7.8   De usu et habitatione.
7.9   Usufructuarius quemadmodum caveat.

                 Liber VIII

8.1   De servitutibus.
8.2   De servitutibus praediorum urbanorum.
8.3   De servitutibus praediorum rusticorum.
8.4   Communia praediorum tam urbanorum quam rusticorum.
8.5   Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur.
8.6   Quemadmodum servitutes amittuntur.

                 Liber IX

9.1   Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.
9.2   Ad legem Aquiliam.
9.3   De his, qui effuderint vel deiecerint.
9.4   De noxalibus actionibus.

                 Liber X

10.1   Finium regundorum.
10.2   Familiae erciscundae.
10.3   Communi dividundo.
10.4   Ad exhibendum.

                 Liber XI

11.1   De interrogationibus in iure faciendis et interrogatoriis actionibus.
11.2   De quibus rebus ad eundem iudicem eatur.
11.3   De servo corrupto.
11.4   De fugitivis.
11.5   De aleatoribus.
11.6   Si mensor falsum modum dixerit.
11.7   De religiosis et sumptibus funerum et ut funus ducere liceat.
11.8   De mortuo inferendo et sepulchro aedificando.

                 Liber XII

12.1   De rebus creditis si certum petetur et de condictione.
12.2   De iureiurando sive voluntario sive necessario sive iudiciali.
12.3   De in litem iurando.
12.4   De condictione causa data causa non secuta.
12.5   De condictione ob turpem vel iniustam causam.
12.6   De condictione indebiti.
12.7   De condictione sine causa.

                 Liber XIII

13.1   De condictione furtiva.
13.2   De condictione ex lege.
13.3   De condictione triticiaria.
13.4   De eo quod certo loco dari oportet.
13.5   De pecunia constituta.
13.6   Commodati vel contra.
13.7   De pigneraticia actione vel contra.

                 Liber XIV

14.1   De exercitoria actione.
14.2   De lege Rodia "Rhodia" de iactu.
14.3   De institoria actione.
14.4   De tributoria actione.
14.5   Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicetur.
14.6   De senatus consulto Macedoniano.

                 Liber XV

15.1  De peculio.
15.2   Quando de peculio actio annalis est.
15.3   De in rem verso.
15.4   Quod iussu.

                 Liber XVI

16.1   Ad senatus consultum Velleianum.
16.2   De compensationibus.
16.3   Depositi vel contra.

                 Liber XVII

17.1   Mandati vel contra.
17.2   Pro socio.

                 Liber XVIII

18.1   De contrahenda emptione et de pactis inter emptorem et venditorem compositis
18.2   De in diem addictione.
18.3   De lege commissoria.
18.4   De hereditate vel actione vendita.
18.5   De rescindenda venditione et quando licet ab emptione discedere.
18.6   De periculo et commodo rei venditae.
18.7   De servis exportandis: vel si ita mancipium venierit ut manumittatur vel contra.

                 Liber XIX

19.1   De actionibus empti venditi.
19.2   Locati conducti.
19.3   De aestimatoria.
19.4   De rerum permutatione.
19.5   De praescriptis verbis et in factum actionibus.

                 Liber XX

20.1   De pignoribus et hypothecis et qualiter ea contrahantur et de pactis eorum.
20.2   In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur.
20.3   Quae res pignori vel hypothecae datae olbigari non possunt.
20.4   Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur et de his qui in priorum creditorum locum
20.5   De distractione pignorum et hypothecarum.
20.6   Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.

                 Liber XXI

21.1   De aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris.
21.2   De evictionibus et duplae stipulatione.
21.3   De exceptione rei venditae et traditae.

                 Liber XXII

22.1   De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora.
22.2   De nautico faenore.
22.3   De probationibus et praesumptionibus.
22.4   De fide instrumentorum et amissione eorum.
22.5   De testibus.
22.6   De iuris et facti ignorantia.

                 Liber XXIII

23.1   De sponsalibus.
23.2   De ritu nuptiarum.
23.3   De iure dotium.
23.4   De pactis dotalibus.
23.5   De fundo dotali.

                 Liber XXIV

24.1   De donationibus inter virum et uxorem.
24.2   De divortiis et repudiis.
24.3   Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur.

                 Liber XXV

25.1   De impensis in res dotales factis.
25.2   De actione rerum amotarum.
25.3   De agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis.
25.4   De inspiciendo ventre custodiendoque partu.
25.5   Si ventris nomine muliere in possessionem missa eadem possessio dolo malo
25.6   Si mulier ventris nomine in possessione calumniae causa esse dicetur.
25.7   De concubinis.

                 Liber XXVI

26.1   De tutelis.
26.2   De testamentaria tutela.
26.3   De confirmando tutore vel curatore.
26.4   De legitimis tutoribus.
26.5   De tutoribus et curatoribus datis ab his qui ius dandi habent
26.6   Qui petant tutores vel curatores et ubi petantur.
26.7   De administratione et periculo tutorum et curatorum qui gesserint vel non
26.8   De auctoritate et consensu tutorum et curatorum.
26.9   Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt.
26.10   De suspectis tutoribus et curatoribus.

                 Liber XXVII

27.1   De excusationibus.
27.2   Ubi pupillus educari vel morari debeat et de alimentis ei praestandis.
27.3   De tutelae et rationibus distrahendis et utili curationis causa actione.
27.4   De contraria tutelae et utili actione.
27.5   De eo qui pro tutore prove curatore negotia gessit.
27.6   Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur.
27.7   De fideiussoribus et nominatoribus et heredibus tutorum et curatorum.
27.8   De magistratibus conveniendis.
27.9   De rebus eorum, qui sub tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis.
27.10   De curatoribus furioso et aliis extra minores dandis.

                 Liber XXVIII

28.1   Qui testamenta facere possunt et quemadmodum tesamenta fiant.
28.2   De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis.
28.3   De iniusto rupto irrito facto testamento.
28.4   De his quae in testamento delentur inducuntur vel inscribuntur.
28.5   De heredibus instituendis.
28.6   De vulgari et pupillari substitutione.
28.7   De condicionibus institutionum.
28.8   De iure deliberandi.

                 Liber XXIX

29.1   De testamento militis.
29.2   De adquirenda vel omittenda hereditate.
29.3   Testamenta quemadmodum aperiuntur inspiciantur et describantur.
29.4   Si quis omissa causa testamenti ab intestato vel alio modo possideat hereditatem.
29.5   De senatus consulto Silaniano et Claudiano: quorum testamenta ne aperiantur.
29.6   Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit.
29.7   De iure codicillorum.

                 Liber XXX

30.1   De legatis et fideicommissis.

                 Liber XXXI

31.1   De legatis et fideicommissis.

                 Liber XXXII

32.1   De legatis et fideicommissis.

                 Liber XXXIII

33.1   De annuis legatis et fideicommissis.
33.2   De usu et de usu fructu et reditu et habitatione et operis per legatum vel fideicommissum datis.
33.3   De servitute legata.
33.4   De dote praelegata.
33.5   De optione vel electione legata.
33.6   De tritico vino vel oleo legato.
33.7   De instructo vel instrumento legato.
33.8   De peculio legato.
33.9   De penu legata.
33.10   De suppellectile legata.

                 Liber XXXIV

34.1   De alimentis vel cibariis legatis.
34.2   De auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et statuis legatis.
34.3   De liberatione legata.
34.4   De adimendis vel transferendis legatis vel fideicommissis.
34.5   De rebus dubiis.
34.6   De his quae poenae causa relinquuntur.
34.7   De regula Catoniana.
34.8   De his quae pro non scriptis habentur.
34.9   De his quae ut indignis auferuntur.

                 Liber XXXV

35.1   De condicionibus et demonstrationibus et causis et modis eorum, quae in testamento scribuntur.
35.2   Ad legem Falcidiam.
35.3   Si cui plus, quam per legem Falcidiam licuerit, legatum esse dicetur.

                 Liber XXXVI

36.1   Ad senatus consultum Trebellianum.
36.2   Quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat.
36.3   Ut legatorum seu fideicommissorum servandorum causa caveatur.
36.4   Ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum servandorum causa esse liceat.

                 Liber XXXVII

37.1   De bonorum possessionibus.
37.2   Si tabulae testamenti extabunt.
37.3   De bonorum possessione furioso infanti muto surdo caeco competente.
37.4   De bonorum possessione contra tabulas.
37.5   De legatis praestandis contra tabulas bonorum possessione petita.
37.6   De collatione bonorum.
37.7   De dotis collatione.
37.8   De coniungendis cum emancipato liberis eius.
37.9   De ventre in possessionem mittendo et curatore eius.
37.10   De Carboniano edicto.
37.11   De bonorum possessione secundum tabulas.
37.12   Si a parente quis manumissus sit.
37.13   De bonorum possessione ex testamento militis.
37.14   De iure patronatus.
37.15   De obsequiis parentibus et patronis praestandis.

                 Liber XXXVIII

38.1   De operis libertorum.
38.2   De bonis libertorum.
38.3   De libertis universitatium.
38.4   De adsignandis libertis.
38.5   Si quid in fraudem patroni factum sit.
38.6   Si tabulae testamenti nullae extabunt, unde liberi.
38.7   Unde legitimi.
38.8   Unde cognati.
38.9   De successorio edicto.
38.10   De gradibus et adfinibus et nominibus eorum.
38.11   Unde vir et uxor.
38.12   De veteranorum et militum successione.
38.13   Quibus non competit bonorum possessio.
38.14   Ut ex legibus senatusve consultis bonorum possessio detur.
38.15   Quis ordo in possessionibus servetur.
38.16   De suis et legitimis heredibus.
38.17   Ad senatus consultum Tertullianum et Orphitianum.

                 Liber XXXIX

39.1   De operis novi nuntiatione.
39.2   De damno infecto et de suggrundis et proiectionibus.
39.3   De aqua et aquae pluviae arcendae.
39.4   De publicanis et vectigalibus et commissis.
39.5   De donationibus.
39.6   De mortis causa donationibus et capionibus.

                 Liber XL

40.1   De manumissionibus.
40.2   De manumissis vindicta.
40.3   De manumissionibus quae servis ad universitatem pertinentibus imponuntur.
40.4   De manumissis testamento.
40.5   De fideicommissariis libertatibus.
40.6   De ademptione libertatis.
40.7   De statuliberis.
40.8   Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt.
40.9   Qui et a quibus manumissi liberi non fiunt et ad legem Aeliam Sentiam.
40.10   De iure aureorum anulorum.
40.11   De natalibus restituendis.
40.12   De liberali causa.
40.13   Quibus ad libertatem proclamare non licet.
40.14   Si ingenuus esse dicetur.
40.15   Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur.
40.16   De collusione detegenda.

                 Liber XLI

41.1   De adquirendo rerum dominio.
41.2   De adquirenda vel amittenda possessione.
41.3   De usurpationibus et usucapionibus.
41.4   Pro emptore.
41.5   Pro herede vel pro possessore.
41.6   Pro donato.
41.7   Pro derelicto.
41.8   Pro legato.
41.9   Pro dote.
41.10   Pro suo.
41.11   Communia de accessionibus possessionum.

                 Liber XLII

42.1   De re iudicata et de effectu sententiarum et de interlocutionibus.
42.2   De confessis.
42.3   De cessione bonorum.
42.4   Quibus ex causis in possessionem eatur.
42.5   De rebus auctoritate iudicis possidendis seu vendundis.
42.6   De separationibus.
42.7   De curatore bonis dando.
42.8   Quae in fraudem creditorum facta sunt ut restituantur.

                 Liber XLIII

43.1   De interdictis sive extraordinariis actionibus, quae pro his competunt.
43.2   Quorum bonorum.
43.3   Quod legatorum.
43.4   Ne vis fiat ei, qui in possessionem missus erit.
43.5   De tabulis exhibendis.
43.6   Ne quid in loco sacro fiat.
43.7   De locis et itineribus publicis.
43.8   Ne quid in loco publico vel itinere fiat.
43.9   De loco publico fruendo.
43.10   De via publica et si quid in ea factum esse dicatur.
43.11   De via publica et itinere publico reficiendo.
43.12   De fluminibus. ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur.
43.13   Ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore aestate fluxit.
43.14   Ut in flumine publico navigare liceat.
43.15   De ripa munienda.
43.16   De vi et de vi armata.
43.17   Uti possidetis.
43.18   De superficiebus.
43.19   De itinere actuque privato.
43.20   De aqua cottidiana et aestiva.
43.21   De rivis.
43.22   De fonte.
43.23   De cloacis.
43.24   Quod vi aut clam.
43.25   De remissionibus.
43.26   De precario.
43.27   De arboribus caedendis.
43.28   De glande legenda.
43.29   De homine libero exhibendo.
43.30   De liberis exhibendis, item ducendis.
43.31   Utrubi.
43.32   De migrando.
43.33   De Salviano interdicto.

                 Liber XLIV

44.1   De exceptionibus praescriptionibus et praeiudiciis.
44.2   De exceptione rei iudicatae.
44.3   De diversis temporalibus praescriptionibus et de accessionibus possessionum.
44.4   De doli mali et metus exceptione.
44.5   Quarum rerum actio non datur.
44.6   De litigiosis.
44.7   De obligationibus et actionibus.

                 Liber XLV

45.1   De verborum obligationibus.
45.2   De duobus reis constituendis.
45.3   De stipulatione servorum.

                 Liber XLVI

46.1   De fideiussoribus et mandatoribus.
46.2   De novationibus et delegationibus.
46.3   De solutionibus et liberationibus.
46.4   De acceptilatione.
46.5   De stipulationibus praetoriis.
46.6   Rem pupilli vel adulescentis salvam fore.
46.7   Iudicatum solvi.
46.8   Ratam rem haberi et de ratihabitione.

                 Liber XLVII

47.1   De privatis delictis.
47.2   De furtis.
47.3   De tigno iuncto.
47.4   Si is, qui testamento liber esse iussus erit, post mortem domini ante aditam hereditatem
47.5   Furti adversus nautas caupones stabularios.
47.6   Si familia furtum fecisse dicetur.
47.7     Arborum furtim caesarum.
47.8   Vi bonorum raptorum et de turba.
47.9   De incendio ruina naufragio rate nave expugnata.
47.10   De iniuriis et famosis libellis.
47.11   De extraordinariis criminibus.
47.12   De sepulchro violato.
47.13   De concussione.
47.14   De abigeis.
47.15   De praevaricatione.
47.16   De receptatoribus.
47.17   De furibus balneariis.
47.18   De effractoribus et expilatoribus.
47.19   Expilatae hereditatis.
47.20   Stellionatus.
47.21   De termino moto.
47.22   De collegiis et corporibus.
47.23   De popularibus actionibus.

                 Liber XLVIII

48.1   De publicis iudiciis.
48.2   De accusationibus et inscriptionibus.
48.3   De custodia et exhibitione reorum.
48.4   Ad legem Iuliam maiestatis.
48.5   Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis.
48.6   Ad legem Iuliam de vi publica.
48.7   Ad legem Iuliam de vi privata.
48.8   Ad legem Corneliam de siccariis et veneficis.
48.9   De lege Pompeia de parricidiis.
48.10   De lege Cornelia de falsis et de senatus consulto liboniano.
48.11   De lege Iulia repetundarum.
48.12   De lege Iulia de annona.
48.13   Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis.
48.14   De lege Iulia ambitus.
48.15   De lege Fabia de plagiariis.
48.16   Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum.
48.17   De requirendis vel absentibus damnandis.
48.18   De quaestionibus.
48.19   De poenis.
48.20   De bonis damnatorum.
48.21   De bonis eorum, qui ante sententiam vel mortem sibi consciverunt vel accusatorem corruperunt.
48.22   De interdictis et relegatis et deportatis.
48.23   De sententiam passis et restitutis.
48.24   De cadaveribus punitorum.

                 Liber XLIX

49.1   De appellationibus et relegationibus.
49.2   A quibus appellari non licet.
49.3   Quis a quo appelletur.
49.4   Quando appellandum sit et intra quae tempora.
49.5   De appellationibus recipiendis vel non.
49.6   De libellis dimissoriis, qui apostoli dicuntur.
49.7   Nihil innovari appellatione interposita.
49.8   Quae sententiae sine appellatione rescindantur.
49.9   An per alium causae appellationum reddi possunt.
49.10   Si tutor vel curator magistratusve creatus appellaverit.
49.11   Eum qui appellaverit in provincia defendi.
49.12   Apud eum, a quo appellatur, aliam causam agere compellendum.
49.13   Si pendente appellatione mors intervenerit.
49.14   De iure fisci.
49.15   De captivis et de postliminio et redemptis ab hostibus.
49.16   De re militari.
49.17   De castrensi peculio.
49.18   De veteranis.

                 Liber L

50.1     Ad municipalem et de incolis.
50.2     De decurionibus et filiis eorum.
50.3   De albo scribendo.
50.4   De muneribus et honoribus.
50.5   De vacatione et excusatione munerum.
50.6   De iure immunitatis.
50.7   De legationibus.
50.8   De administratione rerum ad civitates pertinentium.
50.9   De decretis ab ordine faciendis.
50.10   De operibus publicis.
50.11   De nundinis.
50.12   De pollicitationibus.
50.13   De variis et extraordinariis cognitionibus et si iudex litem suam fecisse dicetur.
50.14   De proxeneticis.
50.15   De censibus.
50.16   De verborum significatione.
50.17   De diversis regulis iuris antiqui.

 
Institutiones (533)

                 Prooemium
                 Institutionum titulorum conspectus

                 Liber I

1.1   De iustitia et iure
1.2   De iure naturali, gentium et civili
1.3   De iure personarum
1.4   De ingenuis
1.5   De libertinis
1.6   Qui quibus ex causis manumittere non possunt
1.7   De lege Fufia Caninia sublata
1.8   De his qui sui vel alieni iuris sunt
1.9   De patria potestate
1.10   De nuptiis
1.11   De adoptionibus
1.12   Quibus modis ius potestatis solvitur
1.13   De tutelis
1.14   Qui dari tutores testamento possunt
1.15   De legitima adgnatorum tutela
1.16   De capitis minutione
1.17   De legitima patronorum tutela
1.18   De legitima parentum tutela
1.19   De fiduciaria tutela
1.20   De Atiliano tutore vel eo qui ex lege Iulia et Titia dabatur
1.21   De auctoritate tutorum
1.22   Quibus modis tutela finitur
1.23   De curatoribus
1.24   De satisdatione tutorum vel curatorum
1.25   De excusationibus tutorum vel curatorum
1.26   De suspectis tutoribus et curatoribus

                 Liber II

2.1   De rerum divisione
2.2   De rebus incorporalibus
2.3   De servitutibus
2.4   De usu fructu
2.5   De usu et habitatione
2.6   De usucapionibus et longi temporis possessionibus
2.7   De donationibus
2.8   Quibus alienare licet vel non
2.9   Per quas personas nobis adquiritur
2.10   De testamentis ordinandis
2.11   De militari testamento
2.12   Quibus non est permissum testamenta facere
2.13   De exheredatione liberorum
2.14   De heredibus instituendis
2.15   De vulgari substitutione
2.16   De pupillari substitutione
2.17   Quibus modis testamenta infirmantur
2.18   De inofficioso testamento
2.19   De heredum qualitate et differentia
2.20   De legatis
2.21   De ademptione legatorum
2.22   De lege Falcidia
2.23   De fideicommissariis hereditatibus
2.24   De singulis rebus per fideicommissum relictis
2.25   De codicillis

                 Liber III

3.1   De hereditatibus quae ab intestato deferuntur
3.2   De legitima adgnatorum successione
3.3   De senatus consulto Tertulliano
3.4   De senatus consulto Orphitiano
3.5   De successione cognatorum
3.6   De gradibus cognationis
3.7   De successione libertorum
3.8   De adsignatione libertorum
3.9   De bonorum possessionibus
3.10   De adquisitione per adrogationem
3.11   De eo cui libertatis causa bona addicuntur
3.12   De successionibus sublatis
3.13   De obligationibus
3.14   Quibus modis re contrahitur obligatio
3.15   De verborum obligatione
3.16   De duobus reis stipulandi et promittendi
3.17   De stipulatione servorum
3.18   De divisione stipulationum
3.19   De inutilibus stipulationibus
3.20   De fideiussoribus
3.21   De litterarum obligatione
3.22   De consensu obligatione
3.23   De emptione et venditione
3.24   De locatione et conductione
3.25   De societate
3.26   De mandato
3.27   De obligationibus quasi ex contractu
3.28   Per quas personas nobis obligatio adquiritur
3.29   Quibus modis obligatio tollitur

                 Liber IV

4.1   De obligationibus quae ex delicto nascuntur
4.2   Vi bonorum raptorum
4.3   De lege Aquilia
4.4   De iniuriis
4.5   De obligationibus quae quasi ex delicto nascuntur
4.6   De actionibus
4.7   Quod cum eo qui in aliena potestate est negotium gestum esse dicitur 
4.8   De noxalibus actionibus
4.9   Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur
4.10   De his per quos agere possumus
4.11   De satisdationibus
4.12   De perpetuis et temporalibus actionibus
4.13   De exceptionibus
4.14   De replicationibus
4.15   De interdictis
4.16   De poena temere litigantium
4.17   De officio iudicis
4.18   De publicis iudiciis

 
Novellae legis (535 - 565)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168