B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  saeculum tertium decimum
Saxo Grammaticus
     
   p e r s o n a

Saxo Grammaticus, historicus Danorum, natus circa annum 1150,
scriba archiepiscopi Absalon in oppido Lund, obiit circa annum 1220.


o p u s

Gesta Danorum (ca. 1200)


s e c u n d a r i a

fontes