B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
             
  Matthäus Roricʒer
ca. 1430 - ca. 1492/95
       
   


P u e c h l e i n   d e r  
f i a l e n   g e r e c h t i k a i t


B l a t t   6   v e r s o

___________________________________________________


mittelriſ des auſʒugs auf d(a)ʒ .i. vn(d) mach ain pu(n)ckt vberſich do ſecʒ ain .ч. da hin darnach ʒuich ain lini vber ʒwerch wirt dy lini .g..ч..h. Darnach nym dy weit(e)n wide(r) jn dem gruntlein vnd ſecʒ dy ſelb(e)n weit(e)n auf den mittelriſſ des auſʒugs auf .ч. vn(d) mach ain
pu(n)ckt vberſich do mach ain .ʒ. do hin darnach ʒuich ain lini vbe(r) ʒwerch wirt di lini .k.ʒ.l. darnach ſecʒ de(n) ʒirkel auf d(en) mittelriſ d(er) fial(e)n gruntlein auf dy lini .e..b. vn(d) ʒuich
de(n) ʒirkel auf pis ʒv dem .n. vnd ſecʒ dy ſelben weiten auf den mittelriſʒ des auſʒugs auf das .ч. vn(d) auf j(e)de ſeit(e)n ain pu(n)ckt auf
d(er) lini .g.ч.h. vn(d) dy ſelb(e)n pu(c)hstab(e)n ſecʒ da hin des gleich(e)n dv jm auf d(er) obern lini .x.y. auch vn(d) mach di pu(c)hstab(e)n auch da hin auf i(e)de ſeit(e)n ain .g.b. darnach ſecʒ
de(n) ʒirkel auf de(n) mittelriſ auf der lini .e..b. jn dem gru(n)tlein vnd cʒuich den ʒirkel auf pis ʒv dem .o. vnd ſecʒ den ſelb(e)n ʒirkel auf das .ʒ. jn dem auſʒug vn(d) mach auf yde ſeit(n) ain
pu(n)ckt dy pu(n)ckt werd(e)n .k..l. Darnach ʒuich dy lini vberſich al ʒv ſamen .k. vn(d) .k..l. vn(d) .l.g. vn(d) .g..b. vn(d) .b. des ain exempel an dem plat ve(r)cʒaichnet iſt wen dv das wider vmber kereſt.

Darnach we(n) dv dy riſſ al noher tuſt vnd dy cʒal vn(d) pu(c)hſtab(e)n ſo pleibt nur allain das not iſt ʒw der fialen des ain exempel neb(e)n der geſchrift do gemacht ſtet vnd das haiſt der leib der fialen.