B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Johann Georg Hamann
1730 -1788
     
   Q u e l l e n ,   K o l o p h o n


Ausgaben:
Johann Georg Hamann, Schriften, 8 Bde.
Hrsg.: F. Roth, Berlin 1821-43
Johann Georg Hamann, Sämtliche Werke, 6 Bde.
Hrsg.: J. Nadler, Wien 1949-57
Johann Georg Hamanns Hauptschriften erklärt
Hrsg.: F. Blanke, Gütersloh 1956-63
Johann Georg Hamann, Sokratische Denkwürdigkeiten, Aesthetica in nuce
Hrsg.: S.-A. Jørgensen, Stuttgart 1968
Johann Georg Hamann, Ausgewählte Schriften
Hrsg.: H. Eichner, Berlin 1994

Digitale Version:
Ulrich Harsch 2005