B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Parthenios
floruit ca. 50 a. Chr. n.
     
   ἐ ρ ω τ ι κ ὰ
π α θ ή μ α τ α


__________________________________________________

     προοίμιον

α´ περὶ Λύρκου
β´ περὶ Πολυμήλης
γ´ περὶ Εὐίππης
δ´ περὶ Οἰνώνης
ε´ περὶ Λευκίππου
ς´ περὶ Παλλήνης
ζ´ περὶ Ἱππαρίνου
η´ περὶ Ἡρίππης
θ´ περὶ Πολυκρίτης
ι´ περὶ Λευκώνης
ια´ περὶ Βυβλίδος
ιβ´ περὶ Κάλχου
ιγ´ περὶ Ἁρπαλύκης
ιδ´ περὶ Ἀνθέως
ιε´ περὶ Δάφνης
ις´ περὶ Λαοδίκης
ιζ´ περὶ τῆς Περιάνδρου μητρός
ιη´ περὶ Νεαίρας
ιθ´ περὶ Παγκρατοῦς
κ´ περὶ Ἀεροῦς
κα´ περὶ Πεισιδίκης
κβ´ περὶ Νανίδος
κγ´ περὶ Χειλωνίδος
κδ´ περὶ Ἱππαρίνου
κε´ περὶ Φάϋλου
κς´ περὶ Ἀπριάτης
κζ´ περὶ Ἀλκινόης
κη´ περὶ Κλείτης
κθ´ περὶ Δάφνιδος
λ´ περὶ Κελτίνης
λα´ περὶ Διμοίτου
λβ´ περὶ Ἀνθίππης
λγ´ περὶ Ἀσσάονος
λδ´ περὶ Κορύθου
λε´ περὶ Εὐλιμένης
λς´ περὶ Ἀργανθώνης