B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Seikilos
saeculo I  a. Chr. n.
     
   p e r s o n a

Σείκιλος, μελοποιός, Τραλλιανὸς ἦν τὸ γένος.
ἤκμασε περὶ τὸ ἔτος 50 πρὸ Χριστοῦ.     


o p u s

ἐπίγραμμα καὶ σχολιόν


s e c u n d a r i a

βιβλιογραφία