<<< saeculi indicemB  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archimedes
287 - 212 a. Chr. n.

 
 
   
   p e r s o n a

Ἀρχιμήδης, μαθηματικός τε καὶ μηχανικός, Συρακόσιος ἦν τὸ γένος. ἐγένετο τῶι ἔτει 287, Ἱέρωνι τῶι βασιλεῖ συγγενὴς ὤν. Συρακουσῶν διαφορηθέντων Ἀρχιμήδης ἐφονεύσατο ὑπὸ στρατιώτου Ῥομαίου τῶι ἔτει 212 πρὸ Χριστοῦ.


 
Effigies Archimedis ca. 200 p. Chr. n.
(Museo di Capodimonte, Napoli)
Opus tessellatum «Noli turbare
circulos meos» ca. 1600 p. Chr. n.o p e r a

Περὶ ζυγῶν
Κεντροβαρικά
Ἐπιπέδων ἰσορροπιῶν α'
Τετραγωνισμὸς παραβολῆς
Πρόβλημα βοεικόν
Ἐπιπέδων ἰσορροπιῶν β'
Περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου α' β'
Περὶ ἑλίκων
Περὶ κωνοιδέων καὶ σφαιροειδέων
Περὶ ὀχουμένων α' β'
Κύκλου μέτρησις
Ψαμμίτης
Ἀρχαί· κατονόμαξις τῶν ἀριθμῶν
Περὶ πολυέδρων
Κατόπτρικα
Ἐφόδιον
Περὶ τῶν μηχανικῶν θεωρημάτων πρὸς Ἐρατοσθένην ἔφοδος
Περὶ σφαιροποιΐας
Ὀστομάχιονs e c u n d a r i a

Ἡ τοῦ Ἀρχιμήδους τελευτή
βιβλιογραφία

 
 
 
 
<<< saeculi indicem