<<< authoris paginam


B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Epikouros
ca. 342 - 271 a. Chr. n.

 
 
   
   ἐ π ι σ τ ο λ ὴ
π ρ ὸ ς   π α ῖ δ α


_______________________________

 
 
ἀ]φείγμεθα εἰς Λάμψακον ὑ-
γιαίνοντες ἐγὼ καὶ Πυθο-
κλῆς κα[ὶ Ἕρ]μαρχος καὶ Κτή-
σιππος καὶ ἐκεῖ κατειλήφα-
μεν ὑγ[ι]αίνοντας Θεμίσ-
ταν καὶ τοὺς λοιποὺς φίλο[υ]ς·
εὖ δὲ ποιεῖς καὶ εἰ σὺ ὑγι-
αίνεις καὶ ἡ μ[ά]μμη [σ]ου 
καὶ πάπαι καὶ Μάτρω[ν]ι πάν-
τα πείθηι [ὥσπ]ερ καὶ ἔμ-
προσθεν· εὖ γὰρ ἴσθι [Ν]άπια,
ὅτι καὶ ἐγὼ καὶ ο[ἱ] λοιποὶ
πάντες σε μέγα φιλοῦμεν
ὅτι τούτοις πείθηι πάντα
[ὄψει δὲ τάχ]α με· [ἥ]ξω
γὰρ ὀ[ξύ] ατα[

____________

Arrighetti 113, Pap. Herc. 176 5 XXIII Vogliano (176 Us.)
Textus: Epikur. Briefe, Sprüche, Werkfragmente
ed. Hans-Wolfgang Krautz, Stuttgart 1980


 
 
 
 
<<< authoris paginam