<<< auctoris paginamB  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Theophratos
ca. 370 - ca. 287 a. Chr. n.

 
 
   
   Π ε ρ ὶ   φ υ σ ι κ ῶ ν

________________________________________
 
 
Κατάλογος

Φυσικῶν α' = περὶ κινήσεως α'
Φυσικῶν β' = περὶ κινήσεως β'
Φυσικῶν γ' = περὶ κινήσεως γ' ἢ περὶ οὐρανοῦ α'
Φυσικῶν δ' = περὶ ψυχῆς α'
Φυσικῶν ε' = περὶ ψυχῆς β'
Φυσικῶν ς' = περὶ τῶν στοιχείων γενέσεως α'
Φυσικῶν ζ' = μεταρσιολογικῶν α'
Φυσικῶν η' = μεταρσιολογικῶν β'
Φυσικῶν θ' = περὶ πυρὸς α'
Φυσικῶν ι' = περὶ ὑδάτων α'
Φυσικῶν ια' = περὶ ὑδάτων β'
Φυσικῶν ιβ' = περὶ ὑδάτων γ'
Φυσικῶν ιγ' = περὶ ἀνέμων α'
Φυσικῶν ιδ' = περὶ τῶν μεταλλευομένων α'
Φυσικῶν ιε' = περὶ τῶν μεταλλευομένων β'
Φυσικῶν ις' = περὶ τῶν λίθων α'
Φυσικῶν ιζ' = περὶ τῶν ἀπολελιθωμένων α'
Φυσικῶν ιη' = περὶ ἁλῶν νίτρου στυπτηρίας α'

__________________

Fons:
Peter Steinmetz,
Die Physik des Theophrastos von Eresos,
Bad Homburg/Berlin/Zürich 1964
p. 12


 
 
 
 
<<< auctoris paginam