B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Hanno
ca. 510 a. Chr. n.
     
   


Ἀ ρ ρ ι ά ν ο ς
π ε ρ ὶ   Ἅ ν ν ω ν ο ς
ἐ ν   τ ῆ ι   Ἰ ν δ ι κ ῆ ι
σ υ γ γ ρ α φ ῆ ι


_________________________________________


Ἅννων ὁ Λίβυς ἐκ Καρχηδόνος ὁρμηθεὶς ὑπὲρ μὲν Ἡρακλείας στήλας ἐξέπλωσεν ἐς τὸν ἔξω πόντον, ἐν ἀριστερᾶι τὴν Λιβύην γῆν ἔχων, καὶ ἔστε μὲν πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον ὁ πλόος αὐτῶι ἐγένετο τὰς πάσας πέντε καὶ τριάκοντα ἡμέρας· ὡς δὲ δὴ ἐς μεσημβρίην ἐξετράπετο, πολλῆισιν ἀμηχανίηισιν ἐνετύγχανεν ὕδατός τε ἀπορίηι καὶ καύματι ἐπιφλέγοντι καὶ ῥύαξι πυρὸς ἐς τὸν πόντον ἐμβάλλουσιν.

Arriani Indike 43, 11