BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Sappho

ca. 630 - post 590

 

Μελῶν α´

 

D. 1 - D. 39

L.-P. 25; L.-P. 28a,b,c; L.-P. 29

 

___________________________________________________

 

 

 

D. (Diehl) 1  L.-P. (Lobel-Page) 1

(Snell)

Dion. Hal. de comp. verb. 173 ss.

P. Oxy. 2288

 

(εἰς Ἀφροδίτην)

 

Ποικιλόθρον᾽ ἀθανάτ᾽ Ἀφρόδιτα,

παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε,

μή μ᾽ ἄσαισι μηδ᾽ ὀνίαισι δάμνα,

πότνια θῦμον·

 

5

ἀλλὰ τύιδ᾽ ἔλθ᾽, αἴ ποτα κἀτέρωτα

τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι

ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα

χρύσιον ἦλθες

 

ἄρμ᾽ ὐπασδεύξαισα· κάλοι δέ σ᾽ ἆγον

10

ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας

πύκνα δίννεντες πτέρ᾽ ἀπ᾽ ὠράνω αἴθε-

ρος διὰ μέσσω.

 

αἶψα δ᾽ ἐξίκοντο, σύ δ᾽, ὦ μάκαιρα,

μειδιαίσαισ᾽ ἀθανάτωι προσώπωι

15

ἤρε᾽, ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι

δηὖτε κάλημμι

 

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι

μαινόλαι θύμωι. «τίνα δηὖτε Πείθω

μαῖσ᾽ ἄγην ἐς σὰν φιλότατα, τίς σ᾽, ὦ

20

      Ψάπφ᾽, ἀδίκησι;

 

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,

αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾽, ἀλλὰ δώσει,

αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει

κωὐκ ἐθέλοισα.»

 

25

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον

ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι

θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον, σὺ δ᾽ αὔτα

σύμμαχος ἔσσο.

 

_____

 

D. 2  L.-P. 31

(Snell)

[Longin.] de sublim. 10

 

Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν

ἔμμεν᾽ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι

ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-

σας ὐπακούει

 

5

καὶ γελαίσ‹ας› ἰμέροεν. τό μ᾽ ἦ μάν

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν.

ὢς γὰρ ἔς σ᾽ ἴδω βρόχε᾽, ὤς με φώνη-

σ᾽ οὖδεν ἔτ᾽ εἴκει,

 

ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα ἔαγε, λέπτον

10

δ᾽ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμακεν,

ὀππάτεσσι δ᾽ οὖδεν ὄρημμ᾽, ἐπιρρόμ-

βεισι δ᾽ ἄκουαι,

 

ἀ δέ μ᾽ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δέ

παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας

15

ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ᾽πιδεύης

φαίνομ᾽ ἔμ᾽ αὔται·

 

ἀλλὰ πᾶν τόλματον, ἐπεὶ †καὶ πένητα

 

_____

 

D. 3  L.-P. 165

(Snell)

Apollon. Dysc. de pron. 1, 82, 17 (Schneider)

 

φαίνεται Ϝοι κῆνος . . . . . . . . . . 

 

_____

 

D. 4  L.-P. 34

(Treu)

Eustath. in Iliad. 729, 20

 

ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν

ἄψ᾽ ἀποκρύπτοισι φάεννον εἶδος,

ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπηι

γᾶν ‹ἐπὶ παῖσαν›.

 

. . . . . ἀργυρία . . . . .

 

_____

 

D. 5/6  L.-P. 2

(Treu)

Ostracon Flor., ed. M. Norsa PSI XIII 1300

Hermog. p. ideon II 4 (p. 331 Rabe)

Athen. XI, 463e

 

(εἰς Ἀφροδίτην)

 

– ^ – ^ ὀρράνοθεν < ^ – ^ >

      < – > κατίοισα

 

δεῦρύ μ᾽ ἐκ Κρήτας ἐπ[ὶ τόνδ]ε ναῦον

ἄγνον ὄππ[αι δὴ] χάριεν μὲν ἄλσος

5

μαλί[αν], βῶμοι δ᾽ ἔ‹ν›ι θυμιάμε-

νοι ‹λι›βανώτω

 

ἐν ‹δ᾽› ὔδωρ ψῦχρον κελάδει δι᾽ ὔσ‹δ›ων

μαλί‹νω›ν, βρόδοισι δὲ παῖς ὀ χῶρος

κ‹ασ›σκιάσ‹θ᾽›, αἰσθυσσομένων δὲ φύλλων

10

      κῶμα κατέρρ‹ει›

 

ἐν δὲ λείμων ἰππόβοτος τέθαλε

ἠρίνοισιν ἄνθεσιν, αἰ [δ᾽] ἄηται

μέλλιχα πνέοισι [ ^ – ^ – ^ ]

 [ – ^ ^ – ^ ]

 

15

ἔλθε δὴ σὺ στέμ[ματ᾽] ἔλοισα, Κύπρι,

χρυσίαισ‹ιν› ἐν κυλίκεσσιν ἄ‹β›ρω‹ς›

συμμ‹εμ›είχμενον θαλίαισι νέκταρ

οἰνοχόεισα.

?

 

_____

 

D. 7  L.-P. 35

(Snell)

Strabo 1, 2, 33 (p. 40)

 

(εἰς Ἀφροδίτην)

 

ἤ σε Κύπρος ἢ Πάφος ἢ Πάνορμος

 

_____

 

D. 8  L.-P. 40

(Treu)

Apollon. Dysc. de pron. I p. 81, 24 ss. Schneider

 

σοὶ δ᾽ ἔγω λεύκας ἐπὶ βῶμον αἶγος

. . . . . . . . . . 

κἀπιλείψω τοι . . . . . . . . . . . . . . .

 

_____

 

D. 9  L.-P. 33

(Snell)

Apollon. Dysc. de synt. 2, 350, 4 (Uhlig)

 

Αἴθ᾽ ἔγω, χρυσοστέφαν᾽ Ἀφρόδιτα,

τόνδε τὸν πάλον <^ ^ –> λαχοίην .

 

_____

 

D. 10  L.-P. 32

(Snell)

Apollon. Dysc. de pron. 1, 113, 8 (Schneider)

 

(εἰς Μούσας)

 

αἴ με τιμίαν ἐπόησαν ἔργα

τὰ σφὰ δοῖσαι – ^ ^ – ^ – ^

 

_____

 

D. 11  L.-P. 160

(Snell)

Athen. 13, 571d

 

– ^ – ^ – τάδε νῦν ἐταίραις

ταὶς ἔμαις τέρποντα κάλως ἀείσω.

 

_____

 

D. 12  L.-P. 41

(Snell)

Apollon. Dysc. de pron. 1, 98, 3 (Schneider)

 

ταῖς κάλαισ᾽ ὔμμιν ‹τὸ› νόημμα τὦμον

οὐ διάμειπτον

 

_____

 

D. 13  L.-P. 42

(Snell)

Schol. Pind. Pyth. 1, 10a

 

(ἐπὶ τῶν περιστερῶν)

 

ταῖσι ‹δὲ› ψῦχρος μὲν ἔγεντο θῦμος,

πὰρ δ᾽ ἴεισι τὰ πτέρα – ^ – ^

 

_____

 

D. 14  L.-P. 37

(Treu)

Etym. Magn. 576, 26; 335, 39

 

. . . . . . . . . .κὰτ ἔμον στάλαγμον

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

τὸν δ᾽ ἐπιπλάζοντ᾽ ἄνεμοι φέροιεν

καὶ μελέδωναι

 

_____

 

D. 15  L.-P. 123

(Snell)

Ammon. de diff. 75 (p. 19 Nickau)

 

ἀρτίως μὲν ἀ χρυσοπέδιλος Αὔως

 

_____

 

D. 16  L.-P. 6 - 14

P. Oxy. XXI (1951), 2289

 

fr. 1 a + b (L.-P. 6)

(Treu)

 

fr. 1a

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

ὠς δα.[. . . . . 

κακκ[. . . . . 

 

ατρι[. . . . . 

κτα[. . . . . 

 

fr. 1b

 

5

[. . . . .] . [. . . . .

θα[. . . . . 

 

στεῖχ[ε. . . . . 

ὢς ιδω[μεν. . . . . 

τὰς ετ[. . . . . 

10

πότνια δ[᾽ Αὔως] = D. 16

 

χρυσόπ[αχυς . . . . . 

καππο[. . . . . 

.ανμ[. . . . . 

κᾶρα.[. . . . . 

 

15

[. . . . .] . [. . . . .

 

 

fr. 2 (L.-P. 7)

(Lobel-Page)

 

. . . . . . . . . . 

Δωρί]χας [. . . . . 

. . . . . ]κην κέλετ᾽, οὐ γὰρ[. . . . . 

. . . . . ]αις

 

. . . . . ἰ]κάνην ἀγερωχία[. . . . . 

5

. . . . . . . . . . ἔ]μμεν᾽ ὄαν νέοισι

. . . . . ].αν φ[ι]λ[. . . . . 

. . . . . ]μὰ . [.]το .[ . . . 

 

fr. 3 (L.-P. 8)

(Lobel-Page)

 

. . . . . . . . . .] .ν.ο.[. . . . .

. . . . . . . . . .]ὰμφ.[. . . . .

. . . . . Ἄ]τθι· σοι[. . . . . 

. . . . . . . . . .] .νέφ.[. . . . .

5

. . . . . . . . . .] . [. . . . .

 

fr. 4 (L.-P. 9)

(Lobel-Page)

 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . π]αρκαλειοιτας ε.[. . . . . 

. . . . πάμ]παν οὐκεχη[. . . . . 

. . . . . ]ερ ἐόρταν [. . . . .

 

. . . . . ]μαν [Ἤ]ραι τελε[. . . . . 

5

. . . . . . . . . ].ωμνέμ[. . . . . 

                   εως ζω[

. . . . . . . . . ]. . ἆς ἄ.[. . . . . 

. . . . . . . . . ]υσαι [. . . . .

 

. . . . . . . . . ].οσδε [. . . . .

. . . . . . . . . . ]ν .[. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

 

fr. 5 (L.-P. 10)

(Lobel-Page)

 

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .]λα[. . . . . .

. . . . . . . ]σέμ[. . . . . .

. . . . . ]λλά·.[. . . . . .

. . . . . . . ]ᾶισυ[. . . . . .

5

. . . . . . ]δ.[. . . . . .

. . . . . ]λυ[. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

 

fr. 7 (L.-P. 11)

(Lobel-Page)

 

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . ].α.[. . . . . .

. . . . . . . . . ]νμεντ[. . . . . .

. . . . . . . . . . ].κάλ.[. . . . . .

. . . . . . . . . . . ].[. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

 

fr. 8 (L.-P. 12)

(Lobel-Page)

 

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .]. . .[. . . . . .

. . . . . . . ]σθε.[. . . . . .

. . . . . . . . ]    [. . . . . .

 

. . . . . . . ]νοημ.[. . . . . .

5

. . . . . . ].απεδ[. . . . . .

. . . . . . . ].ηνεο[. . . . . .

. . . . . . . . ]    [. . . . . .

. . . . . . . . . ]. . ρισ.[. . . . . .

. . . . . . . . . . . . ].ιφ[. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

 

fr. 10 (L.-P. 13)

(Lobel-Page)

 

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . ]μα.[. . . . . .

. . . . . ]νονθ.[. . . . . .

. . . . . . . ]π. .[. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

 

fr. 11 (L.-P. 14)

(Lobel-Page)

 

. . . . . . . ]. ᾽ [. . . . . .

. . . . . . . ]δ[. . . . . .

. . . . . ]. .ω[. . . . . .

. . . . . ].ίαμ[. . . . . .

5

. . . . . . ]ισι.[. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

_____

 

D. 17  L.-P. 39

(Snell)

Schol. Ar. pac 1174

 

– ^ – ^ – ^ ^ – πόδα‹ς› δέ

ποίκιλος μάσλης ἐκάλυπτε, Λύδι-

ον κάλον ἔργον.

 

_____

 

D. 18  L.-P. 129, 2

(Treu)

Apollon. Dysc. de pron. 1, 66, 3 (Schneider)

 

. . . . . . . . . . ἤ τιν᾽ ἄλλον

‹μᾶλλον› ἀνθρώπων ἔμεθεν φίλησθα;

 

_____

 

D. 19  L.-P. 38

(Treu)

Apollon. Dysc. de pron. 1, 100, 6 (Schneider)

 

ὄπταις ἄμμε

 

_____

 

D. 20  L.-P. 36

(Treu)

Etym. Magn. 485, 43

 

καὶ ποθήω καὶ μάομαι ^ – ^

 

_____

 

D. 21  L.-P. 168

(Treu)

Marius Plotius Sacerdos, gramm. III 3 (VI 516, 25 Keil)

 

ὦ τὸν Ἄδωνιν

 

_____

 

D. 23  L.-P. 3

(Treu)

P. Berol. 5006 + P. Oxy. III (1903) 424 (nunc P. Graz I, 1926)

 

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . ]δώσην

 

. . . . . κλ]ύτων μέν τ᾽ ἐπτ[. . . 

. . . . . κ]άλων κἄσλων· σ[. . . 

. . . . φί]λοις, λύπης τέ μ[ε. . . 

5

      . . . . . ]μ᾽ ὄνειδος

 

. . . . . ]οιδήσαις. ἐπιτα[. . . 

[καρδ]ίαν· ἄσαιο.τὸ γὰρ ν[όημμα]

[τὦ]μον οὐκ οὔτω μ[. . . . .

. . . . . ]διάκηται·

 

10

. . . ]μη δόαζε, [. . . . . 

. . . . . ]χις, συνίημ[ι . . . . . 

. . . . . ]λης κακότατο[ς . . . . . 

. . . . . ]μεν

 

. . . . . . . ]ν ἀτέραις με[. . . . . 

15

. . . . . ]η φρένας, εὔ[. . . . . 

. . . . . ]α τοις μάκα[ρας. . . . . 

. . . . . . . . . .

 

_____

 

D. 24  L.-P. 4

(Campbell)

P. Berol. 5006

 

. . . . . ]θε θῦμον

. . . . . . . ]μι πάμπαν

. . . . ]δύναμαι·

. . . . ]

 

5

. . . . . ]ας κεν ἦι μοι

. . . . . ]ς ἀντιλάμπην

. . . . κά]λον πρόσωπον

. . . . . . ]

 

. . . . . ἐ]γχροΐσθεις

10

. . . . . . . . ].[. .]ρος

 

_____

 

D. 25  L.-P. 5

(Campbell)

P. Oxy. I (1898) 7 + P. Oxy. XXI (1951) 2289 fr. 6

 

Κύπρι καὶ] Νηρήιδες, ἀβλάβη[ν μοι

τὸν κασί]γνητον δ[ό]τε τύιδ᾽ ἴκεσθα[ι,

κὤσσα Ϝ]οι θύμω‹ι› κε θέλη γένεσθαι,

πάντα τε]λέσθην,

 

5

ὄσσα δὲ πρ]όσθ᾽ ἄμβροτε, πάντα λῦσα[ι,

ὠς φίλοισ]ι Ϝοῖσι χάραν γένεσθαι,

κὠνίαν ἔ]χθροισι· γένοιτο δ᾽ ἄμμι

πῆμά τι μ]ήδεις.

 

τὰν κασιγ]νήταν δὲ θέλοι πόησθαι

10

ἔμμορον] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν

ἐκλύοιτ᾽], ὄτοισι π[ά]ροιθ᾽ ἀχεύων

τὦμον ἐδά]μνα

 

. . . . . ].εισαΐω[ν] τὸ κέγχρω

. . . . . ]λ᾽ ἐπαγ[ορί]αι πολίταν

15

. . . . . ]λλωσ[. . .]νηκε δ᾽ αὖτ᾽ οὐ

. . . . . ]κρω[.]

 

. . . . . ]οναικ[. .]εο[ισ]ι

. . . . . ]. .[.]ν· σὺ [δ]ὲ Κύπ[ρι] σ[έμ]να

. . . . . . . . ]θεμ[έν]α κάκαν [. . . . . 

20

      . . . . . ]ι.

?

 

_____

 

D. 26  L.-P. 15

(Treu)

P. Oxy. X (1914) 1231 fr. 1, 1 - 12 et fr. 3

 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

. . . . . ]α μάκαι[ρα. . . . .

. . . . . ]εὐπλο.[. . . . .

. . . . . ].ατος κα[. . . . .

. . . . . ]

 

5

[ὄσσα δὲ πρ]όσθ᾽[ ἄμ]βροτε κῆ[ν᾽ ἔλυσεν]

. . . . . ]αταις [ἀ]νεμ[. . . . . 

[ἔσλαι σὺν] τύχαι λί[μ]ενος κλ[. . . . . 

. . . . . ].[. . . . . 

 

Κύ]πρι, κα[ί σ]ε πι[κροτάτ]αν ἐπεύ[ροι]

10

[μη]δὲ καυχάσ[α]ιτο τόδ᾽ ἐννέ[ποισα]

[Δ]ωρίχα, τὸ δεύ[τ]ερον ὠς πόθε[ννον]

[εἰς] ἔρον ἦλθε.

 

 

_____

 

D. 27a + b  L.-P. 16

(Lobel-Page)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 1 col. 1, 13-34 et fr. 36 (vv. 1-30)

PSI II 123, 1-2 (vv. 31-32)

 

col. I

Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων

οἰ δὲ νάων φαῖσ᾽ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν

ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν᾽ ὄτ-

τω τις ἔραται·

 

5

πά]γχυ δ᾽ εὔμαρες σύνετον πόησαι

π]άντι τ[ο]ῦτ᾽, ἀ γὰρ πόλυ περσκέθοισα

κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τὸ]ν ἄνδρα 

τὸν [πανάρ]ιστον

 

καλλ[ίποι]σ᾽ ἔβα ᾽ς Τροΐαν πλέοι[σα

10

κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων το[κ]ήων

πά[μπαν] ἐμνάσθη, ἀλλὰ παράγαγ᾽ αὔταν

τὰν ἀ´έκοι]σαν

 

Κύπρις· εὔκ]αμπτον γὰρ [^ – ^ – –

. . . . . ]. . . κούφως τ[. . . . . ]οη.[.]ν

15

κἄ]με νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]νέμναι-

σ᾽ οὐ] παρεοίσας,

 

τᾶ]ς ‹κ›ε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα

κἀμάρυχμα λάμπρον ἴδην προσώπω

ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι

20

      πεσδομ]άχεντας.

 

. . . . . ].μεν οὐ δύνατον γένεσθαι

. . . . . ]αν ἀνθρωπ[.. π]εδέχην δ᾽ ἄρασθαι

col. II

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

 

25

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

προσ[ . . . . .

ὠσδ[ . . . . .

30

. . ] . [ . . . . .

. . ] . [ . ]ωλ.[ . . . . .

τ᾽ ἐξ ἀδοκή[τω

 

 

_____

 

D. 28  L.-P. 17

(Campbell)

PSI II 123, 3-12 (vv. 1-10)

P. Oxy. X (1914) fr. 1, col. 2, 12-21 (vv. 11-20)

 

Πλάσιον δη μ᾽ [εὐχομέναι φανείη,

πότνι᾽ Ἤρα, σὰ χ[αρίεσσα μόρφα,

τὰν ἀράταν Ἀτρ[έιδαι θέσαν, κλῆ-]

τοι βασίληες.

 

5

ἐκτελέσσαντες μ[άλα πόλλ᾽ ἄεθλα,

πρῶτα μὲν πὲρ Ἴ[λιον, ἔν τε πόντωι,

τύιδ᾽ ἀπορμάθεν[τες ὄδον περαίνην

οὐκ ἐδύναντο,

 

πρὶν σὲ καὶ Δί᾽ ἀντ[ίαον κάλεσσαι

10

καὶ Θυώνας ἰμε[ρόεντα παῖδα·

νῦν δὲ κ[ἄμοι πραϋμένης ἄρηξον

κὰτ τὸ πάλ[αιον.

 

ἄγνα καὶ κά[λα. . . . . 

[π]αρθ[εν. . . . . 

15

[ἀ]μφὶ σ[. . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . 

. . . . . ]ν ἰλ[ . . . . . 

ἔμμενα[ι. . . . . 

20

      [ἶ]ρ᾽ ἀπίκε[σθαι.]

 

 

_____

 

D. 29  L.-P. 18

(Treu)

P. Oxy. 1231 fr. 1 col. II 22-27

 

[Π]άν κε δ[. . . . . 

[ἐ]ννέπην [. . . . . 

γλῶσσα μ[. . . . . 

μυθολογῆ[σαι. . . . . 

 

5

κἄνδρι.[. . . . . 

μέσδον [. . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

_____

 

D. 30  L.-P. 19

(Treu)

P. Oxy. (1914) 1231, fr. 2

 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

. . . . . ]μενοισα[. . . . . 

. . . με]θ᾽ ἐν θύοισι[ν]

. . . . . ]ἔχοισαν ἔσλ[.]

. . . . . ]

 

5

. . . . . ]ει δὲ βαισα[.]

. . . . . ]ὐ γὰρ ἴδμεν

. . . . . ]ιν ἔργων

. . . . . ]

 

. . . . . ]δ᾽ ὐπίσσω

10

. . . . . κ]ἀπικύδ[.]

. . . . . τόδ᾽ εἴπη[.]

. . . . . . . 

 

_____

 

D. 31  L.-P. 20

(Treu)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 9

P. Oxy. XXI (1951) add. p. 122

 

. . . . . . . . . .

. . . . . ]ἔπιθες μα[καιρα]

. . . . ]ε γάνος δὲ και.[. . .

. . . . . ]

 

. . . . τ]ύχαι σὺν ἔσλαι

5

. . λί]μενος κρέτησαι

. . . . γ]ᾶς μελαίνας

. . . . . ]

 

. . οὐκ ἐθ]έλοισι ναῦται

. . . . . ]μεγάλαις ἀήται[ς]

10

. . . . . ]α κἀπὶ χέρσω

. . . . . ]

 

. . . . ἄ]μοθεν πλέοι.[. . . . . 

. . . . . ]δε τὰ φόρτι᾽ εἰκ[. . . . . 

. . . . . ]ν ἄτιμ᾽ ἐπεὶ κη[. . . . . 

15

      . . . . . ]

 

. . . . . ]ρέοντι πόλλαι[. . . . . 

. . . . . ]αι δέκα[. . . . . 

. . . . . . . ]ει

. . . . . ]

 

20

. . . . . ]ιν ἔργα

. . . . . ]χέρσω[. . . . . 

. . . . . ].α

. . . . . ]

 

. . . . . ] . . [ . . . . . .

. . . . . ]

. . . . . ]

. . . . .

 

_____

 

D. 32  L.-P. 21

(Treu)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 10 (vv. 1-15)

Apollon. Dysc. de pron. 1, 97, 2 Schneider (vv. 12-13)

 

. . . . . ]

. . . . . ]

. . . . . ]

. . . . . ]

 

. . . . . ]λεπαβολησ[.]

. . . . . ]αν δ᾽ ὄλοφυν [. . . .]ερ

. . . . . ]τρομέροισ π.[. .]αλλα

5

      . . . . . ]

 

. . . . . πάντα] χρόα γῆρας ἤδη

. . . . . ]ν ἀμφιβάσκει

. . . . . ]ς πέταται διώκων

. . . . . ]

 

10

. . . . . ]τας ἀγαύας

. . . . . ]εα· λάβοισα

[δ᾽ ἀδύφωνον πᾶκτιν] ἄεισον ἄμμι

[τὰν ἰόκολπον]

 

. . . . . ]ρων μάλιστα

15

. . . . . ]ας π[λ]άναται

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

_____

 

D. 33  L.-P. 22, 1-8

(Treu)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 12

cf. P. Oxy. XXI (1951) add. p. 125, 11

 

. . . . . ]βλαφ[θ. . . . . 

. . . . . ]ἔργον, πηλ᾽ ἀπ[. . . . . 

. . . . . ]ν ῤέθος δοκιμ[. . . . . 

. . . . . ]ησθαι

 

5

[ – ]ν αὐάδην χ.[. . . . . 

αἰ δ]ὲ μή, χείμων[. . . . . 

[ – ^ ]τοισαν ἄλγεα.[. . . . . 

. . . . . ]δε

 

_____

 

D. 34a  L.-P. 24

(Treu/Snell)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 13

 

. . . . . ]αν ἄγα[. . . . . 

[ἀλλὰ μ]εμνάσεσθ᾽ ἀ[. . . . . 

[κ]αὶ γὰρ ἄμμες ἐν νεό[τατι

ταῦτ᾽ [ἐ]πόημμεν.

 

5

[πόλλα μ]ὲν γὰρ καὶ κά[λα

[ἤχο]μεν, πόλι[. . . . . 

[ – χ]ο[ρ]είαις δ[. . . . . 

. . . . . 

 

_____

 

D. 34b  L.-P. 24b

(Lobel-Page)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 13

 

. . . . . ]νθα[ . . . . .

. . . . . . ]ωομ[ . . . . .

. . . . ]ω· ν..[ . . . . .

. . . ]εναντ[ . . . . .

5

. . . ]απάππ[ . . . . .

. . τ]όλμαν[ . . . . .

. . . ]ανθρω[ . . . . .

. . ]ονεχ[ . . . . .

. . ]παισα[ . . . . .

 

_____

 

D. 34c  L.-P. 24c

(Lobel-Page)

P. Oxy. X (1914) 1231, frr. 22+25

 

. . . . . ].έδαφ[ . . . . .

. . . . . ]αικατε[ . . . . .

. . . . . . . ]ανέλο[ . . . . .

. . . . . . . ]

5

. . . . . . . . . ].[  ].αι

. . . . . . . λ]επτοφών[ . . . . .

. . . . . . . . . . . ].εα.[ . . . . .

 

_____

 

D. 35  L.-P. 23

(Treu/Campbell)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 14

 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . ]ἔρωτος ἠλπ[. . . . . 

. . . . . ]

 

[– ^ ὠς γὰρ ἄν]τιον εἰσίδω σ[ε

[φαίνεταί μ᾽ οὐδ᾽] Ἐρμιόνα τεαύ[τα

5

[ἔμμεναι,] ξάνθαι δ᾽ Ἐλέναι σ᾽ ἐίσ[κ]ην

[οὖδεν ἄει]κες

 

[αἰ θέ]μις θνάταις, τόδε δ᾽ ἴσ[θι] τᾶι σᾶι

[καρδίαι, ]παίσαν κέ με τὰν μερίμναν

. . . . . ]λαἴσ᾽ ἀντιδ[..].[.]αθοις δὲ

10

      . . . . . ]

 

. . . . . . . . . . . δροσόεν]τας ὄχθοις

. . . . . . . . . . . . . . . . . ]ταιν

. . . . . . . . . . . . . . . παν]νυχίσ[δ]ην

. . . . . 

 

_____

 

D. 36  L.-P. 22, 9-19

(Campbell)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 15

 

[.].ε.[. . . . . κ]έλομαι σ᾽ ἀ[είδην

[Γο]γγύλαν [Ἄβ]ανθι λάβοισα μα.[. .]

[πᾶ]κτιν, ἆς σε δηὖτε πόθος τ.[. . . .

ἀμφιπόταται

 

5

τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγωγις αὔτα[ς σ᾽

ἐπτόαισ᾽ ἴδοισαν, ἔγω δὲ χαίρω·

καὶ γὰραὔτα δήπο[τ᾽] ἐμέμφ[ετ᾽ ἄγνα

[Κ]υπρογέν[ηα,

 

ὠς ἄραμα[ι. . . . . 

10

τοῦτο τῶ[πος. . . . . 

[β]όλλομα[ι. . . . . 

. . . . . 

 

_____

 

D. 37  L.-P. 26

(Treu)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 16

Etym. Magn. 449, 36 (vv. 2-4)

 

. . . . . . . . . ]θαμέω[ς ^ – ^]

. . . . . . . . ὄ]ττινα[ς γάρ]

[εὖ θέω, κῆνοί με μά]λιστα πά[ντων]

[– ^ σίνοντα]ι.

 

5

. . . . . . . . . ]ἀλεμάτ[ων . . . . . 

. . . . . . . . . ] γόνωμ[. . . . . 

. . . . . . . . . ].ιμ᾽ οὐ πρ[. . . . . 

. . . . . . ]αι

 

. . . . . . . . . ]σέ· θέλω[. . . . . 

10

. . . . . . τοῦ]το πάθη[ν. . . . . 

. . . . ]λαν· ἔγω δ᾽ ἔμ᾽ [αὔται]

[τοῦτο σύ]νοιδα

 

. . . . . . . . . . ]οτοισ[. . . . . 

. . . . . . . . . ]εναμ[. . . . . 

15

. . . . . . . . . ]ε[. . . . . 

. . . . . . . . . 

 

_____

 

D. 38  L.-P. 27

(Snell)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 50-54

P. Oxy. XXI (1951) add. p. 123

 

. . . . . . . . . . 

. . . . . ]καιπ[. . . . . 

. . . . . ]νοσ[. . . . . 

[ – ^ ^ – ]σι· [. . . . . 

 

[ἦσθ]α καὶ γὰρ [δ]ὴ σὺ πάϊς ποτ[᾽ ἄβρα,]

5

[ . . . ]ικης μέλπεσθ᾽, ἄγι ταῦτα[ πάντα]

[σοὶ] ζάλεξαι κἄμμ᾽ ἀπὺ τῶδε κ[ῆρος]

[ἄ]δρα χάρισσαι·

 

[σ]τείχομεν γὰρ ἐς γάμον· εὖ δέ [γ᾽ οἶσθα]

[κα]ὶ σὺ τοῦτ᾽, ἀλλ᾽ ὄττι τάχιστα[ . . . . .

10

[πα]ρ[θ]ένοις ἄπ[π]εμπε, θέοι[. . . . . 

[. . .]εν ἔχοιεν·

 

[οὐ γὰρ ἔστ᾽] ὄδος μ[έ]γαν εἰς Ὄλ[υμπον]

. . . . . ἀ]νδρω[π. . . . . ]αικι[. . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

_____

 

D. 39  L.-P. 30

(Campbell)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 56

P. Oxy. XXI (1951) add. p. 123

 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

νύκτ[. . . ]. [  ]

 

πάρθενοι δ[. . . . . . . . . . 

παννυχίσδοι[σ]αι[. . . . . 

σὰν ἀείδοιεν φ[ιλότατα καὶ νύμ-]

5

      φας ἰοκόλπω.

 

ἀλλ᾽ ἐγέρθεις ἠϊθ[έοις]

στεῖχε σοὶς ὐμάλικ[ας, ὠς ἐλάσσω]

ἤπερ ὄσσον ἀ λιγύφω[νος ὄρνις]

ὔπνον [ἴ]δωμεν.

 

 

(στίχοι τοῦ)

μελῶν Α´ 

ΧΗΗΗΔΔ

 

_____

 

D. (-)  L.-P. 25

(Lobel-Page)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 18

 

. . . . . ]γμε.[ . . . . .

. . . . . ]προλιπ[ . . . . .

. . . . ]νυᾶσεπ[ . . . . .

. . . . . ]βρα·

 

5

. . . . ἐ]γλάθαν᾽ ἐσ[ . . . . .

. . . . . ]ησμεθα[ . . . . .

. . . . ]νυνθαλα[ . . . . .

. . . . . . . . . .

 

_____

 

D. (-)  L.-P. 28a

(Lobel-Page)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 21

 

. . . ]ν[. .].[ . . . . .

. . . . . ].ιτασαδ[ . . . . .

. . . . ].ανοεισαι[ . . . . .

. . . . ]πο[ . . . . .

 

_____

 

D. (-)  L.-P. 28b

(Lobel-Page)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 26

 

. . . . ]ζ[.].[ . . . . .

. . . . ]τες χθό[ . . . . .

. . . . . ]σθ᾽ ἐ[. .]σι[ . . . . .

. . . . ].ασ[ . . . . .

5

. . . . . . . ]κ[ . . . . .

 

_____

 

D. (-)  L.-P. 28c

(Lobel-Page)

P. Oxy. X (1914) 1231, fr. 27

 

. . . . . ]. . .[ . . . . .

. . . . . ]πα[ . . . . .

. . . . . ]εξα[ . . . . .

. . . . . . ]νε[ . . . . .

5

. . . . . . ].[ . . . . .

 

_____

 

D. (-)  L.-P. 29

(Lobel-Page)

P. Oxy. X (1914) 1231,

cui accedunt eiusdem p. frr. 2081 (c)

XVIII 2166 (a) 1

P. Oxy. XXI (1951) add. 2166

 

(1)

1231 fr. 4

 

. . . . . . . ]σα[ . . . . .

. . . . ]ταμ[ . . . . .

. . . ]αῖεντ[ . . . . .

. . . . . ]δεσ[ . . . . .

5

. . . . . ]ιον[ . . . . .

. . . . . ].[ . . . . .

 

(2)

1231 fr. 5

 

. . . . . . . .].ιων[ . . . . .

. . . . . ]μετριακα[ . . . . .

. . . . . . ]αθυδου[ . . . . .

. . . . . . ]αν[ . . . . .

 

(3)

1231 fr. 6

 

. . . . . ]νθεμ[ . . . . .

. . . . . . ]ετικ[ . . . . .

. . . . . . ]όλει[ . . . . .

. . . . . ]

5

. . . . . ]τέρ[ . . . . .

 

(4)

1231 fr. 7

 

. . . . . . . ]δ[ . . . . .

. . . . . ].ακα[ . . . . .

. . . . . ]τισαι[ . . . . .

 

(5)

1231 fr. 11

 

. . . . . . . . . ]

. . . . . ]ανταμε[ . . . . .

. . . . ].ιποτνια[ . . . . .

. . . . . . . ]αψατ[ . . . . .

. . . . . . . . . . ]ον

 

(6a)

1231 fr. 19 + XXI add. 2166

 

. . . . . . . . . ]πεπλ[ . . . . .

. . . . . ].ι[.]ορμοισ[.]τε[ . . . . .

. . . . . ].[. . .].[.]ω

. . . . ].α[. . .].[. .]αποι[ . . . . .

5

. . . . . ].ω[. . . .]τ[ . . . . .

. . . ].ιγο[. . .]. .[. . . . . .].[ . . . . .

. . . . . . . . . . . ].

. . . ].[.]λμ[ ].[.].[ . . . . .

. . . . . ]ντε. . γοργοι .[.].[ . . . . .

10

. . . . . . ]δε· [ ]. .[. .].[ . . . . .

. . . . . . . . . . . ]μ[ . . . . .

 

(6b)

XXI add. 2166

 

. ].εο.[ . . . . .

προ.[ . . . . .

.βρο[ . . . . .

αντ[ . . . . .

. . [ . . . . .

 

(7)

1231 fr. 20

 

. . . . . . . ]

. . . . . . ]ων

. . . . . . ]

. . . . . . ]

5

. . . . . . ]αιρα

. . . . . . ]ο·

. . . . . . ]νον

 

(8)

1231 fr. 23

 

. . . . . . . ]δέμαυ[ . . . . .

. . . . . . . ]νίψοι[ . . . . .

. . . . . . . ]ντι. [ . . . . .

. . . . . . . ]   [ . . . . .

 

(9)

1231 fr. 28

 

. . . . . . ]προστετο[ . . . . .

. . . . . . . ]τισιν· κα[ . . . . .

. . . . . . . ].γο[ . . . . .

 

(10)

1231 fr. 30

 

. . . . . . . . ]μαλι[ . . . . .

. . . . . . . ]ενπυρ[ . . . . .

. . . . . . . ]τεμε[ . . . . .

 

(11)

1231 fr. 31

 

. . . . . . . ]δασ[ . . . . .

. . . . . . . ]   [ . . . . .

. . . . . ]λθε [ . . . . .

. . . . . ]αν    [ . . . . .

 

(12)

1231 fr. 35

 

. . . . . .

. . . . . .

[. .].[ . . . . .

ο. .[ . . . . .

κυπ[ . . . . .

 

του[ . . . . .

5

φ[ . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

 

(13)

1231 fr. 38

 

. . . . . . . ]ρα[ . . . . .

. . . . . . ]αι [ . . . . .

. . . . . . . . ].[ . . . . .

 

(14)

1231 fr. 41

 

. . . . . . . ]. .[ . . . . .

. . . . . . ]αταδ[ . . . . .

 

(15)

1231 fr. 43

 

. . . . . . . ].[ . . . . .

. . . . . . ]νω[ . . . . .

. . . . . . ]  [ . . . . .

 

(16)

1231 fr. 44

 

. . . . . . . ]πεδ[ . . . . .

. . . . . . . . . ]τι[ . . . . .

 

(17)

1231 fr. 45

 

. . . . . . . ]ν[ . . . . .

. . . . . ]τε.[ . . . . .

 

(18)

1231 fr. 48

 

. . . . . . . ]ον[ . . . . .

 

(19)

1231 fr. 49

 

. . . . . . . ].νλ[ . . . . .

 

(20)

1231 fr. 55

 

. . . . . . . . ]

. . . . . . . ]᾽ εδόνη[ . . . . .

. . . . . . . ]απάμ[ . . . . .

. . . . . . . ]ρῆσμε.[ . . . . .

5

. . . . . . . ]

. . . . . . . ]δαιζαφ[ . . . . .

. . . . . . . . ]μ[ . . . . .

 

(21)

2081 (c) 1 (= 1231 frr. 29 + 42 + novum)

 

. . . . . . . . ]   [ . . . . .

. . . . . . . . ]δηντ[ . . . . .

. . . . . . . . ]νεσθ[ . . . . .

. . . . . . ]ωνγεν[ . . . . .

5

. . . . . . . ]οσ· [ . . . . .

. . . . . . . . ]ν[ . . . . .

 

(22)

2081 (c) 2

 

. . . . . . . . ]. .[ . . . . .

. . . . . . . . ]ναισυ[ . . . . .

. . . . . . . . ]εγνωσι.[ . . . . .

. . . . . . . . ]ανδρασβ[ . . . . .

 

(23)

2081 (c) 3

 

. . . . . . . . ] [ . . . . .

. . . . . . . . ]ινασδ[ . . . . .

. . . . . . . . ]ωτ[ . . . . .

 

(24)

XVIII 2166 (a) 1

 

. . . . . . . . ] [ . . . . .

. . . . . . . ].οισα[.].     [ . . . . .

. . . . . . ]υριννοι        [ . . . . .

. . . . . . ].αυταν        [ . . . . .

5

. . . . . . ]                    [ . . . . .

. . . . . . ]σ᾽ εοισαν [ . . . . .

. . . . . ]λοισα         [ . . . . .

. . . . . . . . ].[ . . . . .

 

(25a)

XXI 2166 (a) 7

 

. . . . . . . . . . . .

. . . . . ].[ . . . . .

.]αιγαρα[ . . . . .

ταυτ᾽ .[ . . . . .

 

.πο. . .[ . . . . .

5

[]. . .η.[ . . . . .

.]μμε[ . . . . .

      .]. .[.]. .[ . . . . .

 

(25b)

XXI 2166 (a) 7

 

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. [ . . . . .

 

το.[ . . . . .

γα[.]. .[ . . . . .

ανδά[ . . . . .

5

      ].αι.[ . . . . .

 

(26)

XXI 2166 (a) 8

 

. . . . . . . . ].ιρα.[ . . . . .

. . . . . . ].· χαρ[ . . . . .

. . . . . . ]ετοπλ. . .[ . . . . .

 

(27)

XXI 2166 (a) 9

 

. . . . . . . . ].λ.[ . . . . .

. . . . . . . ]εν· ο.[ . . . . .

. . . . . . . ]   [ . . . . .

. . . . . . . . ].[ . . . . .

 

(28)

XXI 2166 (a) 10

 

. . . . . . . . ].εδ[ . . . . .

. . . . . . ]εκαα[ . . . . .

. . . . . . . ]ν[.].π[ . . . . .

. . . . . . . . ]. . . .[ . . . . .

 

(29)

XXI 2166 (a) 11

 

. . . . . . . . ]ρ[ . . . . .

. . . . . . ]νδημεν.[ . . . . .

. . . . . . ].αβασκο.[ . . . . .

. . . . . ]κ[.]ναλ[ . . . . .

5

. . . . . . . ].[.]. .[ . . . . .

 

(30)

XXI 2166 (a) 12

 

.[ . . . . .

γη[ . . . . .

. ]

σοι[ . . . . .

ουκ[ . . . . .

5

κυ[ . . . . .

χρ[ . . . . .

μ[ . . . . .

π.[ . . . . .

μ[ . . . . .

 

(31)

XXI 2166 (a) 13

 

. . . . . . . . ]   [ . . . . .

. . . . . . . . ]   [ . . . . .

. . . . . . . . ]   [ . . . . .

. . . . . . . . ]   [ . . . . .

5

. . . . . . . . . ]    ετ[ . . . . .

. . . . . . . . . . . . . ]. .[ . . . . .

 

(32)

XXI 2166 (a) 14

 

. . . . . . . . ].λ[ . . . . .

. . . . . . . ]δύ πο[ . . . . .

. . . . . . ] π..[ . . . . .

 

(33)

XXI 2166 (a) 15

 

. . . . . . . . ].[ . . . . .

. . . . . . ]   ικα[ . . . . .

 

(34)

XXI 2166 (a) 16

 

. . . . . . . . ].[ . . . . .

. . . . . . . . ]συδ[ . . . . .

. . . . . . . . ]   [ . . . . .

. . . . . . . . . . .]αι[ . . . . .

5

. . . . . . . . ]νανδ[ . . . . .

. . . . . . . . ].[   ][ . . . . .

 

(35)

XXI 2166 (a) 17

 

. . . . . . . . ]αι[ . . . . .

. . . . . . . . ]αιγο[ . . . . .

. . . . . . . . ]σα.[ . . . . .

. . . . . . . ]ελα[ . . . . .