B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Sappho
ca. 630 - post 590
     
   


Μ ε λ ῶ ν   δ ´

D. 63 - D. 84
L.-P. 88


_______________________________________________


D. 63  L.-P. 82
(Snell)
Hephaest. Ench. 11, 5 (p. 36 Consbruch)


Εὐμορφοτέρα, Μνασιδίκα, τᾶς ἀπάλας Γυρίννος.

_____

D. 64  L.-P. 91
(Voigt)
Hephaest. Ench. 11, 5 (p. 36 Consbruch)


ἀσαροτέρας οὐδάμα πω Εἴρανα, σέθεν τύχοισαν

_____

D. 65a  L.-P. 58
(Treu/Snell)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 1 et 2, 1-25
vv. 25-26: Clearch. fr. 41 Wehrli ap. Athen. XV 687b (III 519 Kaibel)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].δα[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].α
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . φ]ύγοισα[.]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ιδ᾽ ἄχθην
. . . . . . . . . . . . ]χυ θ[.]οι[.]αλλ[. . . . . . α]ὔταν
. . . . . . . . . . . . . ]αχθο[. .]α τί.[. . . . .]εισα
. . . . . . . . . . . . . . ]μένα τὰν[. . . .ώ]νυμόν σε
10
. . . . . . . . . . . . . . . ]νι θῆται στ[ύ]μα[τι] πρόκοψιν
. . . . . . . . . . . . . . . . . ]πων κάλα δῶρα παῖδες
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]φίλ᾽, ἄοιδον λιγύραν χελύνναν
ἔμοι μὲν ἔκαρψεν ^ ^ πά]ντα χρόα γῆρας ἤδη
^ – ^ ^ λεῦκαι τ᾽ ἐγένο]ντο τρίχες ἐκ μελαίναν
15
^ – ^ ^ – – ^ ^ – ]αι· γόνα δ᾽ [ο]ὐ φέροισι
κοὔπω δύναμαι – ^ ^ ὄρχ]ησθ᾽ ἴσα νεβρίοισιν
^ – ^ ^ – – ^ ^ –, ἀ]λλὰ τί κεν ποείην;
βρότον γὰρ ἀγήρων ^ ^ –] οὐ δύνατον γένεσθαι.
λέγοισι δὲ ταῦτ᾽ – ^ δαῆναι] βροδόπαχυν Αὔων·
20
ἔκλεψε δὲ Τίθωνον, ὂν εἰς ἔσ]χατα γᾶς φέροισα
^ – ^ ^ – – ^ ^ – τοῦτ]ον ὔμως ἔμαρψε[ν
^ – ^ ^ – – ^ ^ – – ἐρ]άταν ἄκοιτιν
^ – ^ ^ – – ^ ^ – – φθ]ιμέναν νομίσδει
^ – ^ ^ – – ^ ^ – – ^ ^]αις ὀπάσδοι.
25
ἔγω δὲ φίλημμ᾽ ἀβροσύναν [– ^ ^] τοῦτο καί μοι
τὸ λάμπρον ἔρως ἀελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχε.

      explicit

_____

D. 65b  L.-P. 59
(Lobel-Page)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 1 et 2, 26-28


]ἐπιν[. . . . . . . . . . . . . . . . .].[. . .]νό.[
]φίλει.[. . . . . . . . .

]καιν[. . . . . . . . .

_____

D. 66  L.-P. 62
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 3, col. 2, 3-14


ἐπτάξατε[
δάφνας ὄτα[

πὰν δ᾽ ἄδιον[
ἢ κῆνον ἐλὸ[

5
καὶ ταῖσι μὲν ἀ[
ὀδοίπορος ἄν[

μόγις δέ ποτ᾽ εἰσάιον· ἐκλ[
ψύχα δ᾽ ἀγαπάτα συν[

τέαυτ[.]ν δὲ νῦν ἔμμ[ατα
10
ἴκεσθ᾽ ἀγανα[

ἔφθατε· κάλαν[
τά τ᾽ ἔμματα κα[ὶ

      explicit

_____

67 D.  L.-P. 63
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 3, col. 2, 15-24


Ὄνοιρε μελαινα[
φ[ο]ίταις ὄτα τ᾽ ὔπνος[

γλύκυς θ[έ]ος, ἦ δεῖν᾽ ὀνίας μ[
ζὰ χῶρις ἔχην τὰν δυναμ[ιν

5
ἔλπις δέ μ᾽ ἔχει μὴ πεδέχη[ν
μῆδεν μακάρων ἐλ[

οὐ γάρ κ᾽ ἔον οὔτω[
ἀθύρματα κα.[

γένοιτο δέ μοι[
10
τοὶς πάντα[

      explicit

_____

68 D.  L.-P. 65
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 4


. . . . . . . . . . . .
[ . . . . . ]πυφα[

[ . . Ἀνδ]ρομε[δ-
[ . . . . . ]δελασ[

[.]ροτήννεμε[
5
Ψάπφοι, σὲ φίλ[ημμ᾽

Κύπρωι βασίλεα[
καί τοι μέγα δ.[

[ὄ]σσοις φαέθων ἀ[έλιος
πάνται κλέος[

10
καί σ᾽ ἐνν Ἀχέρ[οντος
[.]ρ[ . . . . . . ]νπ[

_____

69 D.  L.-P. 67
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 5


. . . . . . . . . . . .
[θέ]ων μακ[άρων

[κ]αὶ τοῦτ᾽ ἐπικε[ – – ^ ^ – – ^ ^ – ^ – ^ ]
[δ]αίμων ὀλοφ[ – – ^ ^ – – ^ ^ – ^ – ^ ]

οὐ μὰν ἐφίλησ[
5
νῦν δ᾽ ἔννεκα[

τὸ δ᾽ αἴτιον οὐτ[
οὖδεν πόλυ[.]έ[

[σ]ὺ δ᾽ ἄ[
. . . . . . . . . . . .

_____

70 D.  L.-P. 71
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 6
P. Oxy. XXI (1951) add. p. 135


. . . . . . οὐδὲ θέ]μις σε Μίκα
. . ]ελα[ . . ἀλ]λά σ᾽ ἔγωὐκ ἐάσω
.]ν φιλότ[ατ᾽] ἤλεο Πενθιλήαν
. . . . . ]δα κα[κό]τροπ᾽, ἄμμα[
5
. . . . . . . ]μέλ[ος] τι γλύκερον. [ ^ – ^ ]
. . . . . . . ]α μελλιχόρων[ος – ^ ]
ἀεί]δει, λίγυραι δ᾽ ἄη[δοι
. . . . . . . . . . . ]δροσ[ο]εσσα[

_____

71 D.  L.-P. 68
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 6
P. Oxy. XXI (1951) add. p. 135


. . . . . . . . . . . ]ι γάρ μ᾽ ἀπὺ τᾶς ἐμ[ας]
. . . . . . . . . . . . . . ὔ]μως δ᾽ ἔγεν[το
. . . . . . . . . . . . . . . ] ἴσαν θέοισιν
. . . . . . . . . . . . . ] ἄσαν ἀλίτρα[
5
. . . . . . . . . . . . Ἀν]δρομέδαν[.]παξ[
. . . . . . . . . . . . . ]αρ[ . . . ]τα μάκα[ιρ]α
ἀργάλ[εον δὲ τρόπον α[.]κύνη[
. . . . . . . . . . . . ]κορον οὐ κατισ.ε.[
]κα[ . . . . . ]ρ Τυνδαρίδαι[ς
10
]ασυ[.] . . . κα[ὶ] χαρίεντ᾽ ἄ.[
]κ᾽ ἄδολον [μ]ηκέτι συν[
]Μεγαρα[ . . . ]ν ἀ[κάλ]α[ν
. . . . . . . . . . . .

_____

72 D.  L.-P. (-)
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 9


]ο δέρκεν ἐπώμοσσ[
]ν ἔτι, τὰν παῖδα δε[
]βρ[.]ταν κἀγχερριθ[έτ-
. . . . ]εν[ . . . . ]παρε[δωκ-

_____

73 D.  L.-P. 78
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 10


].ον αὐ[
]ην οὐδε[
]ης ἴμερ[ο –
]ται δ᾽ ἄμα[
5
].ανθος· [
. . . . ἴ]μερον[
. . . . . . . ]ετερπ[

_____

74 D.  L.-P. 73
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 11


. . . . . . . ]νβ.[ . . . ]υ
. . . . . . . ]α
. . . . . . . ]αν Ἀφροδι[τα]
. . . . . . ἀ]δύλογοι δ᾽ Ἔρ[ωτες]
5
. . . . . ]βαλλοι
. . . . α]ἴς ἔχοισα
. . . μ]ένα θαάσ[σ. . . . ]
. . . θ]άλλει
κάλ]ας ἐέρσας [

_____

75 D.  L.-P. 76
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 12


]ανπα[ – ^ ]
τε]λέσειε κ[ – ^ ]
. . ]ίη λελά[θ ^ ]
. . ]ε θέλω[ ^ – ^ ]
5
. . ]έχην[ ^ ]
. . ]η· ἔφα[ν ^ ]
. . ὐμ]αλίκ[εσσι]

_____

76 D.  L.-P. 70
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 13


. . . . . . . . . ]αμ.λλ[
. . . . . . . . . . ]ναμ[
. . . . . . . . . . . . ]ν δ᾽ εἶμ᾽ ε[
. . . . . . . . . . . . ]ρσομέν[
5
. . . . . . . . . . . . . ]λικ᾽ ὐπα[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]βα[
. . . . . . . . . ]ς γὰρ ἐπαυ[
. . . . . . . ]μάν κ᾽ ἀπυθυσ[
. . . . . . . ]αρμονίας δ[
10
πολυγ]άθην χόρον· ἄα[
. . . . . . . . . ]δε λίγηαν[
. . . . . . . . . ]ατόν σφι[
. . . . . . . ]πάντεσσι[
. . . . . . . ]επ[

_____

77a D.  L.-P. 87,2
(Lobel-Page)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 14


. . . . . . . . . . .
. . . . . ]αμμ[
. . . . ]ικα.[
. . ]ποισαι[
]κλεηδον[
5
].πλοκαμ[
. ]εσδἀμα[
. . ]ανθρώπ[
. . ].υμαιν[
. . ]τεκαιπ[
. . . . . . . . . . . . . .

_____

77b D.  L.-P. 80
(Lobel-Page)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 15


. . . . . . . . . . . . . .
. . . . ].[
. . ].τοσεσ[
]παντα[
. . ]ι δ᾽ ἀτέρα[
5
. . . . . . ]λοκα[
. . . . . . . . . . ].[
. . . . . . . . . . . . . .

_____

79 D.  L.-P. 77a
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 26


. . . . . . . ]απ[
. . . . ]σετα[
. . ]υμαικ.[ 
. . ]. τεχαρα[
5
. . . ]ιδι δοῖσ[
. ] δεν ἀμεσ[
. . . . ]ος σύγ᾽ ἀ[
. . . . . . ].λονα[
. . . . . . . ].δαλ[

_____

D. 80  L.-P. 81
(Treu/Snell)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 33


. . . . . . . . . ]απύθεσθ[
. . . . . . . τά]χιστα λ[
. . . . . . . . . ]εμπ[
σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσθ᾽ ἐράτοις φόβαισιν
5
ὄρπακας ἀνήτω συν<α>έρραισ᾽ ἀπάλαισι χέρσιν·
εὐάνθεα γὰρ <δὴ> πέλεται, καὶ Χάριτες μάκαιρα<ι>
μᾶλλον ποτόρην, ἀστεφανώτοισι δ᾽ ἀπυστέφονται.

_____

81 D.  L.-P. 83
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 36


. . . . . . . . . . . .
. . . . ].αί.[
. . ]λ᾽ αὖθι με[νην
]νώμεθ᾽ ὀ[
]δηὖτ᾽ ἐπιτ[
5
]έντηδεκ[
].α γὰρ ἐκά[
. . . . . . . . ] . . . [
. . . . . . . . . . . .

_____

82 D.  L.-P. 84
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 37 et 41


. . . . . . . . ]λαισ[
. . . . . . . . ]λικι π[
]ωνκ[ . . . ]ίνα[
]τονόνεσ[.]οσε[
5
]άβροις ἐπιχημ[
]αν Ἀρτεμι[
]ναβλ[

_____

83 D.  L.-P. 85
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 38


. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ]παμένα[
]τ᾽ ὤς τ᾽ ὀ πέλη[
. . . . ]ακανσό[
. . . . . . . . . . . . . . . .

_____

84 D.  L.-P. 60
(Treu)
P. Oxy. XV (1922) nr. 1787 fr. 44


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ]τύχοισα
. . . . . . . . ]θέλ᾽ ὦν τ᾽ ἄπαισαν
. . . . . . . . ]λεσον νόημμα
. . . . . . . . ]έτων κάλη<μ>μι
5
. . . . . . . . ]πεδὰ θῦμον αἶψα
. . . . . . . ὄ]σσα τύχην θελήση[ις]
. . . . . . . . ]ρ ἔμοι μάχεσθα[ι]
χ]λιδάναι ᾽πίθεισα[.]
. ]ι, σὺ δ᾽ εὖ γὰρ οἶσθα
10
. ]έτει τα[.]λλε[. .]
. ]κλασ[

_____

L.-P. 88
(Treu)
P. Oxy. XXI (1951) nr. 2290


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ν προ. .[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]νως πρός πότ[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].ατον χάλα[
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].θέλοις· οὐδυ[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]τάσδοισ᾽ ὀλιγα[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]μένα φέρεσθα[ι
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].φια τις . . .[
ἐμ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].δ᾽ ἄδιον εἰσορ[
10
τοῦ[τ. . . . . . . . . . . . . . . . . . ο]ἶσθα καὔτα·

κ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . λέ]λαθ᾽ ἀλλονιά[
σε[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].αν· τιραδ[

ἠ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]αί τις εἴποι
ἀ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].σαν· ἔγω τε γαρ[ σε]

15
φιλη[. . . . . . . . . . . . . . . . ]μ᾽ ἆς κεν ἔνηι μ᾽[
κᾶλ.[. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]αί μελήσεν·

ἐστ.[. . . . . . . . . . . . . . . ]φίλα φαῖμ᾽ γέ[νεσθαι
[.]χα[. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ενα[.]αις· ἀτ[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]. .δ᾽ ὀνιαρ[ο]ς[
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . ].πίκρος ὔμ[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]τα[.]θαδ[
. . . . . . . . . . . . . . . . . ].α τόδε δ᾽ ἴσ[θ
. . . . . . . . . . . . . . . . ]. ὤττι σ᾽ ἐγ[ω
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]α φιλήσω[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].τω τι λο[
25
. . . . . . . . . . . . . . . κρέ]σσον γὰρ .[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]σθαι βελέω[ν