BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Sappho

ca. 630 - post 590

 

Μελῶν ε´

 

D. 85 - D. 113

L.-P. 99

 

___________________________________________________

 

 

 

D. 85  L.-P. 100

(Snell)

Pollux VII 73 (II p. 73 Bethe)

 

ἀμφὶ δ᾽ ἄβροισ᾽ < . . > λασίοις εὖ <Ϝ᾽> ἐπύκασσε.

 

_____

 

D. 86  L.-P. 135

(Treu)

Hephaest. Ench. 12, 2 (p. 37 Consbruch)

 

Τί με Πανδίονις, Ὤ‹ι›ραν‹ν›α, χελίδων

 

_____

 

D. 87  L.-P. 134

(Snell)

Hephaest. Ench. 12, 4 (p. 39 Consbruch)

 

Ζά <τ᾽> ἐλεξάμαν ὄναρ, Κυπρογένηα

 

_____

 

D. 88  L.-P. 154

(Snell)

Hephaest. Ench. 11, 3 (p. 35 Consbruch)

 

Πλήρης μὲν ἐφαίνετ᾽ ἀ σελάν<ν>α·

αἲ δ᾽ ὠς περὶ βῶμον ἐστάθησαν

 

_____

 

D. 89  L.-P.

(Snell)

Demetr. peri erm. 142 (p. 133 Rademacher)

 

πτερύγων δ᾽ ὔπα κακχέει λιγύραν ἀοίδαν,

ὄπποτα φλόγιον †καθέταν ἐπιπτάμενον καταύληι.

 

_____

 

D. 90  L.-P. 128

(Snell)

Hephaest. Ench. 9, 2 (p. 29 s. Consbruch)

 

Δεῦτέ νυν ἄβραι Χάριτες καλλίκομοί τε Μοῖσαι

 

_____

 

D. 91  L.-P. 153

(Snell)

Atil. Fortunatian. gramm. 28 (VI 301, 6 Keil)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . πάρθενον ἀδύφωνον

 

_____

 

D. 92  L.-P. 148

(Snell)

Schol. Pind. Ol. 2, 96a (I 85 s. Drachmann)

Schol. Pind. Pyth. 5, 1a (II 172 Drachmann)

 

ὀ πλοῦτος ἄνευ<θ᾽> ἀρέτας οὐκ ἀσίνης πάροικος

 

_____

 

D. 93  L.-P. i.a.16

(Snell)

vv. 1-2: Hephaest. Ench. 11, 3 (p. 35 Consbruch)

v. 3: Hephaest. Ench. 11, 5 (p. 36 Consbruch)

 

Κρήσσαι νύ ποτ᾽ ὦδ᾽ ἐμμελέως πόδεσσιν

ὤρχεντ᾽ ἀπάλοισ᾽ ἀμφ᾽ ἐπόεντα βῶμον

ποίας τέρεν ἄνθος μάλακον μάτεισαι.

 

_____

 

D. 94

(Snell)

Hephaest. Ench. 11, 5 (p. 36 Consbruch)

 

Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα

καὶ Πληίαδες· μέσαι δὲ

νύκτες, παρὰ δ᾽ ἔρχετ᾽ ὤρα·

ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.

 

_____

 

D. 95  L.-P. 92

(Treu)

P. Berol. 9722 fol. 1 (BKT V, 2 p. 12)

 

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

πε[

κρ[. . . . . . . . .]περ[

5

πέπλον[. . .]πυσχ[

καὶ κλε[. .]σαω

κροκόεντα[

πέπλον πορφυ[ρ. . . . . . .]δεξω[.]

χλαιναι περσ[

10

στέφανοι περ[

καλ[.]οσσαμ[

φρυ[

πορφ[υρ-

ταπα[

15

[

π[

 

_____

 

D. 96  L.-P. 94

(Snell)

P. Berol. 9722 fol. 2 (BKT V, 2 p. 12 s.)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

τεθνάκην δ᾽ ἀδόλως θέλω.

ἄ με ψισδομένα κατελίμπανεν

 

πόλλα, καὶ τόδ᾽ ἔειπέ [μοι·

5

«ὤιμ᾽ ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν,

Ψάπφ᾽· ἦ μάν σ᾽ ἀέκοισ᾽ ἀπυλιμπάνω.»

 

τὰν δ᾽ ἔγω τάδ᾽ ἀμειβόμαν·

«χαίροισ᾽ ἔρχεο κἄμεθεν

μέμναισ᾽, οἶσθα γάρ, ὤς <σ>ε πεδήπομεν.

 

10

αἰ δὲ μή, ἀλλά σ᾽ ἔγω θέλω

ὄμναισαι [. . .]δ[. . .]θεαι,

ὀσ[^ – ^ ^] καὶ κάλ᾽ ἐπάσχομεν·

 

πό[λλοις γὰρ στεφάν]οις ἴων

καὶ βρ[όδων πλο]κίων τ᾽ ὔμοι

15

      καὶ [^ –] παρ᾽ ἔμοι περεθήκαο

 

καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας 

πλέκταις ἀμφ᾽ ἀπάλαι δέραι 

ἀνθέων ἐ[ράτων] πεποημέναις.

 

καὶ πόλλω[ι λιπάρως] μύρωι

20

βρενθείωι [τε κάλον χρόα

ἐξαλ<ε>ίψαο κα[ὶ βασ]ιληίωι,

 

καὶ στρώμν[αν ἐ]πὶ μολθάκαν

ἀπάλαν παρ[^]α[.]ονων

ἐξίης πόθο[ν – ^ ^]ανίδων,

 

25

κωὔτε τις [^ ^ οὔ]τε τι

ἶρων οὐδ᾽ ὐ[^ – ^ ^

ἔπλετ᾽, ὄππ[οθεν ἄμ]μες ἀπέσκομεν·

 

οὐκ ἄλσος [^ ^ εἴ]αρος

ὤραι – ^ ^ –] ψόφος

30

      – ^ – ^ ^ – μελα]οίδιαι

 

_____

 

D. 97  L.-P. 95

(Treu)

P. Berol. 9722 fol. 4 (BKT V, 2 p. 14 s.)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

του[ ^ – ^ ^ – ^ – ^ – ^ ]

 

ἦρ᾽ α[ – ^ ^ – ^ ^ – ^ ^ ]

δηρατο[ ^ ^ ^ ^ ^ ]

Γογγύλα σ[ ^ ^ – ^ – ^ – ^ ]

 

5

ἦ τι σᾶμ᾽ ἐθε[σπ – ^ ^ – ^ ^ ]

παῖσιν μάλιστ᾽· ἄγ[ ^ ^ Ἔρ-]

μα<ι>ς γ᾽ ἔσηλθ᾽ ἐπά[ρωγος – ^ – ^ ]

 

εἶπον· ὦ δέσποτ᾽, ἐπ[ ^ ^ – ^ ^ ]

[ο]ὐ μὰ γὰρ μάκαιραν [θέον]

10

      [ο]ὔδεν ἄδομ᾽ ἔπαρθ᾽ ἀγα[ν ^ – ^ ]

 

κατθάνην δ᾽ ἴμερός τις [ἔχει με καὶ]

λωτίνοις δροσόεντας [ὄ-]

χ[θ]οις ἴδην Ἀχερ[οντ ^ – ^ – ^ ]

 

[κὰδ] δ᾽ ἐς Ἀιδ[ ^ – ^ ^ – ^ ^ ]

15

[ – ^ ]δευομ[ ^ ^ ^ ^ ]

μή τις [ – ^ ^ – ^ – ^ – ^ ]

 

_____

 

D. 98  L.-P. 96

(Treu/Snell)

P. Berol. 9722 fol. 5 (BKT V, 2 p. 16 s.)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

^ ^ – ἀπὺ] Σαρδ[ίων

– ^ πόλ]λακι τυῖδε [ν]ῶν ἔχοισα.

 

ὠς πε[δε]ζώομεν· β[εβάω]ς ἔχεν 

σὲ θέα<ι>σ᾽ ἰκέλαν Ἀρι-

5

      γνώτα, σᾶι δὲ μάλιστ᾽ ἔχαιρε μόλπαι.

 

νῦν δὲ Λύδαισιν ἐνπρέπεται γυναί-

κεσσιν, ὠς ὄτ᾽ ἀελίω

δύντος ἀ βροδοδάκτυλος <σελάννα>

 

πάντα περρέχοισ᾽ ἄστρα, φάος δ᾽ ἐπί-

10

σχει θάλασσαν ἐπ᾽ ἀλμύραν 

ἴσως καὶ πολυανθέμοις ἀρούραις.

 

ἀ δ᾽ ἐέρσα κάλα κέχυται, τεθά-

λαισι δὲ βρόδα κἄπαλ᾽ ἄν-

θρυσκα καὶ μελίλωτος ἀνθεμώδης.

 

15

πόλλα δὲ ζαφοίταισ᾽ ἀγάνας ἐπι-

μνάσθεισ᾽ Ἄτθιδος ἰμέρωι

λέπταν ποι φρένα, κῆρ <δ᾽> ἄσα βόρηται.

 

κῆθι δ᾽ ἔλθην ἄμμε [. .]. . ισα τὸ δ᾽ οὐ

νῶντ᾽ ἄ[π]υστον ὐμ[. .] πόλυς

20

      γαρύε[ι . .]αλον π[. . . ὂ]ν τὸ μέσσον.

 

[ε]ὔμ[α]ρ[ες μ]ὲν ου[.] σ᾽ αἰμιθέαισι μόρ-

φαν ἐπή[ρατο]ν ἐξίσω-

σθ᾽ αἰ συ[. .]ρος ἐχησθα[. . .]νιδηον

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]το[. . .]ρα τι-

25

μαλ[. . . . . . . . . . . . δι᾽ α]ἴθερος

καὶ δ[.]μ[. . . . . . . . . . . ]ος Ἀφροδίτα

 

καμ[. . . . . . . . . . ]νέκταρ ἔχευ᾽ ἀπὺ

χρυσίας [. . . . . . . . . . . . . . ]ναν

[. . . .]απουρ[. . . . . . . . . ]χέρσι Πείθω

 

30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]θ[. .]ησεν η

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πόλλ[ακις

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]εδαην μαι-

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ες τὸ Γεραΐστιον

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ν φίλαι

35

      . . . . . . . . . . . . . . . ἄπ]υστον οὔδενο[ς]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ερον ἴξο[μ ^ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

_____

 

D. 98 a, b  L.-P. 98

(Treu/Snell)

(a) vv. 1-12: P. Hauniens.

(b) vv. 14-22: P. Mediol., ed. Vogliano, Mediol. 1942

 

Papyrus Hauniensis (vv. 1 - 12)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[. . ].θος· ἀ γάρ μ᾽ ἐγέννα[τ᾽ ἔφα ποτά·

 

[σ]φᾶς ἐπ᾽ ἀλικίας μέγ[αν

[κ]όσμον αἴ τις ἔχη φόβα<ι>ς

[π]ορφύρωι κατελιξαμέν[α πλόκωι

 

5

[ἔ]μμεναι μάλα τοῦτο . [ ^ ]

[ἀ]λλ᾽ ἀ ξανθοτέρα<ι>ς ἔχη[ις]

[τ]α<ὶ>ς κόμα<ι>ς δάιδος προφ[ανεστέραις]

 

[σ]τεφάνοισιν ἐπαρτία[ις

[ἀ]νθέων ἐριθαλέων

10

      [μ]ίτρα· <τ>ὰν δ᾽ ἀρτίως Κλ[έϊ – ^ ^ ]

 

ποικίλαν ἀπὺ Σαρδίω[ν

οἶα] Μαονίας πόλεις

[ – ^^ ^ – ^ ^ – ^ ^ ]

 

σοὶ δ᾽ ἔγω, Κλέϊ, ποικίλαν

15

οὐκ ἔχω· πόθεν ἔσσεται

μίτρα ν<ῦ>ν; ἀλλὰ τῶι Μ<υ>τ<ι>ληνάωι

 

[. . . . . . . . . . . . . . . ].[. . . . . . . . . . . . . . . ]

†παισαπειον† ἔχην πολ[ις]

αἰ κε[.]η ποικίλας κ. . .[

 

2o

ταύτας τᾶς Κλεανακτίδ[αν]

φύγας †αλις α πολις ἔχει†

μνάματ᾽ [ο]ἴδε γὰρ αἶνα διέρρυε[ν]

 

_____

 

D. 99  L.-P. 101

(Treu)

Athen. IX 410 d, e (II, 395 Kaibel)

 

κεττόμακτρα δὲ †Καγγόνων

πορφύρα καταΰτμενα,

τά τοι Μ<ν>ᾶσις ἔπεμψ᾽ ἀπὺ Φωκάας

δῶρα τίμια †Καγγόνων.

 

_____

 

D. 100  L.-P. 121

(Snell)

Stob. flor. 4, 22, 112 (IV 543 Wachsmuth-Hense)

 

ἀλλ᾽ ἔων φίλος ἄμμι λέχος ἄρνυσο νεώτερον·

οὐ γὰρ τλάσομ᾽ ἔγω συνοίκην ἔοισα γεραιτέρα.

 

_____

 

D. 101  L.-P. 125

(Snell)

Schol. Aristoph. Thesm. 401

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . αὔτα 

ὠράα στεφαναπλόκην

 

_____

 

D. 102  L.-P. Alcaeus 304

(Campbell 44a)

P. Fuad nr. 239 (Lobel-Page, Class. Quart. 46, 1952, 1-3)

 

col. I

. . . . . . . . . . ]σανορεσ. .[. . . . . 

[Φοίβωι χρυσοκό]μαι, τὸν ἔτικτε Κόω [κόρα]

[μίγεισ᾽ εὐρυβίαι Κρ]ονίδαι μεγαλωνύμω(ι)

[Ἄρτεμις δὲ θέων] μέγαν ὄρκον ἐπώμοσε

5

[νὴ τὰν σὰν κεφά]λαν, ἀϊπάρθενος ἔσσομαι (= D. 102)

[ἄδμης οἰοπό]λων ὀρέων κορύφαισ᾽ ἔπι

[θηρεύοισ᾽· ἄγι καὶ τά]δε νεῦσον ἔμαν χάριν.

[ὢς εἶπ᾽· αὐτὰρ ἔνευ]σε θέων μακάρων πάτηρ.

[πάρθενον δ᾽ ἐλαφάβ]ολον ἀγροτέραν θέοι

10

[ἄνθρωποί τε κάλε]ισιν ἐπωνύμιον μέγα.

[κήναι λυσιμέλης] Ἔρος οὐδάμα πίλναται·

. . . . . ]. . . μαφόβε[. .]έ.ω·

. . . . . . . . . . . . . . . 

 

col. II

. . . . . . . . . . . . . . . 

εμμ[. . . . . . . . . . 

και.[. . . . . . . . . . 

ρ.ε.[. . . . . . . . . . 

5

ω. . .[. . . . . . . . . . 

Μοίσαν ἀγλα[α δῶρα

πόει καὶ Χαρίτων[. . . . . 

βραδίνοις ἐπεβ.[. . . . . 

ὄργας μὴ ᾽πιλάθεσ[θ. . . . . 

10

θνάτοισιν· πεδέχ[ην. . . . . 

. . . . . ]δαλίω[. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

_____

 

D. 103  L.-P. 118

(Snell)

Hermog. peri ideon 2, 4 (p. 334 Rabe)

 

ἄγι δή, χέλυ δῖά, μοι

φωνάεσσα γένοιο.

 

_____

 

D. 104  L.-P. 178

(Snell)

Etym. Magn. 795, 11

 

Γέλλως παιδοφιλωτέρα

 

_____

 

D. 105  L.-P. 166

(Snell)

Athen. II 57d (I, 134 Kaibel)

 

φαῖσι δὴ ποτα Λήδαν ὐακίνθινον

πεπυκάδμενον ὤιον εὔρην

 

_____

 

D. 106  L.-P. 151

(Snell)

Etym. Magn. 117, 17

 

ὀφθάλμοις δὲ μέλαις νύκτος ἄωρος

 

_____

 

D. 107  L.-P. 140

(Snell)

Hephaest. Ench. 10, 4 (p. 33 Consbruch)

 

Κατθνάσκει, Κυθέρη᾽, ἄβρος Ἄδωνις· τί κε θεἷμεν;

καττύπτεσθε, κόραι, καὶ κατερείκεσθε χίτωνας.

 

_____

 

D. 108  L.-P. 120

(Snell)

Etym. Magn. 2, 45

 

ἀλλά τις οὐκ ἔμμι παλιγκότων 

ὄργαν, ἀλλ᾽ ἀβάκην τὰν φρέν᾽ ἔχω.

 

_____

 

D. 109  L.-P. 150

(Snell)

Maxim. Tyr. 18, 9 (p. 232 Hobein)

 

οὐ γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλων <δόμωι>

θρῆνον ἔμμ᾽· οὔ κ᾽ ἄμμι πρέποι τάδε

 

_____

 

D. 110  L.-P. 159

(Snell)

Maxim. Tyr. 18, 9 (p. 232 Hobein)

 

. . . σύ τε κἆμος θεράπων Ἔρος.

 

_____

 

D. 111  L.-P. 122

(Snell)

Athen. XII 454b (III 223 Kaibel)

 

ἄνθε᾽ ἀμέργοισαν παῖδ᾽ ἄγαν ἀπάλαν

_____

 

D. 112  L.-P. 164

(Treu)

Apollon. Dysc. de pron. 107, 12 Schneider

 

τὸν Ϝὸν παῖδα κάλει

_____

 

D. 113  L.-P. 145

(Treu)

Schol. Apoll. Rhod. 1, 1123 b (p. 100 Wendel)

 

μὴ κίνη χέραδος

 

_____

 

L.-P. 99

(Treu)

P. Oxy. XXI (1951) nr. 2291 col. I

 

[.].γα. .εδα βαιο[ν . . . . . . . . . . . . . ].α

δ[.]οῖ Πωλυανακτ[ίδ]αις[

. . . αισσαμιασι.ιε.[.]τοις . . . .[.]

 

χόρδαισι διακρέκην

5

ολισβ.δοκοις περκαθ. . . .ενος

 

. .ου.[. .]σι φιλοφ[ρό]νως

. . . . ]. . . .δ ἐλελίσδ[ε]ται πρ.τανεως

. . . . . . ]ωνος δε διο[. .]ω.

. . . . . . . . ].υαλω δ᾽ .[.]. .ενητε[. .].χ. .

?

 

10

[Λάτως] τε καὶ Δί[ος] πάϊ[.]

. . . . . . . . . . . . . ]. .ε. . .[.] ἔπιθ᾽ ὀργίαν[

[Γρύνηα]ν ὐλώδη<ν> λίπων

 

. . . . ].εν χρη[σ]τήριον

. . . . . . . ].[. . . . .].ευμεσ[. .].[.]ων

15

. . . . . . . . . . . . . ]. . . .[. . . . .]

 

. . . . . . . . . . . . . ]. . . . . .α[. .]εραις

. . . . . . . . . . .πό]ρσανον[.]. .ργιαν

. . . . . . . . . . . . . ]υσομεν [. . . .]

 

. . . . . . . . . . . . . ]ν ὐμνε[. . . . . . . .]

20

κα[. . . . . . . . . . . . ]ενα[.]φο.[. . .]ν. ἀδελφέαν

ὠς παι[. . . . .].ιο.[. . .].[. . . .]

 

.υτις δε[. . .]κει. θελη[

δειχνυσ[. . .]ε δηυτε Π.λυ[αν]ακτίδαν

τὸν μάργον ὄνδειξαι θέλω