B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Sappho
ca. 630 - post 590
     
   


Μ ε λ ῶ ν   ε ´

D. 85 - D. 113
L.-P. 99


_______________________________________________


D. 85  L.-P. 100
(Snell)
Pollux VII 73 (II p. 73 Bethe)


ἀμφὶ δ᾽ ἄβροισ᾽ < . . > λασίοις εὖ <Ϝ᾽> ἐπύκασσε.

_____

D. 86  L.-P. 135
(Treu)
Hephaest. Ench. 12, 2 (p. 37 Consbruch)


Τί με Πανδίονις, Ὤ‹ι›ραν‹ν›α, χελίδων

_____

D. 87  L.-P. 134
(Snell)
Hephaest. Ench. 12, 4 (p. 39 Consbruch)


Ζά <τ᾽> ἐλεξάμαν ὄναρ, Κυπρογένηα

_____

D. 88  L.-P. 154
(Snell)
Hephaest. Ench. 11, 3 (p. 35 Consbruch)


Πλήρης μὲν ἐφαίνετ᾽ ἀ σελάν<ν>α·
αἲ δ᾽ ὠς περὶ βῶμον ἐστάθησαν

_____

D. 89  L.-P.
(Snell)
Demetr. peri erm. 142 (p. 133 Rademacher)


πτερύγων δ᾽ ὔπα κακχέει λιγύραν ἀοίδαν,
ὄπποτα φλόγιον +καθέταν ἐπιπτάμενον καταύληι.

_____

D. 90  L.-P. 128
(Snell)
Hephaest. Ench. 9, 2 (p. 29 s. Consbruch)


Δεῦτέ νυν ἄβραι Χάριτες καλλίκομοί τε Μοῖσαι

_____

D. 91  L.-P. 153
(Snell)
Atil. Fortunatian. gramm. 28 (VI 301, 6 Keil)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . πάρθενον ἀδύφωνον

_____

D. 92  L.-P. 148
(Snell)
Schol. Pind. Ol. 2, 96a (I 85 s. Drachmann)
Schol. Pind. Pyth. 5, 1a (II 172 Drachmann)


ὀ πλοῦτος ἄνευ<θ᾽> ἀρέτας οὐκ ἀσίνης πάροικος

_____

D. 93  L.-P. i.a.16
(Snell)
vv. 1-2: Hephaest. Ench. 11, 3 (p. 35 Consbruch)
v. 3: Hephaest. Ench. 11, 5 (p. 36 Consbruch)


Κρήσσαι νύ ποτ᾽ ὦδ᾽ ἐμμελέως πόδεσσιν
ὤρχεντ᾽ ἀπάλοισ᾽ ἀμφ᾽ ἐπόεντα βῶμον
ποίας τέρεν ἄνθος μάλακον μάτεισαι.

_____

D. 94
(Snell)
Hephaest. Ench. 11, 5 (p. 36 Consbruch)


Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα
καὶ Πληίαδες· μέσαι δὲ
νύκτες, παρὰ δ᾽ ἔρχετ᾽ ὤρα·
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.

      explicit

_____

D. 95  L.-P. 92
(Treu)
P. Berol. 9722 fol. 1 (BKT V, 2 p. 12)


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
πε[
κρ[. . . . . . . . .]περ[
5
πέπλον[. . .]πυσχ[
καὶ κλε[. .]σαω
κροκόεντα[
πέπλον πορφυ[ρ. . . . . . .]δεξω[.]
χλαιναι περσ[
10
στέφανοι περ[
καλ[.]οσσαμ[
φρυ[
πορφ[υρ-
ταπα[
15
[
π[

_____

D. 96  L.-P. 94
(Snell)
P. Berol. 9722 fol. 2 (BKT V, 2 p. 12 s.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
τεθνάκην δ᾽ ἀδόλως θέλω.
      ἄ με ψισδομένα κατελίμπανεν

πόλλα, καὶ τόδ᾽ ἔειπέ [μοι·
5
«ὤιμ᾽ ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν,
      Ψάπφ᾽· ἦ μάν σ᾽ ἀέκοισ᾽ ἀπυλιμπάνω.»

τὰν δ᾽ ἔγω τάδ᾽ ἀμειβόμαν·
«χαίροισ᾽ ἔρχεο κἄμεθεν
      μέμναισ᾽, οἶσθα γάρ, ὤς <σ>ε πεδήπομεν.

10
αἰ δὲ μή, ἀλλά σ᾽ ἔγω θέλω
ὄμναισαι [. . .]δ[. . .]θεαι,
      ὀσ[^ – ^ ^] καὶ κάλ᾽ ἐπάσχομεν·

πό[λλοις γὰρ στεφάν]οις ἴων
καὶ βρ[όδων πλο]κίων τ᾽ ὔμοι
15
      καὶ [^ –] παρ᾽ ἔμοι περεθήκαο

καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας 
πλέκταις ἀμφ᾽ ἀπάλαι δέραι 
      ἀνθέων ἐ[ράτων] πεποημέναις.

καὶ πόλλω[ι λιπάρως] μύρωι
20
βρενθείωι [τε κάλον χρόα
      ἐξαλ<ε>ίψαο κα[ὶ βασ]ιληίωι,

καὶ στρώμν[αν ἐ]πὶ μολθάκαν
ἀπάλαν παρ[^]α[.]ονων
      ἐξίης πόθο[ν – ^ ^]ανίδων,

25
κωὔτε τις [^ ^ οὔ]τε τι
ἶρων οὐδ᾽ ὐ[^ – ^ ^
      ἔπλετ᾽, ὄππ[οθεν ἄμ]μες ἀπέσκομεν·

οὐκ ἄλσος [^ ^ εἴ]αρος
ὤραι – ^ ^ –] ψόφος
30
      – ^ – ^ ^ – μελα]οίδιαι

_____

D. 97  L.-P. 95
(Treu)
P. Berol. 9722 fol. 4 (BKT V, 2 p. 14 s.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      του[ ^ – ^ ^ – ^ – ^ – ^ ]

ἦρ᾽ α[ – ^ ^ – ^ ^ – ^ ^ ]
δηρατο[ ^ ^ ^ ^ ^ ]
      Γογγύλα σ[ ^ ^ – ^ – ^ – ^ ]

5
ἦ τι σᾶμ᾽ ἐθε[σπ – ^ ^ – ^ ^ ]
παῖσιν μάλιστ᾽· ἄγ[ ^ ^ Ἔρ-]
      μα<ι>ς γ᾽ ἔσηλθ᾽ ἐπά[ρωγος – ^ – ^ ]

εἶπον· ὦ δέσποτ᾽, ἐπ[ ^ ^ – ^ ^ ]
[ο]ὐ μὰ γὰρ μάκαιραν [θέον]
10
      [ο]ὔδεν ἄδομ᾽ ἔπαρθ᾽ ἀγα[ν ^ – ^ ]

κατθάνην δ᾽ ἴμερός τις [ἔχει με καὶ]
λωτίνοις δροσόεντας [ὄ-]
      χ[θ]οις ἴδην Ἀχερ[οντ ^ – ^ – ^ ]

[κὰδ] δ᾽ ἐς Ἀιδ[ ^ – ^ ^ – ^ ^ ]
15
[ – ^ ]δευομ[ ^ ^ ^ ^ ]
      μή τις [ – ^ ^ – ^ – ^ – ^ ]

_____

D. 98  L.-P. 96
(Treu/Snell)
P. Berol. 9722 fol. 5 (BKT V, 2 p. 16 s.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ ^ – ἀπὺ] Σαρδ[ίων
      – ^ πόλ]λακι τυῖδε [ν]ῶν ἔχοισα.

ὠς πε[δε]ζώομεν· β[εβάω]ς ἔχεν 
σὲ θέα<ι>σ᾽ ἰκέλαν Ἀρι-
5
      γνώτα, σᾶι δὲ μάλιστ᾽ ἔχαιρε μόλπαι.

νῦν δὲ Λύδαισιν ἐνπρέπεται γυναί-
κεσσιν, ὠς ὄτ᾽ ἀελίω
      δύντος ἀ βροδοδάκτυλος <σελάννα>

πάντα περρέχοισ᾽ ἄστρα, φάος δ᾽ ἐπί-
10
σχει θάλασσαν ἐπ᾽ ἀλμύραν 
      ἴσως καὶ πολυανθέμοις ἀρούραις.

ἀ δ᾽ ἐέρσα κάλα κέχυται, τεθά-
λαισι δὲ βρόδα κἄπαλ᾽ ἄν-
      θρυσκα καὶ μελίλωτος ἀνθεμώδης.

15
πόλλα δὲ ζαφοίταισ᾽ ἀγάνας ἐπι-
μνάσθεισ᾽ Ἄτθιδος ἰμέρωι
      λέπταν ποι φρένα, κῆρ <δ᾽> ἄσα βόρηται.

κῆθι δ᾽ ἔλθην ἄμμε [. .]. . ισα τὸ δ᾽ οὐ
νῶντ᾽ ἄ[π]υστον ὐμ[. .] πόλυς
20
      γαρύε[ι . .]αλον π[. . . ὂ]ν τὸ μέσσον.

[ε]ὔμ[α]ρ[ες μ]ὲν ου[.] σ᾽ αἰμιθέαισι μόρ-
φαν ἐπή[ρατο]ν ἐξίσω-
      σθ᾽ αἰ συ[. .]ρος ἐχησθα[. . .]νιδηον

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]το[. . .]ρα τι-
25
μαλ[. . . . . . . . . . . . δι᾽ α]ἴθερος
      καὶ δ[.]μ[. . . . . . . . . . . ]ος Ἀφροδίτα

καμ[. . . . . . . . . . ]νέκταρ ἔχευ᾽ ἀπὺ
χρυσίας [. . . . . . . . . . . . . . ]ναν
      [. . . .]απουρ[. . . . . . . . . ]χέρσι Πείθω

30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]θ[. .]ησεν η
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πόλλ[ακις
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]εδαην μαι-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ες τὸ Γεραΐστιον
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ν φίλαι
35
      . . . . . . . . . . . . . . . ἄπ]υστον οὔδενο[ς]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ερον ἴξο[μ ^ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
_____

D. 98 a, b  L.-P. 98
(Treu/Snell)
(a) vv. 1-12: P. Hauniens.
(b) vv. 14-22: P. Mediol., ed. Vogliano, Mediol. 1942
Papyrus Hauniensis (vv. 1 - 12)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      [. . ].θος· ἀ γάρ μ᾽ ἐγέννα[τ᾽ ἔφα ποτά·

[σ]φᾶς ἐπ᾽ ἀλικίας μέγ[αν
[κ]όσμον αἴ τις ἔχη φόβα<ι>ς
      [π]ορφύρωι κατελιξαμέν[α πλόκωι

5
[ἔ]μμεναι μάλα τοῦτο . [ ^ ]
[ἀ]λλ᾽ ἀ ξανθοτέρα<ι>ς ἔχη[ις]
      [τ]α<ὶ>ς κόμα<ι>ς δάιδος προφ[ανεστέραις]

[σ]τεφάνοισιν ἐπαρτία[ις
[ἀ]νθέων ἐριθαλέων
10
      [μ]ίτρα· <τ>ὰν δ᾽ ἀρτίως Κλ[έϊ – ^ ^ ]

ποικίλαν ἀπὺ Σαρδίω[ν
οἶα] Μαονίας πόλεις
      [ – ^^ ^ – ^ ^ – ^ ^ ]

σοὶ δ᾽ ἔγω, Κλέϊ, ποικίλαν
15
οὐκ ἔχω· πόθεν ἔσσεται
      μίτρα ν<ῦ>ν; ἀλλὰ τῶι Μ<υ>τ<ι>ληνάωι

[. . . . . . . . . . . . . . . ].[. . . . . . . . . . . . . . . ]
+παισαπειον+ ἔχην πολ[ις]
      αἰ κε[.]η ποικίλας κ. . .[

2o
ταύτας τᾶς Κλεανακτίδ[αν]
φύγας +αλις α πολις ἔχει+
      μνάματ᾽ [ο]ἴδε γὰρ αἶνα διέρρυε[ν]

_____

D. 99  L.-P. 101
(Treu)
Athen. IX 410 d, e (II, 395 Kaibel)


κεττόμακτρα δὲ +Καγγόνων
πορφύρα καταΰτμενα,
τά τοι Μ<ν>ᾶσις ἔπεμψ᾽ ἀπὺ Φωκάας
δῶρα τίμια +Καγγόνων.

_____

D. 100  L.-P. 121
(Snell)
Stob. flor. 4, 22, 112 (IV 543 Wachsmuth-Hense)


ἀλλ᾽ ἔων φίλος ἄμμι λέχος ἄρνυσο νεώτερον·
οὐ γὰρ τλάσομ᾽ ἔγω συνοίκην ἔοισα γεραιτέρα.

_____

D. 101  L.-P. 125
(Snell)
Schol. Aristoph. Thesm. 401


. . . . . . . . . . . . . . . . . . αὔτα 
ὠράα στεφαναπλόκην

_____

D. 102  L.-P. Alcaeus 304
(Campbell 44a)
P. Fuad nr. 239 (Lobel-Page, Class. Quart. 46, 1952, 1-3)


      col. I
. . . . . . . . . . ]σανορεσ. .[. . . . . 
[Φοίβωι χρυσοκό]μαι, τὸν ἔτικτε Κόω [κόρα]
[μίγεισ᾽ εὐρυβίαι Κρ]ονίδαι μεγαλωνύμω(ι)
[Ἄρτεμις δὲ θέων] μέγαν ὄρκον ἐπώμοσε
5
[νὴ τὰν σὰν κεφά]λαν, ἀϊπάρθενος ἔσσομαι (= D. 102)
[ἄδμης οἰοπό]λων ὀρέων κορύφαισ᾽ ἔπι
[θηρεύοισ᾽· ἄγι καὶ τά]δε νεῦσον ἔμαν χάριν.
[ὢς εἶπ᾽· αὐτὰρ ἔνευ]σε θέων μακάρων πάτηρ.
[πάρθενον δ᾽ ἐλαφάβ]ολον ἀγροτέραν θέοι
10
[ἄνθρωποί τε κάλε]ισιν ἐπωνύμιον μέγα.
[κήναι λυσιμέλης] Ἔρος οὐδάμα πίλναται·
. . . . . ]. . . μαφόβε[. .]έ.ω·
. . . . . . . . . . . . . . . 

      col. II
. . . . . . . . . . . . . . . 
εμμ[. . . . . . . . . . 
και.[. . . . . . . . . . 
ρ.ε.[. . . . . . . . . . 
5
ω. . .[. . . . . . . . . . 
Μοίσαν ἀγλα[α δῶρα
πόει καὶ Χαρίτων[. . . . . 
βραδίνοις ἐπεβ.[. . . . . 
ὄργας μὴ ᾽πιλάθεσ[θ. . . . . 
10
θνάτοισιν· πεδέχ[ην. . . . . 
. . . . . ]δαλίω[. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

_____

D. 103  L.-P. 118
(Snell)
Hermog. peri ideon 2, 4 (p. 334 Rabe)


ἄγι δή, χέλυ δῖά, μοι
φωνάεσσα γένοιο.

_____

D. 104  L.-P. 178
(Snell)
Etym. Magn. 795, 11


Γέλλως παιδοφιλωτέρα

_____

D. 105  L.-P. 166
(Snell)
Athen. II 57d (I, 134 Kaibel)


φαῖσι δὴ ποτα Λήδαν ὐακίνθινον
πεπυκάδμενον ὤιον εὔρην

_____

D. 106  L.-P. 151
(Snell)
Etym. Magn. 117, 17


ὀφθάλμοις δὲ μέλαις νύκτος ἄωρος

_____

D. 107  L.-P. 140
(Snell)
Hephaest. Ench. 10, 4 (p. 33 Consbruch)


Κατθνάσκει, Κυθέρη᾽, ἄβρος Ἄδωνις· τί κε θεἷμεν;
καττύπτεσθε, κόραι, καὶ κατερείκεσθε χίτωνας.

_____

D. 108  L.-P. 120
(Snell)
Etym. Magn. 2, 45


ἀλλά τις οὐκ ἔμμι παλιγκότων 
ὄργαν, ἀλλ᾽ ἀβάκην τὰν φρέν᾽ ἔχω.

_____

D. 109  L.-P. 150
(Snell)
Maxim. Tyr. 18, 9 (p. 232 Hobein)


οὐ γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλων <δόμωι>
θρῆνον ἔμμ᾽· οὔ κ᾽ ἄμμι πρέποι τάδε

_____

D. 110  L.-P. 159
(Snell)
Maxim. Tyr. 18, 9 (p. 232 Hobein)


. . . σύ τε κἆμος θεράπων Ἔρος.

_____

D. 111  L.-P. 122
(Snell)
Athen. XII 454b (III 223 Kaibel)


ἄνθε᾽ ἀμέργοισαν παῖδ᾽ ἄγαν ἀπάλαν
_____

D. 112  L.-P. 164
(Treu)
Apollon. Dysc. de pron. 107, 12 Schneider


τὸν Ϝὸν παῖδα κάλει
_____

D. 113  L.-P. 145
(Treu)
Schol. Apoll. Rhod. 1, 1123 b (p. 100 Wendel)


μὴ κίνη χέραδος

_____

L.-P. 99
(Treu)
P. Oxy. XXI (1951) nr. 2291 col. I


[.].γα. .εδα βαιο[ν . . . . . . . . . . . . . ].α
δ[.]οῖ Πωλυανακτ[ίδ]αις[
. . . αισσαμιασι.ιε.[.]τοις . . . .[.]

χόρδαισι διακρέκην
5
ολισβ.δοκοις περκαθ. . . .ενος

. .ου.[. .]σι φιλοφ[ρό]νως
. . . . ]. . . .δ ἐλελίσδ[ε]ται πρ.τανεως
. . . . . . ]ωνος δε διο[. .]ω.
. . . . . . . . ].υαλω δ᾽ .[.]. .ενητε[. .].χ. .

      explicit ?

10
[Λάτως] τε καὶ Δί[ος] πάϊ[.]
. . . . . . . . . . . . . ]. .ε. . .[.] ἔπιθ᾽ ὀργίαν[
[Γρύνηα]ν ὐλώδη<ν> λίπων

. . . . ].εν χρη[σ]τήριον
. . . . . . . ].[. . . . .].ευμεσ[. .].[.]ων
15
. . . . . . . . . . . . . ]. . . .[. . . . .]

. . . . . . . . . . . . . ]. . . . . .α[. .]εραις
. . . . . . . . . . .πό]ρσανον[.]. .ργιαν
. . . . . . . . . . . . . ]υσομεν [. . . .]

. . . . . . . . . . . . . ]ν ὐμνε[. . . . . . . .]
20
κα[. . . . . . . . . . . . ]ενα[.]φο.[. . .]ν. ἀδελφέαν
ὠς παι[. . . . .].ιο.[. . .].[. . . .]

.υτις δε[. . .]κει. θελη[
δειχνυσ[. . .]ε δηυτε Π.λυ[αν]ακτίδαν
τὸν μάργον ὄνδειξαι θέλω