B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Sappho
ca. 630 - post 590
     
   


Μ ε λ ῶ ν   ζ ´

D. 114

_______________________________________________


D. 114  L.-P. 102
(Snell)
Hephaest. 10, 5

Σαπφὼ ἐπὶ τ‹ελευτ›ῆς τοῦ ἑβδόμου·

Γλύκηα μᾶτερ, οὔ τοι δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον
πόθωι δάμεισα παῖδος βραδίναν δι᾽ Ἀφροδίταν.