B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Sappho
ca. 630 - post 590
     
   


Μ ε λ ῶ ν   θ ´
Ἐ π ι θ α λ ά μ ι α


D. 115 - D. 135/136

_______________________________________________


D. 115  L.-P. 106
(Snell)
Demetr. peri erm. 146 (p. 34 Rademacher)


πέρροχος ὠς ὄτ᾽ ἄοιδος ὀ Λέσβοις ἀλλοδάποισιν.

_____

D. 116  L.-P. 105a
(Voigt)
Syrian. in Hermog. peri ideon I, 15 Rabe


οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρωι ἐπ᾽ ὔσδωι,
ἄκρον ἐπ᾽ ἀκροτάτωι, λελάθοντο δὲ μαλοδρόπηες·
οὐ μὰν ἐκλελάθοντ᾽, ἀλλ᾽ οὐκ ἐδύναντ᾽ ἐπίκεσθαι
[. . . . . . . . . . . .]

_____

D. 116a  L.-P. 108
(Snell)
Himer. or. IX 227 (p. 84 Colonna)


ὦ κάλα, ὦ χαρίεσσα κόρα

_____

D. 117  L.-P. 105c
(Voigt)
Demetr. peri erm. 106 (p. 26 Rademacher)


οἴαν τὰν ὐάκινθον ἐν ὤρεσι ποίμενες ἄνδρες
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δέ τε πόρφυρον ἄνθος . . . 

_____

D. 118  L.-P. 143
(Snell)
Athen. II 54 f (I, 128 Kaibel)


χρύσειοι <τ᾽> ἐρέβινθοι ἐπ᾽ ἀιόνων ἐφύοντο.

_____

D. 119  L.-P. 142
(Snell)
Athen. XIII 571 d (III, 260 Kaibel)


Λάτω καὶ Νιόβα μάλα μὲν φίλαι ἦσαν ἔταιραι.

_____

D. 120  L.-P. 104a
(Snell)
Demetr. peri erm. 141 (p. 33 Rademacher)


Ἔσπερε, πάντα φέρηις, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ᾽ Αὔως,
φέρηις ὄιν, 
φέρηις αἶγα, φέρηις ἄπυ μάτερι παῖδα.

_____

D. 121  L.-P. 136
(Voigt)
Schol. Soph. El. 149 (p. 110 Papageorg.)


ἦρος ἄγγελος ἰμερόφωνος ἀήδων

_____

D. 122  L.-P. 109
(Snell)
Anecd. Ox. 1, 190, 19 Cramer


δώσομεν, ἦσι πάτερ.

_____

D. 123  L.-P. 111
(Snell)
Demetr. peri erm. 148 (p. 34 Rademacher)


ψοι δὴ τὸ μέλαθρον, 
ὐμήναον,
ἀέρρατε, τέκτονες ἄνδρες· 
ὐμήναον. 
5
γάμβρος ἔρχεται ἶσος Ἄρευι,
<ὐμήναον>, 
ἄνδρος μεγάλω πόλυ μέσδων. 
<ὐμήναον>.

_____

D. 124  L.-P. 110
(Snell)
Hephaest. Ench. 7, 6 (p. 23 Consbruch)


Θυρώρωι πόδες ἐπτορόγυιοι,
τὰ δὲ σάμβαλα πεμπεβόεια,
πίσυγγοι δὲ δέκ᾽ἐξεπόνησαν.

_____

D. 125  L.-P. 149
(Treu)
Apollon. Dysc. de pron. 99, 18 Schneider


ὄτα πάννυχος ἄσφι κατάγρει

_____

D. 126  L.-P. 158
(Snell)
Plut. de cohib. ira 7 (Mor. III 188 Bernardakis)


σκιδναμένας ἐν στήθεσιν ὄργας
μαψυλάκαν γλῶσσαν πεφύλαχθαι.

_____

D. 127  L.-P. 115
(Snell)
Hephaest. Ench. 7, 6 (p. 23 Consbruch)


Τίωι σ᾽, ὦ φίλε γάμβρε, κάλως ἐικάσδω;
ὄρπακι βραδίνωι σε μάλιστ᾽ ἐικάσδω.

_____

D. 128  L.-P. 112
(Snell)
vv. 1-2: Hephaest. Ench. 15, 26 (p. 55 Consbruch)
vv. 3-5: Choricius, epithal. Zach. (ap. Foerster, Ind. lect. Vratisl. 1861, p. 16)


λβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος ὠς ἄραο
ἐκτετέλεστ᾽, ἔχηις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο.
. . . . . . . .
σοὶ χάριεν μὲν εἶδος, ὄππατα δ᾽ <ἐστί, νύμφα,>
μέλλιχ᾽, ἔρος δ᾽ ἐπ᾽ ἰμέρτωι κέχυται προσώπωι.
. . . . . . . .
5
– ^ ^ – τετίμακ᾽ ἔξοχά σ᾽ Ἀφροδίτα.

_____

D. 128a  L.-P. 116
(Snell)
Serv. in Verg. Georg. I, 31 (III, 139 Thilo-Hagen)


χαῖρε, νύμφα, χαῖρε, <τ>ίμιε γάμβρε, πόλλα.

_____

D. 129  L.-P. 117
(Snell)
Hephaest. Ench. 4, 2 (p. 13 Consbruch)


Χαίροις, ἀ νύμφα, χαιρέτω δ᾽ ὀ γάμβρος.

_____

D. 130  L.-P. 113
(Snell)
Dion Halic. de comp. verb. 201 s. (VI 127 s. Usener-Rademacher)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . οὐ γὰρ 
ἀτέρα νῦν πάις, ὦ γάμβρε, τεαύτα

_____

D. 130a  L.-P. 161
(Treu)
P. Bouriant 8 col. VI 4 s. (Lobel, A. f. P. 10, 1932, p.3)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . τάνδε φυλάσσατε
ἐννε[. .]οι γάμβροι, [. . . . .]υ πολίων βασίληες

_____

D. 131  L.-P. 114
(Voigt)
Demetr. peri erm. 140 (p. 33 Rademacher)


(νύμφη).
παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ᾽ α<π>οίχηι;
(παρθενία).
οὐκέτ᾽ ἤξω πρὸς σὲ πάλιν, νῦν πάλιν οὐκέτ᾽ ἤξω.

_____

D. 132a  L.-P. i.a. 24
(Treu)
Marius Plotius Sacerd. gramm. III 3 (VI 517, 4 ss. Keil)


Ἔσπερ᾽, ὐμήναον

_____

D. 132b  L.-P. i.a. 24
(Treu)
Marius Plotius Sacerd. gramm. III 3 (VI 517, 4 ss. Keil)


ὦ τὸν Ἀδώνιον

_____

D. 133  L.-P. 104b
(Snell)
Himer. or. 46, 74 (p. 188 Colonna)


ἀστέρων πάντων ὀ κάλλιστος

_____

D. 133a  L.-P. 192
(Treu)
Pollux VI 98 (II, 28 Bethe)


χρυσαστράγαλοι φίαλια

_____

D. 134  L.-P. 126
(Snell)
Herodian. peri kathol. pros. I, 453, 16 Lentz


δαύοις ἀπάλας ἐτα<ί>ρας ἐν στήθεσιν.

_____

D. 135/136  L.-P. 141
(Snell)
vv. 1-3: Athen. X 425 d (II, 425 Kaibel)
vv. 4-7: Athen. XI 475 a (III, 44 Kaibel)


κῆ δ᾽ ἀμβροσίας μὲν 
κράτηρ ἐκέκρατ᾽, 
      Ἔρμαις δ᾽ ἔλων ὄλπιν θέοισ᾽ ἐοινοχόησε.

κῆνοι δ᾽ ἄρα πάντες 
5
καρχάσι᾽ ἦχον
      κἄλειβον· ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἔσλα

τῶι γάμβρωι.