BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Archilochos

ca. 680 - ca. 630

 

Sosthenes inscriptio

IG XII. 5 445,

+ Suppl. pp. 212-14

SEG 15:518

 

Textus:

D. Clay, Archilochos Heros:

The Cult of Poets in the Greek Polis

Cambridge, MA 2004

Fontes:

University of Durham

The Packard Humanities Institute

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

A col. I

 

[ἀναγέγραφεν] γὰρ [Δ]ημέας οὐ μόνον περὶ Πά[ρου, ἀλλὰ καὶ]

[περὶ ὧν πέπ]ρα̣κ̣ται ὑπὸ Ἀρχιλό̣χ̣ου καὶ τῆς Ἀρχιλόχ[ου περὶ πάν-]

[τας τοὺς θεοὺς] εὐσ̣<ε>βείας καὶ τῆς περὶ τὴν π̣α̣τ[ρίδα σπου-]

[δῆς· ἀνέμνησ]ε̣ γὰρ τῶν πεπραγμένων ὑ[πὸ τοῦ ποι-]

5

[ητοῦ] πολλῶν καὶ μεγάλων ἀγαθῶν

[..]ς τοῦ ἀνηγαγωχότος ταῦτα εἰς αὐ[

[.......ἀν]αγέγραφεν δὲ ὁ Δημέας ἕκαστα [τῶν τε πεπραγμέ-]

[ν]ων καὶ γεγραμμένων ὑπὸ Ἀρχιλόχου κατ̣[’ ἄρχοντα]

ἕ̣καστον καὶ ἦρκται ἀπὸ ἄρχοντος πρῶτον Εὐρ[….. ἐφ’ οὗ]

10

λεγεῖ πεντηκόντορο<ν> Μιλησίων πρέσβεις ἄγ[ουσα<ν> εἰς Πάρον]

καὶ ἀνακομιζομένη<ν> ἐγ Μιλήτου διαφθαρῆνα[ι ἐν <τῶι> πορθμῶι]

τῶι Ναξιακῶι καὶ σωθῆναι ἕνα τινὰ αὐτῶν, ὧι ὄ[νομα Κοίρα-]

νος, ὑπὸ δελφῖνος ἀναλημφθέντα, καὶ ἐκπεσόν[τα εἰς τὸν]

τ[ῶ]ν Συρίων [αἰ]γι[αλὸ]ν εἴς τι σ[π]ήλαιον συνφυ[γεῖν καὶ]

15

ἐκεῖθεν αὖτ[ις ἐλθεῖν εἰς] τὴν ἰδίαν· τὸ δὲ σπ[ήλαιον]

ἔτι νῦν ὑ[πάρχει καὶ ἀπ’ ἐκεί]νου Κοιράνει[ον καλεῖ-

[τ]αι, κ[αὶ ναίει Ποσειδῶν ὁ ἵ]π̣πιος ἔντ[οσθε, καθ]-

άπ[ερ ὁ ποιητὴς ποιεῖται αὐτο]ῦ μνήμη[ν, λέγων οὕ]-

τ[ω] · π[εντήκοντ’ ἀνδρῶν λίπε Κοίρα]ν[ο]ν ἵππ[ιος Ποσει-

20

[δῶν].................................................. ]ΝΑΠ[

.....................]ΞΟΛ[

 

[vv. 22-37 desunt]

 

[ ΕΤΑ ............................ΡΟ

[Α.............. ΑΝΦΕΡΓ............................]

40

[Υ...................................]φον δὲ τὸ[ν χρυσὸν]

[π]άντα τοὺς Θρ[ᾶικας λέ]γουσιν Πάριοι ἑα[υτοῖς]

ἀποκατιστάνα[ι πάλιν˙ δι]ασαφεῖ δὲ τ[αῦτα]

[καὶ] αὐτὸς ὁ[ποιητὴς λέγων· ..]ατ[..]φυλ[ --- ]

[τ]ο[ desunt litterae fere 12 ]σαι[..]ι[…]θο[..]υπαραυ̣[ --- ]

45

τροφα̣[ desunt litterae fere 10 ]εκεμ̣[..]ο[…..]μ̣ενωτολα̣[ --- ]

ε̣ιπ̣ε α̣σ[…] ι̣ω̣ν̣ πάις Πεισιστράτου ἄνδρας […]ω-

λ̣ου̣ν̣τας αὐλὸν καὶ λύρην ἀνῆρ’ ἄγων εἰς Θάσον κυσ̣ὶ

Θρήιξιν δῶρ’ ἔχων ἀκήρατον χρυσόν· οἰκείω<ι>[-]

δὲ κέρδει ξύν’ ἐποίησαν κακά, ὅτι τοὺς Θρᾶικας

50

ἀποκτείναντες αὐτοὶ οἱ μὲν αὐτῶν ὑπὸ Παρί-

ων ἀπώλοντο, οἱ <δὲ> †ληιστὰς Σάπας ὑπὸ τῶν Θραι-

[κ]ῶν†. μετὰ ταῦτα πάλιν γίνεται ἄρχων Ἀμ-

φ[ί]τιμος, καὶ ἐν τούτοις διασαφεῖ πάλιν, ὡς

ἐ̣[ν]ίκησαν καρτερῶς τοὺς Ναξίους λέγων

55

[ο]ὕτω· τῶν δ’ Ἀθηναίη μάχη<ι> ἵλαος παρασταθεῖσα,

πάις ἐρικτύπου Διός, καρδίην ὤρ̣ι̣νεν αὐτῆς τῆς πολύ-

κλαύτου λεώ· [. .]υτων[..]αλλα κείνης ἡμέρης ἐπὶ χθ[όν]α

ἄλλον ἤιτησεν· τόσους γὰρ ἐξεχώρησεν γύας νηλε[ ]

[......]παντος· ἀλλὰ θεῶν Ὀλυμπίων νόων νη[-

 

 

A col. III

 

[...................................]σ[…]

[....................................]εος

[...................................]γεπως

[.....................................]ας

5

[.....................................]ιτας

[..................................]ν[...]

[...................................]ντοο

 

 

A col. IV

 

δηλοῖ ὁ ποιη̣τὴ[ς λέγων οὕτω· ---] καρτ̣[ε]ρὸ[̣ν]

δὲ ἐπὶ στρατηγ[-..............]

νῦν ἐεργμένω̣[ν.....................]

πῆι μ’ ἔσωσ’ Ἑρμ̣[ῆς..............]

5

μ̣εν̣ος ἀλκίμωι σ̣[..............]

ται. ὅτι δὲ Γλαῦκ[ος.... τῆι κατὰ τὴν Θά]-

σον μάχηι κρατησ[..............]

δηλοῖ ὁ ποιητὴ[ς ἐν τούτοις· Γλαῦκε, τίς σε θεῶν νό-]

ον καὶ φρένας τρέ[ψας............................]

10

γῆς ἐπιμνήσαιο τ[.....................δει-]

νὰ τολμήσας με[.....................]

ἣν εἷλες αἰχμῆι καὶ λ̣[..............χρυ-]

σὸν δ’ ἔσκεν καὶ χαλ[κὸν ..............]

α̣ντ̣ης εἰς τὴν Θάσο[ν

15

τησ̣ε καὶ παρ’ ἑτα[ιρ.................]

της ἰ̣σ̣χυρᾶς ἥττ̣[ης] τολ[μ]η̣

πά̣[ρ]ος τοιαῦτα ἥ[κ]οντες̣..............]

[ … ταῖς] ἀσ[π]ίσιν [κα]ρτε[ρ]ία[ν] ]

[..]ν τῆς Θάσου καὶ […]απα̣[..............]

20

τὸ ἐκεῖ. ὅτι δ’ ἀλη[θῆ λέγει ὁ Δημέας..............]

ὑπὲρ ταύτης τῆς π[όλεως δηλοῖ ὁ ποιητὴς λέγων]

τάδε· χιλίους γὰρ ἄν[δ]ρας[.]κ̣[.......ἔ-]

πειτα γυναῖκας εἶ[χον.......ἄλ-]

λαι τι[νε]ς τῆς πύλη̣ς̣ [.............. ]

25

[....desunt litterae 6....]εκ τῆς Θά̣σ[ου..............]

[....desunt litterae 6....]ν· ὅτι δ’ ἀλη[θῆ λέγει..............]

[ ---------- ] σῆμ[α] δεῖ τιν[................]

[ ---------- ] τι πη[................]

[ ---------- ] μ[..]ε[................]

30

[ ---------- ] ι̣ακ[................]

[ ----------δ]έδοικας [το]ῖ’ ἀρι[στ]ε[ύσας................]

[ ------------- ]λ̣ο̣ι̣κ̣α̣[ .. ]ης[................]

[ ------------- ]ν σ[.]θ̣εντα................]

[ ------------- ]νρ[ ]

35

[ ------------- ]γροι[................]

[ ------------- ]ποισ[.]ω[................]

[ ------------- ]εισεπαν[................]

[ ------------- ]μαχ[ .. ] λ[................]

[ ------------- ]πο[...]συ[.]ηλ[.]ε[................ ]

40

[ ------------- ]ς ναύτης [................]

[ ------------- ]η[...]ονδηα̣ι[................]

[ ------------- ]τη[...]δειν[................ ]

[ -------------- ] εταξυι̣ [................]

[ -------------- ]σὺν δὲ νί[κηι........]

45

[ -------------- ]λ’ ἀμφ[ὶ ] δ’ [................]

[...]ων δούρατ’ ἐκπ[................]

[..σ]ε· τῶν δ’ ἐδάμν[ησ]ε̣ν̣ ν[όον-----------------παΐς]

Ἀθηναίη Διός ἀμφ[ὶ] δ’ ὑ[........ἤρ]

κεσαν πρὸ π̣[α]τρίη[ς] χ̣ρημ̣[................]

50

[κ]εῖτο πύργος ἀμφα[ὴ]ς̣ θ̣αῦ̣μα[........]

[...] ἐγ λίθων ἐδε[ίμαμ]ε̣[ν ἄν-........]

δ̣[ρ]ε[ς] αὐτοὶ Λεσβίω[ν ..]ει[ --- ]ν δ’ ἀ[μ̣]φ̣[ι]-

θ[έντες χερσὶν ο[....]δ̣ι̣α̣ι̣μ̣ε̣ν̣ο̣ι̣[---]ων ἐσο[...]-

σε̣ι Ζεὺς Ὀλυμπίω[ν σ]θέ[νος --- ν]η̣[υ]σὶν θοῆισιν πη-

55

μ[ο]νὴν ἐπήγομ̣[εν] εἰς ζό[φον τ]ότ’ ἀμφὶ πύργον

ἔστασαν πονε[ύμενοι ------------- μ]έγαν δ’ ἔθεν-

το θυμὸν ἀμφε[----------------------]με[ν σίδ]η-

ρο̣ν εἱμένη καλ[........................]

 

 

C col. I

 

[------------------------------------ ἐ]πὶ δυσμεν[έας ------ ]

[------------------------------------ ἀ]μείλιχον ἐν [ ---------]

[---------------------------------- ἀλ]ευάμενος. πο̣[λλῶν]

[δ’ ἀθυμησάντων πάλιν λέ]γει· ἐξ ἐλάφων ν[όον]

5

[---------------------- καὶ ἐπειδ]ὴ ναυμαχίαι μαχόμ[ε]-

[νος ....... γέγονεν ἀνὴ]ρ ἀγαθός, πολλοὺς

[κτείνας .................................. ] ὑπὸ τῶν ἐναντίων

[......................................... ἐτελ]εύτησεν. οἱ δὲ Πάριοι

[τρέψαντες αὐτοὺς εἰς] φυγὴν δύο μὲν αὐτῶν

10

[νῆας αὐτάνδρους κατεπόντι]σαν, τὰς δὲ λοιπὰς ἔ-

[λαβον καὶ ἐπανελθόν]τες πάλιν εἰς τὴν Πά-

[ρον μεταγαγόντες μετὰ τ]αῦτα τὸν Ἀρχίλοχον

[εἰς τὸν δημόσιον ταφεῶνα] μεγαλοπρεπῶς ἔθα-

[ψαν αὐτὸν περὶ πλείστ]ου ποιησάμενοι τὰ ὑ-

15

[πὸ τούτου πραχθένθ’ ἃ ἤι]δεσαν, οὐκ ὀργισθέντες

[εἴ τι πρότερον εἴρηκε] φαῦλον κατὰ τῆς πόλε-

[ως ἐν τοῖς ποιήμασιν].

vacat

C col. I, vv. 1-17 (Fons: Werner Peek, Ein neues Bruchstück vom Archilochos-Monument des Sosthenes, ZfPE 59, 1985, pp. 13-22 )

 

 

C col. II

 

ι̣ε̣ιης[........................]

δοκεῖ εἰρηκ[έναι [........................]

μόνος, ἀλλὰ καὶ [........................]

vacat

 

 

B col. VII

 

[----------------------------]λωνιο[----------------------------]

[------------------------------------------------------------------]

μητρὸς αὐτῆς [------------------------------------------------]

[------------------------------------------------------------------]

5

[------------------------------------------------------------------]

καὶ με[-----------------------------------------------------------]

[------------------------------------------------------------------]

[------------------------------------------------------------------]

[..] τῆς πατρίδος. καὶ Ἀρχιλόχου ἐνταῦθα π[άλιν]

10

[μέμνεται ὁ Δημέας ------------------------------------------]

[------------------------------------------------------------------]

Τίς σε τὸν ἐμ πέτρηι Μουσῶν θεράποντ’ ἐχάραξεν,

παῖ Τελεσικλῆος κοῦρε, καταγλαΐσας;

Λέξω δή σοι ἐγὼ μάλ’ ἐτήτυμα, εἰ σὺ μὴ οἶδας·

15

ἐσθλὸς ἐὼν ἀρετῆς τε οὐχ ὑπολειπόμενος

Σωσθεὺς Προσθένου υἱὸς ἐμὴν πο[λύ]μ[νον ἀοι]δὴν

τιμῶν ἀεν[άων] αἶσαν ὑπεσπάσατο.

vacat

Σωφροσύνας οἴακα [-----------------------------] ἐμε<ῖ̣>ο

[------------------------------------------------------------------]

20

[------------------------------------------------------------------]

[---------------------------------------------------------] Πάρος.

vacat