B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Kallinos
ca. 680 - post 650 a. Chr. n.
     
   


ἐ λ ε γ ε ῖ α

___________________________________________


Ἀπόσπασμα α´Μέχρις τεῦ κατάκεισθε; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε θυμόν,
    ὦ νέοι; οὐδ᾽ αἰδεῖσθ᾽ ἀμφιπερικτίονας
ὧδε λίην μεθιέντες; ἐν εἰρήνηι δὲ δοκεῖτε
    ἧσθαι, ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν ἔχει.
«εὖ νύ τις ἀσπίδα θέσθω ἐν ἀντιβίοις πολεμίζων»
5
    καί τις ἀποθνήισκων ὕστατ᾽ ἀκοντισάτω.

τιμῆέν τε γάρ ἐστι καὶ ἀγλαὸν ἀνδρὶ μάχεσθαι
    γῆς πέρι καὶ παίδων κουριδίης τ᾽ ἀλόχου
δυσμενέσιν· θάνατος δὲ τότ᾽ ἔσσεται, ὁκκότε κεν δὴ
    Μοῖραι ἐπικλώσωσ᾽· ἀλλά τις ἰθὺς ἴτω
10
ἔγχος ἀνασχόμενος καὶ ὑπ᾽ ἀσπίδος ἄλκιμον ἦτορ
    ἔλσας, τὸ πρῶτον μειγνυμένου πολέμου.

οὐ γάρ κως θάνατόν γε φυγεῖν εἱμαρμένον ἐστὶν
    ἄνδρ᾽, οὐδ᾽ εἰ προγόνων ἦι γένος ἀθανάτων.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
πολλάκι δηϊοτῆτα φυγὼν καὶ δοῦπον ἀκόντων
15
    ἔρχεται, ἐν δ᾽ οἴκωι μοῖρα κίχεν θανάτου.
ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὐκ ἔμπης δήμωι φίλος οὐδὲ ποθεινός,
    τὸν δ᾽ ὀλίγος στενάχει καὶ μέγας, ἤν τι πάθηι·
λαῶι γὰρ σύμπαντι πόθος κρατερόφρονος ἀνδρὸς
    θνήισκοντος, ζώων δ᾽ ἄξιος ἡμιθέων·
20
ὥσπερ γάρ μιν πύργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσιν·
    ἔρδει γὰρ πολλῶν ἄξια μοῦνος ἐών.


Ἀπόσπασμα β´

λόγος πρὸς Δία.

«Ζεῦ πάτερ,» . . . Σμυρναίους δ᾽ ἐλέησον
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
μνῆσαι δ᾽ εἴ κοτέ τοι μηρία καλὰ βοῶν
«Σμυρναῖοι κατέκηαν»


Ἀπόσπασμα γ´

νῦν δ᾽ ἐπὶ Κιμμερίων στρατὸς ἔρχεται ὀβριμοεργῶν


Ἀπόσπασμα δ´

Τρήρεας ἄνδρας ἄγων