BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Plutarchos

ca. 46 - ca. 120

 

Ἠθικά

 

Textus:

Plutarch: Moralia

ed. Gregorius N. Bernardakis,

Leipzig: Teubner, 1893

 

___________________________________________________

 

 

 

1   Περὶ παίδων ἀγωγῆς   

(De liberis educandis)

2   Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν   

(Quomodo adolescens poetas audire debeat)

3   Περὶ τοῦ ἀκούειν   

(De recta ratione audiendi)

4   Πῶς ἂν τις διακρίνοιε τὸν κόλακα τοῦ φίλου   

(Quomodo adulator ab amico internoscatur)

5   Πῶς ἂν τις αἴσθοιτο ἑαυτοῦ προκόπτοντος ἐπ' ἀρετῆι   

(Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus)

6   Πῶς ἂν τις ὑπ' ἐχθρῶν ὠφελοῖτο   

(De capienda ex inimicis utilitate)

7   Περὶ πολυφιλίας   

(De amicorum multitudine)

8   Περὶ τύχης   

(De fortuna)

9   Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας   

(De virtute et vitio)

10   Παραμυθητικὸς πρὸς Ἀπολλώνιον   

(Consolatio ad Apollonium)

11   Ὑγιεινὰ παραγγέλματα   

(De tuenda sanitate praecepta)

12   Γαμικὰ παραγγέλματα   

(Coniugalia praecepta)

13   Τῶν ἐπτὰ σοφῶν συμπόσιον   

(Septem sapientium convivium)

14   Περὶ δεισιδαιμονίας   

(De superstitione)

15   Βασιλέων ἀποφθέγματα καὶ στρατηγῶν   

(Regum et imperatorem apophthegmata)

16   Άποφθέγματα Λακωνικά   

(Apophthegmata Laconica)

17   Τὰ παλαιὰ τῶν Λακεδαιμονίων ἐπιτηδεύματα   

(Instituta Laconica)

18   Λακαινῶν ἀποφθέγματα   

(Lacaenarum apophthegmata)

19   Γυναικῶν ἀρεταί   

(Mulierum virtutes)

20   Αἴτια Ῥωμαϊκά   

(Quaestiones Romanae)

21   Αἴτια Ἑλληνικά   

(Quaestiones Graecae)

22   Συναγωγὴ ἰστοριῶν παραλλήλων Ἑλληνικῶν καὶ Ῥωμαϊκῶν   

(Parallela minora)

23   Περὶ τῆς Ῥωμαίων τύχης   

(De fortuna Romanorum)

24   Περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης ἢ ἀρετῆς   

(De Alexandri magni fortuna aut virtute)

25   Πότερον Ἀθηναῖοι κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ σοφίαν ἐνδοξότεροι   

(De gloria Atheniensium)

26   Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος   

(De Iside et Osiride)

27   Περὶ τοῦ Εἰ τοῦ ἐν Δελφοῖς   

(De E apud Delphos)

28   Περὶ τοῦ μὴ χρᾶν ἔμμετρα νῦν τὴν Πυθίαν   

(De Pythiae oraculis)

29   Περὶ τῶν ἐκλελοιπότων χρηστηρίων   

(De defectu oraculorum)

30   Εἰ διδακτὸν ἡ ἀρετή   

(An virtus doceri possit)

31   Περὶ ἡθικῆς ἀρετῆς   

(De virtute morali)

32   Περὶ ἀοργησίας   

(De cohibenda ira)

33   Περὶ εὐθυμίας   

(De tranquillitate animi)

34   Περὶ φιλαδελφίας   

(De fraterno amore)

35   Περὶ τῆς εἷς τὰ ἔγγονα φιλοστοργίας   

(De amore prolis)

36   Εἰ αὐτάρκης ἡ κακία πρὸς κακοδαιμονίαν   

(An vitiositas ad infelicitatem sufficiat)

37   Περὶ τοῦ πότερον τὰ ψυχῆς ἢ τὰ σώματος πάθη χείρονα   

(Animine an corporis affectiones sint peiores)

38   Περὶ ἀδολεσχίας   

(De garrulitate)

39   Περὶ πολυπραγμοσύνης   

(De curiositate)

40   Περὶ φιλοπλουτίας   

(De cupiditate divitiarum)

41   Περὶ δυσωπίας   

(De vitioso pudore)

42   Περὶ φθόνου καὶ μίσους   

(De invidia et odio)

43   Περὶ τοῦ ἑαυτόν ἐπαινεῖν ἀνεπιφθόνως   

(De laude ipsius)

44   Περὶ τῶν ὐπὸ τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων   

(De sera numinis vindicta)

45   Περὶ εἱμαρμένης   

(De fato)

46   Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιμονίου   

(De genio Socratis)

47   Περὶ φυγῆς   

(De exilio)

48   Παραμυθητικὸς πρὸς τὴν γυναίκα   

(Consolatio ad uxorem)

49   Συμποσιακὰ Α΄ / Συμποσιακὰ Β΄ / Συμποσιακὰ Γ΄ / Συμποσιακὰ Δ΄   

(Quaestiones convivales)

50   Έρωτικός   

(Amatorius)

51   Έρωτικαὶ διηγήσεις

(Η γνησιότητά του αμφισβητείται)   

(Amatoriae narrationes)

52   Περὶ τοῦ ὅτι μάλιστα τοῖς ἡγεμόσι δεῖ τὸν φιλόσοφον διαλέγεσθαι   

(Maxime cum principibus philosopho esse disserendum)

53   Πρὸς ἡγεμόνα ἀπαίδευτον   

(Ad principem ineruditum)

54   Εἰ πρεσβυτέρωι πολιτευτέον   

(An seni respublica gerenda sit)

55   Πολιτικὰ παραγγέλματα   

(Praecepta gerendae reipublicae)

56   Περὶ μοναρχίας καὶ δημοκρατίας καὶ ὁλιγαρχίας   

(De unius in republica dominatione, populari statu, et paucorum imperio)

57   Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι   

(De vitando aere alieno)

58   Βίοι τῶν δέκα ῥητόρων   

(Vitae decem oratorum)

59   Συγκρίσεως Ἀριστοφἀνους καὶ Μενάνδρου ἐπιτομή   

(Comparationis Aristophanis et Menandri compendium)

60   Περὶ τῆς Ήροδότου κακοηθείας   

(De malignitate Herodoti)

61   Περὶ τῶν ἀρεσκόντων τοῖς φιλοσόφοις φυσικῶν δογμάτων   

(De placitis philosophorum)

62   Αἴτια φυσικά   

(Quaestiones naturales)

63   Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῶι κύκλωι τῆς σελήνης   

(De facie in orbe lunae)

64   Περὶ τοῦ πρώτως ψυχροῦ   

(De primo frigido)

65   Πότερον ὕδωρ ἣ πῦρ χρησιμώτερον   

(Aquane an ignis sit utilior)

66   Πότερα τῶν ζῶιων φρονιμώτερα, τὰ χερσαῖα ἣ τὰ ἔνυδρα   

(De sollertia animalium)

67   Περὶ τοῦ τὰ ἄλογα λόγωι χρῆσθαι   

(Bruta animalia ratione uti)

68   Περὶ σαρκοφαγίας λόγος Α΄ / Περὶ σαρκοφαγίας λόγος Β΄   

(De esu carnium)

69   Πλατωνικὰ ζητήματα   

(Platonicae quaestiones)

70   Περὶ τῆς ἐν Τιμαίωι ψυχογονίας   

(De animae procreatione in Timaeo)

71   Ἐπιτομὴ τοῦ περὶ τῆς ἐν Τιμαίωι ψυχογονίας   

(Epitome libri de animae procreatione in Timaeo)

72   Περὶ Στωικῶν ἐναντιωμάτων   

(De Stoicorum repugnantiis)

73   Ὅτι παραδοξότερα οἱ Στωικοὶ τῶν ποιητῶν λέγουσιν   

(Stoicos absurdiora poetis dicere)

74   Περὶ τῶν κοινῶν έννοιῶν πρὸς τοῦς Στωικοῦς   

(De communibus notitiis adversus Stoicos)

75   Ὅτι οὑδὲ ἡδεως ζῆν ἔστιν κατ' Ἐπίκουρον   

(Non posse suaviter vivi secundum Epicurum)

76   Πρὸς Κωλώτην ὑπὲρ τῶν ἄλλων φιλοσόφων   

(Adversus Colotem)

77   Εἰ καλῶς εἴρηται τὸ λάθε βιώσας   

(An recte dictum sit latenter esse vivendum)

78   Περὶ μουσικῆς

(Ψευδο-Πλούταρχος)   

(De musica)

 

    Περὶ ποταμῶν

(Ψευδοπλούταρχος)   

(De fluviis)

    Παροιμίαι αἷς Ἀλεξανδρεῖς ἐχρῶντο   

(De proverbiis Alexandrinorum)

    Περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς ποιήσεως Ὁμήρου   

(De Homerus)

    Περὶ ψυχῆς   

(De animine)

    Πότερον ψυχής ή σώματος επιθυμία και λύπη

    Εἰ μέρος τὸ παθητικὸν τῆς ἀνθρώπου ψυχῆς ἣ δύναμις