B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Claudius Aelianus
ca. 175 - ca. 235
     
   Π ο ι κ ί λ η
ἱ σ τ ο ρ ί α


Textus:
Claudii Aeliani Varia historia,
ed. M. R. Dilts, Leipzig 1974
Tituli capitulorum:
Claudii Aeliani Varia historia,
ed. O. Holtze, Leipzig 1882


__________________________________________________Pictura muralis Stabiana (ca. 50 p. Chr. n.)

Βιβλίον πρῶτον
Βιβλίον δεύτερον
Βιβλίον τρίτον
Βιβλίον τέταρτον
Βιβλίον πέμπτον
Βιβλίον ἕκτον
Βιβλίον ἕβδομον
Βιβλίον ὄγδοον
Βιβλίον ἔνατον
Βιβλίον δέκατον
Βιβλίον ἐνδέκατον
Βιβλίον δωδέκατον
Βιβλίον τρισκαιδέκατον
Βιβλίον τεσσαρεσκαιδέκατον